Deze Week Penning én OranjeVijfje officieel verspreid sluitingstijden horeca Lionsclub Zevenhuizen prolongeert Voorjaarsconcert Nog geen standpunt over verruimde LET OP b BURGER Cursus ’Creatief met letters’ Zonnebloem zoekt vrijwilligers voor vakantie www.eP,s0 fa Br voor fietslessen i OPRUIMING HALVE PRIJS Vrijwilligers gezocht Alle jaarkalenders 25% KORTING Alarmnummers tijdelijk niet bereikbaar Lezing Alaska bij Vrouwen van Nu In maart definitieve beslissing over sluitingstijden Jubileum Brand Sport 4 /ÉL— NEELEMAN Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 12.00 uur geopend Zaterdag en zondag vanaf 17.00 uur Episode II Nesse 20 Waddinxveen 0182-632880 Tel. (079) 593 39 67 o of 50% of I 00% KORTING TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN Bij ons ingelijst is onze poster uw korting Een brand heeft de nok van een boerderij uit Zevenhui zen in de as gelegd. Zevenhuizense volleybal- sters in de achtervolging HYPOTHEKEN - PENSIOENEN VERZEKERINGEN I ONDERHOUD ALLE MERKEN APK-KEURINGEN W DESKUNDIG j ADVIES KERKWEG OOST 185 2741 HD WADDINXVEEN TEL. (0182)64 00 72 SCHRIJFWAREN EN AGENDA-OMSLAGEN Vrouwenbeweging De Pas sage bestaat 55 jaar.Twee van de leden blikken terug en vooruit. fAuto snelservice I het snelle en persoonlijke adres voor: WADDINXVEEN - Precies een maand na de geboorte van prinses Catharina-Amalia kregen alle basisschoolleerlin gen vorige week een geboor tepenning uitgereikt. De eer ste twee overhandigingen gebeurde op feestelijke wijze, en waar kan het ook anders, op de Prins Willem Alexan- derschool. „Of heet deze school in de toekomst de Catharina-Amalia school?”, vroeg Bert van Noort na mens de Stichting Nationale Feestdagen Waddinxveen (SNFW) met een knipoog aan de leerlingen. Burgemeester jonkman was ook naar de school gekomen, om de twee uitverkoren leer lingen de penning te geven. „Leerlingen met koninklijke namen”, verklaarde de direc teur van de basisschool. „We hebben een Alexander onder Natuurlijk vond de eerste uitreiking van de penning plaats op de Prins Willem Alexander school. (Foto: Liesbeth van der Vis.) Ook het OranjeVijfje, geslagen ter ere van het jonge prinsesje, is inmiddels in gebruik genomen. Foto: Liesbeth van der Vis) DROGE KRUIPRUIMTE WARME VOETEN DroWa isolatiechips Kijk op www/dubotech.nl Of bel 0180 63 49 40 DUBOTECH ZEVENHUIZEN K.W. Plein 50 2741 EL Waddinxveen Tel. (0182 615 878 (U vindt ons tussen Albert Heijn en Fortisbank) FINANCIËLE DIENSTEN PR4 Financiële Diensten is de nieuwe onafhankelijke verzekeringsintermediair in uw regio. Bel voor een afspraak, onze aanpak zal u verbazen! I Bredeweg 35 2751 GH Moerkapelle e-mail: info@pr4.nl www.pr4.nl tel. (079) 593 39 67 Kantoorboekhandel Kon. Wilhelminaplein 6 - Waddinxveen Tel.(0182) 61 30 61 Fax (0182) 61 91 15 57e JAARGANG nr. 2883 BENT U TOE AAN VERVANGING VAN UW KEUKEN- INBOUW- APPARATEN WIJ KOMEN GRATIS BIJ U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WU LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: Burger boek en kantoor b.v. Dorpstraat 39 Waddinxveen www.burger-waddinxveen.nl REGIO - Een stroomstoring in het telefoonnet in de nacht van woensdag 7 op donder dag 8 januari zorgde bij poli tie en brandweer voor extra werk.Vanaf ongeveer 23.00 uur was er in het hele gebied dat netnummer 0182 draagt geen belverkeer mogelijk. Ook de alarmnummers 112 en het voor minder spoedeis ende gevallen 0900-8844 wa ren niet bereikbaar vanuit dit gebied. „Om toch bereikbaar te zijn voor de mensen, heb ben we een aantal politiebu reau opengesteld”, aldus een woordvoerster van de politie. De Bureaus in Gouda-Oost, Moordrecht en Schoonhoven waren die nacht bemand. Ook zette de politie extra mensen in. „Uit omliggende gemeenten zijn agenten geko men, om te patrouilleren in deze omgeving, zodat mensen toch een aanspreekpunt had den.” Ook de brandweer zet te extra mensen in. Voor zover bekend bij de po litie heeft de storing niet tot problemen geleid op het ge bied van spoedeisende hulp. „Zeker weten doen we het natuurlijk nooit, maar we hebben ook de volgende dag geen meldingen binnengekre gen.” ons, maar een Catharina of Amalia hebben we niet. Maar wel een leerling met Victoria als doopnaam.” Gekleed in het oranje kwa men de twee naar voren, en kregen beide een exemplaar van de geboortepenning. Alle circa drieduizend basisschool leerlingen krijgen een exem plaar. Ook het OranjeVijfje, een waardig betaalmiddel binnen de gemeentegrenzen van