Van den Berg in top drie beste banketbakkers OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN EN ME CLI? WEEK N° Auto te Raad van Kerken water r Bingo in De Boog N T E R U M E E B R G E E K VERGADERINGEN BEZWAAR BOUWZAKEN VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN GEMEENTEHUIS VOORTAAN OP VRIJDAGMIDDAG GESLOTEN BIJEENKOMSTEN OVER LOKATIEKEUZE CENTRUM f MILIEUZAKEN x AMBULANTE HANDEL GROEN RUIMTELIJKE ORDENING r VERKEERSZAKEN ib WOENSDAG 14 JANUARI 2004 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 3 WADDINXVE 20040001 open 1 kron- 1 wilg in de afdeling 62 45 00 OPENINGSTIJDEN DE GEMEENTEBALIE COLOFON Eindredactie Gemeenterubriek: BDS/Communicatie maandag tot en met donderdag 08.30 -14.00 uur vrijdag 08.30 - 12.30 uur dinsdag- en donderdagavond 19.00 - 20.30 uur Kijk voor meer nieuws en achtergrondinformatie op www.waddinxveen.nl normaalste zaak van de we reld.Van den Berg had dan ook van Wad- SPREEKUREN Burgemeester en wethouders alleen na afspraak via de secretaresses. WADDINXVEEN - Er is weer bingoavond in buurtcentrum De Boog (C. Huijgensfaan 2) op vrijdag 16 januari. De bingo be gint om 20.00 uur. BINNENGEKOMEN KAPAANVRAGEN De volgende kapaanvragen zijn ontvangen: - Roosje Voshoeve, circa 65 meidoorns in de groenstro ken vanwege reconstructie groen De gegevens van deze aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de cluster Bouwtoezicht, telefoon 624832 of 624835. telijk B&W. 2004 kunt werkdagen de i uren de Ministeriële Vrijstellingsregeling Grondver- verontreinigde grond toe te passen als bodem. bewoners de locatie- het nieuwe centrum. Binnenkort buigt het col- rgemeester en wethouders van Waddinxveen definitieve vestigingsplaats. Vijf plaatsen in de houtopstanden natuur-, land- van de Sociaal raadsvrouw - uitsluitend op afspraak - maan dag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.30 uur. ruim een eeuw om het bedrijf op te bouwen. Cees’ en Tons ZEVENHUIZEN - Bij een eenzijdig verkeersongeval op donderdag 8 januari omstreeks 17.15 uur is een personenauto in het water terechtgekomen. De 29-ja- rige automobilist uit Ze venhuizen reed over de Noordelijke Dwarsweg in de richting van Zevenhui zen.Ter hoogte van de kruising met de Knibbel- weg haalde de bestuurder een vrachtwagen in. Door nog onbekende oorzaak verloor hij echter de macht over het stuur. Hier door reed hij met de rech terzijde tegen een boom waarna de auto is gaan slingeren en in de sloot te rechtkwam. De automobi list werd met onbekend letsel overgebracht naar het Groene Hartzieken huis. De op de bezwaarschriften betrekking heb bende stukken liggen tijdens kantooruren f van de com- BEZOEK CLUSTER BOUWTOEZICHT ALLEEN OP AFSPRAAK U kunt alleen bij de cluster Bouwtoezicht van en samenstelling liseren hoofd(winkel)centrum van derzoek naar de mening van voorbijgangers over de bakke rij. Voor Van den Berg verandert er ondertussen niets. De ban ketbakkers werken gewoon verder zoals ze dat altijd ge daan hebben. Die manier valt bij de jury in goede aard. „Toen de jury langskwam voor be- drijfsonderzoek, vroegen ze of we ook aan reclame deden. Ik kon alleen bedenken dat we adverteren in verschillende kranten. Toen wees het jurylid ook op de folders die we in de winkel hebben liggen. Dat is ook reclame, maar dat vinden we zo vanzelfsprekend, dat ik daar niet eens aan dacht”, zegt Cees van den Berg. Zo is het ook het geval met de service van Van den Berg. De vele extra’s zoals workshops, verjaardagsfeestjes en de cate- ringafdeling beviel de jury, maar zijn voor de banketbakkerij de banketbakkerij van Nederland. Ze wilden wel eens weten hoe hun familiebedrijf het doet ten opzichte van de rest van het land. Van den Berg doet het goed, dat is alvast duidelijk. De Waddinxveens/Goudse bakker werd geselecteerd uit ruim dertig inzendingen en gaat nu met een collega uit Sneek en één uitVught de eindstrijd aan. Bij de laatste liep Cees van den Bergs zoon nota bene stage. Cees van den Berg schat zijn kansen goed in. Maar of zijn ge voel hem gelijk geeft, is nog even afwachten. Intussen keert de jury de