Discussie Bentwoud dunnetjes s(p)ö@g@Os Intentieovereenkomst project Dorpsstraat Ons Dorp overgedaan Meezingproject ’Die Gouwe Sanghers Discusie ontwikkelen Praiseavond KLASSIEKE MEUBELEN? www.bakkermeubelen.ni visie Rijn Gouwe Lijn Bloemencentrum Verkley: straks voor meer dan alleen een bloemetje Boeren Ons Verleden Planten Bomen Nieuwe Bibliotheek start Voorleesteam cursussen bij de Volks universiteit Direct gehoortest voor pasgeborene Jeugddienst opent deuren nog maar drie weken Inloopochtend chronische pijn REGIO - Op woensdag 4 fe bruari is er weer van 10.00- 12.00 uur een inloopochtend voor mensen met chronische pijn in het patiëntenbureau op de Jozeflocatie van het Groene Hartziekenhuis in Gouda (in gang Jan van Beaumontstraat). Medewerkers van een patiën tenvereniging voor mensen met chronische pijn weten wat het betekent om elke dag met pijn te moeten leven. Tijdens het inloopspreekuur kunnen patiënten over deze problemen praten met iemand die weet wat u doormaakt. Voor meer informatie: André Bandell 0348-502259. Vogelvereniging Zang en Kleur Uitverkoop- klapper bij de Wereldwinkel WADDINXVEEN: NOORDKADE ZOETERMEER: WOONHART 0 Q>1 o o Bel voor meer info: 0182 51 33 23 of mail naar: aertsglas@planet.nl PAGINA 17 WOENSDAG 28 JANUARI 2004 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Bloemen- en plantencentrum Verkley zit tijdelijk op de Rijnlandstraat. (Foto: Liesbeth van der Vis) OP ZOEK NAAR ZEVENHUIZEN - De gemeente Zeven- huizen-Moerkapelle, Rabo Vastgoed b.v. en Eagle Development b.v. onderteken den afgelopen vrijdag de intentieover eenkomst voor het project Dorpsstraat Ons Dorp. Door deze ondertekening komt de vernieuwing van de dorpskern van Zevenhuizen in een volgende fase. Vanaf 1999 zijn diverse inwoners actief betrokken bij de plannen voor het noordwestelijk deel van het centrum met zwart marmer. Heel mooi wordt het. Je kunt bij ons straks voor meer dan alleen bloemetje bij ons terecht.” De verkoop van snijbloemen had Verkley een jaar lang gestopt. „We kregen toch vaak verzoeken of we daar van Zevenhuizen. Wat begon als een ini tiatiefgroep mondde uit in een stichting Dorpsstraat Ons Dorp, dat samen met de gemeente werd opgericht. Deze stichting heeft de afgelopen jaren veel werk verzet. De stichting en de gemeen te hebben met het project enkele be langrijke doelstellingen voor ogen: be houd en versterking van de dorpse sfeer: versterking van de detailhandel met een exclusief en hoogwaardig as- mengestelde praiseband onder leiding van Ike Zintel verzorgt de muziek. De toegang is gratis. Wel wordt er gecollecteerd om de onkosten te bestrijden. Voor informatie, Mark van de Lagemaat, tel. 079-5931520 of mpl@solcon.nl. sortiment; mengen van wonen, winkelen en werken; inrichten van de dorpskern als recreatiegebied en een gefaseerde ontwikkeling. Voor het project is in 2002 een subsidie door de provincie ge reserveerd van 360.000,- euro. Eind 2003 is de definitieve aanvraag hiervoor ingediend bij de provincie. Daarnaast zullen binnenkort enkele grondeigenaren een grondovereenkomst of intentieover eenkomst ondertekenen. REGIO -Vierstroom is vanaf I januari begonnen met een totaal nieuwe gehoortest. Waar vroeger zuigelingen pas bij de leeftijd van negen maanden werden getest, ge beurt dat nu al in de derde week. De gehoortest wordt uitgevoerd op het consulta tiebureau door Vierstroom, afdeling Jeugd Gezondheids zorg (JGZ). De ouders krij gen een automatisch een uitnodiging. De nieuwe test wordt