Monumentencommissie zet zich in voor behoud kerk Uitvaart Informatiedag I v' '7 •J t ‘Dit is een hele rare dag’ GLOBAL r Peuter- theater in bibliotheek r Vrouwen van Nu bezoeken Colofon Cursus ’Creatief’ Koopjes bij de Wereldwinkel Waterschap Delft voor senioren Aanstelling opsporingsambtenaar uitgesteld door miscommunicatie Politie Hollands Midden start Horkenlijn MEDISCHE DIENSTEN KERKDIENSTEN FABRIKANT VAN BEDDEN MATRASSEN Consumentendagen: do. en vr. 10.00 - 21.00 uur ia. 10.00 - 17.00 uur NASA MATRAS 425,- BOXSPRINGS 140,- 7 NASA KUSSEN €35,- POWERMATRAS 395,- BEDBODBMS €69,- Specialist in het ontwerpen van matrassen voor mensen met rugklachten |g|||gy S' PAGINA 9 WOENSDAG 21 JANUARI 2004 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN (Foto: Liesbeth van der Vis.) 'X en A Groens- De Hoeksteen, Esdoornlaan zondag 9.30 uur ds. H. Schi- paanboord 18.30 uur cand. P.O. Zorge, Ou derkerk ad IJssel Immanuëlkerkgemeente, Prin ses Beatrixlaan zondag 10.00 uur ds. A. van Haarlem, Amersfoort 18.30 uur pastor mw. Y. Vonk, Reeuwijk, vesper Bethelkerk, Bilderdijklaan zondag 9.30 uur ds. K. van Me- ijeren, Barneveld 17.00 uur ds.A.W. van der Plas GEREFORMEERDE KERKEN De Morgenster, Sterrenlaan zondag 9.30 uur ds.J. de Jong 17.00 uur ds. H. Schipaanboord Weekblad voor Waddinxveen is een onafhankelijk weekblad, dat in een oplage van 15.300 exemplaren wordt uitgegeven en verspreid in Waddinxveen. Moerkapelle en Zevenhuizen. Weekblad voor Waddinxveen verschijnt op woensdag. Uitgever Dagblad van Rijn en Gouwe B.V. Alphen aan den Rijn Foto’s van Liesbeth van der Vis vindt u op www.liesbethvandervis.nl Ontmoetingskerk, voorde zondag 9.30 uur ds. J.P. Koning, Reeuwijk 18.30 uur vesper in Immanuel- kerk Ontmoetingskerk, voorde zaterdag 19.00 uur Woord communiedienst zondag 11.15 uur Eucharistie viering, koffie na afloop, pastor W. vd Meer woordigd met een stand. „Ont wikkelingen bij uitvaart staan niet stil, behoeften verande ren”, vertelt algemeen direc teur CVU Uitvaartzorg Aloys Meij. „Zo is het tegenwoordig niet ongewoon dat nabestaan den de kist helpen dragen. Ook live muziek tijdens de plechtig heid en een drankje na afloop van de plechtigheid komt regel matig voor. Zulke wensen kan men bijvoorbeeld vastleggen in een wilsbeschikking. Voor deze en andere zaken kunnen men sen op de Uitvaart Informatie- Vervolg van pagina 3 WADDINXVEEN - De bijeenkomst ter gelegenheid van de opening van de foto tentoonstelling van scholieren die moei lijk toegankelijke plekken voor gehandi capten fotografeerden was vrolijk. Blije kinderen, trotse leerkrachten, tevreden leden van het lokaal comité. Maar er was ook iets anders. Een jongetje van de Theo Thijssenschool zei toen burgemeester Jonkman voor de bijeenkomst met kinderen langs de pane len liep: „Dit is eigenlijk een hele rare en verdrietige dag.” Hij doelde op de moord van een scholier op een leraar, elders, voor wie vrijdag een minuut stilte op alle scholen werd gehouden. Jonkman ging daar in zijn toespraak op in. Wel had wethouder Dijksterhuis liever eerder een gesprek gehad met de politie waarmee een ne gatief advies voorkomen had kunnen worden. Maar de politie neemt aan dat de gemeente wel degelijk wist van de deadline was OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg: 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst