Gouden Kans actie 2003 i i r A I 'Z,.. k'< Waddinxveen bevrijd: 1962 (deel 2) I 1 ’Al hebben we honderd vrijwilligers, we hebben een behéérder nodig’ ’UB - Gratis huizen bekijken tijdens actiedag Lustrumconcert kleinkoor Cantare Veel reparaties bij ’Laat je zien’-actie Films bij Kreater Sing In in de Kruiskerk T Pepernootbol voor de Sint Fancy Fair voor opknappen speelplein WADDINXVEEN - De Prins Willem Alexander school (lo catie Wingerd) houdt op vrij dag 7 november een fancy fair van 16.00 - 20.00 uur. Elk lokaal krijgt een thema, er zijn eetten tjes en de school heeft diverse verrassingen in petto. z j WrZ f MEDISCHE DIENSTEN Regio KERKDIENSTEN Start november I uh f leder lot trekt 3* mee!!! aan prijzen! pee>ted'^ een lot Colofon Vrijdag 27 juli DEELNEMERS HERKENBAAR AAN RAAMBILJET Dit is een actie van de ondernemersvereniging Boskoop. Gesponsord door de Rabobank Boskoop-Reeuwijk en de winkeliersvereniging Dorpskernwinkels Boskoop. WEEKBLAD-CARTOON VAN ELIAS Jïistoriscfi Waddinxveen z M iri z F' ./z/z X i I ontvang u P F ZZ> PAGINA 7 WOENSDAG 5 NOVEMBER 2003 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN CC- 1 MID- van Door C.Verlooi l X avond heeft als thema ’Toe komst’. Het geheel staat onder „De dieren zullen er echt on der lijden zonder beheerder”, is de motivatie van Rianne Kanters, één van de vrijwilli gers. „Hij heeft medische ken nis, hij weet hoe je om moet gaan met zwangere dieren of met ziektes. Je hebt met zo veel regels en wetten te ma ken, zonder beheerder kan een kinderboerderij gewoon niet draaien.” Zes vrijwilligers telt Dierendal nu. „En vier vrijwilligers die begeleiding nodig hebben”, vervolgt Kan ters. Samen met Marianne Rauws en Marinus Waarden burg bood ze de handtekenin- minder vaak kunnen komen. Maar het is al minimaal, drie uurtjes per dag”, vervolgt Kanters. Meer vrijwilligers werven is niet de oplossing, zo menen de drie. „Al hebben we hon derd vrijwilligers, we hebben een beheerder nodig.” Bezoekers laten betalen was ook geen optie. „We willen toegankelijk zijn voor alle in woners van Waddinxveen.” Maar de stichting hoeft nu even niet meer na te denken hoe de wethouder op andere gedachtes te brengen is. De volgende gesprekken met de gemeente zullen gaan over de inhoud van een overgangs regeling. En daar is de stich ting heel tevreden over. gen de burgemeester aan. Ma rinus telde de handtekenin gen, daar zaten bezoekers uit 25 gemeenten tussen, zelfs bezoekers uit het buitenland. Natuurlijk begrijpen de drie dat het slecht gaat met de economie en dat er bezuinigd moeten worden. „We hebben zelf al gedacht: zou de beheerder dan wat open om 19.30 uur, aanvang is om 20.00 uur. De kosten be dragen zes euro, inclusief koffie of thee. Kaarten kunt u telefo nisch reserveren bij mevrouw R. Ramp, tel. 0172-217522. WADDINXVEEN - Tot vorige week zaten de vrijwilligers van kinderboerderij Dierendal in onzekerheid. Mag de be heerder, die in dienst is van de gemeente, blijven of niet. 'We kunnen zonder een beheerder niet voortbestaan’, was de mening van alle vrijwilligers van Dierendal. Besloten werd om handtekeningen in te za melen. Op de dag van de raadsvergadering werden deze aangeboden aan burgemeester Jonkman. 