Waddinxveen, is officieel in gebruik genomen.Via de loka le winkeliers brengt de On dernemers Vereniging Wad dinxveen (OVW) de munt in roulatie. De eerste transactie vond plaats bij juwelier Sp- ruijtenburg door burgemees ter Jonkman. De munt én de geboortepenning zijn een ini tiatief van Stichting Nationale Feestdagen Waddinxveen. REGIO - De provinciale Zonne- bloemafdeling Zuid-Holland is een grootscheepse zoektocht Anne Frankactiviteitencentrum en duren van 9.15 tot 11.30 uur. De kosten voor deelname bedragen 22,50 euro. De SWW organiseert deze activiteit voor alle senioren in Waddinxveen. Voor opgave, tel. 0182-615555 of 631932. ZEVENHUIZEN - Na het suc ces van dit jaar heeft de Lions club Zevenhuizen besloten het Voorjaarsconcert jaarlijks uit te voeren. Volgens jaar vindt het concert op 18 maart plaats, om 20.00 uur. Er is slechts plaats voor driehonderd bezoekers, tegen vierhonderd van vorig op donderdag 29 januari, jaar. brengt het concert tijdig en breed onder de aandacht. Even als vorig jaar staat ook dit jaar de herinrichting van de polikli nieken in het binnenland van Suriname weer centraal. De op brengst van het vorige concert werd besteed aan vijf medicijn- koelkasten (op gas). De Stichting Cordaid heeft reeds ingestemd met het ver zoek van de Lionsclub om ook in 2004 het bedrag weer te ver dubbelen voor de aanschaf van tien zuurstofsets. De middenstand en het be drijfsleven in zowel Zevenhui zen en Moerkapelle als in de re gio, hebben reeds volop WADDINXVEEN - De eerste afdelingsavond in het nieuwe jaar voor de Vrouwen van Nu is op dinsdag 20 januari. De heer R de Pater komt spreken over ’Alaska’. Deze meest noordelij ke staat van de Verenigde Sta ten heeft niet alleen een enor me hoeveelheid natuurlijke rijkdommen, maar heeft ook een roerige geschiedenis ach ter de rug. Leden en belangstel lenden zijn van harte welkom in de Marchandzaal van Zorgcen trum Souburgh, de aanvang is 20.00 uur. De entree is voor belangstellenden 3,50 euro. _/Auto\_ snelservice Coenecoop 397. Waddinxveen. Tel. (8182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) WADDINXVEEN - Stich ting Jeugd- en Jongeren werk Midden-Holland orga niseert in samenwerking met de gemeente Waddinx veen fietslessen voor al lochtone vrouwen. Deze activiteit zal plaatsvinden op het plein van de Prof. Kohnstammschool (Maurit- slaan) op de dinsdag of de donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. De fietslessen zijn van cru ciaal belang voor de al lochtone vrouwen. Dankzij deze lessen wordt de mo biliteit van de vrouwen ge stimuleerd, waardoor het bereiken van de verschil lende maatschappelijke in stanties makkelijker wordt. Er wordt gezocht naar vrij willigers die het leuk vin den om met allochtone vrouwen om te gaan. De vrijwilligers ontvangen een onkostenvergoeding van 5,- euro per keer. Belangstel lenden kunnen zich aanmel den bij mevrouw Amal Fa- rahi van de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk, tel. 0182- 640694 of 06-24680324. WADDINXVEEN - Acht maanden na het startsein van de proef om sluitingstijden van de horeca te verruimen, komt de gemeente met een tussentijdse evaluatie. Daar in staan diverse waarnemingen, maar nog geen stand punt. Dat volgt in maart, als de proef exact een jaar loopt en het besluit wordt genomen of de sluitingstijden defini tief worden vastgesteld op 3.00 uur. WADDINXVEEN - De Stich ting Waddinxveens Welzijns werk (SWW), afdeling senioren, organiseert voor de liefhebbers van het schoonschrijven een cursus ’Creatief met letters’. In januari 2004 gaat er weer een beginnerscursus van start. Bij deze cursus is het kalligraferen de basisDe deelnemers beper ken zich echter niet tot het schrijven van teksten met zwar te inkt. Met verf kan het werk gestart naar verpleegkundigen en ziekenverzorgenden tot 45 jaar, die van 24 tot en met 29 mei 2004 als vrijwilliger aan een aan gepaste Zonnebloemvakantie deel willen nemen. Het gaat om een speciale Zonnebloemvakan tie voor 22 Zuidhollandse zieken en gehandicapten tot 45 jaar. De vakantie, met een speciaal op deze leeftijdscategorie afgestemd programma, wordt gehouden in het Belgische Deinze. De Zonnebloem neemt de ver blijfkosten (huisvesting en voe ding) tijdens de vakantie voor haar rekening. Bovendien sluit de organisatie voor alle deelnemende vrijwilli gers een goede verzekering af. Aanmelding onder tel. 071- 3414674 (na 18.00 uur). Voor meer informatie,Ton Thuis, tel. 010-20233II