banketbakkerij hele maal binnenstebuiten. De zaak werd nagetrokken bij het Ne derlands Bakkerij Centrum (NBC),het personeel werd on dervraagd en er kwamen ver- rassingsbezoeken. Daarnaast nam de jury ook nog producten mee om te tes ten en komt er een straaton- VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN - Minervalaan, 1 berk in openbaar groen nabij Minerva- laan 1 - Mozartlaan 49, 1 kronkelwilg in de voortuin en kelwilg in de achtertuin - Roosje Voshoeve 92, 1 den in de voortuin en de achtertuin het ver- onze website 54 75 00 62 47 67 63 04 44 Andere belangrijke telefoonnummers in de gemeentegids VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN De volgende bouwvergunningen zijn verzonden op de tus sen haakjes vermelde datum: 20030176 Tweede Bloksweg 2, het oprichten van een bloemen- en plantencentrum (07-01-2004) 20030203 Bredeweg 23-80, het gedeeltelijk veranderen vergroten van een opslagruimte (07-01-2004) GEMEENTEHUIS postadres telefax website e-mailadres Raadhuisplein 1 (0182) 62 46 24 Postbus 400, 2740 AK 62 46 80 www.waddinxveen.nl gemeente@waddinxveen.nl Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar aantekenen (zie BEZWAAR). Met het indienen van een bezwaarschrift wordt de aanvang van de bouw/sloop niet tegengehou den. Om dat te voorkomen kunt u een verzoek indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector bestuursrecht, t.a.v. de voorzieningenrechter, Postbus 20302, 2500 EH 's-Gra- venhage. De rechter beziet dan of met de bouw/sloop mag worden' begonnen. Aan het indienen van zo'n ver zoek zijn kosten verbonden. VERLEENDE STANDPLAATSVERGUNNING - J.L.P. van Dijk, jaarvergunning 2004 voor de verkoop van aardappelen, groente en fruit, locatie winkel centrum Groensvoorde (overeenkomstig vorig jaar). De Wvg is wel iedere ochtend telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 624715. WADDINXVEEN - Als ze bij de laatste tien hadden gezeten, waren ze al tevreden geweest. Maar om als één van de drie laatste kandidaten in de run ning te zijn voor de titel ’Beste banketbakker van 2004’ is he lemaal een eer voor banket bakkerij Van den Berg. Op 9 fe bruari horen de medewerkers van de banketbakkerij tijdens de Bakkerij Beurs in de RAI of de jury hun zaak en hun werk het beste vindt. De banketbakkerij van Van den Berg in de Passage, maar ook het filiaal aan de Lange Groe- nendaal in Gouda, verwacht in februari het kwaliteitscertifi caat HACCP te ontvangen. De laatste tijd is er hard gewerkt om te voldoen aan de eisen van deze kwaliteitsgarantie. Na de voltooiing van deze werk zaamheden schreven eigenaren Cees en Ton van den Berg zich in voor de verkiezing van beste NOODKAP De volgende noodkop heeft plaatsgevonden: - Staringlaan, 1 boom in openbaar groen ter hoogte van Staringlaan 1 8 Het besluit ligt vanaf donderdag 15 januari t/m woensdag 25 februari 2004 ter inzage bij de Gemeentebalie, op werkdagen van 8.30 uur tot 1 2.30 uur en op verzoek, op de maandagavonden gedurende drie aaneengesloten uren (tel. 624838, de heer W. van Valen). De Gemeentebalie voor informatie, vragen en klachten Cyclus: afvalinzameling, ophalen grofvuil e.d. Instituut Sociaal Raadslieden Gouwebad "De Sniep" Het rooien van bovengenoemde bomen en heeft geen gevolgen voor aantasting van schap-, of dorpschoon, als bedoeld in artikel 5.4.2 APV. Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling Openbare Werken. De aanvraag ligtm.i.v. donderdag 15 januari 2004 gedurende vier weken ter inzage bij de Gemeenteba lie, op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur. Gedurende deze termijn kunt u over de aanvragen schrif- uw zienswijze kenbaar maken bij het college van en het over- overgrootvader begon in 1864 een bakkerij in Stolwijk. De bakkerij zou hier bijna hon derd jaar blijven. Tot de vader van Cees en Ton de kans kreeg naar Waddinxveen te vertrek ken. „Mijn vader had een broertje dood aan brood bak ken.Toen hij de kans kreeg een banketbakkerij op te zetten in Waddinxveen, winkelcentrum de Passage werd toen net ge bouwd, greep hij die meteen,” vertelt Cees van den