1620 Stuks. „Ik neem ze mee naar de raad vanavond, meer kan ik nu niet toezeggen”, was de reactie van Jonkman. Het bestuur van Dierendal was diezelfde dag ook nog naar het gemeentehuis afge reisd, voor een gesprek met wethouder Dijksterhuis. De politiek had zich ondertussen opgemaakt voor een discus sie. Dierendal mag niet de du pe worden van bezuinigingen, was daar de heersende me ning. En zo besloot uiteindelijk ook wethouder Dijksterhuis. Op Dierendal wordt niet be zuinigd komend jaar. Er moet een ruimere overgangsregeling komen. Redactie Sanne van der Kolk en Rachel Jobels 01 72-4205 12 E-mail: weekbladvoorwaddinxveen@ rijnengouwe.nl Kopij dient uiterlijk op maandag I 6.00 uur in het bezit van de redactie te zijn om in aanmerking te komen voor plaatsing. Bijdragen per e-mail of op floppy verdienen de voorkeur. Advertenties Telefoon 0172-21 173 I E-mail: verkoopboskoop@rijnengouwe.nl Advertenties kunnen tot dinsdag I 1.00 uur worden opgegeven, IM’ers (ingezonden mededelingen) tot maandag 16.00 uur. Bezorging Telefoon: 0900-708 09 00 (10 eurocent per minuut) Foto’s van Liesbeth van der Vis vindt u op www.liesbethvandervis.nl A//e auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehou den. Deze rechten berusten bij Rijn en Gouwe B.V. c.q. de betreffende auteur. GEVONDEN: Waddinxveen: Kat, rood, met witte aftekenin gen (Noordeinde). Zevenhui zen: Kater, rood (Noordelijke Dwarsweg). Voor gratis regis tratie en informatie over ver miste en gevonden dieren kunt u bellen 0186-601 199. Binnen 24 uur uw melding op internet. Kijk voor recente gegevens op www.dierencentrale.nl. - naplein breekt brand uit in een stapel hout. De brandweer heeft geen moeite met dit brandje en de B.B. onder lei ding van ploegleider Van Leeu wen redt een aantal gewonden van de bouwsteigers. Dit alles wordt gefilmd door de N.T.S. Weekblad voor Waddinxveen is een onafhankelijk weekblad, dat in een oplage van I 5.300 exemplaren wordt uitgegeven en verspreid in Waddinxveen, Moerkapelle en Zevenhuizen. Weekblad voor Waddinxveen verschijnt op woensdag. Uitgever Dagblad van Rijn en Gouwe B.V. Alphen aan den Rijn Kantoor Zijde 30 2771 EN Boskoop Fax: 0172-212168 WADDINXVEEN - Kleinkoor Cantare geeft op zaterdag 15 november ter ere van haar tienjarig bestaan een Lustum- concert in de Remonstrantse Kerk (Zuidkade). De zaal is A leiding van een band. Ook is er plaats voor een bijbellezing, een muzikaal intermezzo en een korte meditatie. De avond be gint om 19.30 uur. Na afloop staat de koffie klaar. De toegang is gratis.Voor meer informatie, www.kruiskerk.nl/singin. Donderdag 26 juli 1962 Straaljagers gieren over Wad dinxveen, om kwart voor twaalf loeit de sirene. Luchtaan val op de Oranjewijk. De buurtbewoners spoeden zich (tegen het advies in) naar bui ten om het allemaal van dicht bij te bekijken. Naast een in aanbouw zijnde flat aan het Koningin Wilhelmi- Oranjewijk, wordt verzocht dan binnen te blijven. Wie zich toevallig buiten bevindt, moet een schuilplaats zoeken in de portieken van woningen en winkels. De commando’s worden be voorraad uit de lucht. Op een stuk weiland ten zuiden van Boskoop, dat tot de Christina- hoeve behoort wordt er ge dropt. Hier vonden in de oor log wapendroppings plaats en volgens Kapitein Oostendorp, de commandant van de com mando’s, had men toen een ui termate geschikte plek daar voor uitgekozen. en kan nog net op tijd benen maken. In de nacht van woensdag op donderdag vinden er straatge vechten plaats en wordt Het Centrum met veel lawaai onder vuur genomen. Er wordt ge schoten met losse flodders, lichtkogels en plastic bommen. Het luxe jacht ’Vrijheid Blijheid’ van Citosa-directeur Kok vaart de Gouwe af. In de kombuis houden zich zo’n 30 comman do’s schuil. Dit Turfschip van Breda anno 1962 meert af aan de achterkant van Het Cen trum, bij het Sluisje. Een regen van lichtkogels verlicht het strijdperk. Schietend maken de comm- mando’s een omtrekkende be weging en nemen de voorkant onder vuur met mitrailleurs en vlammenwerpers. Tegelijkertijd wordt het politie bureau aan de Kerkweg aange vallen. Buurtbewoners, die de commando’s helpen, worden ’in arrest’ genomen. De overwin ning