College biedt Jeugdadviesraad geïnstalleerd conceptnota Jeugd in beeld aan Bo MEUBELEN KIJKEN? Buitenschoolse opvang De Piratenplaneet in De Kameleon GRAAG TOT ZIENS! Celestine de Wit geeft workshops sieraden maken 4 I L I - 1 7 CDA neemt afscheid van secretaresse Films in Kreater Darten in IV Groensvoor- de kampt voorlopig nog met water overlast Zonnig Zuid Geslaagden voor ’Type- vaardigheid voor kids’ ‘Waddinxveen zoekt een nieuwe burgemeester, dat lijkt me wel iets voor jou’ Opvolging en woningbouw in Politiekcafé SA OPPEN... n WOENSDAG 28 JANUARI 2004 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 13 (A.B.) y WOONCULTUUR ■d -l 1’F ■JILL HOOGENBOEZEM Niets verplicht A.S. ZONDAG ZIJN WIJ VAN 12.00 TOT 17.00 concept VAN BERKESTEIJN In onze showrooms vindt u klassieke-, moderne-, design- en koloniale meubelen. Bij ons slaagt u vast en zeker! Zonnig 1 III I - Da s lekker meubelen. Wilhelminakade 48-52 - Waddinxveen Zuid Telefoon (0182) 61 50 66 Kanaaldijk 44 - Waddinxveen Zuid Telefoon (0182) 61 46 33 De initiatiefnemer van de jeugdadvies raad is Bastiaan de Jong. Hij wees er op dat de huidige voorzieningen voor de jeugd nu door de gemeenteraad worden genomen over de hoofden van de jeugd heen, maar zonder hun inspraak. Bij hem kwam steeds meer het verlangen op dat, als er maatregelen moesten worden genomen, men de jeugd er bij zou be trekken. Hij riep daarom de raadsleden op zich te beijveren dat er regelmatig contact gaat bestaan tussen jeugdadvies raad en de gemeenteraad. Na het be toog van Bastiaan merkte de burge meester op: „Waddinxveen zoekt een nieuwe burgemeester, dat lijkt mij wel iets voor jou.” De nieuwe leden van het gemeentebestuur een spel waarvoor denken en doorzettingsvermogen nodig zijn om het goed te kunnen spelen. De eerste maanden zal de jeugdadviesraad worden begeleid door Jacquelien van Veen om te wennen aan vergadertech- niek en dergelijke. (A.B.) Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Cl 000 Passage 208, Waddinxveen. WADDINXVEEN - Tijdens een bijzondere ledenverga dering van de plaatselijke afdeling van het CDA is in het Zuidhonk afscheid ge nomen van secretaris me vrouw Doortje Steensma- Verkampen. Zij is ongeveer twaalf jaar secretaresse ge weest van de afdeling. In deze periode heeft zij vier voorzitters meegemaakt. Zowel plaatselijk als pro vinciaal en landelijk was zij volledig op de hoogte van het reilen en zeilen van het CDA en was zo de vraag baak voor velen. Voorzitter Roseboom liet dit ook overduidelijk blijken in zijn afscheidstoespraak. Hij had dan ook alle begrip voor haar beslissing na tien jaar haar plaats aan een opvol ger af te staan. Als blijk van waardering voor het vele werk mocht zij verschillen de cadeaus en attenties in ontvangst nemen. Doortje was zichtbaar ontroerd door de toegesproken har telijke woorden. Zij wordt opgevolgd door Inge Fia- nen. Daarnaast maakte de frac tievoorzitter in de gemeen teraad Wout Neutel met een korte inleiding een start met de discussie over de kerntaken. Waddinxveen moet 1,8 miljoen euro be zuinigen en de discussie ging vooral over de vraag wat tot de kerntaken moet worden gerekend. WADDINXVEEN - De wateroverlast, waar het winkelcentrum Groens- voorde bij hevige regenval mee te maken heeft, wordt de komende twee jaar nog niet door de gemeente aangepakt. Pas daarna kan de gemeente geld vrijma ken voor dit grote project „Het is niet even een kwestie van ophogen, zoals de meeste mensen den ken”, aldus een woord voerster van de gemeente. Het parkeerterrein van het winkelcentrum loopt on der water als het een aan tal