LITI E [nW(o)g)0®S PI 8^0 I ML ■1 I Vrouwenadviescommissie en gemeente sluiten convenant Rommelmarkt in Brand in de nok van boerderij Nievr Nieuwjaarsontbijt Vrouwen van Nu buurtcentrum De Boog s uit Jonkman: ’Zuidplas gemeenten kunnen nauwer samenwerken’ i - SGP-debat Waddinxveen’ Gemeente wil meebetalen Verwaarloosde geiten in beslag voor senioren Klaverjassen Veel respons op onderzoek ’wonen in Bingo voor kinderen Open dagen opleidings centrum WADDINXVEEN Victorkerk genomen aan brandveiliger maken van dagverblijf De Boemel Bingo voor senioren in De Boog Workshop genealogie bij bibliotheek WADDINXVEEN - De biblio theek organiseert op dinsdag 20 januari een informatieve bij eenkomst met als onderwerp Genealogie. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die meer willen weten over hun voorva deren. De heer Manneke, die de bijeenkomst zal leiden, is zelf al jaren een enthousiast stamboomonderzoeken Vanuit zijn ervaringen kan hij de men sen op weg helpen. Wat is een goed startpunt? Welke archie ven zijn er allemaal en welke zijn goed bruikbaar? Wat voegt internet er nog aan toe? Hoe zit de ’stamboomterminologie’ in elkaar? Opvisdag in de Petteplas n tl over beleid van tweede kabinet- Balkenende WADDINXVEEN - De SGP- studievereniging in Waddinx veen nodigt geïnteresseerden, en dan vooral jongeren, uit voor een debatavond over het beleid van het tweede kabinet- Balkenende. Precies een jaar na de verkiezingen, op donderdag avond 22 januari, luidt de dis cussievraag hoe het beleid er zou hebben uitgezien als niet D66, maar een combinatie van ChristenUnie en SGP zou zijn toegetreden tot de coalitie. fff! WW 1 Bel voor meer info: 0182 51 33 23 of mail naar: aertsglas@planet.nl K 1 i K»j WOENSDAG 14 JANUARI 2004 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 13 (Foto: Liesbeth van der Vis.) uur nodig om de brand in de boerderij te blussen. (Foto: Lex Fioole.) WADDINXVEEN - Buurtcen trum De Boog houdt zaterdag 27 maart een rommelmarkt, van 10.00 tot 16.00 uur. Er kunnen ook tafels gehuurd worden. Dit kan door contact over de voorgelegde bouwplannen bruik bare adviezen uit te brengen. De ge meente stimuleert daarbij initiatiefne mers van bouwplannen om deze adviezen over te nemen. De gemeente en de VAC vertrouwen er op, dat het verwerken van de adviezen van de VAC in de bouwplannen zal bij dragen aan het bevorderen van de ge- bruikskwaliteit van woningen en de woonomgeving. De commissieleden van de VAC, alle ervaringsdeskundigen, ont vangen binnenkort scholing ten behoeve van hun advieswerk. euro) en ziet het klassement er als volgt uit: I. dhr. C. Koot, heid, comfort, duurzaamheid en onder- houdsvriendelijkheid. De gemeente on dersteunt deze doelstelling van de VAC en sluit daarom met de VAC een conve nant over samenwerking. In het convenant wordt in hoofdlijnen het volgende overeengekomen. De ge meente stelt de VAC in de gelegenheid vanuit haar doelstelling advies uit te brengen over woningbouwplannen en plannen voor de woonomgeving. De ge meente brengt daartoe initiatiefnemers van woningbouwplannen en de VAC met elkaar in contact. De VAC verplicht zich WADDINXVEEN - Veel Waddinxveners hebben meegewerkt aan de enquê te over 'Wonen in Wad- dinxveen'. Eind oktober kregen bijna 2500 inwoners van Waddinxveen een en quête in de brievenbus met vragen over Wonen in Wad dinxveen. Meer dan 1.500 mensen hebben een voor het onderzoek bruikbare vragenlijst teruggestuurd. Dat is meer dan 60% re spons. De bedoeling van de enquête is om beter zicht te krijgen op wat bewoners van hun huis en buurt vin den, wat ze willen verbete ren, of ze willen verhuizen en wat ze dan zoeken. De resultaten worden gebruikt om het woningbeleid van de gemeente te bepalen. Belangrijke