van de commando’s is compleet; het grootste deel van de politiemacht is ’uitgescha keld’. aldus een woordvoerder van 3VO. „Voor de eigen veiligheid en dat van andere weggebrui kers.” De meeste voorkomen de reparatie waren de bedra ding, doorgebrande lampjes en kapotte dynamo’s. De rijwiel handelaren konden alle repara ties gelijk ter plekke verhelpen. De politie houdt in de komen de maanden grootscheepse controles op het voeren van verlichting. kan men zonder afspraak bij één of meerdere woningen eens een kijkje gaan nemen. Na afloop van de bezichti gingen) is het publiek van har te welkom op de kantoren van Van 't Hof Makelaardij B.V. Men kan zich dan nader laten infor meren omtrent financiering, In de vroege ochtenduren zui veren de commando’s de Oranjewijk van de laatste vijan delijke troepen. Een straatge vecht in de Beatrixlaan ruimt de laatste verzetshaarden op. Uitvoerig bespreken vriend en vijand de oefening in het ver enigingsgebouw aan de Sta tionsstraat. De commando’s vinden de oe fening uitermate geslaagd dank zij de realistische opstelling van de politie en Marechaussee en de medewerking van de Wad- dinxveners... WADDINXVEEN - Ongeveer Wachttorenbespre- 250 fietsers maakten afgelopen zaterdag gebruik van de actie voor het gratis nakijken en ma ken van de fietsverlichting. De ze actie werd georganiseerd door de afdeling Waddinxveen van 3VO in samenwerking met de politie en de drie plaatselij ke rijwielhandelaren. „Wij zien in deze actie dat de mensen toch inzien dat een goede fiets verlichting zeer belangrijk is”, Voor spoedeisende huisartsen hulp buiten kantoortijden: van 17.00 uur 's middags tot 08.00 uur 's ochtends, tijdens het weekeinde en feest dagen: HuisArtsenPost Midden- Holland (HAP), Jan v Beau- montstraat 4 (bij de Jozef-locatie van het GHZ), 2805 RR Gouda,tel. (0182) 322 488 (alleen na telefonische af spraak) Voor spoedmedicatie buiten kantoortijden: van 17.30 uur ’s middags tot 08.00 uur ’s och tends, tijdens het weekeinde en feestdagen: Dienst Apotheek Midden-Hol- land (DAM).Ronsseweg 138 (te genover de Bleuland-locatie van het GHZ),2803 ZR Gouda tel. (0182) 69 88 20,www.dam- mh.nl Vrijwilligers boden handtekeningen aan WADDINXVEEN - In Kreater draaien deze week twee films. Vrijdag 7 november draait voor volwassenen de film Insomnia. Twee rechercheurs gaan naar een afgelegen stad in Alaska om een brutale moord op een tie ner op te lossen. Hier komen ze de moordenaar snel op het spoor, maar dan wordt de part ner van de doorgewinterde re chercheur gedood. De afgemat te rechercheur raakt nu verstrikt in een psychologisch kat en muisspel met de hoofd verdachte, een teruggetrokken schrijver. De film begint om 20.00 uur. Entree: vijf euro. Pas 65+ en CJP 4,00 euro. Op woensdag 12 november draait de kinderfilm Snow Dogs. Acht aandoenlijke maar zeer ondeugende honden brengen hondenhater Ted Brooks tot het uiterste. Hij heeft zijn tan dartsenpraktijk in Miami Beach verruild voor de wildernis van Alaska om zijn erfenis op te ha len: zeven Siberische husky’s en een bordercollie. Helemaal uit zijn element moet hij gevaren trotseren, zoals een sneeuwstorm, dun ijs en Thun der Jack: een oude enge berg bewoner. De film begint om 13.30 uur. Entree: 2,50 euro. De film is Nederlands gesproken. Reser veringen bij Kreater (Kerk straat 13), tel. 0182-614422. WEEKEINDDIENST DIEREN ARTS: A.H.M. Hermans en J.C.H. van Dorst, Kattensingel 17, Gouda, tel. 0182-510958; Woubrechterf 42, Waddinxveen, tel. 0182- 6131 12. Kleine huisdieren spreekuur voor spoedgevallen ieder weekeinde volgens af spraak. J.C. Baas, Jan Dorrekenskade- Oost 36, Waddinxveen, tel. 0182-632051. Dierenkliniek ’Pieter Bas’, me vrouw