laat de schade, hoog in de toren ter hoogte van de klokken, uit gebreid zien. „In de galmgaten van de klok plaatsen we het dit jaar ook. En op de schuine de len van het dak.” De duiven we ten overal doorheen te komen, nesten te bouwen en hun uit werpselen achter te laten. „De motor van de luidklok ging dit jaar kapot door vocht en moest dus vervangen worden. Daar naast is er natuurlijk het struc tureel onderhoud van luidklok en uurwerk.” Als de steile trap pen beklommen worden, is zelfs het houten plafond vanaf de bo venkant te zien. Met een smal paadje is de andere kant te be reiken. „Het uurwerk wordt niet automatisch door de we- Kantoor Zijde 30 2771 EN Boskoop Fax:0172-212168 Redactie Sanne van der Kolk en Rachel Jobels 0172-420512 E-mail: weekbladvoorwaddinxveen@ rijnengouwe.nl Kopij dient uiterlijk op maandag 16.00 uur in het bezit van de redactie te zijn om in aanmerking te komen voor plaatsing. Bijdragen per e-mail of op floppy verdienen de voorkeur. Advertenties Telefoon 0172-2II731 E-mail: verkoopboskoop@rijnengouwe.nl Advertenties kunnen tot dinsdag 11.00 uur worden opgegeven, IM’ers (ingezonden mededelingen) tot maandag 16.00 uur. REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrij zinnige Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade zondag 10.00 uur ds. A.S. Len- selink.Alblasserdam GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage zondag 9.30 uur ds. K. deVries, Alphen ad Rijn 16.30 uur ds. K. de Vries, Alphen ad Rijn BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS Gebouw Kreater, Kerkstraat zondag 10.00 uur spreker: de heer J. van de Toorn DE BRUGGEN RESTAURANT DE BRUGGEN Sterrenlaan 2 zondag 15 februari I 1.00 uur, drs. J.L. Delhaas, 6 e van Epifa- nie Dienst Apotheek Midden-Hol- land (DAM) Ronsseweg 138 (tegenover de Bleuland-locatie van het GHZ) 2803 ZR Gouda tel. (0182) 69 88 20 www.dam-mh.nl Bezorging Telefoon: 0900-708 09 00 10 eurocent per minuut) VOOR MENSEN MET GEWRICHTSKLACHTEN VANAF Groens- NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk, Kerkweg-Oost zondag 9.30 uur ds. A.W van der Plas 17.00 uur ds. J. de Jong. Huisarts en apotheek voor alle inwoners van de regio Midden- Holland ZEVENHUIZEN - Biblio theek Zevenhuizen nodigt alle peuters van 2 t/m 4 jaar en hun ouders uit om op woensdag 4 februari de theatervoorstelling bij te wonen van Margo van Schie. Dit in verband met de Nationale Voorleesda gen. Margo speelt ’De koffer van mijn tante’, als Margo de koffer open doet, zit er iemand in die er heel graag uit wil. Zal ze hem eruit halen? Het is een interactieve voorstell ing met bekende en onbe kende liedjes. De voorstel ling begint om 10.15 uur en duurt ongeveer een half uur. Na afloop is er limo nade en een koekje. De kosten zijn 2.50 euro per kind. Kaartjes zijn verkrijg baar bij de balie.Tijdens de Nationale Voorleesdagen, die van 27 januari tot en met 7 februari gehouden worden, staat een prenten boek centraal dat door de bibliotheken van Neder land bekroond is met de Kiekeboekprijs. Dit jaar is dat ’Ik wil de maan’ van Jo nathan Emmett. Kinderen van nul tot zes jaar die tij dens de Nationale Voor leesdagen lid worden van de bibliotheek ontvangen een welkomstcadeautje. „We horen allemaal bij elkaar” zei hij, zich direct richtend tot de