landelijk ingevoerd en vervangt op den duur de huidige gehoortest. ZEVENHUIZEN - Er wordt een jeugddienst gehouden in de Hervormde Kerk op I februari. Deze start om 19:00 uur met als thema ’Kom je uit voor je geloof’. Dit thema wordt uitgewerkt door Ds. Molenaar uit Nieuw-Loosdrecht. De mu zikale medewerking wordt verleend door het Jeugd dienst Combo. Na afloop is er voor iedereen iets te drinken. GOUDA - Er starten weer nieuwe cursussen bij de Volksuniversiteit en op en kele daarvan zijn nog plaat sen beschikbaar. Op maan dag 2 februari wordt de cursus 'Regel uw zaken met de notaris’ gegeven. De cur sus duurt twee avonden van 19.30 tot 21.30 uur en kost 18,- euro. Op dinsdag 3 fe bruari start de cursus ’Fo to’s bewerken met acryl verf’. De cursus duurt vier avonden van 19.30 tot 22.00 uur en kost 45.- euro. Op diezelfde dag start ook de cursus 'Bewust ontspannen’, een cursus van zes avonden van 19.30 tot 22.00 uur, die 67,- euro kost. Op donder dag 5 februari start de cur sus 'Twee zittende chinezen met schaal, waarbij van tex tiel en textielverharder een beeld van twee chinezen die een schaal vasthouden wordt gemaakt. De cursus duurt twee avonden van 19.00 tot 22.00 uur en kost 27,- euro, exclusief materi aalkosten. Op maandag 9 fe bruari start de cursus ’An tieke tegels’. De cursus duurt twee avonden van 19.30 tot 21.30 uur en kost 18,- euro. Voor aanmelden of informatie, tel. 524540 (maandag t/m donderdag, 10.00 tot 13.00 uur). ZEVENHUIZEN - Het His torische Centrum Ons Ver leden opent op zaterdag 3 I januari weer haar deuren voor het publiek. De oud heidkamer is ingericht met een tentoonstelling van de boerderijen uit de regio, met daarbij de laatste nieu we aanwinsten van schilde rijen uit deze serie. In de filmzaal wordt een dvd ge draaid over het water dat Nederland in de toekomst gaat bedreigen door de kli maatveranderingen. Bij de Stichting Jan C. Lu nenburg is informatie te ha len over de molenrijkdom van de Schermer. Deze stichting heeft op de boven verdieping gelegenheid voor een vrijwillige bijdrage.Ver der heeft de Vereniging Mo lenvrienden Rottemerenge- bied haar waar weer uitgestald liggen dit alles voor het behoud van onze Molenviergang. Ook is de Genealogische Werkgroep aanwezig om de familiestamboom uitvoerig te bepraten. De dag is van 13.30 tot 16.00 uur, aan de Tweemanspolder 15. Voor inlichtingen, tel. 06- 53385372 of jomolen@ci- stron.nl. beetje steun gebruiken en zo ontwikkelde de bibliotheek van Zevenhuizen het plan om een beroep te doen op vijftigplus sers. Uit onderzoek blijkt na melijk steeds weer dat in die leeftijdscategorie het meest ge lezen wordt en de ware lief hebber draagt de boodschap nu eenmaal het beste over. Na een grondige voorbereiding zijn de vijftigplussers vanaf 27 januari met hun nieuwe taak begonnen. Het startsein werd gegeven met een voorleesont bijt in peuterspeelzaal het Hob belpaard in Moerkapelle. ZEVENHUIZEN - Er wordt op 31 januari in de Hervormde Kerk een Praiseavond gehou den. Op deze avond, die om 20.00 uur begint, wordt de be zoeker zingend en luisterend meegenomen naar de kern van het Evangelie. Een hiervoor sa- 0182 - 612623, of met de afde ling Public Relations: Fred van Aalst, tel. 010 - 5218905. Het mannenkoor is opgericht in 1945. Sinds februari 1987 staat het koor onder leiding van de inspirerende dirigent Jeroen Bosman. Het koor bestaat uit 75 enthousiaste leden en voert een breed scala aan koorlitera- tuur, van Renaissance en profa ne muziek tot