c Gemeente Leerlingen zamelen geld in Deze onderzoekt voor slachtoffers aardbeving Week zwembad rendhoppen| mogelijkheden bezuinigingen |o '$0% °-50% Stand kleine vissoorten Petteplas verontrustend GLASBEEK Gemeente plant vijftien info-avonden over nieuwe centrum langengroeperingen zoals de zorgsector, senioren, gehandicap ten, de sportsector, de (volks)huisvesters, kerkelijke or ganisaties, het onderwijsveld, jon geren, het bedrijfsleven en vrou wengroeperingen zijn ook uitgenodigd om hun ideeën over de ontwikkelingen rondom het centrum naar voren te brengen. Het college organiseert voor bo vengenoemde groepen de ko mende weken een groot aantal bijeenkomsten. Omwonenden Rommelmarkt Concordia I Goed voor auto's. Open dag 24 januari Het Zuidhonk Filmmiddag haalt positieve reactie bij jeugdfestival Hij is er weer. De NVM Woningvizier! Tl 'l Sport Het Trefpunt 2 jaar! De koffie staat klaar. Te hoog en te smal Inzet voor be houd kerk Iedereen is van harte welkom. van I 1.00 - 15.00 uur VRIJDAG 30 JANUARI 80'S 90'5 CLASSICS PARTY in CITYLIFE met LIVE SINGING DJ MARCEL sexy 80's dance acts en nog veel meer!!! GRATIS ENTREE VOOR DE DAMES. ■k AUTOSCHADE B.V. onze nieuwe collectie arriveert bijna... 57e JAARGANG nr. 2884 WADDINXVEEN - De komende ejee OSM 1 Het meest complete woning aanbod van Gouda e.o. Groeneweg neemt revan che op Waddinxveen Kinderen fotografeerden plekken in Waddinxveen die voor gehandicapten moeilijk toegankelijk zijn. De foto’s hangen momen teel in het gemeentehuis. Ed Broer zet zich in voor het behoud van de Neder lands Hervormde Kerk in Moerkapelle veen een WADDINXVEEN - De twee groepen acht van de Koningin Beatrixschool heb ben afgelopen maandag geld ingezameld om de slachtoffers van de aardbeving in Iran te helpen. Zo hebben ze in het win kelcentrum De Zuidplas voorbijgangers aangeboden hun winkelwagen terug te .brengen, statiegeld flessen in te leveren of de auto te wassen. Ook stonden en kele leerlingen klaar voor het schenken van een kopje koffie, thee of chocolade melk. Het idee kwam van leerling Kelvin Pe ters. Hij keek thuis naar de televisiebeel den van de aardbeving en vroeg zich af wat hij voor hulp zou kunnen bieden. De volgende dag stelde hij op school voor om een actie op touw te zetten. „Dat idee werd enthousiast ontvangen”, vertelt zijn moeder, Lisette Peters. In to taal zamelden 53 leerlingen geld in, dat zal worden overgemaakt naar rekening 555. „Het eerste doel is natuurlijk om de slachtoffers te helpen, maar het gaat ook om het verhaal erachter. Dat je iets voor een ander kunt doen”, aldus Liset te Peters. rfingen op banken, fauteuils, eetkamerstoelen, tafels, accessoires en nog veel meer... van mogelijke locaties ontvangen hiervoor een persoonlijke uitno diging. De bijeenkomsten worden voorgezeten door verantwoor delijk wethouder H. Barth. Voor overige inwoners vindt eind janu ari een aparte bijeenkomst plaats. De datum, tijd en locatie en loca tie vindt u deze week op de ge meentelijke website www.wad- dinxveen.nl. Definitieve besluitvorming door de gemeenteraad kan plaatsvin den in maart. Gratis af te halen bij de deelnemende NVM makelaars. Goudkade 4, Gouda (naast de Praxis) Vrij parkeren voor de deur WADDINXVEEN - De Stichting wijkwerk De Zuidplas organi seert zaterdag 24 januari een rommelmarkt in het Zuidhonk (Zuidplaslaan). De deuren gaan om 9:30 uur open en het duurt tot 14:30 uur. Er is kleding, speel goed en curiosa te koop en de bar is open voor een kopje koffie of een broodje. Noordkade 24 2741 EV Waddinxveen Telefoon 0182-61 25 88 www.glasbeek.nl Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Cl 000 Passage 208, Waddinxveen. Stationsstraat I8 Waddinxveen (0I82) 61 25 78 Open vanaf 22.00 uur. www.citylifeclassic5.nl als wordt gekeken of er al dan niet nieuwbouw komt. Zonodig kan hier eerder over gepraat worden, als er een groot sport park komt voor de gemeente, waarvan het zwembad dan een meenteraad besloten dat vijf lo caties mogelijk in aanmerking ko men voor een nieuw centrum. Dit zijn het Passagegebied, Sport park Burgemeester Warnaar, Sportpark Oranjewijk (W.S.E. voetbalvelden), Sportpark De Sn- iep Oost en De Triangel. Deze lo caties worden momenteel nader onderzocht op o.a. de boven- en ondergrondse infrastructurele aspecten (terreingrootte, onder grond, milieu, bereikbaarheid etc.), de financiële kosten en de inpassing binnen de detailhan- van de contributie. We vrezen dat die weer omhoog moet met deze