opgaven zijn de nieuwbouwbehoefte, de in vulling van de nieuwbouw wijk Triangel, woonmogelijk- heden voor jongeren, wensen van senioren, kan sen voor mensen die een betere woning willen en verbetermogelijkheden voor bestaande buurten. Op dit moment worden de uitkomsten geanalyseerd; in de loop van januari zijn de resultaten bekend. Het be- wonersonderzoek wordt gebruikt in de Woonvisie, die in het voorjaar gereed is. Onder de inzenders zijn tien cadeaubonnen verloot. De bonnen zijn inmiddels toegestuurd. WADDINXVEEN - Voor de vijfde keer dit seizoen wordt op vrijdag 16 januari geklaver jast voor de Sint Victorwerk. Om 20.00 begint het kaarten WADDINXVEEN - De Vrouwenadvies commissie voor de Woningbouw (VAC) en de gemeente Waddinxveen sloten op 8 januari een convenant. In het conve nant staat dat de gemeente de VAC in de gelegenheid stelt advies uit te brengen over woningbouwplannen en plannen voor de woonomgeving. De VAC behar tigt de belangen van de woonconsument vanuit de gebruiker en stelt zich tot doel het bevorderen van de gebruikskwaliteit van woningen en woonomgeving. De ge bruikskwaliteit staat voor toegankelijk heid, bruikbaarheid, veiligheid, gezond- Het uitwisselen van informatie gebeurt al veel langer, maar dat moet een meer verplichtend karakter krijgen, zo verduide lijkt Jonkman. „We moeten minder verblijvend met elkaar omgaan, en elkaar op onder werpen aanspreken.” Jonkman noemt als voorbeeld de nieuwe wet 'werk en bijstand’ die voor alle gemeentes een verandering betekent. „Maar ook iets als de kerntakendiscussie die Wad dinxveen binnenkort wil voe ren. Gouda heeft al veel ener gie gestopt in geldbesparing, we zullen bij hen te rade gaan en kijken wat we van hun ervaring kunnen meenemen naar de dis cussie die we in Waddinxveen gaan voeren.” De vijf zuidplasgémeenten kwa men op 6 januari bij elkaar om opnieuw te spreken over de in vulling van de Zuidplaspolder. of thee. Aan deelnemers die meerijden wordt bovendien een kleine bijdrage aan de au tokosten gevraagd (maximaal I,- euro). Voor meer informa tie, tel. 0182-615555 of 631932. De volgende tocht is gepland op dinsdag 17 februari. ZEVENHUIZEN -Tegen een in woner uit Zevenhuizen is pro ces verbaal opgemaakt voor het verwaarlozen van zijn gei ten. Na een melding op woens- -J- dag 7 januari kwamen zowel de politie als de dierenambulance, de dierenbescherming en een dierenarts ter plaatse. In de achtertuin van de woning wer den twee bokken, een drachti ge geit en een net bevallen geit verwaarloosd aangetroffen in een hok. Een buurvrouw had inmiddels een jong opgevangen in haar woning. Een tweede jong was al overleden. De leef omstandigheden van de dieren was aanleiding om de beesten in beslag te nemen. De geiten die zonder vers water en voed sel, en zonder droog stro in het natte hok stonden zijn tijdelijk ondergebracht bij de. dieren ambulance in Gouda. WADDINXVEEN - Het pand van kinderopvang ’de Boemel’ aan de Beukenhof moet aange past worden aan de laatste brandveiligheidseisen. Kosten daarvoor, bedragen 55.000 eu ro. De gemeente wil dat bedrag betalen. Immers, de gemeente heeft belang bij voldoende kin deropvangplaatsen in haar ge meente. En het niet aapassen van het pand, kan voor de brand aanleiding zijn tot slui ting. Stichting Kinderopvang Huma- nitas wil graag op den duur Jr GLASZETTER WADDINXVEEN - De Vrou wen van Nu begonnen het nieuwe jaar op woensdag 7 ja nuari op een wel heel bijzonde re manier. Dit jaar vieren zij hun zeventigjarig bestaan. Om het begin van dit jubileumjaar feestelijk in te luiden, kwamen zij met 75 dames bij elkaar tij dens een ontbijt in Kreater om elkaar nieuwjaar te wensen, maar ook om de festiviteiten rond het jubileum te starten. De ochtend