Vrouwenbeweging De Passage bestaat 55 jaar Honderd vijfentwintig jaar lief en leed I A w |k g Colofon Open dagen op Wellantcollege Films in Kreater Fraaie foto’s en mooie beeldjes ip de Waddinxveense bieb Feest voor Kids Bingo’s in Het Zuidhonk Jaarvergadering Vrouwen van Nu met Waterloo- pleinmarkt Kinderdisco De Boog verplaatst MEDISCHE DIENSTEN KERKDIENSTEN Nieuwbouw en verbouw Jlistoriscd Waddinxveen y 1 a Mi VOENSDAG 14 JANUARI 2004 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 7 meer MID- (Foto: Liesbeth van der Vis.) uur foto’s van Liesbeth van der Vis rindt u op www.liesbethvandervis.nl gepland, net als creatieve da gen, buiten die avondprogram ma’s om. Zoals een workshop liturgisch bloemschikken, kaar ten maken, een dagje op stap in Delft met gids. Naast het informatieve, is het sociale aspect van De Passage minstens net zo belangrijk, be nadrukt Maaskant. „Als ie mand ziek is of iemand heeft een jubileum, dan sturen we een kaartje of een bloemetje. We hebben aandacht voor el kaar.” Een koffieochtend voor oudere vrouwen, moet een van de nieuwe activiteiten worden. Het gros van de leden is tus sen de 50 en 70 jaar. „Natuur lijk zijn jongere vrouwen ook welkom. We vinden het heel verfrissend als ze er bij zijn. Het is heel gezond om eens wat tegengas te krijgen”, ver telt Maaskant. Toch is het las tig om de jongere vrouw bij De Passage te krijgen. „Ze hebben vaak een baan en een gezin, daardoor willen ze ’s avonds minder op pad.” De Rooij vult daarbij aan: „vroe ger was het normaal dat de dochter met de moeder mee ging naar de vrouwenbijeen komsten, dat is nu wel an ders.” De vrouwenbeweging zal ook in de toekomst een verande ring meemaken, verwachten gemeester Warnaar werd tot samenwerking in een geza menlijke stichting besloten en op I9 december I956 werd de MULO aan de Kerkweg of ficieel aan de gezamenlijke ’Stichting voor Christelijk ULO-onderwijs te Waddinx- veen’ overgedragen en gaat vanaf die dag haar eigen weg. In 1959 ging ook de Avond- vaktekenschool volgens een eerder gemaakte afspraak naar de Technische school in Gouda en houdt in I960 op te bestaan. daardoor wordt het ruimtege brek opnieuw nijpend. Er wor den verschillende noodoploss ingen bedacht. De kleuterscholen komen in I964 onder de verantwoordelijk heid van een eigen bestuur, de ’Stichting Kleuterscholen’. Als in datzelfde jaar de bouw van twee christelijke scholen in Waddinxveen-noord niet haal baar is, stellen B&W opnieuw een fusie voor tussen de Her vormde Schoolvereniging en de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs. Die totale fusie blijkt op korte termijn niet haalbaar. Een al ternatief is de oprichting van een aparte schoolvereniging onder de naam ’Stichting voor Protestants Christelijk Onder wijs, Groen van Prinsterer’ voor een periode van vijf jaar. Er kan dan toch snel gebouwd worden en in de tussentijd een definitieve fusie tussen beide schoolverenigingen tot ging elkaar overlappen, toch is er onderling niet heel veel contact. „Dat vinden we ei genlijk best wel jammer, ieder een blijft in de eigen groep. Dat is in de jaren zo gegroeid. Misschien is het best leuk eens wat vaker elkaar op te zoeken”, is de mening van De Rooij. De eerstvolgende avond, 21 januari, staat in het teken van het 55-jarig jubileum. Dit wordt gevierd met een bijzondere avond voor de le den en andere belangstellen den. Op het programma staan een buffet, een diaserie en een modeshow. Redactie -Sanne van der Kolk en Rachel Jobels 0172-420512 f-mail: veekbladvoorwaddinxveen@ 'ijnengouwe.nl Lopij dient uiterlijk op maandag 16.00 uur in het bezit van de 'edactie te zijn om in aanmerking ,:e komen voor plaatsing, bijdragen