MEEDENKEN OVER DE TRIANGEL i X. T 5 XI N E M E E G E -■ Zii Adres: E-mail: (eventueel) de de O "O c o E 0) T5 0 0) o E D De gemeente Waddinxveen nodigt u uit om mee te denken over de inrichting van de nieuwe wijk de TRIANGEL Op dinsdag 27 en donderdag 29 januari organiseert de gemeente twee informatiebijeenkom sten. De bijeenkomsten vinden plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis. U hoeft zich niet vooraf voor deze bijeenkomsten aan te melden. U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur. TE x/Ö Jfess De gemeente nodigt belangstellenden ook uit om deel te nemen in zogeheten themapanels. Graag horen wij uw mening over belangrijke thema's in de nieuwe wijk, zoals duurzaamheid, milieu, wonen, voorzieningen en verkeer. Belangstellenden kunnen zich tot en met 29 januari a.s. voor deze panels aanmelden. Dat kan op de informatiebijeenkomst, via de bon onderaan deze aankondiging of via de website van de gemeente. a ‘-lp? «ig b 2 1 «ml I %n\\ - WADDINXVE Uw gegevens: de wijk is dan Geïnteresseerden krijgen tijdig het projectmanagementbureau Triangel. Milieu/duurzaamheid Wonen Voorzieningen Verkeer Anders: Inzenden vóór 30 januari 2004 aan Gemeente Waddinxveen, t.a.v. projectmanagementbureau Triangel, Postbus 400, 2740 AK WADDINXVEEN Naam: Postcode: Woonplaats: Telefoon: O zijn in de huidige Nota uitgewerkt in vier thema's: 'energie', 'water', 'groen' en 'verkeer7. I Kwaliteit en duurzaamheid Kwaliteiten duurzaamheid staan centraal in de huidige plannen. en 't Weegje. Met deze 'groene verbindingen' past de TRIANGEL uitstekend in de bestaande landschapspatronen van de Zuidplas- polder. 2'2 !jsv ‘•i-. een uitnodiging van van de zogeheten 'Nota van Uitgangspunten staan de nieuwe Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Margriet Ros kam van het Projectmanagementbureau TRIANGEL, telefoon 0182- 624590 of per e-mail pmbtriangel@waddinxveen.nl. Joop Commissaris en Arnout Verhuist nemen deel aan het Platform. Zij vinden het positief, dat duurzaamheid het cen trale thema is voor de TRIANGEL. Commissaris: "Voor ons is het belangrijk, dat de normen voor energiegebruik, zoals die in het milieubeleid van Waddinxveen zijn beschreven, in de TRIANGEL worden gerealiseerd. Het Platform bewaakt dat de normen ook werkelijk worden nageleefd." Water en groen Watergangen en sloten bepalen sterk het gezicht en de structuur van de wijk. De Zesde Dwarstocht blijft gehandhaafd gezien de cultuur historische betekenis voor de Zuidplaspolder. Andere bestaande watergangen worden zoveel mogelijk benut voor recreatieve func ties in de wijk. De watergangen en waterpartijen in de wijk krijgen waar mogelijk 'natuurvriendelijke oevers'. In de wijk wordt een geavanceerd rioolsysteem aangelegd, dat huishoudelijk afvalwater afvoert naar de afvalwaterzuivering en regenwater naar het opper vlaktewater. Behalve waterrijk, wordt de TRIANGEL vooral een groene en ruim telijke wijk. Er komen verbindingen tussen het groen in de wijk, de naastgelegen recreatieve ecologische zone aan de Zuidelijke Rond weg en andere aangrenzende natuurgebieden, zoals het Bentwoud Nieuwe woonwijk 'de TRIANGEL' De komende jaren breidt Waddinxveen verder uit. In het gebied tus sen de Beijerincklaan, de Zuidelijke Rondweg en de spoorlijn Alphen-Gouda komen 2900 woningen. De nieuwe wijk draagt - mede vanwege de vorm van het gebied - de naam de TRIANGEL. De wijk heeft een lokale functie. Dat wil zeggen dat de woningen vooral zijn bedoeld voor de groeiende Waddinxveense bevolking. De eerste woningen zijn vanaf 2007 beschikbaar. Inbreng De Nota van Uitgangspunten wordt de komende maanden afge rond. Er vindt momenteel nog onderzoek plaats naar onder meer de precieze verdeling van woningtypen. Deze verdeling hangt mede af van de uitkomsten van het woningbehoeftenonderzoek en de daar van afgeleide woonvisie voor Waddinxveen. Ook de behoefte aan maatschappelijke voorzieningen wordt nog bepaald. Tenslotte kan ook de locatiekeuze van het hoofdwinkelcentrum van Waddinxveen nog van invloed zijn op de plannen van de TRIANGEL. De gemeente Waddinxveen bereidt momenteel de bouw TRIANGEL voor. Als eerste