Geboorte De vlaggen hangen uit Deze Week munt wordt bijna geslagen IN GEOPENI Ballonnenfestijn krijgt subsidie ■frtneeleman H LET OP tf ffi VUURWERK Auto-inbreker steelt r GRATIS e> BURGER. sintsurprises Waddinxveners met langdurig minimum inkomen maken kans op toeslag Vragen bij verkiezingen Jeugdadviesraad Centre du Lac Nieuwjaars- kaartjes EEMSKERK Kerstactiviteiten Culturele Sirenes CC Klaverjassen bij De Paddestoel op Dierendal I niet afgegaan middag in het AF-centrum ■■1 ft (0182) 54 74 00 bos 4 Kali =11 Y De Hypotheker Zie pagina 2 NEELEMAN EUROPAjUIN o alle seizoenen groen Vrijwilligers Sport Theaterzaal Zie onze advertentie elders in deze krant car comfort Al 200 zilveren munten besteld NOG 10 DAGEN SUPER VOORDEEL' Jazeker. De Hypotheken OOK voor UW MOBIELE commu nicatie PRIMERA GROENENDIJK KONINGINNEWEG 1 ld BOSKOOP (0172) 23 07 18 HAAL DE BESTELLUST NU OP. INLEVEREN VÓÓR 25 DECEMBER. V.O.F. T. VAN DER SPEK Zn aardappelen-, groente- en fruithandel Uw specialist al 74 jaar, in Water, Gas, Elektra, Dakwerk en C.V. 8e/ voor een vrijblijvende offerte: Telefoon 0182-630899 Dorpstraat 33 2742 AP Waddinxveen K ^Uneto-Vni installatietechniek Bel voor een vrijblijvende offerte 0182' of bestel direct via www.neeleman.com/homeproducts addinx OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN 57e JAARGANG nr. 2879 (Foto: Uesbeth van der Vis.) k per kistje 2,95 Al vanaf 19,95 f 1 r GOUDA, ACHTERWILLENSEWEG 31, 0182-581337, DONDERDAG KOOPAVOND 10! Alle vrijwilligers van Wad- dinxveen waren afgelopen zaterdag uitgenodigd voor een speciale bijeenkomst. Een verslag van die och tend. Achterstand Be Fair op koploper minder groot Kreater heeft een profes sionele theaterzaal Mandarijnen Clementina Heerlijke nieuwe oogst Navelsinaasappelen hele kist Extra belegen kaas Hollandse bloemkool Honingmeloenen Mango's Witlof 90 st. 8,95 per kg 4,95 2 voor 0,99 2 voor 0,99 3 voor 0,99 per kilo 0,79 WADDINXVEEN - De maan delijkse klaverjasavond van wijk en speeltuinvereniging De Pad destoel wordt deze maand niet op 12 maar op vrijdag 19 de cember gehouden. Entree is voor leden 1.25 euro en voor niet leden 1.75 euro. Zondag iets leuks doen? Kom winkelen bij EuropaTuin! Ook dit jaar weer een grote collectie lederen organizers. I ONDERHOUD I ALLE MERKEN APK-KEURINGEN jj DESKUNDIG j ADVIES KERK WEG OOST 185 2741 HD WADDINXVEEN TEL. (0182) 64 00 72 Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 I I -7 Auto snelservice het snelle en persoonlijke adres voor: WADDINXVEEN - In de Kerst vakantie heeft kinderboerderij Dierendal verschillende activitei ten op het programma, samen met de werkgroep natuur en mi lieu educatie. Op Vrijdag 19 December en Za terdag 17 December kunnen kinderen kerststukjes maken. In schrijven kan op tel. 0182- 610777. Deze middagen zijn gra tis maar een gift of donatie is van harte welkom. Hulp van ouders of ouderen is goed te gebruiken. De maanden januari en februari 2004 is er een expositie over wintergasten en trekvogels. Er staan dan panelen in het leslokaal met informatie over dit onder werp. REGIO - Door een technische storing is op I december om 12 uur het proefalarm van het Waarschuwings- en Alarme ringssysteem niet gegeven. Dit systeem, in de volksmond be kend als ’de sirenes’, worden maandelijks getest. Tijdens de test op maandag is een tech nisch probleem geconstateerd. Hiermee is de noodzaak van het testen wederom aange toond. Op dit moment wordt het probleem verholpen en het systeem zal vervolgens stil worden getest. Op 