dagen achter elkaar re gent. De bewoners, ondernemers en klanten zijn dat zat Zij kaartten het probleem al eerder aan bij de gemeente, die daarop een onderzoek instelde. „Dat bleek ontzettend duur te zijn. Er moet on dergronds een heleboel ge beuren, er moeten bijvoor beeld stukken van de riolering worden vervan gen”, aldus de woordvoer ster. Er zijn binnen Wad dinxveen meer van dit soort grote projecten en die worden geraamd in een meeqarenplan. De Groens- voorde is pas over twee jaar aan de beurt „Dat vin den wij natuurlijk ook heel jammer, maar we hebben nu eenmaal geen grote zak geld staat die we open kunnen maken.” koop ik een hele winkel leeg. Ik ben heel erg dol op Swa rovski glassteentjes, die glin steren heel warm. Glaskraal tjes worden met de mond geblazen en met de hand be schilderd.” Staafjes, ringetjes, draadjes. Als Celestine haar koffertje openmaakt ligt de ta fel vol met de mooiste sie raden. Snel en duidelijk geeft zij uitleg over de technieken. „Je eigen sieraden maken is het leukste dat bestaat”, ga randeert zij. Wie na het be zoeken van de bovengenoem de website meer wil weten kan haar bellen op nummer 0182 638880. Informatie over dagen en kosten bij het secre tariaat van Kreater en bij staf medewerker Heerte Wiers ma, telefoon 0182 614422 of info@Kreater.nl. derdag en vrijdag tussen 16.00 en 18.00 uur) of Liesbeth Ver leun, tel. 0182-617272 of mail naar kcdeboemel@kov.huma- nitas.nl. Kanaaldijk 32 - Waddinxveen Zuid Telefoon (0182) 64 97 44 WEEKBLAD-CARTOON VAN ELIAS WADDINXVEEN - De stich ting Kinderopvang Humanitas heeft met ingang van januari van dit jaar een tweede locatie voor Buitenschoolse Opvang in Waddinxveen. Deze locatie is gevestigd in de basisschool de Kameleon. De kinderen hebben zelf een naam mogen bedenken voor de nieuwe locatie en met meerderheid van stemmen is gekozen voor de ’Piratenpla neet’. Stichting Kinderopvang Humanitas had al buitenschool se opvang aan de Peter Zuid- laan. Er ontstond echter een wachtlijst, vooral op de dinsdag en uitbreiding werd noodzake lijk en De Kameleon was voor de Stichting Kinderopvang Hu manitas een aantrekkelijke lo catie, vooral omdat Hans de Haas, directeur van de Kamele on mogelijkheden voor samen werking zag in het kader van de Brede School. De buitenschoolsopvang huurt samen met peuterspeelzaal Pi no een grote ruimte in het ach terste gedeelte van de school, leder heeft zijn eigen deel maar door een verrijdbare kasten- wand kan de ruimte vergroot en verkleind worden afhanke lijk van wie er gebruik maakt WADDINXVEEN - Wijk speeltuinvereniging Zuid is zondag 18 januari van start gegaan met een maande lijks te houden dartmiddag voor de jeugd. De volgende dartmiddag, voortaan altijd de derde zondag van de maand) wordt gehouden op zondag 15 februari. De middag begint om 14.00 uur, inschrijven kan tot 14.15 uur. Entree is 0,50 euro voor leden, I,- euro voor niet leden. Voor publiek vrije toe gang. van de ruimte. De opvang mag gebruik maken van het computerlokaal van de school en het inpandige gymlo kaal. Over het deelnemen aan naschoolse activiteiten georga niseerd door de Brede School, door kinderen van de buiten schoolse opvang, zijn afspraken gemaakt. Zo’n intensieve sa menwerking tussen peuter- speelzaal, buitenschoolse op vang en basisschool is uniek in Waddinxveen. Eind maart zal de officiële opening plaatsvin den met activiteiten voor alle kinderen. Bij de Pitatenplaneet worden kinderen opgevangen van de basisschool de Kameleon en de basisscholen in de wijk Zuid- plas. De kinderen uit de Zuid- plas worden dagelijks met een taxi