OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGE WEEK N° E E R G E N T U R E M B K E VERGADERINGEN GEZOCHT: STEMBUREAULEDEN BOUWZAKEN OVERIGE VERGUNNINGEN BEZWAAR MILIEUZAKEN r& DE SCHOONSTE WIJK VAN WADDINXVEEN NIEUWE PRODUCTEN BIJ GEMEENTEBALIE VERKEERSZAKEN X NIEUWE PRODUCTEN r BIJ GEMEENTEBALIE CHEMOKAR X GROEN RUIMTELIJKE ORDENING X WERK IN UITVOERING WOENSDAG 5 NOVEMBER 2003 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA J WADDINXVE ib 2003/2004. eventuele lijdelijke verkeers- de het dode dieren I. Breedijk gebouwen, discriminatie etc. kunt Waddinx- vindt dat ib Zuidelijke Rond- niszak. COLOFON Eindredactie Gemeenterubriek: BDS/Communicatie 08.30 - 14.00 uur 08.30* 12.30 uur 19.00 - 20.30 uur OPENINGSTIJDEN DE GEMEENTEBALIE maandag tot en met donderdag vrijdag dinsdag- en donderdagavond 62 47 67 63 04 44 Nadere informatie hierover kunt u krijgen bij de afdeling Openbare Werken, doorkiesnummer 624846. De Wvg is wel iedere ochtend telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 624 715. GEMEENTEHUIS postadres telefax website e-mailadres Het Wvg-loket in de publiekshal Telefonische informatie kunt u krijgen op (0182) 624 624 I van het het ophef- Sociaal raadsvrouw - uitsluitend op afspraak - maan dag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.30 uur. u daarmee op één een groot aantal (het streven is bijna alle) gemeentelijke producten en van een afvalwaterzui- BINNENGEKOMEN BOUWAANVRAGEN De volgende bouwaanvragen zijn ontvangen op de tussen haakjes vermelde datum: 20030287 Meidoornstraat 35, het gedeeltelijk veranderen en vergroten van een woning (27-10-2003) Cyclus: afvalinzameling, ophalen grofvuil e.d. Instituut Sociaal Raadslieden Gouwebad "De Sniep" Andere belangrijke telefoonnummers in de gemeentegids het Plan van Het Wvg-loket in de publiekshal van het gemeentehuis is alleen op maandag en vrijdag tussen 09.00 en Meldingen B W hebben de volgende melding (art. 8.19 Wet milieu beheer) geaccepteerd: Raadhuisplein 1 (0182) 62 46 24 Postbus 400, 2740 AK 62 46 80 www.waddinxveen.nl gemeente@waddinxveen.nl Centraal meldpunt: voor al uw meldingen 62 45 00 54 75 00 OPENINGSTIJDEN ANDERE AFDELINGEN Alle afdelingen elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur. In de middag kunt u alleen terecht op afspraak. OPENINGSTIJDEN AFVALSTATION, Zuidelijke Rondweg 250 Voor afgifte (grof)vuil en KCA elke werkdag van 13.30 tot 16.30 uur en zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. deze aanvragen kunt u op afspraak Bouw- en Woningtoezicht. Telefoon Tijdens bovenstaande vergaderingen kunt u gebruikmaken van het spreekrecht. Over de regels die daarbij gelden is in het gemeentehuis een brochure verkrijgbaar. m.i.v. donderdag 6 november vier weken, ter inzage bij De van 08.30 uur tot 12.30 en instemming met de De agendastukken liggen op werkdagen tij dens kantooruren in de leeshoek van de Gemeentebalie ter inzage. VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN - J. van Effen laan 2 t/m 96, 3 esdoorns in de achtertuin - Molenring 195, 1 berken 1 jeneverbes - W. Buninglaan 8, 1 ceder in de voortuin - Graanakker 139, 1 prunus en 1 iep in de voortuin en 1 prunus in de achtertuin - Buizerdhoek 5, 1 spar in de voortuin Molenring 3, 1 linde in de achtertuin De gegevens van d inzien bij de cluster 624832 of 624835. van de oostelijke flat van bouwsteiger, bouwlift en bouw- van dringend noodzakelijke werk- diverse woningen aan Nadere informatie over de hierboven genoemde mogelijkheden van een referendum op basis van de tijdelijke referendumwet kunt u inwinnen bij Bedrijfsvoeringsstaf, tel. 624 633. In de loop van 2004 neemt het aanbod van producten ver der toe. We houden u op de hoogte via deze rubriek en via onze website www.waddinxveen.nl. over de definitieve besluitvorming. In dit stadium bezwaarschrift indienen tegen een voorgeno- lu uw bedenkingen kenbaar maken bij de afdeling Openbare Werken. ONTHEFFING ROUTE GEVAARLIJKE STOFFEN B&W verlenen ontheffing