5 januari om 12.00 uur zullen de sirenes opnieuw getest worden. WADDINXVEEN - De culture le commissie van Stichting Wad- dinxveens Welzijnswerk organi seert zaterdag 13 december om 14.30 uur een culturele middag in het Anne Frank Centrum waarin het muziek- en showge- zelschap Sempre Avanti uit Lei den optreedt. Voor de pauze worden winterliedjes gespeeld en gezongen, waarbij de deelne mers zijn gekleed in Anton Pieckkleding. Na de pauze zijn zij gekleed in zwarte kostuums met glitter en worden goed in het gehoor liggende kerstliede ren gezongen. Hieronder zijn ook tal van meezingliedjes. De entree is 3,10 euro p.p., inclusief een kop koffie of thee. inbraak. Een dag later werd de Wingerd opnieuw bezocht door auto-inbrekers, net als de Peppelhorst, Bilderdijklaan en Koningin Wilhelminaplein. Vijf auto’s werden opengebroken. Nu werden een radio-cdspeler, een laptop en een paar hand schoenen ontvreemd. Kom langs voor een grote collectie kerstkaarten! Dorpstraat 39 - Waddinxveen Kerkplein 13 - Moordrecht www.burger-waddinxveen.nl WADDINXVEEN - Waddinxveners die lan ger dan vijfjaar een minimum inkomen heb ben, kunnen bij de gemeente tot 31 decem ber een aanvraagformulier invullen voor de langdurigheidstoeslag.Wie aan alle criteria voldoet en niet ouder is dan 65 jaar, heeft recht op tussen de 320 en 450 euro, afhanke lijk van de gezinssituatie. Overigens krijgen alle mensen die nu een bijstandsuitkering ontvangen, de toeslag automatisch. „Maar er is nog een groep waarvan we de gegevens niet hebben”, vertelt wethouder Lont. „We schatten dat het om een groep van circa der tig Waddinxveners gaat, maar dan kunnen er zeker ook meer of minder zijn.” De wethouder hoopt dat alle mensen die recht hebben op dit bedrag, ook werkelijk naar de gemeente toestappen. „Soms hebben mensen valse schaamte om gebruik te maken van deze regeling. Soms is het onbekendheid. Daarom proberen we alles om de mensen te bereiken. We hebben het Platform Armoede Bestrijding gevraagd mee te denken en te werken, en ook op de website staat alles ver meld. Mensen kunnen daar een aanvraagfor- VAN 11.00 TOT 17.00 UUR er wel onduidelijkheden zijn ge weest en er ook wel fouten zijn gemaakt. „Maar de opzet is nog steeds: starten”, aldus de wet houder. „Het is de eerste keer dat er gestemd is voor een BENT U TOE AAN VERVANGING VAN UW KEUKEN- INBOUW- APPARATEN WIJ KOMEN GRATIS BU U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WIJ LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: WADDINXVEEN - Een auto- inbreker heeft nog net voor sin terklaasavond, op dinsdag 2 de cember, sinterklaassurprises uit een auto gestolen. Ook nam de dief radio-cdspelers en sportar tikelen mee. De auto stond ge parkeerd aan de Wingerd, er sneuvelden twee ruiten bij de Ter gelegenheid van de geboor te van de dochter van Kroon prins Willem-Alexander en prinses Maxima, krijgen alle leerlingen van de basisscholen in Waddinxveen van het ge meentebestuur een geboorte penning. Naast de penning voor scholie ren, geeft de SNFW in samen werking met de Onderne mers Vereni ging Waddinx veen (OWV) ook Geboor- temunten uit. Maximaal 15000 OranjeVijfjes worden naar ver wachting de week voor kerst via de plaatselijke winkeliers in omloop gebracht en vertegen woordigen binnen het Gouwe- dorp waarschijnlijk tot halver wege 2004 een waarde van vijf euro. „Maar ik denk dat ze al veel eerder uit de omloop zijn”, is de verwachting van Arie Pieter van Dijk van de SNFW. „Er is heel veel belangstelling voor de munt.” WADDINXVEEN - De Stichting Nationale Feestdagen krijgt in 2004 een subsidie van de ge meente. Omdat de stichting al een aantal malen op succesvolle wijze de organisatie en uitvoe ring van een ballonnenfestijn in Waddinxveen op zich heeft ge nomen, is zij voornemens in 2004 een soortgelijk evenement te organiseren, met daarbij een parashow. Dit evenement trekt duizenden bezoekers en wordt door de inwoners zeer gewaar deerd. Het aantal evenementen in Waddinxveen neemt steeds verder af. Om in ieder geval dit evenement te kunnen behouden, heeft het college van burgemees ter en wethouders besloten een mulier downloaden of ze kunnen naar de ge meente komen voor een formulier.” In aanmerking komen Waddinxveners met een minimum inkomen, die een gebrek heb ben aan arbeidsperspectief en geen vermo gen hebben. Voor mensen met een WAO uit kering geldt, dat ze minimaal voor tachtig procent moeten zijn afgekeurd. „Natuurlijk kunnen ook vrienden of familie deze mensen wijzen op de toeslag”, legt Lont uit. „Het potje is er, ook als er meer mensen dan ver wacht een beroep doen op de toeslag.” De langdurigheidstoeslag hoort bij de Wet Werk en Bijstand die per I januari ingaat. Deze vervangt de huidige Algemene bijstand- wet, waarin sommige minima recht hebben op teruggave van bepaalde investeringen. Wie in aanmerking denkt te komen voor de toe slag, kan tot uiterlijk 31 december het formu lier invullen. Wie vragen heeft over deze of andere regelingen voor mensen met een mi nimum inkomen, kan terecht tijdens het tele fonisch spreekuur van de gemeente. Dit spreekuur is elke werkdag van 9.00 - 10.00 uur, tel. 0182- 624624. Tot 19 december krijgt u bij de aankoop van een ATAG Enigma 28/35TÏ of een ATAG Blauwe Engel n combiketei maar liefst 250,00 milieubonus, tevens ont vangt u gratis een ATAG modulerende klokthermostaat ter waarde van 148,75 cadeau. ^^eekblad voo/- Een exemplaar van deze 15000 munten is niet te bestellen. Wel kunnen verzamelaars bij één van de drie Waddinxveense ju weliers terecht, zij verkopen duizend nikkelen en tweehon derd zilveren Geboortepennin gen én OranjeVijfjes. Een ge boortepenning van goud is uitsluitend na intekening ver krijgbaar. De interesse in zowel de Ge boortepenning alsook in het OranjeVijfje is groot. Zo wer den direct na het verschijnen _VAuto\_ snelservice Coenecoop 397. Waddinxveen. Tel. (0182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandag Vm vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) stem uit te brengen”, aldus Pe- reboom. Bovendien is er in de stemperiode een storing ge weest in de website en zijn vraag was dan ook of het be kend is hoeveel stemmen hier door verloren zijn gegaan. Wethouders Gerts gaf toe dat WADDINXVEEN - Met de geboorte van het prinsesje, kwamen bij de Stichting Nationale Feestdagen Waddinx veen (SNFW) dezelfde dag nog de draaiboeken uit de kast. De speciale geboortemunt, het Oranje Vijfje ge naamd, én de geboortepenning kunnen nu geslagen wor den. Nadat de naam van het prinsesje bekend werd, kon door de Koninklijke Nederlandse Munt de laatste hand worden gelegd aan het ontwerp. Wanneer alles volgens plan verloopt, worden eind deze week of begin volgende week de penning én de munt officieel in Utrecht gesla gen. van de eerste berichten in de landelijke pers, al bestellingen geplaatst door muntverzame- laars uit het zuiden en uit het oosten des lands. Sinds kort heeft de SNFW een eigen website. De site bevat al le informatie over de Geboor tepenning, het OranjeVijfje en bestelformulieren