had ook een nos talgisch tintje. Zo konden de dames een boterham met te vredenheid eten of de boter ham besmeren met weiboter en beleggen met een speculaas je. Een kletskop, geserveerd bij de koffie bracht de tongen nog meer in beweging. Nostalgisch WADDINXVEEN - De vijf zuidplasgemeenten, Gouda, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Zeven- huizen/Moerkapelle en Waddinxveen kunnen nauwer, meer verplichtend, samenwerken, zo vindt burgemeester Jonkman. Als eerste voor de invulling van de Zuidplaspol der, maar ook op andere gemeentelijke onderwerpen. „We hoeven niet steeds als gemeente het wiel opnieuw uit te vinden, als een andere gemeente met een onder werp al ervaring heeft of met eenzelfde problematiek kampt. WADDINXVEEN - De Stich ting Waddinxveens Welzijns werk, afdeling Seniorenwerk, organiseert op dinsdag 20 janu ari een bingoavond voor senioren in het Anne Frank- activiteitencentrum (J. van Bij- nenpad I). richting Oud Verlaat voor een tocht van tien kilometer rond de Rottemeren. Daar wordt in restaurant het Hoekse Hout een koffiestop gehouden. De tocht gaat door, indien het goed wandelweer is. Kosten Bij een verlichtingscontrole voor deelname bedragen 2,70 werden donderdag 8 januari op euro, inclusief drie kopjes koffie de Prinses Beatrixlaan acht fiet sers bekeurd die geen of onvol doende verlichting voerden. Zaterdag werden in een winkel in de Passage twee vijftienjarige meisjes aangehouden voor een winkeldiefstal. De twee hadden wat snoep en frisdrank zonder te betalen mee willen nemen. Beide zijn doorverwezen naar bureau HALT voor een alterna tieve straf. Op rijksweg 12 vond zondag I I VOO F de 19613 pnt. 3. dhr. T. de Jong, 18863 pnt. 4. dhr. N. Steensma, 18852 pnt. Het hoogst behaal de aantal punten in één ronde staat op naam van C. Koot, in 9 auto’s lagen 5314 punten. Van de negen te spelen rondes, tellen er zes mee voor de eind stand. De verdere data zijn: 20 februari, 16 april, 21 mei, 18 ju ni. Voor informatie, Joop Bro- sens, tel. 0182-615719. op te nemen met mevrouw C. Verbeij, tel. 0182-610469 b.g.g. 06-22681097. WADDINXVEEN - Er is weer kinderbingo in buurtcentrum De Boog (C. Huijgenslaan 2) op woensdag 22 januari. De zaal gaat open om 13.30 uur, de bin go begint om 14.00 uur. Er wordt geen entreegeld gehe ven. Alle kinderen vanaf vier jaar zijn van harte welkom. verhuizen naar de voormalige Dick Brunaschool aan de Es- sengaarde. In dit pand zouden ruim 42 extra kinderen kunnen worden opgevangen. Maar de aanpassingen van dit pand, zo’n 1,5 tot 2 miljoen euro, is voor alsnog niet te betalen voor de stichting. Bovendien heeft de gemeente nog geen duidelijkheid over de ze locatie en is daarmee van mening dat men niet moet wachten met aanpassingen voor brandveiligheid van het huidige pand. korpsen van Zevenhuizen en Moerkapelle kregen steun van het korps uit Nieuwerkerk aan de IJssel en ook de ladderwa gen uit Gouda werd ingezet. De brand heeft de nok over een lengte van circa zes meter ver woest. De rest van het pand is redelijk intact gebleven. Er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijge komen. De politie sloot de Noordelijke Dwarsweg voor het verkeer af. onverantwoord zijn geweest om direct naar binnen te gaan, daarom hebben we gewacht tot de brand uitsloeg. Dat maakt het voor ons minder ge vaarlijk om het pand te blus sen”, licht brandweercomman dant Arie Roos toe. De brandweer had zes uur no dig om de klus te klaren. „Juist omdat we moesten wachten, heb je meer brand binnen in het pand”, aldus Roos. De twee Dit gesprek vond plaats op uit nodiging van de provincie. De bedoeling is dat deze polder uit het groene hart wordt gehaald om het gebied vervolgens te bestemmen voor wonen, wer ken en