Kinderogen kijken naar moeilijke plekken voor mensen met een handicap OFFICIËLE BEKENDMAKING EN MEDEDELINGEN WEEK N UITNODIGING BIJEENKOMST CENTRUMPLAN WADDINXVEEN OP MAANDAG 26 JANUARI 2004 Kom ook! WOENSDAG 21 JANUARI 2004 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 3 G M E E N T E E R U B R E K OVERIGE VERGUNNINGEN BOUWZAKEN BEZWAAR VERKEERSZAKEN vijf MILIEUZAKEN GROEN BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD RUIMTELIJKE ORDENING fTES FOTOTENTOONSTELLING IN RAADZAAL telijk B&W. VERZOEK OM VRIJSTELLING 26 januari 2004 van 20.00 - 22.00 uur in de sportkantine van voetbalvereniging Waddinxveen aan de Sniepweg 13g (ontvangst met koffie vanaf 19.30 uur) De Gemeentebalie VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Het Wvg-loket in de publiekshal van het gemeentehuis is alleen op maandag en vrijdag tussen 09.00 en 12.30 uur geopend. U kunt alleen op deze dagen terecht bij de Wvg-consulent voor inhoudelijke vragen over de Wet voorzieningen gehandicapten en lopende aanvra gen. VERLEENDE SLOOPVERGUNNINGEN (14-01-2004) Het gemeentebestuur maakt zich sterk voor een nieuw, gezellig en bruisend (winkel)centrum in Waddinxveen! Binnenkort wordt de locatie gekozen voor dit nieuwe centrum. VERGADERINGEN WADDINXVE beste m- nieuw te benoemen i 62 45 00 OPENINGSTIJDEN DE GEMEENTEBALIE COLOFON Eindredactie Gemeenterubriek: BDS/Communicatie maandag tot en met donderdag 08.30 - 14.00 uur vrijdag 08.30 - 12.30 uur dinsdag- en donderdagavond 19.00 - 20.30 uur Kijk voor meer nieuws en achtergrondinformatie op www.waddinxveen.nl SPREEKUREN Burgemeester en wethouders alleen na afspraak via de secretaresses. het bestemmingsplan heer bedrijfs- de verdere het college 11.00 uur vergadert de wel- worden diverse op redelijke eisen De Wvg is wel iedere ochtend telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 624 715. Wanneer u vindt dat door de verlening vrijdag 16 op zater- de Jan Willem Friso- 54 75 00 62 47 67 63 04 44 Andere belangrijke telefoonnummers in de gemeentegids De volgende bouwaanvraag is ontvangen: Sociaal raadsvrouw - uitsluitend op afspraak - maan dag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.30 uur. In het gemeentehuis kunt u tot en met 29 januari een fototentoonstelling bezichtigen die door kin deren is gemaakt. derde aan de locatie Wingerd van de Willem Alexander- school. Alle scholen mogen met de deelnemende klassen gratis naar een kinderfilm voorstelling bij Kreater. De tweede prijswinnaars krijgen een bon voor een dvd en de genen die het hoogste scoor den mogen twee dvd’s aan schaffen. Toen bleek dat dvd afspelers het budget van de ba sisscholen te boven gaan kre- Aad Koremans, directeur van Kreater en voorzitter van het lokaal comité, zei in zijn ope ningswoord dat het jaar voor gehandicapten nu weliswaar voorbij is, maar dat Waddinx- veen doorgaat. Er komt een klankbordgroep en het Platform Gehandicapten Waddinxveen werd versterkt. Daarna gaf wethouder Doren da Gerts, die de gemeente in het comité vertegenwoordig- een dakkapel op de, burgemeester Jonkman het eerste exemplaar van de bro chure ’Terugblikken en Voor uitzien’. Hierin wordt een korte op somming van de activiteiten van het comité en anderen ge geven, met foto’s van Liesbeth van der Vis. Jonkman stelde dat ook men sen met een handicap recht op hun plek in de Waddinxveense samenleving hebben. Hij prees en (moge- de verschillende invalshoeken die de scholen hadden geko zen. De Willem Alexander school was voor de foto sessie met een rolstoel op stap gegaan. „Speelplaatsen blijken voor kinderen met een rolstoel niet bereikbaar te zijn. In en rond dit gemeentehuis zijn er ook nog een paar dingen die beter kunnen.” De burgemeester pleitte voor plannen van aan- van een dakka- BINNENGEKOMEN KAPAANVRAGEN De volgende kapaanvragen zijn ontvangen: - Jan Campertlaan 28, 2 coniferen in de zijtuin lijk) 1 conifeer in de voortuin - Sparrengaarde 23, 