Deze Week de baan morgana Bezuiniging op Dierendal in 2004 van Joh.deHeer SPORT middelen EXTRA HERFSTAANBIEDINGEN! I O/- Openingstijden gewijzigd! Concordia opent vol enthousiasme nieuwe clubhuis Wisselbokaal voor schoonste wijk BAAS www.autobaas.nl CC Zitbedden voor droomprijzen. W AUTO vervroegd met pensioen I Vanaf dinsdag 11 november is JohdeHeer Boskoop de gehele week geopend! (0182) 54 74 00 Oi Herbestrating Dorpstraat Bk ify ■n bos Vrouwen van Nu Sport SWISSMX’ 1 l>e Hapotheker 50 50 Speelgoed kopen en verkopen in het Zuidhonk Rommelmarkt bij De Paddestoel I SWISSFLEX Actie. I Prijsvoordeelto^ Drie poppenkast voorstellingen in Kreater Koninklijke onderscheiding Zie onze advertentie elders in deze krant. F Jazeker. De Hypotheken Interactieve lezing over de digitale revolutie van der Linde car comfort l! ook voor uw I BALLEN DIVERSE MERKEN 4 75 SPORTTASSEN E f RUCANOR SKISOKKEN WINTERJACKS KIDS WINTERJACKS SUPÉRTlP I f Hij is er weer. De NVM Woningvizier! OPVOUWBARE STEP NU J2r Jeep. n Eén keer SUZUKI www.swissflex.com Het meest complete woning aanbod van Gouda e.o. De brandweer Waddinx- veen zette maandag vrijwil ligers en jubilarissen in het zonnetje. Ook werd een koninklijke onderscheiding uitgereikt. Voor Vrouwen van Nu is het nieuwe seizoen aange broken. Wat staat er op het programma? Be Fair snoept Koudekerk eerste punten af NIEUWE GOUWE O.Z. 13b (NAAST Me DONALDS EN eWe WASSTRAAT) GOUDA - Tel. (0182) S3 06 95 dan bij helpen.Vrijwilligers hebben maar beperkte mogelijkheden en capaciteiten om alles wat nodig is bij het te besturen te kunnen overzien en tot uitvoering te brengen", aldus Verwey. Het nieuwe pand van Concordia aan de J.W. Frisoweg biedt ook plaats voor an dere verenigingen. „Sociaal culturele ver enigingen kunnen bij ons ruimte huren”, licht Verwey toe. „Ja, we hebben nog plek. Voor een kaartclub, creatieve orga nisaties, gym, noem maar op. Als het maar sociaal cultureel en niet commer cieel is.” Verwey verwacht genoeg animo voor dag- of avondverhuur. „Zeker als je kijkt naar de prijs: 25 euro voor een dagdeel en 35 euro voor een avond.” Maar afgelopen zaterdag was er vooral ruimte voor een groots feest, waar uiter aard muziek niet ontbrak. Ook werd de brug gedoopt, die de naam van wethou der Gerts heeft gekregen. Rond 21 november wordt de Dorpstraat opnieuw geasfal teerd, eerste van de Kerkweg tot halverwege de Dorpstraat, in een tweede fase het overige deel van de straat richting het Noordeinde. Gratis af te halen bij de deelnemende NVM makelaars. gere dieren. De dieren zouden zonder beheerder echt te lij den hebben.” Ook de politiek WADDINXVEEN - Het nieuwe clubhuis van Concordia kan weer de juiste naam krijgen: Hoge Noot. Lange tijd was de naam gewijzigd in Hoge Nood omdat het pand meer een bouwval was dan een oe fenruimte voor musici. Maar die tijd ligt in het verleden, afgelopen zaterdag is de nieuwbouw officieel geopend door wet houder Gerts. „We zijn honderd procent tevreden met dit pand. De klank is fan tastisch”, zegt Concordia voorzitter L. Verwey. Jarenlang streed Verwey in naam van Concordia om vergunningen voor een nieuw pand. Het oude voldeed al lang niet meer. Vocht en tocht kropen aan alle kanten naar binnen waardoor de vloer was kromgetrokken, schimmel op de mu ren stond en de elektriciteit niet meer veilig lag. Muziekinstrumenten werden el ders opgeslagen zodat ze niet zouden worden aangetast. Gesprekken met de gemeente leverde in BOSKOOP (naast hefbrug) Galerij 8«Tel. (0172) 404066 Maandag gesloten www.johdeheer.nl WOENSDAG 5 NOVEMBER 2003 WADDINXVEEN - In de bi bliotheek in Waddinxveen