voor het mogen afwijken van de in de gemeente Waddinxveen vastgestelde route gevaar lijke stoffen voor de periode van 5 november 2003 tot 5 ioeve van het met gevaarlijke stof- mengsel van Koolwaterstof- gassen, vloeibaar gemaakt, n.e.g., gevarenklasse 2, 2F VLG mogen berijden van de in de gemeente Waddinx veen a. de Beijerincklaan, binnen voor zover. Zuidelijke Rondweg b. de Dreef, voor zover Beijerincklaan en veen; met inachtneming van omleidingen. in kunt Werkwijze Op drie momenten in het jaar worden de woonwijken geschouwd. Er wordt over een drietal factoren beoordeeld. Dit zijn: algemene netheidsuitstraling (zwerfvuil, ille gaal gebruik buitenruimte, uitstraling tuinen of balkons), deelnamebereidheid actieplannen (schoonmaakac tie, actieplan bladval, actieplan korte lontjes) en graffiti en vandalisme. De schouw wordt uitgevoerd door een groep van minimaal drie wijkbeheerders in de maanden februari, juli en oktober. De wisseltrofee wordt jaarlijks uit gereikt door het gemeentebestuur aan de wijk, dat het beste scoort over het gehele jaar. Met al u telefonische vragen over bovenstaande producten kunt u terecht bij De Gemeentebalie, telefoonnummer 624500 Ook voor klachten of meldingen met betrekking tot de openbare ruimte, het openbaar groen, reiniging, schade aan gebouwen, discriminatie etc. kunt u telefoon nummer 624500 bellen. Bij De Gemeentebalie kunt u terecht voor bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of een uittreksel en voor de burgerlijke stand. Op 1 oktober jl. is het aanbod bij De Gemeentebalie uitgebreid met de volgende pro ducten, waarvoor u voorheen bij andere afdelingen moest zijn: kapvergunning snippergroen vergunning brandveilig gebruik reclamevergunning principe verzoek (ingewikkelde en grootschalige bouwaanvragen) toekenning huisnummering opzoeken stukken uit gemeentearchief milieuklachten subsidie zonne-energie winkeltijden opvang zwervende, gewonde en Wanneer u vindt dat uw directe belangen worden geschaad door de verlening van een - hiervoor genoemde - verleende vergunning/beschikking, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking een gemo tiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B&W (tenzij in de publicatie een andere procedure is vermeld). Informatie over de beschikkingen kunt u krijgen bij de genoemde afdelingen. Als u interesses heeft kunt u dit melden bij de afdeling Soza-GBA. Stuur een briefje met naam, adres, woon plaats en geboortedatum naar de afdeling Soza-GBA, t.a.v. de heer B.Kramer, postbus 400, 2740 AK Wad dinxveen. Het rooien van bovengenoemde bomen en houtopstanden heeft geen gevolgen voor aantasting van natuur-, land- schaps-, of dorpscnoon, als bedoeld in artikel 5.4.2 van de APV. Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling Openbare Werken. Voor de op donderdag 10 juni 2004 te houden verkiezing van de leden van het Europees Par lement zoekt het college van B&W mensen die bereid zijn zitting te nemen in een stembu reau. Waarschijnlijk wordt tegelijkertijd het Raadplegend Referendum over de invoering van de Europese grondwet gehouden. Om meer service te bieden aan onze klanten - aan u dus - is De Gemeentebalie van start gegaan. De gemeente wil plek in het gemeentehuis streven is bijna alle) gemeentelijke producten en diensten aanbieden. Nu moet u nog voor veel producten bij andere afdelingen zijn. 12.30 uur geopend. U kunt alleen op deze dagen terecht bij de Wvg-consulent voor inhoudelijke vragen over de Wet voorzieningen gehandicapten en lopende aanvra gen. Opname in deze publicatie houdt uitdrukkelijk geen uit spraak in kunt u geen t men veiling. Wel kunt 15 PLAATSEN VAN VOORWERPEN OP DE OPENBARE WEG: Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening heb ben B&W de volgende vergunningen verleend voor het mogen plaatsen van voorwerpen op de openbare weg: - Van 3 november t/m 29 december 2003 mogen op de drie meest noordelijke parkeervakken van de rij parkeer vakken die oostelijk gelegen is