1 den in de voortuin 1 els in groenstrook in ver- Meer informatie Gemeentebalie Waddinxveen Telefoon: (0182) 624 624 GEMEENTEHUIS postadres telefax website e-mailadres voor informatie, vragen en klachten Cyclus: afvalinzameling, ophalen grofvuil e.d. Instituut Sociaal Raadslieden Gouwebad "De Sniep" Kinderen zien dingen vanuit hun eigen perspectief. Dit heeft geleid tot zeer verrassende foto's. In het kader van het Euro pees jaar voor mensen met een handicap is er van de foto's een tentoonstelling gemaakt. U kunt de tentoonstelling bekijken tijdens de openingstijden (mits er geen vergaderingen zijn). De tentoonstelling reist daarna verder naar: - Kreater (februari) - Bibliotheek (maart) - Anne Frank Centrum (april) - Coenecoopcollege (mei) gen de kinderen de toezegging dat zij ook video banden mochten kopen, of dat hun dvd -in de hoop op betere tijden- een keer bij Kreater zou wor den afgespeeld. Na afloop waren en drankjes en lekkernijen. De tentoonstel ling is gratis een maand lang te zien in het gemeentehuis en zal dan op diverse plaatsen elders in Waddinxveen worden opge steld u krijgen bij de WADDINXVEEN -Vrijdagmid dag opende burgemeester Fed- de Jonkman in de raadzaal de fototentoonstelling van leerlin gen van negen basisscholen en het Coenecoop College, waar in plekken in Waddinxveen te zien zijn die niet goed toegan kelijk zijn voor mensen met een handicap. Elke school kreeg een wegwerp camera, een fotorolletje en een paneel. De kinderen gingen met hun len kunt u BEZOEK CLUSTER BOUWTOEZICHT ALLEEN OP AFSPRAAK U kunt alleen bij de cluster Bouwtoezicht van de afdeling VROM terecht wanneer u daarvoor telefonisch een afspraak heeft gemaakt. Telefoon 624832 of 624835. U hoeft dan niet te wachten en de medewerkers kunnen zich voorbereiden op uw bezoek. De beschikking ligt vanaf donderdag 22 januari t/m woensdag 3 maart 2004 ter inzage bij de Gemeenteba lie, op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en op verzoek op de maandagavonden gedurende drie aaneengesloten uren. Bel hiervoor naar de heer W. van Valen, tel. 624838. leerkrachten de straat op en van hun foto’s en teksten wer den hele fraaie en sprekende collages gemaakt. Kinderogen kijken anders dan die van vol wassenen. Te hoog, dat thema was veelvuldig aan de orde. Brievenbussen, pinautomaten en toonbanken. Te smal: tele fooncellen, bruggetjes, deuren, hekjes. Persoonlijke commen taren werden aangeleverd in de vorm van briefjes. Passagegr Sportpark veen) 3. Sportpark Oranjewijk (voetbalvereniging W.S.E.) I 4. Sportpark Burgemeester Warnaar (voetbalvereniging Be pelijke organisaties hebben Fair) 5. Toekomstige woonwijk Triangel De bouw is niet geheel in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmingsplan inzien bij website Raadhuisplein 1 (0182) 62 46 24 Postbus 400, 2740 AK 62 46 80 www.waddinxveen.nl gemeente@waddinxveen.nl De afgelopen weken hebben leerlingen van diverse basis scholen en het Coenecoopcollege, Waddinxveen bekeken door de ogen van mensen met een handicap. De kinderen zijn met een fotocamera op pad gestuurd en kregen de opdracht mee plekken in Waddinxveen te fotograferen die naar hun mening niet toegankelijk zijn voor mensen met een handicap. De gemeenteraad heeft in de vergadering van 17 december, voortgezet op 22 december 2003 de onderstaande besluiten genomen. De achterlig gende stukken kunt u inzien bij de Gemeenteba lie dan wel downloaden op de gemeentelijke website www.waddinxveen.nl. OPENINGSTIJDEN ANDERE AFDELINGEN Alle afdelingen elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur. In de middag kunt u alleen terecht op afspraak. OPENINGSTIJDEN AFVALSTATION, Zuidelijke Rondweg 250 Voor afgifte (grof)vuil en KCA elke werkdag van 13.30 tot 16.30 uur en zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. Voor vragen over de agenda kunt u contact opnemen met de cluster Bouwtoezicht telefoon 624832 of 624835. GROENSTROOK NIC. BEETSLAAN