woningen geschikt voor senioren Woonpartners maakt 600 PK tam Exposanten welkom bij nieuwe tentoon stellingscommissie van de bilbiotheek Rockbands in Grand Brede School Noord Week van Gebed voor de Eenheid Nie Enquete onder buurtbewoners voor Voor jezelf beginnen? Café Moerkapelle Brasserie ’De Drie Meiden’ waar iedereen zich op zijn gemak mag voelen Nieuwe Portefeuille- Nieuwe cursus Muziek Open Dag voor leer-werk Feestmiddag met De Gouwe aanpassingen binnen Bingo bij De Paddestoel college Kaartavond Gouwe Rijders op schoot en Peutermuziek combinatie Slobbers secretaris hoog ingeschaald WADDINXVEEN - De meente Waddinxveen is zoek naar een ’Geen verband tussen samenwerking Zuidplas- gemeenten en vacature burgemeester* te .3^ PAGINA 17 WOENSDAG 21 JANUARI 2004 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN (Foto: Liesbeth van der Vis) (A.B.) EERST EVEN LANGS JE KAMER VAN KOOPHANDEL (Foto: Liesbeth van de Vis.) dens deze avond worden vier rondes gespeeld. Leden en niet- leden zijn welkom. Na het kaar ten is er een prijsuitreiking. In schrijven kan bij Hotel, Café, Restaurant ’De Unie’ aan de Kerkweg- Oost 226. kom. De bieb heeft heel veel jeugdleden en die vinden het heel leuk te zien wat andere kinderen doen. Dat kan, ook voor leraren, een bron van inspiratie zijn.” De exposities in de hal en het voorste gedeelte van de bibliotheek duren meestal een maand. „We regelen dat in onderling overleg. Dit jaar hebben we nog een klein aantal vrije plekken, dus het is zaak je snel aan te melden”, aldus llja. De bibliotheek heeft behalve wandruimte met ophang mogelijkheden ook afsluitbare vitrines. De ten toonstellingscommissie is ietwat huiverig voor unieke of hele kostbare stukken, hoe mooi en interessant Aanmelden via www.kvk.nl/startersavond of (oio) 402 7610 Kom naar de startersavond 27 januari, 19.00 uur Hotel De Unie Kerkweg Oost 226, Waddinxveen die ook zijn. Diefstal komt nu eenmaal overal voor en het is niet mogelijk de expositie voorwerpen voortdurend in de gaten te houden. De drie vrouwen zijn wel van plan de tentoonstellingen dynami scher en boeiender te maken. Er is in Waddinxveen veel on gekend talent en die mensen willen zij graag in hun bieb zien. WADDINXVEEN - De bibli otheek in de Van Mecklen burg Schwerinlaan heeft dit jaar een nieuwe tentoonstel lingscommissie, die graag met mogelijke exposanten in con tact wil komen. Medewerkers Inge Stuyfzand, Ria Kroondijk en Elja Franken beseffen dat zij nog vrij ’nieuwe gezichten’ in de bieb zijn. „Daarom wil len we graag mensen ont moeten die een leuke hobby in de breedste zin van het woord hebben”, zegt llja. „Verzamelingen, creatieve ac tiviteiten, wij zijn altijd nieuwsgierig naar hetgeen mensen, maar ook clubs of verenigingen en andere orga nisaties te bieden hebben. Scholen met een leuk project zijn eveneens van harte wel- j WADDINXVEEN - Er starten weer nieuwe cursussen Muziek op Schoot en Peutermuziek op vrijdag 6 februari. Het is be doeld voor ouders die graag met hun baby of peuter zingen maar de liedjes niet (meer) ken nen of graag nieuwe liedjes wil len leren. Noten kunnen lezen of zelf een muziekinstrument kunnen bespelen is niet nodig, men uit Moerkapelle. Pingel! bestaat als ruim drie jaar. De le den zijn de middelbare leeftijd al gepasseerd, maar zijn altijd trouw geweest aan deze band. Zij spelen nummers uit de ja- ren zestig tot nu. Van Rossum bestaat nog geen jaar en zijn al lemaal jongens in de leeftijd van zestien tot 22 jaar. Het is voor deze band het eerste optreden. Zij spelen voornamelijk rock nummers van de laatste jaren. ZEVENHUIZEN - ’Mijn vrede geef ik u’. Onder dit motto wordt in de week van 18-25 ja nuari door de gezamenlijke kerken van Zevenhuizen de Week van Gebed voor de Een heid gehouden. Dit jaar komt het materiaal van de christenen uit het Midden-Oosten. De volken van het Midden- Oosten maken moeilijke tijden door. Vrede lijkt verder weg dan ooit. Ook voor de christe nen in het Midden-Oosten is het leven