W.W.M. Smits en J.B. Cramer, Prins Bernhardlaan 79, Waddinxveen en Hoge Gouwe 21Gouda. Voor spoedgevallen ieder weekeinde spreekuur vol gens afspraak, tel. 0182-610462 of 0182-516876. Dierenkliniek Zevenhuizen, drs. M.C. Pilgram, Zuidplasweg la, Zevenhuizen, leder weekeinde WADDINXVEEN - Er wordt weer een Sing In georganiseerd op zaterdag 8 november in de Kruiskerk aan de Passage. Er zorger De Bruggen, 10e zondag worden geestelijke liederen ge- vd herfst, laatste zondag vh ker- zongen uit diverse bundels. De kelijk jaar, gedachtenis gestorve nen. PUR? 'I Woensdag 25 juli 1962 De commando’s zien kans overdag Waddinxveen binnen te komen en zich te verbergen voor de patrouillerende eenhe den van de Marechaussee. Eén van de commando’s is met een zendapparaat de toren van de Brugkerk ingeklommen en geeft zijn makkers door waar de Marechaussee zich bevindt. Hij wordt echter verraden door de Waddinxveense jeugd NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk, Kerkweg-Oost 5/1 I Dankdag 9.30 ds. P. Ver- maat, Scheveningen 19.30 uur ds.A.W. van der Plas zondag 9.30 uur ds. J.H. Lam mers, Krimpen ad Ijssel 17.00 uur ds. J.A. Brussaard, Scherpenzeel -j- De Hoeksteen, Esdoornlaan 5/1 I Dankdag 19.30 uur ds. H. Schipaanboord zondag 9.30 uur ds. G.D. Kamp huis, Amstelveen 15.00 uur ds. H. Schipaanboord 18.30 uur ds. J. de Jong Bethelkerk, Bilderdijklaan 5/1 I Dankdag 19.30 uur ds. H. Liefting, Schoonhoven zondag 9.30 uur ds. W. Vreeswijk, Bergambacht 17.00 uur ds.A.W. van der Plas De Morgenster, Sterrenlaan 5/11 Dankdag 19.30 uurds.J. de Jong zondag 9.30 Den Haag 17.00 uur ds. H. Schipaanboord Immanuëlkerkgemeente, Prinses Beatrixlaan 5/11 19.30 uur Dankstond in Ontmoetingskerk zondag 10.00 uur ds. A.A. van Haarlem, Amersfoort 'De Rank’, herv. Conf., Coene- coopcollege zondag 10.00 uur ds. M.A. Bos, oogstdienst 18.30 uur ds. R. de Reuver, Bos koop, lofprijzingsdienst spreekuur volgens afspraak, voor spoedgevallen tel. 0180- 631451 of 06-1 I 163246, voor minder dringende vragen: vra- gen@dierenkliniekzevenhui- zen.nl. ALGEMEEN MAATSCHAPPE LIJK WERK VIERSTROOM Bezoek en postadres: Station straat 12, 2741 HS Waddinx veen. Spreekuur: maandag t/m donderdag van 09.00 tot 10.00 uur. Telefoonnummer: (0182) 623 040. Na 10.00 uur wordt u automatisch doorverbonden metVierstroom Zorglijn centra list die uw boodschap aan neemt. JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 Inloopspreekuur Consultatiebu reau, maandag 11.00 tot 12.30, Stationstraat 12,Waddinxveen. Avondspreekuur Consultatie bureau, 2e en 4e maandag vanaf 17.00 uur www.vierstroom.nl voor meer informatie. VERSLAVINGSZORG DEN-HOLLAND Pamassia, psycho-medisch cen trum, IJssellaan 2-2a, 2806 TK Gouda. Tel.nr. 0182-563500, fax.nr. 0182-563521. Bereikbaar maandag t/m vrijdag 09.00- 17.00 uur. AI-anon/Alateen is een zelfhulp groep voor kinderen, vrienden en familie van alcoholisten.Voor meer informatie: Joke 0182- 612765 of Marieke 0182- 503773. Voor problemen met alcoholge bruik: Anonieme Alcoholisten Werkgroep Gouda, Peperstraat 56, Postbus 30,2800 AA Gouda. Tel.nr. 0182-519712 of 0653875058 (dag en nacht). woonvergunning, Nationale Hypotheekgarantie en alle mo gelijke andere zaken. De kanto ren zijn de gehele zaterdag ge opend van 8.30 tot 17.00 uur, in Waddinxveen aan de Zuidplas- laan 432, tel. 0182-618055. Dinsdag 24 juli 1962 Door de weilanden tussen Reeuwijk en Waddinxveen trekken 150 commando’s op in de richting Waddinxveen. In de nacht van maandag op dinsdag 24 juli 1962 zijn zij in groepjes van tien met rubberboten de Oude Rijn overgestoken. De mannen met de groene baret ten, normaal gelegerd in Roosendaal, bezetten de ene na de andere boerderij. Een 