vindt op I9 november een interactieve lezing over de digitale revolutie plaats. Op de bijeenkomst worden vra gen beantwoord als: Internet op uw tv? Een boek lezen via een beeldscherm? Mo bieltjes waarop je film kunt kijken? Kunnen de videore corders bij het grofvuil? Kortom, wat brengt de digi tale toekomst ons. Een aan tal media, zoals een elektro nisch boek, is te zien tijdens de bijeenkomst. De bijeen komst is een onderdeel van een serie koffie-lezingen in de samenwerkende bibliot heken. De lezing begint om 10.00 uur en duurt onge veer twee uur. Kosten zijn vijf euro per persoon. Kaartjes zijn verkrijgbaar bij de balie van de bibliotheek. Voor meer informatie, www.bibliotheek.nl. ALLES VOOR UW SLAAPKAMER Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 De oude Romeinen wisten al wat genieten was. Ook u kunt het ultieme genieten ervaren. Profiteer nu van bijzonder aantrekkelijke actieprijzen voor 9 gesel ecteerde SWISSFLEX zitbedden - van het manueel verstelbare tot het afstandbedienbare topmodel. •alleen op de latten bodem. Prijsvoordeel geldig t/m 15 december 2003 bij aankoop van een SWISSFLEX siaapsysteem, bestaande uit een latten- bodem (model SF 135. SF 175, SF 185 R. SF 335, SF 375, SF 395 R. SF 535. SF 575 en SF 595 R) en een matras - in alle standaardmaten. Hartelijk welkom om te proefliggen bij: VAN 79.- eerste instantie niet veel op. Tot begin dit jaar. Er kwam een nieuwe wethouder, de Multi Functionele Accom modatie was van de baan en Concordia kreeg fiat om te gaan bouwen. „Sindsdien is de nieuwbouw in een stroomversnel ling gekomen”, aldus Verwey. Verwey gaf afgelopen zaterdag in zijn toespraak de gemeente de suggestie mee om een centrale spil te benoemen. „Sinds we groen licht hebben gekregen, ontvingen we veel medewerking van één ambtenaar die steeds mijn aanspreekpunt was. Dat scheelt weken, zo niet maanden als vragen snel gecommuniceerd kunnen worden of dat er lange procedures voor nodig zijn. Als bijvoorbeeld een financiële afdeling een correcte onderbouwing en verant woording van de financiën wil, dan is dat soms lastig voor een vereniging, wij zijn nu eenmaal geen financiële deskundigen. Een centraal aanspreekpunt kan je daar www.robertdenhaag.nl opkomt voor de belangen van mensen met een handicap.” De komende zes maanden gaat de burgemeester nog hard aan de slag. „Ik neem pas in juni af scheid. Tot die tijd kom ik nog volop in actie”, aldus Jonkman. De uit Friesland afkomstige burgemeester was jarenlang wethouder in Smallingerland voordat hij burgemeester werd in de gemeente Rijnsburg op I april 1985. Op 16 januari 1997 werd hij benoemd tot burge meester van Waddinxveen; in januari van dit jaar vond zijn herbenoeming plaats. heid bij actieplannen (schoon maakactie, actieplan bladval, ac tieplan korte lontjes) en graffiti en vandalisme. De schouw wordt uitgevoerd door een groep van minimaal drie wijk beheerders in de maanden fe bruari, juli en oktober. De wis seltrofee zal jaarlijks worden uitgereikt door het gemeente bestuur aan de wijk, dat het beste scoort over het gehele jaar. Er is een standaard scorelijst zich aanmelden. Het huren van een tafel kost 3 meer informatie en/of aanmel dingen: Mevr. Noorlander, tel: 617669 of Mevr, vd Berg, tel: 614715. De Paddestoel is ge vestigd aan de Lijsterbesstraat 18. TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN WADDINXVEEN - Zaterdag 29 november wordt bij Wijk en destoel van 09.00 tot 14.00 uur een rommelmarkt gehouden. Wie spullen wil verkopen, kan gemeenteraadsvergadering op 30 oktober bekend. „Ik ben dan euro. Voor 63 jaar en heb er ruim veertig