per e-mail of op loppy verdienen de voorkeur. JEHOVA’S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Troostraat 10.00 uur Openbare toespraak I 1.00 uurWachttorenbespreking OUD-GEREFORMEER.DE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg: I0.00 uur leesdienst I8.30 uur leesdienst ROOMS-KATHOLIEKE KERK St.Victorkerk, Zuidkade zondag 9.30 uur Eucharistievie ring, pastor W. vd Meer dinsdag 20januari 19.00 uur Eu charistieviering, pastor A. vd Helm Ontmoetingskerk, Groensvoor- de zaterdag 19.00 uur Eucharis tieviering, pastor A. vd Helm zondag I LI5 uur Themaviering, pastor A.vd Helm Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voorWaddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Cl 000 Passage 208, Waddinxveen. REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzin nige Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade zondag 25 januari I0.00 uur ds. A.S. Lenselink,Alblasserdam WADDINXVEEN - De vrou wenbeweging is in beweging, signaleren Marga de Rooij en Lien Maaskant. De twee Wad dinxveense dames zijn beide lid van de Christelijk-maat- schappelijke vrouwenbeweging Passage, een lokale afdeling van de NCVB. De afdeling be staat deze week 55 jaar en viert daarmee haar jubileum. Een mooi moment om met de twee terug en vooruit te blik ken over de vrouwenbeweging van vroeger, nu en straks. Doelstelling van De Passage is in de 55 jaar altijd hetzelfde gebleven: vanuit de bijbel de vrouw maatschappelijk-cultu- rele dingen vertellen. Maar de uitwerking is wel degelijk an ders. „55 Jaar geleden wilden we vooral vrouwen ontwikke ling bijbrengen. Dat is vandaag de dag niet meer nodig, nu gaat het om bijgevoegde infor matie. Een spreker vertelt over een onderwerp om dit dichter naar je toe te halen”, vertelt De Rooij. Ze is nu tien jaar voorzitster van De Passa ge. De circa zestig leden van de Waddinxveense afdeling wor den voor negen avonden per jaar uitgenodigd. Een deel van de bijeenkomst wordt gevuld met een project dat ze vanuit het landelijke kantoor kunnen volgen. Bijvoorbeeld over ’voedsel wereldwijd’, een pro ject dat net is afgerond. Naast het verdiepen in een onder werp, zamelen de leden geld in, dat via het hoofdkantoor naar de betreffende organisa tie wordt gestuurd. Meestal komt er op de bijeen komsten ook een spreker ver tellen over een onderwerp. Dit jaar staan thema’s als ou derenmishandeling en fibro- myalgie (een aandoening van reuma) op het programma. Maar ook workshops worden GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage zondag 9.30 uur ds. K. de Vries, Alphen ad Rijn 16.30 uur ds. H. ten Brinke, Bo degraven Uitgever Dagblad van Rijn en Gouwe B.V. Alphen aan den Rijn Kantoor Zijde 30 2771 EN Boskoop Fax:0172-212168 Advertenties Telefoon 0172-211731 E-mail: rerkoopboskoop@rijnengouwe.nl Advertenties kunnen tot dinsdag 11.00 uur worden opgegeven, M’ers (ingezonden mededelingen) iot maandag 16.00 uur. Sezorging telefoon: 0900-708 09 00 jlO eurocent per minuut) ging beschikt daarmee dan di- rekt over drie scholen. De be sprekingen over de bouw van een vierde school zijn al in gang gezet en die gaat in dat zelfde jaar van start onder de naam De Savornin Lohman- school. Na een statutenwijzi ging in 1975, waarbij onder meer de naam van de vereniging gewijzigd werd in ’Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Wad dinxveen’ sluit 1978 ook de Stichting Kleuterscholen zich aan met zes scholen. Daar komt in 1987 nog de Koningin Beatrixschool bij, zodat de vereniging dan beschikt over vijf basisscholen, met nu in 1994, samen zo’n 950 leerlin gen. Het 103 pagina’s tellende boekje ’Onvoltooid verleden tijd’ dat de jubilerende