van de oostelijke flat van de Wilgenhorst containers en een silo geplaatst worden. Op de volledige breedte van een gedeelte van het trottoir dat Tegen bovenstaand besluit kunt u bezwaar aantekenen (zie BEZWAAR). Als u een bezwaarschrift heeft inge diend, kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage, Sector bestuursrecht, t.a.v. de voorzieningenrechter, Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage, tel. 070-3813815). Aan het indienen van zo'n verzoek zijn kosten verbon den. De schoonste wijk van Waddinxveen ontvangt een wissel- bokaal. Met de jaarlijkse uitverkiezing van "De schoonste wijk van Waddinxveen" worden de bewoners van ons dorp aan gespoord de eigen woonomgeving een schonere uitstraling te bezorgen. De wijk waarin de meeste initiatie ven hiertoe worden genomen wordt in het zonnetje te gezet. De stembureaus zijn geopend voor de kiezers van 07.30 uur t/m 21.00 uur. Er zijn in totaal vier leden per stembu reau nodig. Gewerkt wordt aan de hand van een roule- ringsschema. Het presentiegeld bedraagt bruto 85,00. Door de gemeente worden consumpties, een brood- en een warme maaltijd verstrekt. Op vrijdag 14 november a.s. kunt u weer het bewaarde klein chemisch afval (KCA) persoon lijk aan de chemokar afgeven. kunt ook uw KCA persoonlijk brengen naar het Afvalstation. In de rubriek van volgende week treft u de tijden en plaat sen aan waar de chemokar stopt. BEZOEK CLUSTER BOUWTOEZICHT ALLEEN OP AFSPRAAK U kunt alleen bij de cluster Bouwtoezicht van de afde ling VROM terecht wanneer u daarvoor telefonisch een afspraak heeft gemaakt. Telefoon 624832 of 624835. U hoeft dan niet te wachterf en de medewerkers kunnen zich voorbereiden op uw bezoek. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer B. Kramer, via nummer 624706. COMMISSIE OPENBARE RUIMTE vergadert op dinsdag 11 november, aanvang 20.00 uur. Op de agenda: Voorbereiding raadsvergadering (voorstellen) - Voorstel inzake de 2e Bestuursrapportage 2003. - Voorstel tot vaststelling van het Milieuverslag 2002. - Voorstel op grond van artikel 19, 1 e lid van de Wet op de Ruimtelijke ordening om ten principale medewerking te verle nen aan een principeverzoek van Houthandel Alblas B.V. om een herontwikkeling naar woondoeleinden op de locatie Zuidkade 62 mogelijk te maken. Mededelingen en Ingekomen stukken - Collegebeslissing d.d. 2 oktober 2003 inzake vaststelling van het Plan van aanpak fonds duurzaamheid Waddinx veen. - Collegebeslissing d.d. 7 oktober 2003 tot kennisneming van het Inventarisatierapport Structuurvisie Detailhandel en leisure Midden Holland en het Adviesrapport Structuurvisie detail handel en leisure Midden Holland e Oplegnotitie. - Collegebeslissing d.d. 14 oktober 2003 over invoering uit zettingsbeleid van minicontainers. -Collegebeslissing d.d. 21 oktober 2003 tot uitvoering van een haalbaarheidsstudie over het realiseren van een gemeen schappelijk afvalbrengstation met Boskoop. Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag 6 november t/m woensdag 17 december ter inzage bij De Gemeentebalie op werkdagen van 08.30 - 12.30 uur en op verzoek op de maandagavonden gedu rende drie aaneengesloten uren (tel. 62 48 38, de heer W. van Valen). 2003 schriftelijk bezwaar worden ingediend bij het col lege van B&W. Tegelijkertijd kunt u een verzoek tot voor lopige voorziening indienen bij de voorzitter van de afde ling bestuursrechtspraak van ae Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag (in tweevoud). Voor dit laat ste is griffierecht verschuldigd. Alleen als u tijdig bezwaar indient tegen het besluit, kunt u, wanneer daar sprake van is, beroep instellen tegen het besluit op bezwaar. Verandering van de inrichting Kodak Fotoservice, Coenecoop 17, het veranderen van een foto-ontwikkelcentrale. - Hoogheemraadschap van Rijnland, Willem de Zwijgerlaan 63, het veranderen van een afvalwaterzui veringsinstallatie. Tegen dit besluit kan t/m donderdag 18 december De volgende vergunningen o.g.v. A.P.V. of