WORDT INGERICHT ALS WIJKSPEELPLAATS Deze week wordt begonnen met grondwerkzaamheden om een groenstrook nabij de Nic. Beetslaan in te gaan rich ten als wijkspeelplaats. In hej voorjaar (wanneer het weer het toelaat) wordt het terrein bestraat en ingericht met speel- werktuigen. WEGWERKZAAMHEDEN ALPHERWETERING Het gedeelte van de Alpherwetering, globaal gelegen tussen de huisnummers 20 en 38, wordt vanaf week 5 gere noveerd. De trottoirs, plantvakken, het straatwerk en straatkolken wor den opgehaald. Het totale werk neemt ongeveer 3 weken in beslag. Het is nodig om voor deze werkzaamheden de Alp herwetering ca. 2 weken af te sluiten voor doorgaand ver keer. Dit wordt met borden kenbaar gemaakt. De gegevens van deze aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de cluster Bouwtoezicht, telefoon 624832 of 624835. gemeentelijk vertegenwoor- ïlijke regeling Openbaar Lichaam voor voortgezet onderwijs in Samenwerkingsver- Boskoop. - Voorstel inzake mutaties in raadscommissies. - Voorstel tot vaststelling van een begrotingswijziging. De agendastukken liggen op werkdagen tij dens kantooruren in de leeshoek van de Gemeentebalie ter inzage. Tijdens bovenstaande vergadering! gebruikmaken van het spreekrecht. Over de regels die daarbij gelden is in het gemeente huis een brochure verkrijgbaar. VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN De volgende bouwvergunningen zijn verzonden op de tus sen haakjes vermelde datum: 20030330 Jan Willem Frisoweg 45, het plaatsen pel op het voorgeveldakvlak (14-01-2003) 20030205 Oranjelaan 3, het plaatsen van een tijdelijk noodlokaal voor maximaal vijf jaar (15-01-2004) uw directe belangen worden geschaad van een - hiervoor genoemde - verleende vergunning/beschikking, kunt u binnen zes weken na de ver- zenddatum van de beschikking een gemotiveerd bezwaar schrift indienen bij het college van B&W (tenzij in de publi catie een andere procedure is vermeld). Informatie over de beschikkingen kunt genoemde afdelingen. De aanvraag ligt m.i.v. donderdag 22 januari 2004 gedurende vier weken ter inzage bij ae Gemeenteba lie, op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur. Gedurende deze termijn kunt u over de aanvragen schrif- uw zienswijze kenbaar maken bij het college van 20020400 Willem de Zwijgerlaan 52, het gedeeltelijk veranderen van een carport in een volière. pak, niet alleen door de ge meente, maar ook door de winkeliers en de scholen zelf. „Wij moeten in elk geval met elkaar verder gaan”, gaf hij aan. Met het maken van de foto’s waren prijsjes te verdienen. Niet als fotowedstrijd, maar als aanpak van het project. Aad Koremans en fotografe Judith Ivens gaven de eerste prijs aan de Kameleon, de tweede aan de Theo Thijssenschool en de OPENBARE vergadering welstandscommissie Op dinsdag 27 januari a.s. om standscommissie. In deze vergadering bouw- en reclameaanvragen beoordeeld van welstand. De agenda kunt u vanaf maandag 26 januari a.s. i de Gemeentebalie en staat dan ook op onze www.waddinxveen.nl. Opname in deze publicatie houdt uitdrukkelijk geen uit spraak in over de definitieve besluitvorming. In dit stadium kunt u geen bezwaarschrift indienen tegen een voorgeno men veiling. Wel kunt u uw bedenkingen kenbaar maken bij de afdeling Openbare Werken. VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN - Apollolaan, 15 elzen, 5 berken, 2 lijsterbessen, 1 kor noelje en 1 es in de groenstrook vanwege herinrichting van Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar aantekenen (zie BEZWAAR). Met het indienen van een bezwaarschrift wordt de aanvang van de bouw/sloop niet tegengehouden. Om dat te voorkomen kunt u een verzoek indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector bestuursrecht, t.a.v. de voorzieningenrechter, Postbus 20302, 2500 EH 's-Graven- hage. De rechter beziet dan of met de bouw/sloop mag worden begonnen. Aan het indienen van zo'n verzoek zijn kosten