Berg. In 1983 kwam de bakkerij in han den van de broers Cees en Ton en zij maakten het tot wat het nu is: een banketbakkerij met veel extra’s en met klanten uit het hele land. Een nieuw ex traatje dit jaar is de workshop decoratie op gebak, die naast de andere seizoensworkshops wordt gegeven. Of dit alles genoeg is voor de eerste plaats tijdens de Bakke rij Beurs, wordt in februari be kend. De winnaar krijgt geen grote prijs, maar mag zich wel voor altijd beste banketbakker van 2004 noemen. WADDINXVEEN - Volgend op de Week van het Gebed van de Evangelische Alliantie vindt de ze week de internationale week van gebed voor de Een heid van Christenen plaats. De gebedsdienst vindt plaats in de Ontmoetingskerk (Groens voorde 3) op zondag 18 januari om 17.00 uur. De dienst is voorbereid door de R.K. pa rochie, de Geref. Kerk, de Hevr. Immanuëlkerk, en de Rem. Kerk. Voorgangers zijn Pastor A. vd Helm en ds. C. de Jong, medewerking: de Oecumeni sche Cantorij o.l.v. Gerrie Me- chielsen. In juni 2003 heeft de gemeenteraad besloten dat vijf loca ties mogelijk in aanmerking komen voor een nieuw cen trum. Dit zijn het Passagegebied, Sportpark Burgemeester Warnaar, Sportpark Oranjewijk (W.S.E. voetbalvelden), sportpark De Sniep Oost en De Triangel. Deze locaties worden momenteel nader onderzocht op o.a. de boven- en ondergrondse infrastructurele aspecten (terreingrootte, ondergrond, milieu, bereikbaarheid etc.), de financiële kosten en de inpassing binnen de detailhandelsstructuur. Het zogenaamde Distributie Planologisch Onderzoek, ingesteld om de gewenste omvang het nieuw te reali: dinxveen te onderzoeken, is inmiddels afgerond. Uitkosten daarvan worden nader toegelicht tijdens de informatiebij eenkomsten. Opname in deze publicatie houdt uitdrukkelijk geen uit spraak in over de definitieve besluitvorming. In dit stadium kunt u geen bezwaarschrift indienen tegen een voorgeno men veiling. Wel kunt u uw bedenkingen kenbaar maken bij de afdeling Openbare Werken. zie ook: 'renovatie Roosje Voshoeve'. tot 16.30 uur. nu één lijn voor de tie lezen op en uw voorkeur uitspreken via www.waddinxveen.nl, In verband met bovenstaande renovatie staat onder het kopje binnengekomen kapaanvragen een kapaanvraag voor de betreffende meidoorns. Het college van B&W heeft besloten om met ingang van het nieuwe jaar 2004 de receptie van het gemeentehuis op vrijdagmiddag vanaf 12.30 uur te sluiten. OPENINGSTIJDEN ANDERE AFDELINGEN Alle afdelingen elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur. In de middag kunt u alleen terecht op afspraak. OPENINGSTIJDEN AFVALSTATION, Zuidelijke Rondweg 250 Voor afgifte (grof)vuil en KCA elke werkdag van 13.30 tot 16.30 uur en zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. Alle afdelingen in het gemeentehuis zijn al enkele jaren vanaf 12.30 uur voor het publiek gesloten. De receptie bleef ecnter Met deze maatregel trekt het college gehele organisatie. BESLUIT DIRECTEUR MILIEUDIENST INZAKE AAN WIJZING TOEZICHTHOUDERS De directeur van de Milieudienst Midden-Holland heeft de ambtenaren die werkzaam zijn bij de Milieudienst Midden-Holland, met uitzondering van hen die vooral administratieve werkzaamheden uitoefenen, aangewezen als ambtenaar belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet milieubeheer, de Wet geluidhinder, de Wet milieugevaarlijke stoffen en de Wet bodembescherming in de gemeenten Bergambacht, Bodegraven, Boskoop, Gouda, Moordrecht, Nederlek, Nieuwerkerk a.d. Ussel, Ouderkerk, Oudewater, Reeuwijk, Schoonhoven, Vlist, Zevenhuizen-Moerkapelle en Wad dinxveen, met de restrictie dat de aanwijzing van de betreffende ambtenaar vervalt m.i.v. de dag, waarop het dienstverband met hem is beëindigd of zoveel eerder als daartoe een besluit wordt genomen. De komende weken organiseert de gemeente Waddinx veen circa vijftien informatiebijeenkomsten om en belangengroeperingen te informeren over keuze voor lege van Burgemeester en wethouders zich over de defir gemeente worden onderzocht op hun mogelijke geschikt heid als vestigingsplaats voor het nieuwe centrum. BODEMKWALITEITSKAART