Motie CDA De laatste dagen van 2003... Deze 40 euro per Week huishouden redt het niet ’We willen een mooie fik zonder problemen 70% Korting h^-rt [TREK HAKEN meer 4 Factory Sale LET OP STUNTPRIJZEN I rT- AUTO UI i Contract met Dreef nader onderzocht VUURWERK www.autobaas.nl e> BURGER (0182) 54 74 00 Oliebollen en Filmmiddag voor senioren Snelheids- overt reders Jeep. BAAS CC Gewijzigde openingstijden politiebureau Waddinxveen appelflappen I i ook voor uw bos Jaaroverzicht Onderhoud Sport VAATWASSER DROSER KOELKAST 5 Let op, alléén op: I BAAN Designed to enjotI 1 De Hypotheker 33) NIEUWJAARSRECEPTIE NEELEMAN Jazeker. De Hypotheken WEES DIT JAAR NIET GEK EN KOOP UW OLIEBOLLEN BIJ SPEK! Zie onze advertentie elders in deze krant ATTEMA TEL. (0182) 61 35 00 Wij wensen al onze klanten een gezegend 2004! Opgeruimd het nieuwe jaar in! Ordners PRIMERA GROENENDIJK KONINGINNEWEG 1 ld BOSKOOP (0172) 23 07 18 DE VOORVERKOOP IS BEGONNEN Go Sport Dorpsstraat 10. Boskoop Telefoon (0172) 216 999 Éénmalig supervoordeel op showroom collectie zitmeubelen tot car comfort LI 11 VERVANGING INBOUW- APPARATEN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN WADDINXV V AutoV_ snelservice V.O.F. T. VAN DER SPEK Zn aardappelen-, groente- en fruithandel DINSDAG 30 DECEMBER 2003 CENTRE DU LAC OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN Heerlijke oliebollen 10 st. €3,95 kom proeven, vers van de warme bakker! Goudreinette Hele kist v 1 f voor TELEVISIE EN VIDEO Morgen sluit heel Nederland het jaar af. (Foto: Marianka Peters.) SUZUKI loo< 1 BAAN. Zuidkode 110. Waddinxveen Een groot onderhoudspro- ject in de St.Victorwijk is feestelijk opgeleverd Wat bracht 2003 voor Waddinxveen? In deze krant vindt u twee pagina’s met een fotojaaroverzicht waarop we de belangrijkste gebeurtenissen nog eens in beeld te brengen. Waterpolosters De Gouwe naar play offs WADDINXVEEN - Het CDA stelde afgelopen raadsver gadering voor ieder huishouden veertig euro te geven, naast de Zalmsnip. „Dat is het bedrag wat we teveel aan de bevolking hebben berekend in de OZB, we willen die euro’s nu teruggeven. Zeker nu de totale lastendruk voor de Waddinxveners in een keer versneld toeneemt omdat de gemeentelijke tarieven fors stijgen, lichtte Beekman zijn idee toe. KERK WEG OOST 185 2741 HD WADDINXVEEN TEL.(0182)64 00 72 De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op maandag 5 januari 2004 van 17.00 tot 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. doorverwezen naar bureau Halt voor het vroegtijdig afsteken van vuurpijlen en strijkers. Op 15 december in de avond werd een 26-jarige Waddinxvener aange houden die in het bezit was van een gro te partij illegaal vuurwerk. De man werd betrapt door een surveillerende agent op het moment dat hij bezig was met het uitladen van de partij bij een garage- Verkrijgbaar in diverse kleuren box in Waddinxveen. De partij was in Belgie gekocht en bleek een gewicht van 75 kg te hebben. De partij vuurwerk (flowerbets, chineserollen, ratelbanden) is inbeslaggenomen en tegen de man is procesverbaal opgemaakt. „We surveille ren altijd extra op de laatste dagen van het jaar”, vertelt een agent van bureau Waddinxveen. de insteek dat we voor deze jon gerenorganisatie iets moeten be reiken. We gaan begin januari weer metYO om de tafel zitten. ZATERDAG 27 DECEMBER (09.00 - 17.00 U.) MAANDAG 29 DECEMBER (09.00 - 17.00 U.) DINSDAG 30 DECEMBER (09.00 - 17.00 U.) WOENSDAG 31 DECEMBER (09.00 - 16.00 U.) 24 UUR SERVICEDIENST 3 voor 5,75 /AutoV— snelservice drie dagen 8 t/m 10 jan. 2004 in de Bootstraat in Boskoop Zie volgende week onze grote advertentie. Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 BENT U TOE AAN VAN UW KEUKEN- WU KOMEN GRATIS BIJ U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WU LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: AANKONDIGING MAGAZ1JNVERK00P lend zijn. Omwonenden zijn geïnformeerd. „Twee bewoners hebben naar aanleiding daar van nog vragen gesteld, met name over de kans op rookschade”, zo licht de gemeente woordvoerster toe. „We hebben ze hopelijk gerust kunnen stellen.” Ondernemers zijn bij een gesprek over de jaarwisseling betrokken. Politie stelt een duidelijke regel: geen glas- en blikwerk op t kruis die nacht. Het aantal aan wezige politieagenten zal gering zijn, besloot Elzinga. „Te veel politie werkt als een rode lap op een stier”, is zijn motivatie. De jeugd zal zelf ook een oogje in het zeil houden op de bewuste avond. Sociale controle, dat moet eerst gelden als iemand toch de regels aan zijn laars lapt. „Dan spreken we die persoon erop aan”, zegt Marja vastbesloten. De gemeente en politie hebben al in januari dit jaar een start gemaakt met de werkgroep. „We hebben eerst alle jeugdgroepen in beeld gebracht”, vertelt Roelof Elzinga namens de politie. „Toen zijn we met de groepen in ge sprek gegaan.We denken dat de werkgroep een representatieve samenstelling heeft.” De jeugd knikt instemmend. Want niet alleen de politie hield een slecht gevoel over aan de jaarwisseling van vorig jaar. „Ook wij hebben er geen goed gevoel over”, vertelt Marja Pak. „Het is jarenlang met een fik goed gegaan, dat is traditie bij ons. Daarom wilden we weer een vuur op het kruis, het gaat ons niet om de grootte, maar om de traditie.” WADDINXVEEN - Wethouder Gerts zal een afspraak maken met de jurist van de gemeente en de jurist die WeWa-raadslid Peere- boom had ingeschakeld voor het uitpluizen van het contract dat de gemeente met de exploitant van de Dreef heeft Beide juristen denken anders over de mogelijke verplichting van Dreefhuurders om de exploitant in te schakelen voor het schenken van de drank. Jongerenorganisatie YO liep tegen dit contract aan, toen ze een feest tijdens de jaarwisseling wilde or ganiseren in de Dreef. De exploitant besloot niet te schenken op dit feest de jeugd kreeg echter van de gemeente geen toestemming om een ande re partij hiervoor te vragen uit angst voor een claim. Het con- 57e JAARGANG nr.288l Succes lederen agendaomslagen Een grote collectie voor de halve prijs! Dorpstraat 39 - Waddinxveen Telefoon (0182) 61 22 98 WADDINXVEEN - In de week van 12 tot en met 18 december werden op diverse wegen bin nen de bebouwde kom van Waddinxveen snelheidscontro les gehouden. De politie heeft 1587 bestuurders bekeurd. In Waddinxveen werden 7.251 bestuurders gecontroleerd. Van hen reden 927 bestuurders (12.8 procent) te snel. Op de Dreef telde de ochtendspits tussen 07.30 uur en 09.00 uur 31.8 procent overtreders. WADDINXVEEN - De jaarwisseling staat weer voor de deur.Vuurwerk wordt ingekocht, recepten voor oliebol len komen weer uit de kast en de media geven volop jaaroverzichten. Morgen avond sluit heel Nederland het jaar af. De politie was overigens al wat langer bezig met vuurwerkperikelen. Zo waren vlak voor de kerstdagen al vier jongeren Coenecoop 397, Waddinxveen. Tel. (0182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) Overjarige brokkelkaas Bananen Bintjes Dit alles en nog veel meer aanbiedingen bij: Bredeweg 116 Zevenhuizen Tel. (0180) 63 15 11 naast oprit A12 richting Den Haag .a...- tract loopt tot 2008. Ondertus sen dreigt een deel van het YO- bestuur af te haken, vanwege alle tegenstribbelingen die de jonge renorganisatie ondervindt. De wethouder ontving kritiek van zo wel WeWa als de PvdA op haar rol binnen de YO-feesten. „Het is zonde als YO te gronde gaat als gevolg van commercieel gekisse bis, aldus WeWaer Peereboom. PvdA-raadslid Twigc „Ik had meer initiatief verwacht van de gemeen te, het is jammer dat u als inter mediair optreedt. Ik hoop dat de wethouder er op een goede ma nier uitkomt voor 2004. Wethou der Gerts heeft nog altijd het vol le vertrouwen in zowel YO als de feesten voor de jeugd komend jaar. „Al kan ik geen ijzer met han den breken, we hebben allemaal MOERKAPELLE - Over de jaarwisseling van vorig jaar willen ze met geen woord meer spreken. De neuzen staan nu gericht naar de jaarwisseling van morgenavond. Dat moet vooral een gezellige avond worden, met een vuur op het kruis, zoals de traditie is. Ook al is het een geregisseerd vuur, dat is prima. „Als er maar vuur is”, is het motto van de Werk groep Jaarwisseling. De Werkgroep Jaarwisseling bestaat uit jonge ren, politie, gemeente, brandweer en Stichting Jeugd- en Jongerenwerk. Daags voor de jaar wisseling willen ze graag toelichten wat er be sproken is. Drie jongeren zijn aanwezig, Kees Pak, Marja Pak en Bart Blois. Samen met Hu go Maleveld