vereni ging in 1993 uitgaf en waaraan deze gegevens zijn ontleend, geeft een volledig verslag van de gebeurtenissen in de afge lopen 125 jaar en is verkrijg baar bij alle scholen van de vereniging. \-;B.ti>oRp Weekblad voorWaddinxveen is een onafhankelijk weekblad, dat in een splage van 15.300 exemplaren ivordt uitgegeven en verspreid in Waddinxveen, Moerkapelle en Zevenhuizen. jVeekblad voorWaddinxveen verschijnt op woensdag. kas, terwijl de kleuterschool voor het jaar 1952 een tekort van 1000,- gulden verwacht. Door een tekort aan leerlin gen dreigt opheffing van de MULO. Om die teruggang tot staan te brengen werd on danks de financiële problemen besloten een tweede kleuter school, de Prinses Marijke- school, te bouwen aan het koolaspad (de latere Esdoorn- laan) bij de begraafplaats. Het zou een goede investering blij ken. Het aantal leerlingen nam weer toe, ook al door uitbrei ding van Waddinxveen met de Bomenwijk. De Hervormde Schoolvereniging stuurt ook weer leerlingen naar de MU LO. In 1955 wil zij echter een ei gen school voor MULO-on- derwijs.Twee scholen zouden ieder echter zo klein zijn, dat ze geen van beiden bestaans recht zouden hebben. Op ini tiatief van de toenmalige bur- relden.Als bouwkundige bij de Rijksgebouwendienst maakte hij veel bedrijfsre portages bij jubilea en af scheidsrecepties. De laatste jaren gaat zijn voorliefde uit naar de (jonge) mens en naar de natuur.Vooral de uit straling van mensen interes seert hem. De bronzen beeldjes van Corrie Korver hebben even eens een hele warme, bijna voelbare uitstraling. Figuren, vogels, draken, ze zijn alle maal zeer te moeite van het bekijken waard. De tentoon stelling in de bied is te zien gedurende de openingstijden en is gratis toegankelijk. MOERKAPELLE - Vrouwen van nu, afdeling Moerkapelle, houden op woensdag 21 januari hun jaarvergadering. Tijdens de ver gadering wordt een nieuw be stuurslid gekozen ter vervanging van mevrouw R. Dekker, die op deze avond uit het bestuur treedt. Ook wordt de winnares bekend gemaakt van de verha- len/gedichten wedstrijd over het thema van dit seizoen ’Water’. Na de pauze wordt een Water- loopleinmarkt gehouden. De be doeling hiervan is dat de leden één tot drie voorwerpen mee nemen die op deze markt ver kocht kunnen worden. Het moeten nog goed bruikbare arti kelen zijn, welke kunnen varië ren van boeken, cd’s, glaswerk tot kleding, schoenen of tassen. De artikelen zullen verkocht worden voor een prijs van I,- euro tot 5,- euro. Mochten er voorwerpen bij zijn die meer waard zijn, dan zullen deze per opbod verkocht worden. De op brengst van deze verkoop is be stemd voor de Stichting Kinder hulp Roemenië te Moerkapelle. De avond wordt gehouden in Dorpshuis Op Moer, aanvang 20.00 uur. de dames. „De levensloop en problematiek van een vrouw verandert elk tijdperk weer. Zo krijgen we nu steeds vaker te maken met zorg voor onze ouders en ook de vele taken van de vrouw is een onder werp van vandaag en mor gen”, aldus Maaskant. „We zullen andere onderwerpen moeten gaan bedenken.” De Rooij denkt dat de vereniging opener zal moeten worden. „Daar moeten we bewuster mee bezig zijn.” Waddinxveen telt drie vrou wenvereniging, te weten De Passage,Vrouwen van Nu en de Christenvrouw. Op sommi ge aspecten zullen de vereni- De eerst volgende disco is op zaterdag 28 februari van 15.00 uur tot 17.30 uur. Entree is 2,- euro, inclusief een gratis con sumptie. Thema van deze kin derdisco is ’winterfeest’.Tevens is er voor de jeugd na de jeugd van twaalf tot en met zestien een jeugddisco van 19.30 uur tot 23.00 uur. Kijk op www.dis- codezon.nl/deboog voor meer informatie. WADDINXVEEN - Deze maand exposeert de biblio