waarmee de ze eenvoudig besteld kun nen worden. Het internet adres is: www.wad- dinxveen.net. De munt en de penning kunnen tot I januari 2004 met korting worden be steld. De prijzen variëren van vijf eu ro voor de geboortepenning tot 43,50 (zonder korting) voor een zilveren exemplaar van het OranjeVijfje. „Van de tweehonderd, zijn er al hon derd besteld, dus dat gaat hard”, aldus Van Dijk. Een hele organisatie, zo ervaart Van Dijk. „Eigenlijk hadden we de geboorte eind dit jaar ver wacht. Maar we hadden het draaiboek gelukkig af.” e TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN WADDINXVEEN - De heer Pereboom stelt vragen bij de verkiezingen van de Jeugdad viesraad,Tijdens de vergadering van de commissie Samenleving donderdagavond vroeg Pere boom of het bekend is hoe de verkiezingen zijn verlopen. „Er kon schriftelijk worden ge stemd en er kon worden ge stemd via de website. Deze me thode biedt naar mijn mening de mogelijkheid een dubbele WOENSDAG I0 DECEMBER 2003 subsidie te verlenen van 10250,- euro. De commissie Samenleving ging hiermee akkoord. (A.B.) Sauna- en beautycentrum biedt u meer REGIO - Om fraude met nieuwjaarskaartjes te voorko men, dragen de bezorgers van het Weekblad voor Waddinx veen dit jaar duidelijk zichtbaar een legitimatiekaart met hun foto bij zich. Voor de maatregel is gekozen nadat er in voorgaande jaren kaartjes werden vervalst. Jon geren die geen krant bezorg- den deden zich voor als kran- tenbezorger en streken zo het extraatje op dat voor de be zorgers bedoeld is. De bezor gers van het Weekblad voor Waddinxveen krijgen hun kaartjes pas uitgereikt op 17 december. Wie voor die tijd een nieuw- jaarskaartje aangeboden krijgt, weet dus dat het gaat om een vervalsing. Om misverstanden te voorko men, verschijnen in de krant van 17 december een voor beeld van het kaartje en het le gitimatiebewijs. WADDINXVEEN - Met de geboorte van prinses Catharina-Amalia werd de vlag op diverse plaatsen in Wad dinxveen uitgehangen. Ook alle overheidsgebouwen hingen de vlag met oranje wimpel uit. In de hal van het ge meentehuis ligt een felicitatieregister. Belangstellenden kunnen hierin hun gelukwensen aan het prinselijk paar richten. Het register blijft liggen tot 25 december. Op de website van het koninklijk huis is een digitaal felicita tieregister geopend voor het overbrengen van felicitaties aan het prinselijke paar. Dit alles en nog veel meer aanbiedingen bij: Bredeweg 116 Zevenhuizen Tel. (0180) 63 15 11 naast oprit A12 richting Den Haag Jeugdadviesraad en daar kan men alleen maar van leren. Bij een volgende verkiezing zullen de gemaakte fouten niet meer voorkomen.” Eén dezer dagen worden de namen van de geko zen kandidaten bekend ge maakt. De installatie van de Jeugdadviesraad vindt plaats op 19 januari 2004. (A.B.) CAS 1 WATt« C.V. 1 BUCTWA 1ON-MMCK ACTIE VAN DE WEEK: Jonagold, Elstar of Goudrenette 5 kg 2,95 Nu bestellen en in januari, februari of maart 2004 laten plaatsen levert u 400,00 881,00) op, mooier kunt u dit jaar niet afstuiten. Vijf maanden gratis leasen! Leasen kan ook v.a. 35,00 bruto per maand, inclusief montage en alle service en onderhoudskosten gedurende 15 jaar. Indien u besteld voor 19/12/03 ont vangt 5 maanden lang 35,00 vraag naar de voorwaarden of kijk op www.neetefnan.csn/honieproducts Coenecoop 87a 2741 PH^addinxveen T0182 64 00 90 Einfo@neeleman.com I I www.nee1eman.com I JAAR B ET R O U W B A «I I N S T A l LAT I ETtCH M I K J 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 1