van de gemeente, Roelof Elzinga van de politie en Mark van der Laan van de brandweer hebben ze alle vertrouwen in een goed verloop van de oud en nieuw nacht. „We gaan er samen een leuk feest van ma ken. Met een mooie fik zonder veel proble men”, aldus Marja. Ook de gemeente, politie en brandweer kun nen er mee instemmen. De brandweercom mandant heeft ter plaatse de situatie bekeken. Want dat was vorig jaar één van de heikele punten: de nieuwbouw die dicht op het kruis staat. „Onze conclusie is dat een vuur wel kan, maar dan moeten de commando’s van de brandweer wel opgevolgd worden”, licht brandweercommandant Mark van der Laan toe. De weersituatie die nacht zal medebepa- WADDINXVEEN - Regiopoli tie Hollands Midden heeft be sloten dat alle teambureaus van de politie dezelfde openingstij den moeten hebben. Alleen de districtsbureaus mogen langer open zijn. Met dit besluit veran deren ook de openingstijden van het politiebureau aan de Li- maweg. Vanaf 2 januari gelden voor het doen van aangifte en dergelijke de volgende ope ningstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur. Donder dag (koopavond) tot 22.00 uur. Zaterdag van 9.00 tot 14.00 uur. Zondag gesloten. Buiten deze tijden kunt terecht op het districtsbureau aan de Hout- mansgracht 4 in Gouda. Op werkdagen tot 20.30 uur en in het weekeinde van 09.00 tot I6.30 uur. Hiermee zullen de medewerkers van het team Bo- skoop/Waddinxveen zoveel mogelijk de aangifte ter plaatse opnemen.Voor een meer uitge breide aangifte kan vooraf een afspraak worden gemaakt. In ernstige en dringende gevallen is het team altijd bereid de aan gifte direct op te nemen. De politie verwacht binnen enkele maanden de mogelijkheid om aangifte te doen via het inter net. Het CDA doelde op een een malig voordeeltje van 480.000 euro, omdat de kosten voor de Wet Onroerend Zaken (WOZ)-waarderingen meevie len. Dit bedrag was wel al ver werkt in de OZB (Onroerend Zaken Belasting). Zowel diverse partijen als wet houder Lont konden zich niet achter de motie van het CDA scharen. De wethouder wees op het psychologisch effect van dit voorstel. „De burger zal denken: wat is de gemeente nu aan het doen? We brengen eerst moeilijk nieuws, en ver volgens geven we geld terug. Bovendien denk ik dat het te veel berekende aan OZB lager is dan veertig euro per huis houden. Heeft het dan nog wel nut? En is het niet beter om het bedrag specifieker aan te wen den, bijvoorbeeld voor chro nisch zieken of voor mensen met een minimum inkomen?”, reageerde de wethouder. „Als DODGE CHRYSLER het eens voorkomt dat we te weinig hebben berekend, gaan we dan ook met een collecte bus langs? Ook WeWa, WD, PvdA, en PCW konden niet instemmen met de gedachtegang van het CDA. „Het is niet te verkopen als je nu geld teruggeeft en volgend jaar weer een verhoging door voert, aldus Bos (WeWa). „De motie komt te vroeg, want mis schien ondervinden we nog een tegenvaller bij de nieuwe Wet Werk en Bijstand (WWB), als die groep in Waddinxveen groter blijkt te zijn, verweerde Twigt (PvdA). Alleen D66 kon er mee instemmen, daarmee bleef het CDA wat beteuterd achter. „Je moet als overheid betrouwbaar blijven, als je te veel hebt berekend, dan moet je ook zo eerlijk zijn om dit be drag terug te geven, was het te- vergeefse verweer van het CDA. 5 kg 2,95 12 kg 4,95 per kg 5,95 per kg 0,69 25 kg 5,95 Sauna- en beautycentrum biedt u v WADDINXVEEN - Stichting Waddinxveens Welzijnswerk (S.W.W.) organiseert op vrijdag 2 januari een filmmiddag voor se nioren. In de kleine zaal van het Anne Frank-centrum begint om 14-00 uur de film ‘Nynke’. Entree bedraagt 2,50. Voor meer in formatie: het kantoor van de S.W.W. in het Anne Frank-cen trum, telefoon (0182)-6l 5555. WADDINXVEEN -Vox Jubilans verkoopt op woensdag 3 I de- cember oliebollen en appelflap pen. Met de opbrengst wil het koor diverse activiteiten in het nieuwe jaar financieren. De ver koop vindt plaats op het Konin gin Wilhelminaplein tussen I0.00 en 15.00 uur. Bestellen kan via telefoonnummer 0I82- 6I002I/6I4708. Waddinxvee Hef college van burgemeester en wethouders nodigt inwoners en vertegenwoordigers van het verenigings- en bedrijfsleven van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2003 | | pagina 1