dienstjaren opzitten”, vertelt de burgemeester. „Ik wil mijn aandacht op andere dingen gaan richten, zoals mijn gezin en mijn werk als voorzitter van Philedelphia, een organisatie die WADDINXVEEN - De beheerder van Dierendal blijft in 2004 drie uur per dag beschikbaar voor de kinderboerde rij. De eerder voorgestelde bezuiniging om de beheerder die in dienst is van de gemeente terug te trekken, wordt teruggedraaid. Zowel vrijwilligers van de kinderboerderij, als de raad hadden de wethouder nadrukkelijk verzocht om deze bezuiniging te heroverwegen. „Ik heb vanuit verschillende hoeken de vraag gekregen of ik alsjeblieft Dierendal niet de nek om wil draaien. Dat is ook nooit onze bedoeling geweest”, aldus wethouder Dijksterhuis. WADDINXVEEN - Sinds maandag zijn er werkzaamhe den bezig aan de Dorpstraat. Wegens herbestrating is de Dorpstraat gedurende zes we ken niet meer bereikbaar vanaf het Noordeinde. Er geldt één richtingsverkeer in de Dorp straat vanaf de Kerkweg. Komend jaar zal de gemeente in overleg met de betrokkenen een overgangsregeling bespre ken. „We kijken in 2004 naar creatieve oplossingen, zoals een opleiding voor de vrijwilligers. In 2005 zal Dierendal dan een aantal taken overnemen. Die rendal hoeft dus niet het lood je te leggen”, licht de wethou der tijdens de raadsvergadering toe. Uiteraard zijn de vrijwilli gers van de kinderboerderij heel tevreden met het besluit WADDINXVEEN - Eén keer van de wethouder.Vorige week per jaar houden Het Zuidhonk woensdag gingen drie van hen een speelgoedbeurs. Voor veel mensen de gelegenheid om speelgoed te verkopen dat an ders toch maar in een hoek blijft liggen. En voor anderen misschien de gelegenheid om op een voordelige manier aan mooi speelgoed te komen voor de feestmaand december. De prijzen van de gekochte en ver kochte artikelen worden met tien procent verhoogd en de post office point Voor al uw postzaken, kantoorartikelen en computersupplies Ma.: 11.00-17.30 uur Di.-wo.-do.: 9.00-17.30 uur Vr.: 9.00-20.00 uur Za.: 9.00-13.00 uur Koninginneweg 13 - Boskoop (0172) 21 24 11 gemaakt. De leden van de be- oordelingsgroep kennen ieder per onderdeel punten toe. De scores worden samengevoegd en gedeeld door het aantal be oordelaars. De beoordelaars kunnen in de lijst bijzondere opmerkingen plaatsen, die van invloed kunnen zijn op de eind- score. Na de drie rondes wor den de lijsten worden samen gevoegd. Op deze wijze wordt per wijk een eindscore ge vormd. VAN 9.95 15.95 19.95 NU VAN 9.95/ 19.95 NU*JO^/ E VAN 3.- PER PAAR VAN 39.- VAN 45.- WADDINXVEEN - De ge meente looft een prijs uit aan de schoonste wijk van Wad dinxveen. Deze wijk krijgt een wisselbokaal en mag zich het hele jaar ’schoonste wijk’ noe men, wat bekrachtigd wordt door een aantal borden in de wijk die deze tekst uitdragen. Door dit initiatief wil de ge meente de bewoners van Wad dinxveen aansporen de eigen woonomgeving een schonere uitstraling te bezorgen. De eer ste uitreiking vindt in april 2004 plaats. Inmiddels is er al één keer in de verschillende wijken geschouwd, de tweede keer volgt één dezer dagen. De woonwijken worden op drie momenten in het jaar ge schouwd. Er wordt dan op een drietal factoren gelet: de alge mene netheidsuitstraling (zwerfvuil, illegaal gebruik bui tenruimte, uitstraling tuinen of balkons), de deelnamebereid- dorpstraat 38, 2742 aj waddinxveen, tel. (0182) 61 80 90 zijde 3-7, 2771 ej boskoop, tel. (0172) 21 29 65 Bel of kom langs voor een vrijblijvend advies nog met een map met I620 handtekeningen richting het ge meentehuis, om deze aan bur gemeester Jonkman te over handigen. „We hebben