uitkomst.” HSW heeft ne genhonderd leden in Waddinx veen, die allen twintig euro per jaar betalen. Onlangs moest de contributie ook al omhoog we gens een min op de rekening. Overigens treft de eigen vereni ging geen blaam bij het dalende aantal van kleine vissoorten, zo is de mening van De Bruin. „Er wordt natuurlijk wel eens een klein visje gevangen, maar we vis- WADDINXVEEN - De Stichting Waddinxveens Welzijnswerk (SWW) organiseert op vrijdag 30 januari een activiteit voor se- nioren: de filmmiddag. In de klei ne zaal van het Anne Frankactivi- teitencentrum begint om 14.00 uur de film ’Fanfore’ van Bert Haanstra. De entree bedraagt 2,50 euro.Voor meer informatie, tel. 0182-615555. veen zich over de definitieve ves tigingsplaats. Vijf plaatsen in de gemeente worden onderzocht het zwembad de beste op- op hun mogelijke geschiktheid als vestigingsplaats voor het nieuwe ad vo gemeenschappelijks kan wor den gedaan met andere sport accommodaties. „Wellicht is te overwegen tot dekking van de kosten het bad op zondag te sluiten”, aldus Waterman. Deze overweging werd door het overgrote deel van de fracties bij voorbaat al verworpen. De kosten van die dag verdienen zich zelf terug door de omzet. De WD en de PvdA wilden wat meer weten over de door- berekeningkosten, terwijl We- Wa zich zorgen maakt over de horecaopponent. „Is dat nog noodzakelijk?”, was zijn vraag. Ook het CDA hecht grote waarde aan het zwembad, maar wilde wel iets meer weten over de stichtingsvorm, zoals de be heerscommissie voorstaat. Naar de mening van het CDA blijft dit lood om oud ijzer, on danks het feit dat een stichting wat verder van de gemeente staat dan een beheerscommis sie. Rehorst stelde voor het zwembad nog zeker twee jaar te laten zoals het nu is. In die periode moet dan worden on derzocht welke beheersvorm haalbaar is, waarbij nieuwbouw niet uit het oog mag worden verloren. Over zeven of acht jaar is een breekpunt bereikt, weken organiseert de gemeente Waddinxveen circa vijftien bij eenkomsten om bewoners en belangengroeperingen te infor meren over de locatiekeuze voor het nieuwe centrum. Binnenkort buigt het college van Burgemees- onderdeel kan zijn. De gemeen- ter en wethouders van Waddinx- te gaat nu met de beheerscom missie en het personeel onder zoeken, wat voor het behoud van lossing is, zowel financieel als organisatorisch. (A.B.) centrum. In juni 2003 heeft de ge- Efaddimc OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN grote karper en de grote bra sem. Daar gaat het wel goed mee. „We zien wel dat de aal scholvers proberen de grotere vissen te vangen, want sommige vissen zijn gehavend. Maar het lukt de aalscholver niet om deze echt te vangen. Dus daar maken we ons ook geen zorgen over.” Eens in de vier jaar controleert de HSW elke plas. Naast de Pet- teplas zijn dat ook de Coene- coopplas en de WSE plas. In de andere twee plassen is de vis stand uitstekend, zo bleek de laatste keer weet De Bruin. „In de WSE plas is de stand buiten verwachting goed zelfs. Het is een zuiveringsplas, waarop het ri ool was aangesloten. Daardoor was het jarenlang een dode plas, maar nu zwemt er veel snoek bij voorbeeld. Daarover zijn we dik tevreden. Bovendien leven er rei gers bij die plassen, die houden de aalscholvers weer weg, mis schien dat dat uitmaakt.” HSW hoopt ook op medewer king van de gemeente om paai- plaatsen in de Petteplas aan te leggen. „Daar kan de jonge vis zich schuilhouden tegen de snoek, de baars én de aalschol vers”, gaat De Bruin verder. „Wij betalen zelf de aankoop van de nieuwe vis. Nee, daar is geen apart potje voor, dat betalen we delsstructuur. Het zogenaamde Distributie Planologisch Onder zoek, ingesteld om de gewenste omvang en samenstelling van het nieuw te realiseren hoofd(win- kel)centrum van Waddinxveen te onderzoeken, is inmiddels afge rond. Uitkomsten daarvan wor den nader toegelicht tijdens de bijeenkomsten. Het college wil omwonenden van de mogelijke locaties informeren over de overwegingen en criteria voor de locatiekeuze en daarover met hen van gedachten wisselen. Be- WADDINXVEEN - „Ook over vijftien jaar moet er in Waddinxveen nog een goed zwembad zijn.” Dit zei zwembadmanager C. Reehorst tijdens de vergadering van de commissie Samenleving. Aan de beheerscommis sie is de opdracht verleend te onderzoeken op welke ma nier de gemeentelijke bijdrage aan het zwembad kan worden verminderd. Welke weg gekozen moet worden, moet nog nader worden bezien. „Maar