van school gehaald en naar de Piratenplaneet gebracht. De opvang heeft twee vaste groepsleidsters die de kinderen opvangen. open inschrijving en de deel nemers mogen zelf bepalen met welke techniek ze aan de slag willen gaan. Driedraads, vijfdraads, punniken, haken of kettelen. „Kettelen is werken met stukjes ijzerstaafjes waar mee je de kralen aan elkaar verbindt”, legt Celestine. Zij heeft het als jonge moeder inmiddels heel druk met haar workshop.Twee of drie keer per week is zij op stap. „Ik heb veel contacten in Amster dam en Rotterdam. Ik geef de workshops meestal bij men sen aan huis, eerst deed ik het bij familie en vrienden, maar de kring wordt steeds groter.” De echtgenoot van Celestine ga^t met haar mee als ze in kopen gaat doen. „Heel goed”, zegt ze met een lach. „Als je mij mijn gang laat gaan WADDINXVEEN - Bij het Op leidingscentrum Waddinxveen zijn de volgende kinderen ge slaagd voor het diploma type- vaardigheid: Leonie Berkhout, Niels Blijleven,Anouk Croesdijk, Tom van Elderen, Charlotte Frit- schy, Jiska de Groot, Wendy de Groot, Dyonne Janmaat,Tanja de Jong, Inge Naves, Ivo van den Nieuwendijk, Elizabeth Paulus, Bart van der Ploeg,Anouk Rebel, Liesanne Rooks, Thijs Spruijt, Joey Stalman, Mirjam Timmer, Alice van Waaij, Else van Waaij, Kirsten van Weele, Hanno van de Wilt en Karlijn van der Zwan. In een periode van vier maanden hebben de kinderen leren typen volgens het tien-vinger-blind sys teem. De kinderen moesten mi nimaal een typesnelheid van honderd aanslagen per minuut halen om te slagen voor het exa men. Alle geslaagden zaten hier ruim boven. Eén leerling haalde dit keer zelfs een aanslag van 188 aanslagen per minuut. De cursus ’Typevaardigheid for Kids’ is een aangepaste cursus typevaardigheid speciaal voor kinderen vanaf groep zeven. In deze cursus leren kinderen op een leuke manier typen met be hulp van een computer en een tekstverwerkingsprogramma. Eind januari start weer een nieu we cursus. Voor meer informa tie, tel. 0182-620052 of kijk op www.opleidingcentrum.nl. Buitenschoolse Opvang is vrije tijd voor de kinderen. Dit bete kent dat niets verplicht is maar dat er wel van alles kan. Spelle tjes doen, knutselen, compute ren, verkleden of koekjes bak ken. In de vakantie is de buitenschoolse opvang hele da gen open. Er worden dan spe ciale activiteiten georganiseerd voor de kinderen. De Piratenplaneet is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmiddag van 15.00 tot en met 18.00 uur. Op de woensdagmiddag is de Piraten planeet nog niet open, maar als er genoeg aanmeldingen zijn behoord dit tot de mogelijkhe den. Op dit moment is er vol doende plaats voor nieuwe kin deren. Voor meer informatie, Hanna van Tussenbroek of Bianca van Veen, tel. 0182- 637323 (maandag, dinsdag, don- WADDINXVEEN - Een krachtig jeugdbeleid moet aan de jeugd in Waddinxveen het perspectief bieden om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Dit staat in de conceptnota ’Jeugd in beeld’, die het college van bur gemeester en wethouders aangeboden heeft aan de di verse commissies. In deze nota wordt het gemeentelijk jeugdbeleid voor de jaren 2004 - 2007 beschreven. Koen Hoondert, Rian- ne van Houten. Joey Scheffers, Lisanne van der Veen, Alexander van der Windt en Ru ben Zoetewij en als reserveleden Anouk van der Hoeven, Janita Molenaar en Chantal Schuller. De burgemeester zet te uiteen wat een huis van de gemeente betekent. „In dit huis wordt geregeerd volgens de lokale democratie”, aldus Jonkman. „Dat betekent dat door de le den verschillende meningen op tafel worden gelegd en hieruit, na een