verre van eenvoudig. Zij vormen een kleine minder heid en beseffen dat ze alleen WADDINXVEEN - Woonpartners Midden-Holland gaat vanaf 2004 tenminste 600 woningen geschikt maken voor de toekomstige vraag van senioren. Deze toezegging deed René Mascini, directeur-bestuurder van Woonpart ners Midden-Holland, tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. Woonpartners gaat daarnaast 80 procent van de nieuw bouwwoningen volledig levensloopbestendig bouwen, de komende jaren. WADDINXVEEN - Op basis van de ervaringen die zijn opgedaan met de Brede School Zuid is on langs in Waddinxveen de Brede School Noord van start gegaan. Het doel van de Brede School is het bevorderen van de sociale samenhang in een woongebied. De werkgroep Brede School Noord, een samenwerkingsver band van het wijk- en buurtbe heer, een buurtcentrum, het welzijnswerk, scholen, peuter speelzalen en de kinderopvang in Waddinxveen-Noord, is begon nen met een onderzoek naar de behoefte aan voorzieningen in dit deel van de gemeente. De komende periode zal er een enquête worden gehouden. Rond 24 januari krijgen alle be woners van de wijken Groens- waard I, II, III en de Vondelwijk WADDINXVEEN - Een brasse rie met een look van een grand café, dat leek Miranda en Martin van Zanten wel wat Veertien jaar geleden namen ze cafetaria ’het Oude Dorp’ in de Dorpstraat over, nu wilden ze wel eens hun blik verbreden. „Heel mijn hart en ziel zit in de cafetaria aan de Dorpstraat, daarnaast willen we eens wat vernieuwing, verrui ming van onze blik”, vertelt Mi randa. Deze week wordt die wens definitief, met de opening van brasserie ’De Drie Meiden’ aan de Nesse. Een naam die snel gevonden was, want het echtpaar heeft drie dochters. De verbou wing van het pand, waar voor heen La Tarantella zat, duurde een stuk langer. Maar het resul taat is er naar. De laatste puntjes werden vorige week op de i ge zet, al was de sfeer al volop aan wezig. Miranda kijkt er nu al naar uit: haar gasten een fijn gevoel te mogen geven. „Dat vind ik be langrijk, iedereen moet zich bij ons op zich gemak voelen. Of je een hapje komt eten, of alleen komt borrelen, of dat de zaal vol bruiloftgasten zit. „Ik wil mensen graag een gezellige dag bezorgen, meedenken met een bruidspaar, en mensen verwennen”, vertelt Miranda. Zelf gaat Miranda ook graag uit eten, al liep ze altijd tegen het zelfde aan: voor kinderen is het maar even leuk. Overtuigd dat veel ouders daar mee kampen, hebben zij en Martin daar wat op bedacht. „Zowel voor het eten als voor het vermaak. Ze krijgen een eigen menu. In plaats van een voorgerecht, krijgen ze een koksmuts met daaronder een pot met kleurtjes. Het hoofdge recht is echt wat kinderen lekker vinden, zonder veel poespas. En WADDINXVEEN - Wijk- en speeltuinvereniging De Padde stoel (Lijsterbesstraat 18) orga niseert op vrijdag 23 januari een bingo avond. Er wordt dit keer, naast de gewone prijzen- ronden ook een dranken- en een geldronde gehouden. De entree is gratis, en iedereen vanaf twaalf jaar is van harte welkom vanaf 19.30 uur. WADDINXVEEN - Het college van Waddinxveen heeft enkele aanpassingen in de portefeuilleverdeling aangebracht. Dit omdat een aantal binnenkort te nemen cruciale beslissin gen gevolgen heeft die verder reiken dan de ambtsperiode van burge meester Jonkman. Dit be treft met name de rol van Waddinxveen in de Zuid- plaspolder. Om die reden draagt burgemeester Jonkman reeds op dit mo ment deze onderdelen van zijn portefeuille over aan wethouder Dijkster- huis van Ruimtelijke Or dening. In verband met de verzwaring van zijn taken neemt wethouder Lont de werkzaamheden van wethouder Dijksterhuis ten aan zien van Verkeer binnen Waddinxveen over. Verkeerszaken in regionaal verband blijven tot de ver antwoordelijkheden van de heer Dijksterhuis be horen. WADDINXVEEN - Op de Sta- ringlaan raakte de bestuurder van een personenauto maandag 12 januari door onbekende oor zaak de macht over het stuur kwijt en kwam daardoor tegen een lichtmast