recreëren. Afgesproken is dat alle ge meenten afzonderlijk op papier zetten of ze voldoende zijn toegerust om hun bestuurlijke taken hiervoor uit te kunnen voeren. „Geen enkele gemeen te kan dit namelijk alleen, zelfs een stad als Gouda niet”, aldus Jonkman. „Daarvoor hebben we eikaars hulp nodig, het gaat om een gigantische opdracht.” De gemeenten komen vervol gens nog gezamenlijk met een notitie over de bestuurskracht én met een notitie hoe ze sa men de taken zullen oppakken. Provincie heeft financiële en materiele steun toegezegd. De bijeenkomst in bibliotheek Zevenhuizen (Dorpstraat 87) begint om 10.00 uur en duurt ongeveer twee uur. De kosten bedragen 5,- euro per persoon. Aanmelden tijdens openingstij den, tel. 0180-638388 of via www.bibliotheekzevenhuizen.n I. De bijeenkomst is een onder deel van een serie koffielezin- gen in de samenwerkende openbare bibliotheken. Tijdens de wintermaanden bieden openbare bibliotheken in de regio u een scala aan lezingen en workshops aan. WADDINXVEEN - Er werd op maandag 5 januari ingebroken in een bedrijf aan de Limaweg. Men was in het pand gekomen door een raam open te breken en naar binnen te klimmen. Men ging er met een geldkistje vandoor, maar dat bleek leeg te zijn en werd dus in de omge ving weggegooid. Uit een kelderbos van een flat aan de Vondellaan werden een damesfiets en een paar tassen ontvreemd. Men was in de box gekomen door de deur uit het slot te trappen. Op de Nesse, de Akker, de Zuidplaslaan en in de Vondel laan werd ingebroken in een personenauto. In alle gevallen werd een ruit vernield. In twee auto’s was er geen buit, uit de andere werden een kostuum en vijf trays frisdrank gestolen en geluidsapparatuur. Surveillerende agenten zagen diezelfde maandag dat er op de carpoolplaats aan de Henegou- werweg door twee mannen werd ingebroken in een perso nenauto en er vervolgens in een auto vandoor gingen. On derweg gooiden zijn hun buit uit hun auto. Zij konden echter bij de Goudse Poort worden klemgereden. Een van hen wist in de duisternis te ontkomen maar de ander, een 18 jarige Rotterdammer, kon worden aangehouden. De gestolen computer werd in de berm te ruggevonden. Op het Noordeinde vond dins dag de 6e een aanrijding plaats tussen een bestelauto en een personenauto. De bestuurder van de bestelauto wilde keren en reed een parkeerhaven in draaide meteen weer de weg op. Op dat moment was de achteropkomende personen auto al naast hem. Een aanrij ding was niet meer te verwij den. Er was alleen materiële schade. Op woensdag 7 januari werd Met het nieuwe cursusjaar voor de boeg houdt het Opleidings centrum Waddinxveen weer zijn Open dagen. Tijdens de open dagen kan men geheel vrijblijvend eens nader kenni smaken met de diverse compu teropleidingen die het oplei dingscentrum in het nieuwe jaar aanbiedt. Het Opleiding- centrum geeft al meer dan zes jaar betaalbare computercur sussen en cursussen typevaar- digheid voor particulieren en bedrijven. In het komend jaar wordt, naast de reguliere com puteropleidingen, ook meer aandacht gegeven aan korte computer workshops. Gedu rende één avond zullen de meest belangrijke onderwer pen, van diverse softwarepak ketten zoals Word, Excel, Ac cess, PowerPoint en Internet, behandeld worden. Speciaal voor jongeren wordt er ge werkt aan een cursus Website bouwen en aan een workshop Internet hacken. De cursussen worden gegeven In het Com- puterLeercentrum in Waddinx veen of in de nieuwe cursuslo catie in Alphen a/d Rijn. De Open dagen worden ge houden op donderdagavond 15 januari van 18.00 tot 21.00 uur en zaterdagochtend 17 januari vanaf 9.00 tot 12.00 uur in het ComputerLeercentrum. (Jan van Beijnenpad I). Voor meer informatie, 0182-620052 of kijk op www.opleidingcentrum.nl. WADDINXVEEN - De hengel- sportvereniging Waddinxveen houdt dinsdag 13 januari in de Petteplas een opvisdag in sa menwerking met de OVB (Or ganisatie ter Verbetering van Binnenvisserij en een be roepsvisser, de heer P. Kalkman uit Moordrecht. Tussen 11.00 en 13.00 uur is iedereen wel kom om te komen kijken. ZEVENHUIZEN - Een onbe woonde boerderij aan de Bur gemeester Klinkhamerweg heeft vorige week dinsdag ern stige schade in de nok opgelo pen bij een grote uitslaande brand. De oorzaak is kortslui ting in een koelkast. Voor de brandweer was de klus complex omdat de indeling van de boerderij, die is omge bouwd tot twee wooneenhe den, onbekend was. „Het zou januari een eenzijdig ongeval plaats met een personenauto. Door de hevige regenval trad er bij de auto aquaplaning om, waardoor het enige malen om de as tolde en vervolgens tegen de vangrail tot stilstand kwam. Er was alleen plaatschade. Een 35 jarige man werd diezelf- op de pastorie (Zuidkade 176). de dag aangehouden voor het Ook deelnemers met weinig of plegen van huiselijk geweld. De geen ervaring zijn welkom. Er is man had tijdens een echtelijke hulp genoeg ruzie een paal maar de keel van zijn vrouw dichtgeknepen. Te- De bingo begint om 20.00 uur. De kosten zijn 2,10 euro voor één plankje of 2,65 euro voor twee plankjes voor zeven ron den, inclusief een kopje koffie. Deze activiteit is toegankelijk voor alle 55-plussers in Wad- Wandeltocht dinxveen. De debatavond wordt ingeleid door SGP-partijleider Van der Vlies. Het D66-kamerlid Bakker zal een co-referaat houden. Na de pauze gaan beide heren niet alleen in discussie met elkaar, maar krijgt ook de zaal uitge breid gelegenheid om mee te doen. De avond wordt gehou den in Het Trefpunt (Stations straat) en begint om 20:00 uur. De brandweer had zes waren ook de mappen van Ti neke Boterkooper. Haar hobby is knipselmappen maken over diverse onderwerpen. Zo konden de leden informatie vinden en herinneringen opha len over het huishouden, ver voer, tradities, onderwijs, glas, schaatsen, oude beroepen, dan sen, kleding, thee, wonen, ver sierde paaseieren en kinder spelen. In haar inleiding vertelde Tine ke, dat het goed is om op be langrijke momenten bij elkaar te komen, om er naar toe te le ven, naar het verleden, maar ze ker ook naar de toekomst te kijken.Aan het eind van de och tend wenste zij ons een posi tieve kijk op de toekomst, waar iedereen aan kan bijdragen. WADDINXVEEN - De Stich ting Waddinxveens Welzijns werk (S.W.W.) houdt op dins dag 20 januari een wandeltocht voor senioren. Vooraf opgeven is niet nodig; u kunt op de dag zelf vanaf 9.30 uur inschrijven in de foyer van het Anne Frank- activiteiten-centrum (jan van Bijnenpad). Om 10.30 uur gaat ingebroken in het Anne Frank de groep met een aantal auto’s Centrum. Men had een ruit in geslagen en was naar binnenge klommen. Eenmaal binnen werd er de nodige schade aan gericht. Ontvreemd werden wat wisselgeld en een fles drank. een om de regels (op nieuw) uit te leggen. Er hoeft niet aan elke ronde te worden gen de man is procesverbaal deelgenomen. opgemaakt. Op 19 december is, met ruim In verband met de vele auto in- veertig kaarters, de vierde ron- braken heeft de politie de afge- de gespeeld (opbrengst 220,- lopen weken in Waddinxveen en Boskoop enige preventieve controles gehouden op de gro- 20473 pnt. 2. dhr.W. Oorschot, tere parkeerplaatsen bij winkel centra en flats. In totaal werden ruim 500 au to’s gecontroleerd. Vijf daarvan waren in het geheel niet afge sloten en waardevolle goederen die van buitenaf duidelijk zichtbaar wa ren. De betrokken eigenaren zijn in kennis gesteld van de geconsta teerde tekortkomingen. ggl ‘F ■•'.V. MH

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 13