andere wettelijke regelgeving zijn verleend: - Gereformeerde Ontmoetingskerk te Waddinxveen: feest met muziek op 8 november 2003 van 21.00 - 02.00 uur; - Sportcafé De Dreef/de heer DJ. Roos: aanwezigheidsver- gunning voor 1 speelautomaat (behendigheidsautomaat) in de horecainrichting in Sporthal De Dreef; Dreef 4; -Café Sport/de heer DJ. Roos: aanwezigheidsvergunning voor 2 speelautomaten naar keuze voor de horecainrich ting Kerkstraat 1 1 - De heer H. Cuvelier te Waddinxveen: plaatsen 20 metalen driehoeksreclameborden in de periode van 31 oktober t/m 14 november 2003 voor de aankondiging van de Baila Music Night in Sporthal De Dreef op vrijdag 14 november 2003 van 22.00 tot 04.00 uur; - Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind/mevrouw W. van Westerhuis-Bonestroo: collectever- gunning voor de periode van 1 t/m 7 februari 2004; oostelijk en zuidelijk gelegen is de Wilgenhorst mogen een I materialen ten behoeve van dringend noodzakelijke werk zaamheden aan diverse woningen aan de Wilgenhorst worden geplaatst. - Op 4 en 7 november 2003, vanaf 11:00 uur tot en met 16:00 uur mag op Akkeroord, ter hoogte van het perceel Akkeroord 4a een kraan worden geplaatst. Er mag ook een bouwwerk op de ruimte tussen het daar gelegen fiets pad en de Al 2 worden geplaatst. - Van 29 september t/m 29 december 2003 mogen contai ners en keten omringd met een hekwerk geplaatst worden op de twee meest zuidelijke parkeervakken van de rij par keervakken die gelegen is tussen de percelen Heemraad- weg 33 en 35 ten behoeve van werkzaamheden aan diverse woningen aan de Heemraadweg. - Van 6 oktober t/m 23 november 2003 mogen contai ners en keten omringd met een hekwerk geplaatst worden op de Kuyperhoeve op de twee meest zuidelijke parkeer vakken van de rij parkeervakken die gelegen is tussen de percelen Zuidplaslaan 575 en 577 ten behoeve van werkzaamheden aan diverse woningen aan de Kuyper hoeve. - Van 3 november 2003 t/m 15 februari 2004 mogen drie containers omringd met een hekwerk op de open ruimte geplaatst worden, nabij het parkeerterrein van sportpark de Sniep te Waddinxveen ten behoeve van werkzaam heden aan diverse woningen aan de leplaan. SPREEKUREN Burgemeester en wethouders alleen na afspraak via de secretaresses. BINNENGEKOMEN KAPAANVRAGEN De volgende kapaanvragen zijn ontvangen: - C. Huygenslaan 28, 1 den in de achtertuin (noodkop) - Tweede Bloksweg 2, 1 ceder, 1 geknotte berk, 2 essen, 1 els, 1 berk en 25m elzenhaag VERZOEK OM VRIJSTELLING De volgende bouwaanvragen zijn ontvangen: - Brugweg 75, het gedeeltelijk veranderen en het vergro ten van een woning (bouwnummer 20020448) - Maarten Schoutenstraat 11, het gedeeltelijk verande ren en het vergroten van een stroopwafelbakkerij (bouw nummer 20030210) De bouw is niet geheel in overeenstemming met de ter plaatse geldende bestemmingsplannen, doch de afwijkin gen zijn van beperkte betekenis als bedoeld in artikel 19, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en nader omschreven in artikel 20 van het Besluit op de ruim telijke ordening. In dergelijke gevallen zijn burgemeester en wethouders bevoegd om vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan zonder voorafgaande planologische maatregelen (zoals het nemen van een voorbereidingsbe- sluit of het in procedure brengen van bestemmingsplan of een herziening daarvan). Burgemeester en wethouders hebben het voornemen voor deze bouwplannen vrijstelling te verlenen. Beloning De wijk met de hoogste totaalscore mag een jaar lang de titel "DE SCHOONSTE WUK VAN WADDINXVEEN" voe ren. Op een aantal plaatsen in de wijk maken borden met dit opschrift bewoners, bezoekers en passanten opmerk zaam op dit feit. BRUGWEG AFGESLOTEN Woensdag 12 november en donderdag 13 novem ber 2003 is de Brugweg afgesloten van 21.00 uur tot 06.00 uur voor al het verkeer. Dit in verband met herstraten van de drempels. De aanvraag ligt 2003 gedurende Gemeentebalie, op werkdagen uur. Gedurende deze termijn kunt u over de