tot stilstand. De auto liep behoorlijke schade op. Op de Kerkweg-Oost werd woensdag uit een personenauto een draagbare computer gesto len. Men had een portierruit vernield en hierna kon de com puter, die duidelijk zichtbaar achter de bestuurdersstoel stond, worden weggenomen. Op de Nesse was een identieke autokraak. Ook hier werd een laptop weggenomen, die op de achterbank lag. Een 49 jarige man werd donder dag aangehouden omdat hij ille gaal in Nederland verbleef. De man was uitgeprocedeerd en kwam niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Hij zal door de vreemdelingen uit Ne derland worden gezet. Zaterdag 17 januari werd inge broken werd er in een school aan de Dreef. Men had een ruit van een raam vernield, waarna dit kon worden geopend en men naar binnen kon klimmen. In de school werden nog was vernielingen aangericht. Op het is echter geen enkele aanleiding om binnen de vijf Zuidplasge- meenten met Boskoop samen te werken, omdat het met Bo skoop gaat over herindeling en het in de vijf Zuidplasgemeen- ten gaat over de transformatie van een gebied. De WD wees er op dat Waddinxveen aan veel samenwerkingsverbanden deel neemt. In de brief aan Ge deputeerde Staten wijst het college er op dat de samen- een vragenlijst in de brievenbus. In deze vragenlijst kunnen de be woners aangeven wat ze nodig vinden in de wijk om er met el kaar een prettige woonomgeving van te maken. Het is dan ook heel belangrijk dat zoveel moge lijk mensen meewerken aan deze enquête. De ingevulde vragenlijs ten kunnen tot en met vrijdag 6 februari worden ingeleverd op verschillende plaatsen in de wijk, waaronder de Ontmoetingskerk, de Marokkaanse moskee Alhijra, de Turkse moskee Anadolu, de sportzaal De Groenswaard en een aantal scholen. In de komen de maanden zullen ook school kinderen in Noord de gelegen heid krijgen hun ideeën en wensen kenbaar te maken. Voor vragen, tel. 0182-631932 of email: monique@stww.nl. een televisie, een bed om op te zitten en speelgoed om mee te spelen. „Ouders kunnen onder tussen met een camera hun kind in de gaten houden.” En het per soneel spreekt kindertaal, zo vertelt Miranda. De bovenverdieping van het pand, bedoeld voor groepen, biedt uitzicht over de Gouwe en aan de achterkant is een terras. „Daar zullen we in zomers vast nog wel wat leuks mee doen. Dat de kok bijvoorbeeld buiten op de barbecue gaat werken ofzo. We hebben echt ideeën ge- noeg.”Miranda en Martin willen de prijzen van de menu’s laag- houden, om voor iedereen toe gankelijk te zijn. Het enthousiasme is groot bij het echtpaar. „We hebben er echt zin in. Natuurlijk zullen we niet in één keer perfect zijn, daarom ontvangen we ook graag WADDINXVEEN - Autoclub De Gouwe Rijders uit Wad dinxveen organiseert donder dag 22 januari haar traditionele kaartavond. Inschrijven kan vanaf 19.45 uur, het klaverjas sen begint om 20.15 uur. Tij- MOERKAPELLE - Twee rock bands, Pingel! en Van Rossum, treden op vrijdagavond 30 janu ari op in Grand Café Moerka pelle (Bredeweg, voormalige Camping Randstad). Pingel! start de avond om 21.30 uur. Daarna zal Van Rossum om cir ca 22.00 uur hun debuut ma ken. Pingel! sluit vervolgens de ze avond af. Het optreden is gratis bij te wonen. Alle leden van beide bands ko- legmoeras”, aldus Mascini. De directeur-bestuurder roept daarom alle betrokken partijen op om hun eigen verantwoor delijkheid te nemen en ook in 2004 te blijven investeren in wonen, zorg en welzijn. De komende jaren zien er in de ogen van Mascini gunstig uit, op het gebied van woningbouw. „Nog nooit zijn de kansen voor onze regio in ruimtelijk opzicht zo goed geweest als nu. In de nieuwe ontwerpnota Ruimte van Minister Dekker worden aan' het gebied tussen Gouda, Alphen aan den Rijn en Leiden eindelijk de mogelijkheden ge boden die ons werkgebied ver dient. Deze nota geeft mij een veel beter gevoel dan de 5e Nota Ruimtelijke Ordening”, zo benadrukte hij. meningen van anderen. Wat be ter of anders kan.” Ook hun drie dochters, Lindsay (9), Demi (6) en Beau 1,5) zijn dolenthousiast „Ze lopen hier soms met een poetsdoekje rond om bestek schoon te maken bijvoorbeeld. Prachtig vinden ze het, zeker de naam van de brasserie.” Miranda heeft ook al leuke reacties ont vangen, van voorbijgangers. „Soms vragen mensen ook of ze even binnen mogen kijken, dat is natuurlijk prima. De eerste re serveringen zijn ook al binnen. De cafetaria aan de Dorpstraat, die inmiddels al eigenlijk veel meer is dan alleen een cafetaria, blijft ook van Martin en Miranda. Ook zijn ze eigenaren van het pand naast hun brasserie, dat ze verhuren aan de eigenaren van ’De Waard van Waddinxveen’. De brasserie opent woensdag 21 januari haar deuren. iedereen kan meedoen. Het is een cursus van acht weken (t/m 26 maart). De cursus is bedoeld voor kinderen vanaf vier maan den tot vier jaar. Aan de hand van de aanmeldingen worden de groepen op leeftijd ingedeeld. De lessen vinden plaats in Kre- ater (Kerkstraat 13). Info en aanmeldingen, tel. 0182-614422 of info@kreater.nl. ge- op nieuwe ge meentesecretaris. In een ad vertentie in het blad Binnen lands Bestuur is een oproep geplaatst voor sollicitanten In deze advertentie wordt aan de te benoemen functionaris een hoog salaris in het vooruit zicht gesteld.Titus van derTor- ren, duo-raadslid voor de frac tie WeWa, is verbaasd dat het college hierop geen nadere toelichting heeft gegeven, ter wijl hij in een vorige commis sievergadering hiernaar heeft geïnformeerd. „Het is niet niks als de gemeentesecretaris zo hoog wordt ingeschaald”, aldus Vna der Torren. De benoeming van de huidige secretaris ad interim zou maar zes maanden duren, maar duurt inmiddels al tien maan den. Op een eerdere vraag van Van der Torren is geantwoord dat er een zwaargewicht wordt gezocht, maar met dit antwoord is Van der Torren niet tevreden. Wethouder Lontdie belast is met de por tefeuille personeelszaken, ant woordde dat de gemeenteraad volgende week wordt ingelicht over de stappen die zijn gezet om een nieuwe gemeentese cretaris te vinden. Het college verwacht dat bin nen een week de benoeming kan plaatsvinden, zodat de nieuwe secretaris op 15 maart 2004 met de werkzaamheden kan beginnen. (A.B.) WADDINXVEEN - Tijdens de komende Open Dag van het Sa menwerkingsverband Praktij kopleiding Bouw in Waddinx veen kan men constateren dat het met de vakopleiding in de bouw wel goed zit. Een aantal jongeren laat zien wat zij ge leerd hebben tijdens hun oplei ding voor timmerman of metse laar. De meeste van deze jongeren hebben een opleiding op hetVMBO achter de rug en zijn naar het Samenwerkings verband gegaan voor een verde re opleiding. Er worden op de open dag demonstraties gege ven en er zijn voorlichtings stands aanwezig met informatie over opleidingen en bijscholing. Het Samenwerkingsverband fungeert als werkgever in de combinatie leren en werken, waarbij de schooldag doorbe taald wordt. De Open Dag wordt gehouden op donderdag 5 februari van 13.00 tot 17.45 uur en van 18.30 tot 20.30 uur op de Maarten Schoutenstraat 6 (Industrieterrein Zuid). Voor meer informatie, tel. 0182- 612418. gezamenlijk geloofwaardig van de vrede van God en Jezus Christus kunnen getuigen. Hun gebed voor vrede en hun gebed voor meer eenheid gaan daar om gelijk op. Zij nodigen ker ken overal ter wereld hartelijk uit met hen mee te bidden. De week wordt afgesloten met de inmiddels traditionele oecu menische dienst in de Gerefor meerde kerk aan de Dorps straat, op zondag 25 januari om 9.30 uur. Voorganger is ds. R. Klijnsma. Het oecumenisch koor werkt aan deze diefst mee. als toetje krijgen ze een beker van Pluto of Goofey, gevuld met ijs. Die beker kunnen ze mee naar huis nemen”, vertelt Miran da. Maar ouders kunnen tijdens In dezelfde brief aan de GS schrijft het college er van uit te gaan dat Commissaris van de Koningin Fransen meteen na de besluitvorming in de raad van 28 januari 2004 het overleg zal oppakken met de vertrouwens commissie uit de raad over de verder te nemen