kinderen. „Als we niet samen werken aan een samenle ving die iedereen de ruimte geeft, is er niets.” En naar het jongetje toe: Ik ben blij dat jij dat daarnet tegen mij hebt gezegd. Dit is inderdaad een hele rare en verdrietige dag. Maar we kunnen samen proberen daar iets aan te doen. Want we horen er allemaal bij. Altijd. Als we blij zijn, maar ook als we verdriet hebben." spraak. J.C. Baas, Jan Dorrekenskade- Oost 36,Waddinxveen, tel. 0182- 632051. Dierenkliniek 'Pieter Bas’, me vrouw WWM. Smits en J.B. Cra mer, Prins Bernhardlaan 79,Wad dinxveen en Hoge Gouwe 21, Gouda.Voor spoedgevallen ieder weekeinde spreekuur volgens af spraak, tel. 0182-610462 of 0182-516876. Dierenkliniek Zevenhuizen, drs. M.C. Pilgram, Zuidplasweg la, Zevenhuizen, leder weekeinde spreekuur volgens afspraak, voor spoedgevallen tel. 0180-631451 of 06-11163246, voor minder dringende vragen: vragen@die- renkliniekzevenhuizen.nl. ALGEMEEN MAATSCHAPPE LIJK WERK VIERSTROOM Bezoek en postadres: Station straat 12, 2741 HS Waddinx veen. Spreekuur: maandag t/m donderdag van 09.00 tot 10.00 uur.Telefoonnummer: (0182) 623 040. Na 10.00 uur wordt u au tomatisch doorverbonden met Vierstroom Zorglijn centralist die uw boodschap aanneemt. JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 Inloopspreekuur Consultatiebu reau, maandag 11.00 tot 12.30, Stationstraat 12, Waddinxveen. Avondspreekuur Consultatiebu reau, 2e en 4e maandag vanaf 17.00 uur www.vierstroom.nl voor meer informatie. volgde de restauratie en ont stond het probleem van de doorslaande muren”, vertelt Broer. Het is duidelijk dat hij hart heeft voor de Kerk. „Het initiatief werd genomen van de geldinzameling door het koor.” De collecte brengt alleen de kosten van de solisten op. De adverteerders in de boekjes en de vele sponsors, intussen al zo’n 49, doen de rest. Om maar iets te noemen: 3is I Grafimedia drukt de omslagen voor de boekjes van het Kerstconcert. BRS-staalwerken stelt hun fax beschikbaar, print en frankeert de brieven. Uitvaartverzorging Teeuw bood dit jaar aan het drukwerk voor zijn rekening te nemen. Drukkerij Van Marie In alle gevallen geldt dat de po litieambtenaar in eerste instan tie een overtreder staande zal houden. Maar in sommige ge vallen is een staandehouding niet mogelijk. Bijvoorbeeld als een ambtenaar in eigen tijd in zijn privé-auto rijdt of onder weg is naar een spoedmelding. Op deze momenten kan hij de Horkenlijn bellen. Het tele foontje wordt vervolgens ver werkt waarna de overtreder zijn boete krijgt. Hollands Mid den wil met de Horkenlijn geeft papier voor de omslagen. „En bij de Rehobothschool kan ik altijd terecht voor groot ko pieerwerk. Zo blijven de kosten zo laag mogelijk.” Broer laat met trots de Kerk tot in de kleinste verborgen uithoeken bewonderen. „Na de Kerstconcerten krijgen niet alleen de solisten een bloe metje, maar is er tegenwoordig ook voor alle koorleden een kerstster. En de Kerkvoogdij stuurt na het adverteren een bedankbrief naar de bedrijven met wat het opgebracht heeft.” Komend jaar komt er duiven wering op de zitranden van de toren. „Dit zijn RVS-pennen, waardoor de duiven er beslist niet meer op landen.” Broer Het knelpunt is inmiddels opge lost, zo melden de twee partijen na een gesprek. De gemeente heeft de benodigde informatie inmiddels klaarliggen en ze zullen