gede- -en WADDINXVEEN - Celestine de Wit uit Waddinxveen geeft cursussen sieraden maken bij Kreater. Enthousiast vertelt zij over haar hobby, die dankzij de stimulans van haar man uitgroeide tot haar beroep. „Ik heb zelf vier workshops gevolgd. Dat was heel leuk. Daarvoor ging ik bijna elk weekend naar een kralenwin- kel. Honderden euro’s heb ik daar besteed. Mensen, soms wildvreemden, zagen wat ik droeg en vroegen steeds va ker: Waar heb je dat gekocht? Mijn man moedigde mij aan voor mezelf te beginnen. En omdat ik weet hoeveel plezier ikzelf mijn hele leven heb be leefd aan het maken van sie raden ben ik workshops gaan geven en ben ik onlangs naar Kreater gestapt. In december WADDINXVEEN - Burgemeester Jonk man heeft maandagmiddag 19 januari onder vrij grote belangstelling de leden en reserveleden van de jeugdadviesraad officieel geïnstalleerd. De namen van de nieuwe leden zijn: Hafida Anakhrouch, Laurens Boelhouwer.Teunis de Gelder, WADDINXVEEN - In het RTW FM Politiekcafé van don derdag 29 januari wordt aan dacht besteedt aan de gemeen teraadsvergadering van 28 januari, nieuws omtrent de op volging van burgemeester Jonk man en de nieuwe plannen met betrekking tot de woningbouw in het Groene Hart. Het Poli tiekcafé is te beluisteren tussen 21.00 en 22.00 uur bij RTW FM op 103.4 op de kabel en 105.8 FM via de ether. nen mensen mijn werk zien.” De workshops hebben tot doel mensen over de streep te trekken. „Veel mensen zeg gen bij voorbaat: Dat kan ik niet. Als ze een avond hebben gewerkt en een ketting heb ben gemaakt zijn zij apetrots. De eerste workshop heeft drie avonden. Op één avond leg ik uit wat sieraden beteke nen in diverse culturen en gaan we aan de slag met tech nieken. De deelnemers krijgen dan de opdracht zelf een sie raad te ontwerpen. Op de tweede avond bespreken wij die ontwerpen en gaan we aan de slag met een volgende techniek. Op de derde en laatste avond worden de ont werpen dan uitgevoerd.” De tweede workshop omvat één avond. „Die houd ik met een gen onderzoek, een keus moet worden gemaakt.” Burgemeester Jonkman wees op de tentoonstelling die in de raadzaal staat opgesteld, met foto’s, gemaakt door leerlingen van de basisscholen. Er werd met deze tentoonstelling gewezen op de vaak slechte voorzieningen voor gehandicapten, zoals onder meer de bereik baarheid van glasbak ken en de pinauto maat. Ook wees de burgemeester op het feit dat hoewel in dit land veel in vrijheid kan, de vrijheid van de een niet mag leiden tot onvrijheid van de ander. Zo kan deze raad toetsen of de voorzieningen voor de jeugd goed op el kaar zijn ingesteld en of er wantoestan den zijn in het huidige jeugdbeleid. Ook in deze gevallen kan de jeugdraad van groot nut zijn. WOONSELEKTIE Kanaaldijk 30 - Waddinxveen Zuid Telefoon (0182) 63 24 41 De vorige nota was van 1996 en is inmiddels verouderd. Mo menteel zijn er al veel activitei ten voor de jeugd, maar het ontbreekt aan een samenhang. Projecten komen en gaan, maar het aanbod lijkt niet altijd aan te sluiten bij de wensen en be hoeften van de jeugd. Het integraal jeugdbeleid dat het college voorstaat is voor kinderen en jongeren van nul tot 23 jaar. Met een integraal jeugdbeleid streeft het college er naar een samenhangend patroon van voorzieningen en regelingen te creëren, afgestemd op de wen sen en behoeften van de jeugd. Een belangrijke basis om er voor te zorgen dat de voorzie ningen optimaal worden ge bruikt, is de informatie over de aanwezige voorzieningen en hun aanbod. Op die manier kan worden voorkomen dat organi saties langs elkaar heen wer ken. Een integraal