aanvragen schrif telijk uw zienswijze kenbaar maken bij het college van B&W. Informatie-uitwisseling. - Informatie door wethouder D. Lont m.b.t. de bestuurlijke toe komstvisie op de regie van de problematiek rond de afdeling SOZA/GBA en de inpassing van de toekomstige wetgeving op dat gebied. - Rapportage door wethouder D. Lont over de voortgang Wet Werk en Bijstand. - Presentatie door mevr. I. Breedijk over de herijking subsidies. Onderwerpen van de commissie - Aanzet van de heer P.I.W. Oudenaarden tot een veens Kunstbeleid. Mededelingen en Ingekomen stukken -Collegebeslissing d.d. 21 oktober 2003 inzake herijking budget- en waarderingssubsidies in relatie tot de Kerntaken discussie. - Collegebeslissing d.d. 21 oktober 2003 inzake de stand van zaken verhuur gebouw Essengaarde aan Stichting Kinderop vang Humanitas. - Collegebeslissing d.d. 27 oktober 2003 over aanpak preventiemaatregelen buurthuizen. - Collegebeslissing d.d. 28 oktober 2003 tot aanstelling van een ouderenadviseur. - Collegebeslissing d.d. 28 oktober 2003 inzake de analyse van het Openbaar Onderwijs. - Collegebeslissing d.d. 28 oktober 2003 betreffende wijzi gingen op vervoersvoorzieningen in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten n.a.v. de invoering van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer. - Collegebeslissing inzake oplossing verkeersvraagstuk Zonne hof en Zonnesingel. - Collegebeslissing inzake het Actieplan Gladheidsbestrijding Spelregels - bedrijven kunnen niet bij chemokar en weg terecht; - u moet het KCA gesorteerd aanleveren. Injectienaalden moet u in gesloten verpakking aanbieden; - u mag het KCA absoluut niet vooraf bij de halteplaats zetten. Kinderen kunnen ermee gaan spelen en dit kan echt heel gevaarlijk zijn; - lege plastic flessen van. - Goed geleegde verfblikken en lege plastic flessen van chloor, ammonia, spiritus e.d. nadat ze met water zijn omgespoeld, kunt u weggooien in de grijze container vuil- Commissie BESTUUR en MIDDELEN op woensdag 12 november aanvang 20.00 uur. Op de agenda: Voorbereiding raadsvergadering (voorstellen) - Voorstel inzake evaluatie integraal Veiligheidsbeleid 1999. (Aangehouden stuk uit de vorige vergadering) - Voorstel inzake de 2e Bestuursrapportage 2003. - Voorstel inzake de financiële consequenties van de bestuur scrisis. Voorbereiding raadsvergadering (mededelingen en ingekomen stukken) - Het jaarverslag 2002 van de afdeling Preventie van Brandweer Waddinxveen. Informatie-uitwisseling - Excursie gemeenteraad. Onderwerpen van de commissie - Memo inzake integriteitsonderzoek/Offerte SGBO. (aange houden stuk uit de vorige vergadering) Mededelingen en Ingekomen stukken - Informatie in het kader van de actieve informatieplicht college over de verandering in de topstructuur en I fen van het sectorenmodel in de organisatie gemeente Wad dinxveen. (aangehouden stuk uit de vorige vergadering) COMMISSIE SAMENLEVING op donderdag 13 november, aanvang 20.00 uur. Op de agenda: Voorbereiding raadsvergadering (voorstellen) - Voorstel inzake de 2e bestuursrapportage 2003. - Voorstel tot vaststelling van de Algemene Subsidieverorde ning Waddinxveen 2003 inclusief nieuwe indexeringswijze buagetsubsidies. - Voorstel inzake 2 subsidieaanvragen in het kader van het Europees jaar van mensen met een handicap. - Voorstel tot het ter beschikking stellen van gelden aan de Sti- muleringsgroep Vrijwilligers Waddinxveen. - Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van werkzaamheden in het kader van een mogelijke bestuurlijke krachtenbundeling in de regio van het primair onderwijs per 1 januari 2004. lijke storten voor de pen november 2004 ten beh fen (Butaan, Propaan, en/of jaar g< berijden van gelegen weggedeelten: en buiten de bebouwde kom, gelegen tussen de rotonde ter hoogte van de j en de aansluiting met de Dreef; gelegen tussen de aansluiting met de de het perceel Dreef 20 te Waddinx- iöla t, rl111 L0 varLaare.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 3