nu samen justitie proberen te overtuigen van de noodzaak. „We trekken gezamenlijk op”, al- ren, geen blauwe zones, en daar mee is er een verschil met ande re gemeentes waar al een op sporingsambtenaar is.” Voor spoedeisende huisartsen hulp buiten kantoortijden: van 17.00 uur ’s middags tot 08.00 uur 's ochtends, tijdens het weekeinde en feest dagen: waaraan de politie zich moest houden. „Maar zwartepieten uit delen heeft geen zin, we hebben inderdaad te veel langs elkaar heen gecommuniceerd, dat ver anderen we nu.” De wethouder wil de vraag richting justitie om draaien. „We vragen nu aan justi tie: wat vindt u dat wij nodig heb ben voor een Boa? Zo willen we concreet horen welke gegevens justitie nodig heeft.” Weekeinddienst dierenarts: A.H.M. Hermans en J.C.H. van Dorst, Kattensingel 17, Gouda, tel. 0182-510958; Woubrechterf 42, Waddinxveen, tel. 0182- 6131 12. Kleine huisdieren spreekuur voor spoedgevallen ieder weekeinde volgens af- Voor spoedmedicatie buiten kantoortijden: van 17.30 uur ’s middags tot 08.00 uur 's ochtends, tijdens het weekeinde en feest dagen: advies loopt de aanstelling een vertraging van waarschijnlijk een paar maanden op. MOERKAPELLE - In het kader van het thema ’Water’ brengen de Vrouwen van Nu, afdeling Moerkapelle, tijdens de voorjaar- sexcursie een bezoek aan het waterschap in Delft. Om 10.00 uur wordt een lezing gegeven, waarna een rondleiding volgt. Voor deze excursie kan men zich tot 28 januari opgeven bij Diana Ham, tel. 079-5932419 of op de afdelingsavond van 21 januari. Men vertrekt om 09.15 uur van af het verzamelpunt bij Bac in de Dorpsstraat te Moerkapelle. dag terecht. De aanwezige spe cialisten laten allerlei voorbeel den van hun producten en diensten zien. Bezoekers kun nen een afwisselende middag verwachten.” Tijdens de Uitvaart Informatie dag kunnen mensen ook een kijkje nemen in de uitvaartbus van CVU Uitvaartzorg. De uit vaartbus brengt nabestaanden en overledene gezamenlijk van plaats van opbaren naar de be graafplaats of crematorium. Gedurende de dag wordt koffie en thee geserveerd. dus wethouder Dijksterhuis. „Er was een misverstand. De politie houdt zich niet zoveel bezig met parkeerovertredingen, de ge meente wel. Vandaar dat er ver schillende gegevens waren.” Teamchef Penders: „Wij vinden een Boa een goede zaak en we hopen dat voldoende hard ge maakt kan worden dat deze er moet komen. Want Waddinx veen heeft geen betaald parke- Door Brigitte Bosman MOERKAPELLE - De Koor- en Samenzangavond zit er weer op en de Monumentcommissie kan de komende onderhoudswerk zaamheden aan de Nederlands Hervormde Kerk op een rijtje gaan zetten. De Kerk, gebouwd in 1662 en ontworpen door ar chitect Pieter Post, kost het kerkbestuur als monument veel geld, alleen al aan het gas om het gebouw te verwarmen. Daarnaast uiteraard het enor me onderhoud, wat geheel voor rekening van de Kerk komt, om dat ook de toren hun eigendom is. „Een modern gebouw zou veel goedkoper zijn”, aldus Ed Broer, echtgenoot van de kos ter en voorzitter van de Monu mentcommissie. „Maar deze prachtige kerk is het aangezicht van Moerkapelle.” Vijf jaar gele den is Broer de Monumenten commissie gestart, samen met zijn zoon, met name voor het behoud van de toren. In dat jaar had een grote renovatie van kerk en toren plaatsgevonden en al snel