theek in de Van Mecklenburg Schwerinlaan foto’s van Ga my Walter Benjamins en beeldjes van Corrie Korver- den Otter. De in 1933 op West-Java geboren Benja mins kwam in 1947 naar Ne derland en begon in 1950 met fotograferen. Hij is auto didact en amateur fotograaf. Dit is zijn eerste solo ten toonstelling. Portretten van mens en natuur maken een groot deel uit van zijn col lectie. Hij schafte steeds be tere toestellen aan, ontdekte de kleuren fotografie en gaandeweg nieuwe foto we- Door P. Roos Op verzoek van B&W werd in 1947 ook de met sluiting be- reigde Avondvaktekenvak- school, bij de vereniging on dergebracht en gehuisvest in de Oranjeschool. Er breekt een periode van verval en af- snoeperij aan. De christelijke beleving van veel ouders is ta nende. Men is ook minder ge motiveerd de kinderen naar een christelijke school te stu ren. Er ontstaat bovendien een hinderlijke concurrentie tus sen de scholen onderling. Ook de financiën blijven een punt van zorg, op 4 april 1951 is er nog maar 127,53 gulden in BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS Gebouw Kreater, Kerkstraat zondag 10.00 uur spreker: de heer A. Bol W/e auteursrechten en databankrechten jen aanzien van (de inhoud van) deze Uitgave worden uitdrukkelijk voorbehou den. Deze rechten berusten bij Rijn en Gouwe B.V c.q. de betreffende auteur. s DE BRUGGEN RESTAURANT DE BRUGGEN Sterrenlaan 2 zondag I 1.00 uur, drs. J.L. Del- haas, 2e van Epifanie WADDINXVEEN - De kinder disco in de Boog (C. Huijgens- laan) die altijd georganiseerd werd op de tweede vrijdag van de maand, wordt verplaatst naar de vierde zaterdag. Ook de leeftijd van de disco veran derd, alle kinderen tot twaalf jaar kunnen voortaan naar deze disco. De organisatie heeft elke maand verschillende activitei ten en thema’s. VERMIST: Waddinxveen: Poes, lapje, donker van kleur, wit op buik, zwart rond één, rood rond andere oog, halsband rood geruit en koker en label, is gechipt (C. Huygenslaan). Ze venhuizen: Kater, rood, witte borst, buik, sokken en wit in snuit (Staringstraat). GEVONDEN: Waddinxveen: Kater, zwart (Noordeinde). Poes, pers, rood, licht van kleur tegen beige aan, met witte afte keningen (Alpherwetering). Voor gratis registratie en infor matie, tel. 0186-601199 of kijk op: www.dierencentrale.nl. stand gebracht worden. De Groen van Prinsterschool gaat al snel met 85 leerlingen van start in een tijdelijke behui zing. Op 10 juni 1967 werd een definitieve school in ge bruik genomen.Tot zover geen vuiltje aan de lucht.Anders wordt het als blijkt dat een totale fusie onmogelijk is. De gevolgen waren ingrijpend. Het bestuur van de Hervorm de Schoolvereniging trad in zijn geheel af. De Stichting Groen van Prinsterer heft zichzelf op en besluit onder de naam ’Vereniging voor Pro testants Christelijk Onderwijs Groen van Prinsterer’ een nieuwe schoolvereniging op te richten. Op 10 december 1971 sluit het Christelijk Na tionaal Schoolonderwijs zich bij de nieuwe schoolvereniging aan en draagt de Willem van Oranjeschool en de Koningin Julianaschool op I januari 1972 over. De nieuwe vereni- Met de uitbreiding van Wad dinxveen begint in 1961 een periode, waarin nieuwbouw en verbouw de gemoederen behoorlijk bezig zullen hou den. Het aantal leerlingen neemt op alle scholen toe en CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat woensdag 14 januari 19.45 ds. M. Baan (tijdrede SGP) zondag 9.30 en 17.00 uur ds.J.G. van Tilburg woensdag 21 januari 19.45 uur ds.J.G. van Tilburg BOSKOOP - Op donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 7 februari a.s. organiseert het Wellantcol lege aan de Zijde in Boskoop weer de jaarlijkse open dagen voor ouders en leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscho len en eindexamenleerlingen van het Voortgezet Onderwijs die een groene mbo als ver volgopleiding zoeken. Het Wel lantcollege biedt vmbo onder wijs in een groene leeromgeving. Na twee jaar ba sisvorming (onderbouw) kie zen de leerlingen een leerweg om zo succesvol door te stro men naar de vele vormen van mbo. Op het Wellantcollege in Boskoop kunnen de leerlingen kiezen uit de basisberoepsge richte -, kaderberoepsgerichte - of gemengde leerweg. Bij een extra vak in de gemengde leer weg zal bij goed gevolg het di ploma Theoretische Leerweg (TL) worden uitgereikt. Het Wellantcollege in Boskoop heeft de laatste jaren een be hoorlijke groei doorgemaakt en telt nu 237 leerlingen op het vmbo. De verhouding jon- gens/meisjes is keurig verdeeld in 50/50. De school biedt brede uitstroommogelijkheden dus ook naar niet-groene vervolg opleidingen. De school heeft WADDINXVEEN - Er is een bingo in Het Zuidhonk (Zuidpla- slaan 552) op vrijdag 16 januari. De bingo begint om 14.00 uur. Er worden acht rondes en één su- perronde gespeeld. Er wordt geen jeugd toegelaten. Op woensdag 21 januari is er een kinderbingo. Deze begint om 14.00 uur en de kaartjes hier voor kosten per ronde 0,25 eu ro. Huisarts en apotheek voor alle hwoners van de regio Midden- Holland ’oor spoedeisende huisartsen- lulp buiten kantoortijden: an 17.00 uur ’s middags tot (8.00 uur ’s ochtends, tijdens het veekeinde en feestdagen: HuisArtsenPost Midden-Holland (HAP), Jan v Beaumontstraat 4 (>ij de Jozef-locatie van het c.HZ), 2805 RR Gouda, tel. 0182) 322 488 (alleen na telefo- rlsche afspraak) \>or spoedmedicatie buiten lantoortijden: van 17.30 uur ’s niddags tot 08.00 uur ’s och tends, tijdens het weekeinde en Mestdagen: Dienst Apotheek Hidden-Holland (DAM), Ronsse- veg 138 (tegenover de Bleuland- bcatie van het GHZ), 2803 ZR Gouda, tel. (0182) 69 88 20, Mww.dam-mh.nl WADDINXVEEN - Deze week is het de Week van Gebed met als thema ’Gaan voor Go(u)d’. Ook in de Morgensterkerk in Waddinxveen worden er inter kerkelijke gebedsbijeenkom sten gehouden.Vrijdagavond 16 januari is er een speciale avond voor kinderen en jongeren. Onder begeleiding van een praiseband wordt er van 19.00 tot 20.00 uur een kidspraise gehouden.Vervolgens is er van af 20.00 tot 22.00 uur een prai se voor jongeren. Er wordt veel gezongen en daarnaast is er een gebedsdienst voor de jon geren. De toegang is gratis. Voor meer informatie, Rianne van den Bosch, tel. 0182- 631230. Veekeinddienst dierenarts: /.H.M. Hermans en J.C.H. van forst, Kattensingel 17, Gouda, cl. 0182-510958; Woubrechterf 4, Waddinxveen, tel. 0182- 6 3112. Kleine huisdieren- sireekuur voor spoedgevallen itder weekeinde volgens af- siraak. J2. Baas, Jan Dorrekenskade- Cost 36,Waddinxveen, tel. 0182- 82051. Derenkliniek ’Pieter Bas’, me- vouwWWM. Smits en J.B. Cra- ner, Prins Bernhardlaan 79,Wad- chxveen en Hoge Gouwe 21, Couda. Vor spoedgevallen ieder week- ende spreekuur volgens af- soak, tel. 0182-610462 of 0182- 56876. Derenkliniek Zevenhuizen, drs. L.C. Pilgram, Zuidplasweg la, 18.30 uur ds. C. Wesdorp, Zwijndrecht Marga de Rooij en Lien Maaskant zijn druk bezig met de voorbereidingen voor een jubileumviering van De Passage. WADDINXVEEN - Kreater draait ook komende week weer films. Op woensdagmiddag 21 ja nuari om 13.30 uur is de film Toy Story II te zien. Wanneer Andy op zomerkamp is, wordt Woody ontvoerd door Al, een fanatieke speelgoedverzamelaar. Onderlei- ding van Buzz Lightyear komen meneer Aardappelhoofd, Hamm, Rex, en Slinky in actie. De toe gangsprijs is 2,50 euro. Vrijdag 23 januari draait om 20.00 uur de film Zus en zo. Dit gaat