EN BODEMBEHEERPLAN Op 5 december 2003 heeft het college van B&W inge stemd met het ontwerp van de bodemkwaliteitskaart en het bodembeheerplan. De bodemkwaliteitskaart en het bijbe horende bodembeheerplan maken het mogelijk om, in het kader van zet, licht Vanaf donderdag 15 januari t/m woensdag 11 februari u de stukken inzien bij de Gemeentebalie, op van 8.30 uur.tot 12.30 uur en op verzoek, op maandagavonden gedurende drie aaneengesloten i (tel. 624838, de heer W. van Valen). Gedurende deze periode kunt u uw zienswijze (commen- tadr) schriftelijk sturen aan het college van B W. Uw zienswijze wordt verwerkt in het uiteindelijke besluit. De bouw is niet geheel in overeenstemming met de ter plaatse geldende bestemmingsplannen, maar de afwijkin gen zijn van beperkte betekenis als bedoeld in artikel 19, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en nader omschreven in artikel 20 van het Besluit op de ruim telijke ordening 1985. In dergelijke gevallen zijn B&W bevoegd om vrijstelling te verlenen van het bestemmings plan zonder voorafgaande planologische maatregelen (zoals het nemen van een voorbereidingsbesluit of het in procedure brengen van bestemmingsplan of een herzie ning daarvan). B&W hebben het voornemen voor de bouwplannen deze vrijstelling te verlenen. RENOVATIE GROEN ROOSJE VOSHOEVE De gemeente Waddinxveen is van plan om nog dit voor jaar de scheef gewaaide meidoorns en onderbeplanting langs de Roosje Voshoeve te vervangen. De direct aanwo- nenden ontvangen deze week een informatiebrief en voor- keurformulier, waarmee zij hun mening kunnen geven over de nieuwe inrichting. Degenen die deze brief niet ontvangen, maar wel meer informatie willen of hun voorkeur willen uitspreken, kunnen deze informatie opvragen bij de afdeling Openbare Wer ken via telefoonnummer 624824. Ook kunt u de informa- Het Wvg-loket in de publiekshal van het gemeentehuis is alleen op maandag en vrijdag tussen 09.00 en 12.30 uur geopend. U kunt alleen op deze dagen terecht bij de Wvg-consulent voor inhoudelijke vragen over de Wet voorzieningen gehandicapten en lopende aanvra gen. Ingevolge artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u t/m 25 februari 2004 bezwaar indienen. Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar aanteke nen (zie BEZWAAR). Wanneer een bezwaarschrift is ingediend, kan de Voorzieningenrechter van de Recht bank te 's-Gravenhage, sector Bestuursrecht, Prins Claus laan 60, Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage (tele foonnummer (070) 38131 1 1op een daartoe strekkend verzoek van de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen, indien de onmiddellijke uitvoering van het besluit onevenredig nadeel zou mee brengen voor betrokkene. Aan de indiening van een der gelijk verzoek zijn kosten verbonden. Nadere informatie kan worden verkregen bij de Staf Bedrijfsvoering via telefoon 624633. Gebackerij Van den Berg maakt kans op de titel ’Beste banketbakker van 2004’. (Foto: Liesbeth van der Vis) De gemeente organiseert voor bovengenoemde groepen de komende weken een groot aantal informatiebijeenkom sten. Omwonenden van potentiële locaties ontvangen hier voor een persoonlijke uitnodiging. De bijeenkomsten wor den voorgezeten door verantwoordelijk wethouder H. Barth. Voor overige belangstellenden vindt eind januari een aparte bijeenkomst plaats. De datum, tijd en locatie en locatie vindt u deze week op de gemeentelijke website www.waddinxveen.nl. Definitieve besluitvorming door de gemeenteraad vindt plaats in maart. Het college wil omwonenden van de potentiële locaties informeren over de overwegingen en criteria voor de loca- tiekeuze en daarover met hen van gedachten wisselen. Belangengroeperingen zoals de zorgsector, senioren, gehandicapten, de sportsector, de (volks)huisvesters, ker kelijke organisaties, het onderwijsveld, jongeren, het bedrijfsleven en vrouwengroeperingen zijn ook uitgeno digd om informatie te ontvangen over de ontwikkelingen rondom het centrum en de locatiekeuze in het bijzonder. COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN EXTERNE KLACHTENBEHANDELING op dinsdag 20 januari, aanvang 19.30 uur. Op de agenda: - een bezwaarschrift tegen een besluit tot afwijzing van een verzoek om toestemming voor een ruiming van resp. bij zetting in een graf op de begraafplaats aan de Kerkweg; - een bezwaarschrift tegen een besluit tot verlening van een bouwvergunning t.b.v. het veranderen van de indeling van de verdiepingen van een woning op het perceel Distelveld 16 resp. tot verlening van een bouwvergunning t.b.v. het gedeeltelijk veranderen en vergroten van een woning op voornoemd perceel; - een bezwaarschrift tegen een besluit tot intrekking van een recht op uitkering ingevolge de Algemene bijstandswet en terugvordering van een verstrekte uitkering. Informatie over de vergunningen kunt u krijgen bij de cluster Bouwtoezicht, tel. 624832 of 624835. Wanneer u vindt dat uw directe belangen worden geschaad door de verlening van een - hiervoor genoemde - verleende vergunning/beschikking, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking een gemo tiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B&W (tenzij in de publicatie een andere procedure is vermeld). Informatie over de beschikkingen kunt u krijgen bij de genoemde afdelingen. VROM terecht wanneer u daarvoor telefonisch een afspraak heeft gemaakt. Telefoon 624832 of 624835. U hoeft dan niet te wachten en de medewerkers kunnen zich voorbereiden op uw bezoek. AANSCHRIJVING BESTUURSDWANG GEPARKEERDE AANHANGWAGENS Eigenaren van onderstaande voertuigen zijn door middel van het aanbrengen van gele stickers met tekst op de voer tuigen aangeschreven hun eigendommen binnen drie weken, ingaande op de dag na deze bekendmaking, van de openbare weg te verwijderen. - de boottrailer, met kenteken ZH-66-NH, die geparkeerd staat aan het einde van het Gijsberterf ter hoogte van num mer 42; - de blauwe aanhanger die geparkeerd staat op de St. Vic- torstraat ter hoogte van nummer 38; - de aanhanger, met kenteken PS-65-XJ, die gestald staat op de Marga Klompéhoeve ter hoogte van het perceel Aletta Jacobshoeve 22; - de aanhanger die gestald staat op het Spui; - de boottrailer die gestald staat op het trottoir ter hoogte van de aansluiting Tesselschadelaan - Vondellaan. VERZOEKEN OM VRIJSTELLING De volgende bouwaanvragen zijn ontvangen: 20030294 Onderweg 71, het gedeeltelijk veranderen en groten van een woning 20030322 Zuidelijke Dwarsweg 18, het plaatsen van een dak kapel op het zijgeveldakvlak 20030325 Roosje Voshoeve 92, het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woning 20030326 Prinses Irenestraat 56, het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woning 20040006 Dorpstraat 103-105 (kavel 5), het gedeeltelijk ver anderen en het vergroten van een woning Als de eigenaren aan dit verzoek geen gehoor geven, wordt overgaan tot bestuursdwang op grond van artikel 1 25 van de Gemeentewet en afdeling 5.3 van de Alge mene wet bestuursrecht. Dit houdt in dat het voertuig - daags na het verstrijken van genoemde termijn - wordt verwijderd en opgeslagen, op kosten van de eigenaar. De eigenaar kan zijn voertuig tegen betaling van de kosten binnen 3 weken, ingaande de dag na verwijde ring van het voertuig, ophalen op Coenecoop 47 te Waddinxveen. Als het voertuig niet binnen 3 weken wordt opgehaald, zal het voertuig daags na het eind van de termijn worden vernietigd. Voor nadere informa tie kan contact worden opgenomen via telefoon 624624. BINNENGEKOMEN BOUWAANVRAGEN De volgende bouwaanvragen zijn ontvangen op de tussen haakjes vermelde datum: Kleikade 2, het plaatsen van een dakkapel op het voor- geveldakvlak (05-01-2004) 20040002 Coenecoop 133, het gedeeltelijk veranderen van een bedrijfshal en een kantoor (05-01-2004) 20040003 Amalia van Solmsstraat 38, het gedeeltelijk verande ren en het vergroten van een woning (06-01-2004) 20040006 Dorpstraat 103-105, het gewijzigd uitvoeren van bouwvergunning 20010028 voor het oprichten van zes woningen (06-01-2004) de bezwaarschriften betrekking heb- ter inzage bij het secretariaat missie.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 3