werd duidelijk dat het zonder extra financiële steun niet in goede staat zou kunnen blijven. In 1995 werd het tim- baal, het wapenschild op de to ren, helemaal opgeknapt (onder andere met goudverf) en wer den alle muren opnieuw ge voegd. „Maar de mooie nieuwe muren sloegen door en werden zwart van het vocht”, legt Broer uit. „Afgelopen zomer was er genoeg geld voor een hoogwer ker en zijn de muren schoon- gespoten en geïmpregneerd. Nu moet het eerst drogen, zodat deze zomer de binnenmuren weer opgeknapt kunnen wor den.” Er worden door de com missie brieven rond gestuurd naar bedrijven, voor sponsering en adverteerders. Broer en zijn zoon zingen bij de Gouwestem en zo ontstond het uidee om op een andere manier aan geld te komen. „We hebben jaren geleden in Nieuwekerk gezon gen met de Kerst. Kort daarna JEHOVA’S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Troostraat 10.00 uur Openbare toespraak 11.00 uur Wachttorenbespre- king EXCLUSIEVE BEDDEN SEN1ORBEDDEN BEDDEN VOOR STARTERS BEDDEN EN SCHUIFWANDKASTEN OP MAAT Zuidplaspolderweg 11 Moordrecht tel.: (0182) 375022 www.globalbedding.nl CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat woensdag 21 januari 19.45 uur ds.J.G. van Tilburg zondag 9.30 en 17.00 uur ds. J.G. van Tilburg woensdag 28 januari 19.45 uur ds.J.G. van Tilburg ROOMS-KATHOLIEKE KERK St.Victorkerk, Zuidkade zondag 9.30 uur Woord communieviering, pastor M. Ameling dinsdag 27januari 19.00 uur Eu charistieviering, pastor A. vd Helm VANAF WADDINXVEEN - De Stichting Waddinxveens Welzijnswerk (SWW) organiseert een cursus ’Creatief’ voor senioren, een cursus waarin verschillende handvaardigheidstechnieken aan bod komen. Tijdens de cursus komen vijf verschillende onder werpen aan bod, waarbij wordt ingespeeld op nieuwe technieken en de periode in het jaar, zoals bijvoorbeeld het paasfeest. Deze cursus van tien lessen gaat van start op 28 januari aanstaande en wordt gehouden in, het Anne Frankactiviteitencentrum op woensdag van 9.30 uur tot 11.30 uur. De kosten voor deelname bedragen 4,60 euro per les, in clusief materiaal. Er zijn voor de ze cursus nog enkele plaatsen beschikbaar. Belangstellenden kunnen contact opnemen met de SWW, tel. 0182-631932 of via e-mail sww@stww.nl. De senio renactiviteiten van de SWW zijn bedoeld voor alle senioren in Waddinxveen. VOOR MENSEN MET OVERGEWICHT VANAF HuisArtsenPost Midden-Holland (HAP) Jan v Beaumontstraat 4 (bij de Jozef-locatie van het GHZ) 2805 RR Gouda tel. (0182) 322 488 (alleen na te lefonische afspraak) ZEVENHUIZEN - Afgeprijsde cadeauartikelen zijn nog tot en met 31 januari verkrijgbaar bij de Wereldwinkel Zevenhuizen- Moerkapelle. Voor zover het weer het toelaat zijn ze uitge stald op de showtafel buiten. Maar ook in de wagen zijn twee schappen ingeruimd voor afge prijsde producten, zoals restan ten serviesgoed, glaswerk, man den, portemonneetjes en speelgoed. Ook keukenartike- len, zoals houten snijplanken, slacouverts van hoorn of hout en houten lepels in diverse ma ten en vormen, zijn nu voorde liger. De producenten hebben geen nadeel van de goedkope aanbiedingen. Zij hebben hun eerlijke prijs al gekregen. We reldwinkel Z-M staat iedere vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur op het AH plein. GOUDA - CVU Uitvaartver zorging organiseert zaterdag 24 januari