of e-mail: ton.thuis@zonnebloem.nl. medewerking aan het concert toegezegd, met als hoofdspon soren Rabobank Zevenhuizen- Moerkapelle en Brasserie ’t Graanhuys. De voorverkoop start eind ja nuari, begin februari op de vas te adressen. Voor Zevenhuizen is dat Reisbureau De Zwaluw, riërend van Russische roman ces tot klassieke maar ook pop ulaire muziek. Samen met het Grootkoor Rotterdam, de alom bekende pianist Rob van Dijk, en de solisten Nan van Groe ningen en Etty van der Mei was en wordt het komend concert een naadloos aansluitend ge heel. De voorverkoop start eind januari, begin februari op de vaste adressen. Voor Zevenhuizen is dat Reis bureau De Zwaluw, voor Moer kapelle de Fotoboetiek. Een sterk bezette Commissie van Aanbeveling onder voorzitter schap van de burgemeester van Zevenhuizen-Moerkapelle WOENSDAG 14 JANUARI 2004 De politie verzamelde op ver zoek van de gemeente de mel dingen van overlast, geluidshin der, vandalisme en vernieling en vergeleek die met een zelfde periode van een jaar eerder (juni t/m oktober). Daaruit blijkt dat het aantal meldingen is afgenomen van 55 naar 41 ook daalde het aantal meldin gen van geluidsoverlast sterk. Wel ontving de politie drie meldingen voor de Raadhuis straat en -plein, in vijf maanden tijd, tegenover nul meldingen het jaar daar voor. Ron Meeuw- sen, mede- eigenaar van café Hot Shots, heeft posi tieve erva ringen met de verruimde slui tingstijden. „Naar ons idee is de proef geslaagd. Het doel, dat mensen verspreid naar huis gaan, is zeker bereikt. Boven dien hangen mensen nu niet langer meer op straat als ze de kroeg verlaten, maar gaan ze di rect naar huis.” Hij ziet dan ook het liefste de sluitingstijden in het weekend definitief op 3.00 uur. Omwonenden hebben andere ervaringen. Eén van de omwo nenden, die liever niet met de naam in de krant wil: „Ik slaap met oordoppen ’s nachts, het is zowat elk weekend raak. Werd ik eerst rond een uur of één ’s nachts wakker, nu is dat om 2.IS uur, en val ik soms pas uren later in slaap. Het is een constante bron van ergernis.” Bewoners hebben zich ver enigd, en komen eens in de twee weken op het gemeente huis om over de overlast te praten. De groep heeft een enquête opgesteld, waarop de klachten kunnen worden ingevuld. „We merken dat mensen niet graag aangifte doen”, aldus één van hen. De groep bewoners wil graag de oude sluitingstijden weer terug. worden versierd, waardoor prachtige kunstwerkjes ont staan. De cursus van tien lessen start Deze lessen vinden plaats in het Het concert wordt door hon- derdvijftig medewerkers uitge voerd. Aankomend jaar speelt wederom het uit de Oekraïne afkomstige ensemble de Perli- na’s op het concert. Het ensemble bestaat uit tien topmusici die zeer afwisselende muziek ten gehore brengen, va- Voor digitaal kijk op www.sonneveld .nu Waddinxvee OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN voor Moerkapelle de Fotoboe tiek. De entreeprijs is I5,- euro, in clusief koffie of thee tijdens de pauze, de garderobe en een programmaboekje. Voor meer informatie www.lions.nl/zevenhuizen/ of 0180-631956. Meeuwsen wil benadrukken dat de overlast die omwonen den ondervinden, niet zozeer veroorzaakt wordt door de cafébezoekers. „Er hangen ook gewoon veel jongeren op straat, die voor overlast zor gen. Die overlast heeft dus niets te maken of wij nu langer open zijn of niet.” Meeuwsen heeft ook andere ervaringen met omwonenden. Zo heeft hij regelmatig contact met zijn buurvrouw, die nooit klachten heeft, aldus de cafébaas. Het is een moeilijke discussie, vindt wijk agent J. Ku- kler, die be trokken is bij de proef. „Het is be ter als jon geren niet naar de stad hoeven om naar het café te gaan en als we de cijfers zien kun je zeggen dat de proef tot op heden geslaagd is. Maar het is vervelend voor de buurt als de overlast verplaatst naar 3.00 uur ’s nachts. Het is maar net door welke bril je kijkt en pas de verschillende meningen maar in elkaar.” De gemeente wacht nog een paar maanden met het trekken van conclusies. Cijfers uit die vijf maanden zeg gen niet alles. Bij de politie wordt namelijk niet alles ge meld, aan de andere komt het voor dat één incident soms door drie personen wordt op gegeven. Ook het extreem warme weer deze zomer kan voor andere cijfers hebben gezorgd. En met de gewijzigde bestemming van café Le Mirage in restaurant Easy Dinner, is de situatie even eens veranderd. 'O'*

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 1