over een familieruzie om een erfenis, de sabotage van hu welijk, maar vooral om liefde en vriendschap. De toegangsprijs is 5,00 euro, inclusief koffie of thee, Pas 65+ en CJP 4,00 euro. Reser veringen bij Kreater (Kerkstraat 13), tel.0182-614422. GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk, Groensvoor- de zondag 9.30 uur pastor F.J. Martini 17.00 uur oecumenische gebeds dienst met pastoor A. vd Helm en C.de Jong Zevenhuizen, leder weekeinde spreekuur volgens afspraak, voor spoedgevallen tel. 0180-631451 of 06-11163246, voor minder dringende vragen: vragen@die- renkliniekzevenhuizen.nl. ALGEMEEN MAATSCHAPPE LIJK WERK VIERSTROOM Bezoek en postadres: Station straat 12, 2741 HS Waddinx veen. Spreekuur: maandag t/m donderdag van 09.00 tot 10.00 uur.Telefoonnummer:(OI82) 623 040. Na 10.00 uur wordt u au tomatisch doorverbonden met Vierstroom Zorglijn centralist die uw boodschap aanneemt. JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 Inloopspreekuur Consultatiebu reau, maandag 11.00 tot 12.30, Stationstraat 12, Waddinxveen. Avondspreekuur Consultatiebu reau, 2e en 4e maandag vanaf 17.00 uur www.vierstroom.nl voor informatie. VERSLAVINGSZORG DEN-HOLLAND Pamassia, psycho-medisch cen trum, IJssellaan 2-2a, 2806 TK Gouda. Tel.nr. 0182-563500, fax.nr. 0182-563521. Bereikbaar maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur. AI-anon/Alateen is een zelfhulp groep voor kinderen, vrienden en familie van alcoholisten. Voor meer informatie: Joke 0182- 612765 of Marieke 0182- 503773. Voor problemen met alcoholge bruik: Anonieme Alcoholisten Werkgroep Gouda, Peperstraat 56, Postbus 30,2800 AA Gouda. Tel.nr. 0182-519712 of 0653875058 (dag en nacht). NEDERLANDS HERVORMDE KERK Bugkerk, Kerkweg-Oost zindag 9.30 uur ds. C.A. vd. Suijs, Rotterdam P.00 uur ds. A.W van der Plas, bev.Ambt. te Hoeksteen, Esdoornlaan z>ndag 9.30 uur ds. L.D. Burger, Waddinxveen 4- B.30 uur ds. H. Schipaanboord Bthelkerk, Bilderdijklaan z>ndag 9.30 uur ds. A.W. van der Pas 17.00 uur ds. M.A. vd Berg, ibetermeer Ce Morgenster, Sterrenlaan z>ndag 9.30 uur ds. J. de Jong, bv.Ambt. 7.00 uur prof. Dr.W.Verboom Inmanuëlkerkgemeente, Prinses Esatrixlaan zondag 10.00 uur ds. C. de Jong 17.00 uur Oecumeni- s:he gebedsdienst in Ontmoe- tigskerk ’t>e Rank’, herv. Conf., Coene- popcollege zondag 10.00 uur 4- M.A. Bos, bevestigingsdienst RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Samenkomsten worden gecom bineerd gehouden met de Rafa- elgemeenschap Gouda, in het schoolgebouw de Goudse Waar den aan de Catslaan 100 te Gouda. het afgelopen jaar op ICT-ge- bied grote vorderingen ge maakt Zo kunnen de boven- bouwleerlingen b.v. digitaal hun behaalde resultaten in het in tranet van de school bekijken. Ook het leerlingvolgsysteem in de bovenbouw is geheel digitaal opgebouwd. In de hal is het ou de keukenmeubilair vervangen door een nieuwe keuken die aan alle eisen voldoet. Ook dit jaar zal de school weer veel investeren in het gebouw en de facilitaire voorzieningen. Er zijn concrete plannen voor uitbreiding van de entree met werkruimten en toiletgroepen en worden plannen gemaakt voor een geheel vernieuwde multi - functionele praktij kruimte. Op het mbo gedeelte biedt de school twee opleidin gen aan op deeltijdbasis (BBL) n.l. plantenteelt (boomteelt) en hoveniers. De opleidingen du ren twee jaar en houden een combinatie van leren en wer ken in. De exacte tijden van de Open Dagen zijn: donderdag 5 febru ari van 13.00-15.30 uur(vmbo), vrijdag 6 februari van 9.00- 12.00 (vmbo) en van 13.00- 15.00 uur( vmbo/mbo) en za terdag 7 februari van 10.00-13.00 uur (vmbo/mbo). -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 7