van 10.00 tot 16.00 uur een uitvaart Informatiedag in de Agnietenkapel, Markt 100 te Gouda. Belangstellenden kunnen op deze dag terecht met alle mogelijke vragen om trent uitvaart. Naast medewer kers van CVU Uitvaartzorg ge ven een steenhouwer, kistenmaker, bloemist, uitvaart- verzekeraar en notaris infor matie en advies. Begraafplaats en Crematorium IJsselhof in Gouda is eveneens vertegen- reldklok geregeld, maar hand matig bijgesteld”, legt Broer verder uit. „De houten trappen in de toren zijn vernieuwd, dus het potje is nu aardig leeg. Er moet weer gespaard worden. Dit geld komt altijd uit het Kerstconcert en incidenteel een orgelconcert. Dit moet in de toekomst nog wat meer van de grond komen.” Binnen in de Kerk, achter het Koorhek dat in 1700 uit de Lau- rentskerk te Rotterdam werd overgenomen, zien voor degene die er oog voor hebben de grij ze vochtplekken zichtbaar. Die worden dit jaar in ieder geval grondig aangepakt, dankzij de inzet van de Monumentcom missie. ’De Rank’, herv. Conf., Coene- coopcollege zondag 10.00 uur ds. M.A. Bos, doopdienst 18.30 uur vesper Immanuel- kerk Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehou den. Deze rechten berusten bij Rijn en Gouwe B.V. c.q. de betreffende auteur. naast de al bestaande verkeers handhaving deze extra vorm van handhaving toepassen om vooral de grove overtredingen te bestraffen. Het gaat om overtredingen waarbij de weg gebruiker kennelijk met opzet de fout ingaat en zo een gevaar vormt voor andere weggebrui kers. Een voorbeeld is een au tomobilist die bijna een voet ganger van het zebrapad afrijdt, rechts inhaalt of bij filevorming besluit de rit op de vlucht strook voort te zetten. RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Samenkomsten worden ge combineerd gehouden met de Rafaelgemeenschap Gouda, in het schoolgebouw de Goudse Waarden aan de Catslaan 100 te Gouda. WADDINXVEEN - Zowel de gemeente, als de politie willen zich inzetten voor een Buitenge woon Opsporingsambtenaar (BOa). Deze ambtenaar moet in eerste instantie parkeerovertre dingen aanpakken, later zou hij of zij zich ook gaan bezighouden met de aanpak van andere over tredingen, zoals zwerfvuil. Toch kwam er afgelopen week een kink in de kabel, toen de politie een negatief advies uitbracht richting justitie over de aanstel ling. „De gemeente moet aanto nen wat de noodzaak van zo’n opsporingsambtenaar is. Wij hebben die gegevens niet in een vroeg stadium ontvangen, waar door wij negatief moesten advi seren”, licht teamchef Frans Pen ders toe. Wethouder Dijksterhuis reageerde compleet verrast. „Dit advies is volstrekt ten onrechte, het is gebaseerd op onjuiste gegevens”, aldus Dijksterhuis. Door het negatieve Vijf jaar geleden startte Ed Broer de Monumentencommissie met name voor het behoud van de toren van de Ne derlands Hervormde Kerk. REGIO - De asociale wegge bruiker maakt vanaf maandag 12 januari nog meer kans op een boete. Op deze datum start Politie Hollands Midden met de Horkenlijn. In navolging van andere korpsen kunnen politieambtenaren in Hollands Midden met opsporingsbe voegdheid een speciaal tele foonnummer bellen wanneer zij een weggebruiker een aso ciale verkeersovertreding zien maken. Dit kan zowel tijdens diensttijd als in de vrije tijd.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 9