stap heeft ze een Uitgangspunten' opgesteld. In de Nota van de ambities en uitgangspunten van de gemeente voor wijk. Belangrijke onderwerpen uit het collegeprogramma van B&W, zoals leefbaarheid en sociale betrokkenheid worden in de plannen verwerkt. Duidelijk is, dat de TRIANGEL een kwalitatief hoog staande woonwijk wordt. De huidige plannen kenmerken zich door ruime aandacht voor milieu, landschap en de openbare ruimten. Ook is architectuur en het gevarieerde aanbod van woningen belangrijk. De zorg voor kwaliteit en duurzaamheid komt goed tot uitdrukking in het motto van de nieuwe wijk: TRIANGEL, een duur zame klank'. Inrichting van de wijk In de TRIANGEL komen 2900 woningen. Tenminste 20% daarvan is in de sociale woningbouwsector (huur- en koopwoningen). Circa 50% is bestemd voor middeldure koopwoningen en 30% voor dure koopwoningen. 15% van alle woningen wordt gestapeld gebouwd. Een flink aantal van de woningen wordt gebouwd voor senioren. De woningen worden vanaf 2007 gefaseerd over meerdere jaren gebouwd. Informatiebijeenkomsten De gemeente wil de Waddinxveense bevolking in de komende maanden nadrukkelijk bij de definitieve totstandkoming van de 'Nota van Uitgangspunten' betrekken. In januari worden daarvoor twee informatieavonden georganiseerd. Daarin licht de gemeente Ik wil graag meediscussiëren over: "Duurzaamheid geen loze kreet" Wiebrand Dijksterhuis is wethouder van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en heeft de ontwikkeling van de TRIANGEL in zijn portefeuille. "Bij de ontwikkeling van de TRIANGEL pakken we het thema duurzaamheid serieus aan. De wijk moet echt een merkbare milieuvrien delijke uitstraling krijgen. Dat gebeurt in de eerste plaats door van de TRIANGEL een groene en waterrijke woon wijk te maken, waar het autoverkeer zoveel mogelijk wordt beperkt. Ook in de bebouwing komt de aandacht voor milieu tot uitdrukking. De woningen zijn nagenoeg allemaal zongericht en energiezuinig door het gebruik van zonneboilers en zonnepanelen. In het klimaatplan van Waddinxveen zijn diverse normen opgenomen voor milieubelasting en energieprestatie. In de TRIANGEL zul len we deze normen toepassen." de plannen over de TRIANGEL toe en kunnen aanwezigen com mentaar geven. De informatieavonden vinden plaats op dinsdag 27 en donderdag 29 januari in de Raadzaal van het gemeentehuis. De gemeente nodigt u van harte uit om deze informatieavonden bij te wonen. De aanvang is 19.30 uur. U hoeft zich niet vooraf aan te melden. Tijdens de informatieavonden worden géén bouwplannen gepresenteerd. Mascini: "De TRIANGEL krijgt woningen voor de 21e eeuw die voldoen aan de eisen van de toekomst. Goede toegankelijkheid en uitstekende veiligheid zijn vereist. Dat zal in de woningen, maar ook in de structuur van de wijk tot uiting moeten komen, onder meer door goede zichtlij nen en transparantie. Woonpartners wil ook veel aan dacht besteden aan architectuur. In de jaren '80 en '90 was dat nogal eens onderbelicht. Woonpartners wil daarin goed investeren, omdat het de kwaliteit van de TRIANGEL sterk bepaalt. In de woningen komen energie zuinige toepassingen. Dat is goed voor het milieu én voor het huishoudboekje van de toekomstige bewoners." ben goede contacten met regionale kranten en beschikken over een toegankelijke website. Daarnaast kunnen we de gemeente adviseren over mogelijke energiebesparende maatregelen." Au tol uw Gelijktijdig met de bouw van de TRIANGEL wordt een flinke impuls gegeven aan het openbaar vervoer in Waddinxveen. De wijk krijgt een eigen halte voor de lightrail-verbinding Alphen- Gouda. Het bedrijventerrein Coenecoop en het zuidelijk deel van Waddinxveen zijn hierdoor ook beter bereikbaar met openbaar vervoer. De wijk krijgt geen doorgaande wegen, maar een aantal verbin dingen met de Zuidelijke Rondweg. Sluipverkeer wordt zoveel mogelijk vermeden. Sommige delen van de TRIANGEL worden autoluw. De nieuwe wijk krijgt een goed netwerk van fiets- en wandelpaden. Bewaking milieunormen Het Platform Duurzaam Waddinxveen bestaat uit vrijwilligers van verschillende maatschappelijke organisaties die bijdra gen aan een leefbaar Waddinxveen. Het platform adviseert onder andere over 'duurzaam bouwen' in nieuwbouwprojec ten en is betrokken bij de planontwikkeling van de TRIANGEL. Duurzame energie Door 'duurzaam te bouwen' zal het energieverbruik in de wijk laag zijn. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het gebruik van energiearme materialen, onderhoudsarme constructies en hoogwaardige isolatie van woningen. Bij de ontwikkeling van de TRIANGEL worden voor namelijk projectontwikkelaars en aannemers geselecteerd, die veel ervaring hebben met 'duurzaam bouwen'. Daarnaast wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame energie. Onder andere door warmteopslag en door het gebruik van zonne-energie in de woningen. Ook wordt onderzocht of bio-ener- gie van de Groencompostering Waddinxveen kan worden benut voor de energievoorziening van de TRIANGEL. Voorlichting en advies Verhuist ziet nog twee andere rollen voor het platform weg gelegd. "Door onze kennis van zaken kunnen we goede voor lichting geven aan de burgers over energiegebruik. We heb- i Langs de spoorlijn Alphen-Gouda en bij de spoorwegovergang over de Zuidelijke Rondweg is circa 3,5 hectare gereserveerd voor kantoren en bedrijven. Ook komen er in de wijk winkels en andere commerciële voorzieningen. In de plannen is daarvoor 2,5 hectare bestemd. De omvang en plaats ervan is afhankelijk van de ontwik keling van het hoofdwinkelcentrum van Waddinxveen. De TRIANGEL krijgt daarnaast een breed scala aan maatschappe lijke voorzieningen. Het gaat om schoollokalen - bijvoorbeeld dependances van bestaande scholen -, peuterspeelzalen, gezond heidsvoorzieningen, een wijk- en buurtcentrum, sport- en spelvoor- zieningen en dergelijke. Deze voorzieningen zijn van groot belang om van de TRIANGEL een fijne woonwijk te maken. De Nota van Uitgangspunten is een belangrijk startdocument voor de totstandkoming van de TRIANGEL. De Nota vormt de basis voor het Masterplan TRIANGEL, dat in de loop van 2004 wordt opge steld. Dit Masterplan bevat het programma van eisen en het ste denbouwkundige ontwerp voor de wijk. Het Masterplan bepaalt met andere woorden de inrichting van de wijk en uiteindelijk ook de bouw van de woningen en bedrijfsruimten in de TRIANGEL. "Investeren in architectuur" René Mascini is directeur van Woonpartners Midden-Hol- land. Woonpartners is een belangrijke partner voor de gemeente omdat ze een groot deel van de woningen in de wijk gaat bouwen. Volgens Mascini wordt de TRIANGEL een wijk voor alle bevolkingsgroepen: starters, gezinnen met kinderen en senioren. Als het aan hem ligt komen er zogeheten 'levensloopbestendige' woningen. Dat zijn woningen die voor meerdere doelgroepen geschikt zijn of geschikt te maken zijn. Eind 2004 verwacht hij een goed overzicht te hebben van alle type woningen in de nieuwe wijk. De stedenbouwkundige structuur van in detail uitgewerkt. Ja, ik geef mij op voor een themadiscussie over de ontwikkeling en inrichting van de Triangel. Themapanels Daarnaast worden belangstellenden ook uitgenodigd voor een aan tal themapanels, zoals duurzaamheid, milieu, wonen, voorzienin gen en verkeer. Deze panels leveren input voor de 'Nota van Uit gangspunten' en het Masterplan. Belangstellenden kunnen zich tot en met 29 januari voor deze panels aanmelden via onderstaande bon of de website van de gemeente. De themapanels gaan medio februari van start. Inbreng Waddinxveners belangrijk Op dit moment voert de gemeente een zogeheten 'Woningbehoefte onderzoek' uit bij een deel van de Wad dinxveense bevolking. De resultaten van dit onderzoek worden ook gebruikt bij de uitwerking van de TRIANGEL. "De nieuwe wijk moet goed aansluiten op de wensen en de behoeften van de bewoners. Daarom betrekken we Waddinxveense burgers bij de ontwikkeling van TRIANGEL. Hoewel de gemeente de Nota van Uitgangs punten al redelijk heeft uitgewerkt wil ik benadrukken, dat nog niets is vastgesteld. Alle ideeën, die in de informatie bijeenkomsten en de panels naar voren komen - ook al staan ze haaks op de plannen van de gemeente - zijn beslist bespreekbaar!" ’■B* i k\ X

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 20