beleid vraagt ook om een goede samenwerking enerzijds met de ambtenaren van de verschillende beleidster reinen binnen de gemeente Waddinxveen en anderzijds tussen gemeente, instellingen en jeugd. Het beleid moet dan ook gezamenlijk ontwikkeld en uitgevoerd worden. Het jeugdbeleid spreidt zich over verschillende levensterrei nen uit, zoals onderwijsscho- ling, kinderopvang peuter speelzalen, gezondheid zowel lichamelijk als geestelijk, woon- en leefomgeving, werken en in komen en openbare orde en veiligheid. WADDINXVEEN - Kre ater draait aankomende week films voor jong en oud. Woensdag 4 februari om 13.30 uur draait de kin derfilm ’Lilo Stitch’. Het vijfjarige Hawaiiaanse meisje Lilo ontmoet op een dag het buitenaardse we zen Stitch, een gevaarlijke, veroordeelde misdadiger die per rakettransport naar een gevangenisplaneet ge stuurd moest worden, maar op aarde terecht kwam. De toegangsprijs is 2,50 euro p.p. Op vrijdag 6 februari draait de film ’The pianist’, geregi- seerd door Roman Polans ki. De consequenties van de Duitse bezetting zijn voor de inwoners van Warschau afschuwelijk: het getto, de joodse opstand, de deportaties. Maar terwijl zijn volledige familie en vele vrienden worden ver moord, overleeft pianist Sz- pilman in de ruines van zijn geliefde stad. De toegangsprijs, inclusief koffie of thee is 5,- euro, pas 65+/CJP of Kreapas 4,- euro. Reserveringen bij Kreater (Kerkstraat 13), tel. 0182-614422. Twaalf jongeren kwamen afgelopen week naar het gemeentehuis voor de installatie van de jeugdadviesraad. De ze raad telt negen leden en drie reserveleden. (Foto: Liesbeth van der Vis.) 2003 heb ik me officieel laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Ik heb nu dus echt een eigen bedrijfje.” Celestine zegt dat ze een heel druk kind was. „Ik was altijd wel ergens mee bezig. Ooit maakte ik driehonderd oor bellen en die hingen allemaal aan een muur in mijn kamer. Ik ging aan de slag met origa mi, was ik de weer met brooddeeg, begon mijn eigen kleren te maken. Iedere keer deed ik iets anders en de meeste technieken heb ik me zelf aangeleerd. Ik vind het boeiend ontwerpen te maken, basis ideeën die je hebt, ge bruiken wat je al weet, dat is prachtig. Ik heb nu mijn eigen bedrijfje en ik maak sieraden op bestelling. Op mijn website WWW.Arti-sieraden.nl kun- Al deze onderwerpen worden in de nota omschreven. De vraag is echter hoe de gemeen te Waddinxveen al deze be leidsonderdelen zo kan beïn vloeden dat ze elkaar versterken en leiden tot het beste resultaat. Binnen het jeugdbeleid kan on derscheid worden gemaakt tus sen drie beleidsvelden. Ten eerste is daar het algemeen (preventief) jeugdbeleid, dat zich richt op alle jeugd en in het bijzonder op de deelname van kinderen en jongeren aan algemene voorzieningen om hen in hun groei naar volwas senheid te steunen. Als tweede is er het gericht preventief jeugdbeleid, dat be trekking heeft op risicogroepen jeugd. Het streven is de proble men van deze jeugd vroegtijdig te signaleren. De derde is het curatief jeugd beleid dat jongeren met meer voudige problemen, die als ge volg daarvan dreigen te ontsporen, wil aanpakken of ondersteunen. Een belangrijke voorwaarde voor het bepalen van de definitieve nota jeugdbeleid is de inspraak van de zojuist geïnstalleerde jeugdadviesraad en organisaties in Waddinxveen die betrokken zijn bij het werk voor de jeugd. Deze inspraak zal plaatsvinden tijdens de inspraakproce dure. Komende week zal verder worden gesproken over de in houd van de conceptnota. i F E i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 13