21-ja rige commando, in zijn eentje op zoek naar een contactman, nadert een boerderij behoed zaam aan de achterkant. Het is aardedonker, op de tast sluipt hij langs het achterhuis en ver dwijnt geheel in de beerput. Waddinxveen is bezet door de Koninklijke Marechaussee en door de mobiele colonne van de Rijkspolitie. Hun hoofd kwartier is Het Centrum naast het sluisje aan de Nesse. Het hoofdkwartier van de com mando’s is café De Baars. Normaliter houden de com mando’s hun oefeningen in de bossen, maar voor deze keer hebben ze het drassige polder landschap uitgekozen. De oefe ning zal van dinsdag 24 juli tot en met vrijdag 27 juli duren en de bedoeling is dat het allemaal zeer realistisch is. De brandweer, de Bescherming Bevolking en zelfs de Lucht macht verlenen hun medewer king. Er zal een luchtalarm ge geven worden en de Waddinxveners, wonend in de WADDINXVEEN - Debby’s Workshop organiseert in sa menwerking met Stichting Wijkwerk de Zuidplas crea- avonden in het Zuidhonk. Dinsdag 25 november wordt er een grote bol van stro voor de Sint met wortels, pakjes en pe pernoten gemaakt. De avond begint om 19.30, op geven kan via Debby de Wolf, tel. 0182-633628 of via www.debbysworkshop.nl. De ‘Laat je zien’-actie van 3VO Waddinxveen was weder om een groot succes. Veel omliggende winkels heb ben al diverse spullen afgege ven. Doel is om zo veel mogelijk geld op te halen voor het op knappen van het schoolplein. GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk, Groensvoor- de 5/11 19.30 uur pastor G. Marti ni, Dankstond zondag 9.30 uur ds.A. Admiraal, Woerden REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrij zinnige Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade zondag 10.00 uur drs. Ch. Van der Leest, Den Haag OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg: 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat woensdag 5 november 9.30 en 19.00 uur ds. J.G. van Tilburg, dankdag zondag 9.30 J.G. van Tilburg uur dr. RJ. Visser, woensdag 12 november 19.45 uur ds. J.G. van Tilburg ROOMS-KATHOLIEKE KERK St.Victorkerk, Zuidkade zondag 9.30 uur Woord F met het verzoek niet te bezuinigen op Dierendal. De wethouder deelde dezelfde dag nog mee de voorgenomen maatregel in te trekken. (Foto: Uesbeth van der Vis.) Z':-'- en 17.00 uur ds. WADDINXVEEN - Van ’t Hof makelaardij organiseert 8 no vember de vijfentwintigste ac tiedag ’Open Huis’. Tussen 11.00 en 14.00u wordt geïnte resseerden vrije toegang ver leend tot nagenoeg alle bij Van Communieviering, werkgroep ’t Hof in verkoop zijnde wonin- CD gen. Als aspirant huizenkoper dinsdag I I november 19.00 uur Eucharistieviering, pastor A. vd Helm Ontmoetingskerk, Groensvoor- de vrijdag Huize Souburgh: 10.00 uur Ouderenviering, pastor A. vd Helm zaterdag 19.00 uur Eucharistie viering, pastor W. vd Meer zondag 11.15 uur Eucharistie viering, pastor W. vd Meer GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage woensdag 5/11 Dankdag 19.30 uur ds. E. Brink zondag 9.30 uur ds. K. deVries, Alphen ad Rijn 16.30 uur ds. E. Brink JEHOVA’S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Troostraat 10.00 uur Openbare toespraak I 1.00 uur king RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Samenkomsten worden gecom bineerd gehouden met de Rafa- elgemeenschap Gouda, in het schoolgebouw de Goudse Waarden aan de Catslaan 100 te Gouda. BAPTISTENGEMEENTE ICHT- HUS Gebouw Kreater, Kerkstraat zondag 10.00 uur spreker: de heer H.Versloot DE BRUGGEN RESTAURANT DE BRUGGEN Sterrenlaan 2 zondag 23 november I 1.00 uur, drs. J.L. Delhaas, geestelijk ver- i B VX BOEROERU VREUGDE ZE MOGEN bl'jven ’«-’•ZtaVÊ

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 7