het zwembad is in de Waddinxveense samenleving niet meer weg te denken en is het voortbestaan, maatschappelijk gezien, zeer be langrijk”, aldus Reehorst. WADDINXVEEN - Als er geen actie wordt ondernomen, dan raken de kleine vissoorten op in de Petteplas. Die conclusie trekt Hengelsportvereniging Waddinx veen (HSW) na een opvisdag af gelopen week in deze plas. „Er zitten twee tot drie aalscholvers bij de plas, die vreten de kleine vis op”, aldus Wim de Bruin, se cretaris van de vereniging. „Vier jaar geleden hebben we voor het laatst de visstand bekeken. Toen al was het aantal kleine visjes ge- daald.We hoopten nu een verbe tering te zien, maar dat viel te gen. Sterker nog, de stand is nu verontrustend.” Voorbeelden van deze kleine vissoorten zijn de kleine brasem, ruis voorn en de blank voorn. Hoe groot het probleem daad werkelijk is, moet een rapport uitwijzen. De Bruin verwacht dat dit rapport, opgesteld door be roepsvisser Kalkman en een ver tegenwoordiger van de Organi satie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB), half febru ari. „Dan pas kunnen we kijken naar oplossingen. Maar hoogst waarschijnlijk zullen we vissen bij moeten plaatsen. Hoeveel dat er zijn kan ik nu niet zeggen, maar ik schat zeker wel duizend stuks.” Ook zwemmen in de Petteplas grote vissoorten rond, als de Het bad draait al jaren met een flinke gemeentelijke subsidie. Na een lang onderzoek komt de commissie tot verschillende mogelijkheden. Privatisering, ruimere mogelijkheden voor de beheerscommissie, het zwembad onderbrengen in een stichting of samenwerking met de gemeente Boskoop waar geen zwembad is. De voorkeur van de beheerscommissie gaat uit naar een stichting. Er zijn gedeelten van de dag aan te wijzen dat het niet druk is, zo als de donderdagmiddag. Eén van de opties is het bad dan die middag te sluiten. Rehorst kwam tot de conclusie dat het invoeren van verdere bezuini gingen niet mogelijk is, omdat ook al in voorgaande jaren een aantal bezuinigingen is doorge voerd. Het zwembad organiseert tal van activiteiten, die nog steeds groeiende zijn. Gewezen werd onder meer op het senioren zwemmen en het zwemmen door gehandicapten. Een enor me post is de doorberekening van de kosten die door de ge meente worden gemaakt. Dit deed wethouder Lont opmer ken dat inmiddels al besloten is de kosten van de gemeentelijke doorberekening met 80.000,- euro te verminderen. Het zwembad is de drukst be zochte instelling in Waddinx- en omgeving, maar ook van de best draaiende sportvoorzieningen. Er zijn na tuurlijk talrijke bezuinigingen denkbaar, maar gekeken moet worden of de te nemen maat regelen in het belang van het publiek zijn. De heer Waterman (PCW) vroeg zich af, of er iets WADDINXVEEN - Het opleidingsorkest C-Ak- koord van muziekvereni ging Concordia Waddinx veen en Excelsior Boskoop, onder leiding van Jeroen Wentel, heeft op zaterdag 17 januari met succes deel genomen aan een jeugdfes tival in Schoonhoven. C- Akkoord kwam uit in de sectie beginners en kreeg na het spelen van de mu ziekwerken Tm a believer’ als inspeelwerk en de te beoordelen muziekwerken ’Spring Impressions’ en ’Ashford Celebration’ van de vakjury een positieve reactie. De jury, die het orkest na afloop nog toesprak, had grote waardering voor de keuze van de muziek. Daar naast merkte de jury op dat het orkest een volwas sen sound heeft. C-Ak- koord was ook één van de deelnemende orkesten met een complete bezetting. Zo scoorde C-Akkoord hoge punten op zuiverhuid, tech niek, samenspel, dynamiek en interpretatie.Van de ne gen andere deelnemende orkesten in de sectie begin ners behaalde C-Akkoord dan ook een tweede prijs met 85 punten.Tevens gaf de jury het advies om voor een volgende keer uit te komen in de sectie gevor derden. Dit jeugdfestival werd georganiseerd door brassband Schoonhoven. WOENSDAG 21 JANUARI 2004 Met het terugbrengen van winkelwagentjes en het inleveren van statiegeldflessen zamelden leerlingen geld in voor de aardbevingslachtoffers in Iran (foto: Liesbeth van derVis.) sen in de Petteplas op de karper.” Bij de opvisdag, die van 8.00 tot 15.30 uur duurde, kreeg HSW hulp van een team van twintig mensen. Met een net van zes me ter wordt tot op de bodem naar de vissen gezocht. MM* 9 ■- Over de grote vissoorten in de Petteplas maakt HSW zich geen zorgen, wel over de kleine soorten als de ruis voorn en de blank voorn. (Foto: Liesbeth van derVis.)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 1