verbonden. BESCHIKKING MILIEUVERGUNNING Burgemeester en wethouders hebben de volgende vergun ning verleend: - Coenecoop 27, Broer Bakkerijgrondstoffen BV, het veranderen van een fabriek voor bakkerijgrondstoffen. De voorschriften, die deel uitmaken van de beschikking zijn ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd. Tegen de beschikking kunt u t/m donderdag 4 maart 2004 beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag (in tweevoud). Tegelijkertijd kunt u eert verzoek tot voorlo pige voorziening doen bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, op hetzelfde adres. Voor beide gevallen is griffierecht verschuldigd. Beroep kunt u instellen als u of uw adviseur eerder beden kingen heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit of wanneer u redelijkerwijs niet in staat was bedenkingen in te brengen tegen een ontwerpbesluit. Nadere informatie over de hierboven genoemde mogelijkheden van een referen dum op basis van de tijdelijke referendumwet kunt u inwinnen bij Staf Bedrijfsvoering, tel. 624 633. "Oranjewijk '75", maar de afwijking is van beperkte bete kenis als bedoeld in artikel 19, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en nader omschreven in artikel 20 van het Besluit op de ruimtelijke ordening. In dergelijke gevallen zijn burgemeester en wethouders bevoegd om vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan zonder voorafgaande planologische maatregelen (zoals het nemen van een voor- bereidingsbesluit of het in procedure brengen van mingsplan of een herziening daarvan). Burgemeester en wethouders hebben het voornemen voor dit bouwplan de vrijstelling te verlenen. - De gemeenteraad heeft opnieuw een voorbereidingsbesluit genomen voor het Centrumgebied, met uitzondering van het gebied van het bestemmingsplan Gouweboulevard 2001 - De gemeenteraad heeft de Stichting Adviesbureau Onroe rende Zaken gevraagd advies uit te brengen over een plan- schadeverzoek voor het perceel Raadhuisstraat 9. - De raad heeft verklaard om ten principale medewerking te verlenen aan een principeverzoek van Houthandel Alblas BV om een herontwikkeling naar woondoeleinden op de locatie Zuidkade 62 mogelijk te maken. In de commissie Openbare Ruimte zal t.z.t. een kaderstellende discussie wor den gevoerd over de gehele Gouwewand. - De gemeenteraad heeft ingestemd met de wijze van invoe ring van de Wet Werk en Bijstand en heeft de daarmee ver band houdende verordeningen vastgesteld. De door de PvdA-fractie gedane suggestie om burgers te vragen af te zien van de zgn. Zalmsnip en deze gelden beschikbaar te stellen voor behoud van gesubsidieerde banen en bijzon dere bijstand, wordt onderzocht en hierop zal t.z.t. worden teruggekomen. - De gemeenteraad heeft de evaluatieverslagen Schuldhulp verlening en Regeling bijdrage maatschappelijke activiteiten 2001-2003 in net kader van het minimabeleid vastgesteld. - De gemeenteraad heeft 16.250 subsidie beschikbaar gesteld voor een ballonnenfestijn en voor de aanschaf van een aandenken voor kinderen in het basisonderwijs bij de geboorte van prinses Amalia. - De raad heeft ingestemd met het Beleidsverslag Algemene Bijstandswet 2002. - De gemeenteraad heeft besloten een brief te sturen naar de fracties in de Tweede Kamer over de handelwijze rond de uitgeprocedeerde Armine Chanakhchian, leerlinge van het Coenecoopcollege. Informatie over de vergunningen kunt u krijgen bij de cluster Bouwtoezicht, tel. 624832 of 624835. De volgende sloopvergunningen zijn verzonden op de tus sen haakjes vermelde datum: 20030324 Bloemendaalseweg 27, het slopen van een veeschuur De volgende locaties komen in aanmerking: Bewoners en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd voor 1. Passagegebied de bijeenkomst over het Centrumplan. Er wordt onder meer 2. Sportpark de Sniep Oost (voetbalvereniging Waddinx- gesproken over de locatiekeuze en planontwikkeling. Direct omwonenden van de vijf locaties