een beheerder nodig, anders vrezen we echt een ondergang van de kinderboerderij”, beargumen teerde Rianne Kanters, één van de vrijwilligers. „Een beheerder heeft medische kennis, hij weet hoe je om moet gaan met bij- opbrengst is voor de algemene voorbeeld oogziektes en zwan- middelen van ons wijkwerk. Er kan van alles ingeleverd wor den, van poppenwagens tot au to’s, van Playmobiel tot steppen en van kinderfietsen tot bar bie’s. Knuffels, rammelaars en ander klein boxspeelgoed wor den niet in ontvangst genomen. Alles moet schoon en heel zijn. Maandag I0 november is er in name van 19.00 tot 21.00 uur en op dinsdag 11 november van 9.00 tot I 1.00 uur. De verkoop volgt op diezelfde dinsdag van I3.3O tot 17.00 uur. Afrekenen is dan van I9.30 tot 20.30 uur. Tijdens de verkoop is er kin deroppas aanwezig. Voor meer informatie, Hilda van der Sloot, “I:6i78s9 ofHann>'deVries' Burgemeester Jonkman WADDINXVEEN - Burge meester Fedde Jonkman van Waddinxveen wil vervroegd met pensioen. Hij heeft de Ko ningin verzocht hem met in- Speeltuinvereniging De Pad- gang van I juni 2004 ontslag te verlenen. Dit maakte de burge meester aan het einde van de Natuurlijk was er veel muziek bij de opening van het nieuwe clubhuis van muziekvereniging Concordia. (Foto: Uesbeth van der Vis.) WADDINXVEEN - Corrie Kower-den Otter uit Waddinx veen geeft de komende maan den drie poppenkastvoor stellingen in de grote zaal van Kreater in de Kerkstraat. De eerste is op woensdagmiddag I9 november en begint om half twee. De titel is: Sinterklaas, hij stopt ermee! Juist als zwarte Piet een dagje vrij heeft komen er heel veel mensen, kinderen en zelfs die ren hun verlanglijstjes bij Sin terklaas inleveren. De brieven bus puilt uit. Als de Sint de verlanglijstjes be gint te lezen, is hij eerste ver baasd, maar dan wordt hij bo zer en bozer. Wat staat er dan allemaal in die briefjes en hoe loopt het af? Dat kunnen kinderen van vier tot en met zeven jaar zelf alle maal komen bekijken. De voor stelling duurt een ruim half uur. De toegangsprijs is drie euro per persoon. Corrie Kower geeft haar twee de voorstelling op 17 decem ber. De derde volgt in januari. Is er veel belangstelling, dan vol gen meer optredens. NU VAN 49.- NU 3 PAAR NU 1 maakte zich hard voor Dieren dal tijdens de raadsvergadering. Weerbaar Waddinxveen stelde voor om de mediatraining van collegeleden te schrappen, en daarvoor Dierendal te ontzien van bezuinigingen. „De kinder boerderij lijkt ons belangrijken voor Waddinxveners dan de manier waarop u in de krant overkomt”, aldus WeWa-raads- lid B. Peereboom.AI vinden de partijen een kerntakendiscus sie, over welke activiteiten de gemeente wel en niet op zich moet nemen, belangrijk, „Maar dat mag in het geval van Die rendal geen koude sanering be tekenen”, sprak het CDA. Ook de PCW vroeg zich af waarom juist deze voorziening getroffen moest worden. VVD-fracite- voorzitterWientjens reageerde als volgt: „De kinderboerderij is een belangrijke en educatieve voorziening voor jong en oud, die je niet zomaar rigoureus kunt korten.” De PvdA vindt een overgangs regeling van twee a drie jaar nodig om de gemeentelijke be trokkenheid af te bouwen. Ook D66 is van mening dat Dieren dal een onmisbare voorziening voor de jeugd is. „Maar het is ook kapitaalvernietiging als Dierendal moet sluiten, daarin is een aantal jaren geleden fors geïnvesteerd in nieuwbouw.” De wethouder besloot de be zuiniging op Dierendal te schrappen. Zie verderop in deze krant: ’Al hebben we honderd vrijwilli gers, we hebben een behéérder nodig’ -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 1