stappen voor de spoedige invulling van de vacature van burgemeester van Waddinxveen. In de commissie vergadering Middelen bena drukte burgemeester Jonkman werking met Boskoop op een dat de functionele samenwer- twintigtal beleidsterreinen king met Boskoop doorgaat. Er wordt voortgezet. WADDINXVEEN - De K.B.O. organiseert zaterdag 31 januari de jaarlijkse feestmiddag in sa menwerking met de carnavals vereniging De Gouwe Slobbers. Deze middag voor alle Waddinx- veense vijftigplussers wordt ge houden in het Anne Frank activi teitencentrum. Er worden een paar rondjes bingo gespeeld en er is muziek, om op te dansen, of mee te zingen. Kaarten zijn verkrijgbaar op de dag zelf aan de zaal voor 3,25 euro per persoon, ook voor niet-leden van de ouderenbond. Deze toegangsprijs is inclusief koffie of thee met iets lekkers en een borrel met een bitterhapje. Het feest begint om 14.00 uur. „Provincie, zorgberaad, ge meenten, woningcorporaties, zorgaanbieders en welzijnsor ganisaties proberen samen om per gemeente in kaart te bren gen wat de huidige situatie is op het vlak van wonen, zorg en welzijn en hoe die kan worden verbeterd. Niet alleen voor se nioren, maar ook bijvoorbeeld voor mensen met een handi cap. Dit alles in het kader van het Pact van Savelberg”,zo blik te Mascini terug in zijn toe spraak. „Met het opplussen van 600 woningen en door levensloop bestendig te bouwen, levert Woonpartners een actieve bij drage aan dit Pact. En dat is heel belangrijk: het Pact van Sa- velberg mag namelijk niet ver worden tot het zoveelste over- WADDINXVEEN - ’Wij be treuren het dat de provincie Zuid-Holland een verband legt tussen de ontwikkelingen in de Zuidplaspolder, de relatie met Boskoop en de vacature van de burgemeester per I juni 2004.’ Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders aan Gedeputeerde Staten. Al eerder hadden burgemeester Jonkman en de gemeentesecre taris ad interim de heer Schrik dit in een gesprek aan het lid van Gedeputeerde staten de heer Drs J.M. Norder duidelijk gemaakt Burgemeester en wet houders hebben op 14 januari besloten de invulling van de re gionale taken te optimaliseren via een bestuurlijk en ambtelijk samenwerkingsverband met de gemeenten Gouda, Moord recht, Nieuwerkerk aan den IJs- sel en Zevenhuizen-Moerkapel- le. In de eerstvolgende raadsvergadering wordt de raad van Waddinxveen een voorstel aangeboden over de positionering van de Zuidplas- gemeenten. Verwacht wordt dat de raad een positief besluit neemt. Ook de andere ge meenteraden nemen dan een besluit over de positionering van de Zuidplasgemeenten. De nieuwe tentoonstellingscommisie van de bibliotheek bestaat uit de drie dames Inge Stuyfzand, Ria Kroondijk en Elja Franken. het eten ook even tijd voor el kaar hebben, als de kinderen de weg naar de kelder hebben ge vonden. Daar zijn de muren in bonte kleuren geverfd, er staat schoolplein had men een paar dozen met computermateriaal klaar gezet. Later op de dag werden op de Kanaaldijk nog een paar dozen met computers gevonden die ook uit de school afkomstig bleken te zijn. Op de Eksterdreef werd een 55 jarige vrouw aangehouden voor belediging van een politieamb tenaar. De vrouw veroorzaakte wat burenoverlast en toen de politie daarin wilde bemiddelen, begon zij de agenten te beledi gen. De vrouw werd voor de nacht ingesloten en tegen haar is procesverbaal opgemaakt. Een 38 jarige inwoner van Al phen aan den Rijn is woensdag 18 januari aangehouden voor het lastig vallen van zijn ex- vrouw en de diefstal van haar telefoon. De diefstal had eerder die dag plaats gevonden toen de vrouw haar hond wilde uitlaten. De man is inverzekeringge- steld.. Naar aanleiding van een vecht partij, die op 12 januari op de Dreef plaatsvond, zijn drieWad- dinxveners in de leeftijd van 21 tot 33 jaar gehoord. Een van hen heeft bekend een jongen te hebben geslagen. Tegen de drie is procesverbaal opgemaakt ter zake openlijke geweldpleging.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 17