en diverse maatschap- i een persoonlijke uitnodiging ont vangen voor een aparte bijeenkomst over het Centrumplan. het groen. Voor 1 els, 1 berk en 1 kornoelje, die ook opge nomen waren in de binnengekomen kapaanvraag en bekend gemaakt in de gemeenterubriek van 30-12-2003, wordt geen kapvergunning verleend. - Peter Zuidlaan, 3 iepen en 1 els in groenstrook in ver band met reconstructie. Op het parkeerterrein vindt herplant ilaats van 6 peren en 6 krentebomen. Het rooien van bovengenoemde bomen en houtopstanden leeft geen gevolgen voor aantasting van natuur-, landschep, of dorpschoon, als bedoeld in artikel 5.4.2 van de APV. Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling Openbare Werken. De volgende vergunningen o.g.v. A.P.V. of andere wettelijke regelgeving zijn verleend: - Scouting St. Victor: overnachting van dag 17-01-2004 in het clubhuis aan weg 73; - Tap Speciaal Schoenen BV te Hazerswoude-Dorp: schoe nenverkoop voor ouderen op 17-04-2004 van 10.00 - 12.00 uur in het Anne Frankcentrum; - Bizon Mediagroep te Groningen: plaatsen 15 driehoeksre- clameborden van 19 t/m 31-01-2004 voor het aankondi gen van open dagen van het ID College te Alphen a/d Rijn en Gouda; - Dynamic Promotions Evenementenverzorging Marktkra- menverhuur te Gouda: organiseren braderie tijdens de jaar lijkse wielerronde op 12-04-2004 (tweede paasdag) vanaf 06.00 uur (opbouw) t/m 20.30 uur (inclusief afbreken) op parkeerterrein Winkelcentrum Groensvoorde. GEMEENTERAAD vergadert op woensdag 28 janu ari, aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis. Op de agenda: - Voorstel over de profielschets voor een burgemeester. - Voorstel tot instemming met de Gespreksnotitie Positionering van de Zuidplasgemeenten c.a. - Voorstel tot het opnieuw nemen van een voorbereidingsbe sluit voor het gebied van Distripark Doelwijk. (referendum mogelijk) - Voorstel tot vaststelling van de negende serie wijzigingen van de Modelbouwverordening 1992. (referendum mogelijk) - Voorstel geen medewerking te verlenen aan het verzoek om vrijstelling ingevolge artikel 19, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te verlenen van Landelijk Gebied Oost '96 inzake het verzoek van de Breedijk tot oprichting van een bedrijfspand en een woning op het perceel Bloemendaalseweg 2 en afhandeling van dit verzoek te delegeren aan van burgemeester en wethouders. - Voorstel tot het aangaan van een intentieovereenkomst milieu-effectrapportage Gouwe Wiericke West. - Voorstel betreffende evaluatie aanbestedingenbeleid afde ling Beheer Openbare Ruimte, 2001-2002. - Voorstel tot aanpassing van kinderdagverblijf De Boemel aan de brandveiligheidsvoorschriften. - Voorstel tot het verstrekken van subsidie voor de installatie van 6 aankleedtafels aan de Stichting Waddinxveense Peu terspeelzalen. - Voorstel tot benoeming van een diger in de gemeenschappelijke regeling Oi Licht band in Waddinxveen en BINNENGEKOMEN BOUWAANVRAGEN De volgende bouwaanvragen zijn ontvangen op de tussen haakjes vermelde datum: 20040008 Bonenakker 21, het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak (08-01-2004) 20040009 Vijverlaan 36, het gedeeltelijk veranderen en het vergro ten van een woning alsmede het plaatsen van een berging (07-01-2004) 20040011 Elzenhorst achter woongebouw, het plaatsen van garageboxen (09-01-2004) 20040012 Roosje Voshoeve 84, het plaatsen van het voorgeveldakvlak (02-01-2004) - De raad heeft een aanpassing van de opbouw gemeente lijke tarieven en rechten vastgesteld. - De raad heeft het voorstel tot afronding van fase I van de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en ontwikke laar inzake het project Centrum aangenomen. In fase I wordt de financiële haalbaarheid getoetst. Ook heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld ter afronding van fase I en voor de uitvoering van fase II van het Centrumproject.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 3