moderne muziek van binnenlandse- en buiten landse componisten. Veel aan dacht wordt besteed aan zui verheid van zingen, dictie en voordracht, dynamiek en scha kering. Het koor heeft in zijn 58-jarig bestaan een groot aan- REGIO - De actie Boeren Plan ten Bomen van Landschapsbe heer Zuid-Holland loopt nog drie weken. De actie is bedoeld om boeren en andere bewo ners van het Zuid-Hollandse platteland te stimuleren streek eigen struiken en bomen aan te planten. In het gratis op te vra gen informatieboekje staat een uitgebreide beschrijving van streekeigen struik- en booms- oor-ten met voor elke soort een vermel-ding van bodemei- sen, toepassings- en gebruiks mogelijkheden en de betekenis voor natuur en landschap. De planten kunnen dan in maart gepland worden. Bestelformulieren kunnen tot vrijdag 13 februari ingeleverd worden, waarna het plantmate- riaal enkele weken later thuis wordt bezorgd. Ook gratis ad vies (telefonisch of aan huis) over wat nu aan te planten is mogelijk. Aan vragen van het informatie boekje kan bij Landschapsbe heer Zuid-Holland, www.land- schapsbeheer.nl/zuidholland of via tel. 0182-683670. tal uitvoeringen gegeven, na tuurlijk in eigen land, maar ook in Duitsland, Hongarije, Oos tenrijk en in 2001 in het kader van het 55-jarig bestaan in Lu blin en Warschau in Polen. den Rijn en Gouda bezig met het vernieuwen van hun sta tions- en centrumgebieden. Ook daar komen woningen, naast kantoren en winkelvoor zieningen. In het gebied is het mogelijk circa 23.000 woningen te bouwen, inclusief alle be staande planontwikkelingen zo als Triangel en Westergouwe. Tegelijk liggen er goede kansen om het gebied aantrekkelijker te maken voor natuur en re creatie, onder andere door de aanleg van ecologische zones ’de Groenblauwe Slinger’ en het toekomstige bosgebied 'het Bentwoud’. Dit leidt tegelijk ook tot meer recreatief ver keer in het gebied. Boskoop en Waddinxveen kennen nu al een belangrijk bereikbaarheidspro- bleem. De ontwikkelingsvisie reikt hiervoor oplossingsmoge lijkheden aan. De ontwikkelingsvisie De Lijn, de Gouwe en de Oude Rijn is een discussiestuk waarmee de provincie Zuid-Holland samen met de betrokken lokale en re gionale partijen de ruimtelijke mogelijkheden wil verkennen. Deze ontwikkelingsvisie vormt een van de bouwstenen voor de 'Transformatievisie Oude Rijnzone’, en vormt een aanzet voor de visies van de gemeen ten langs de Gouwe. WADDINXVEEN/REGIO - Tot verrassende uitspraken kwam het niet, tijdens de informatie- en discussieavond over het Bentwoud/Bentwad afgelopen week in de raads zaal van Waddinxveen. De voor- en tegenstanders van het Bentwad/Bentwoud herhaalden hun standpunten, het waterschap benadrukte nogmaals rekening te houden met het veranderende klimaat en gedeputeerde Van der Sar kwam eveneens niet met toezeggingen. ZEVENHUIZEN - Op initiatief van de bibliotheek van Zeven huizen gaan vijftigplussers zes weken lang één keer per week voorlezen op de peuterspeel zalen en het kinderdagverblijf in Zevenhuizen en Moerkapelle. Nederlandse kinderen lezen steeds minder en vaak ook minder goed dan twintig jaar geleden. Bibliotheken, peuter speelzalen en scholen steken daarom veel energie in het be vorderen van het lezen, waarbij zeker ook het plezier in lezen niet vergeten wordt. Uiteraard kunnen zij daarbij wel een weer mee konden beginnen. Dat doen we dus. We hebben een heel vakbekwame dame ge vonden die als één van de twee beste leerlingen van haar school straks drie weken naar Japan mag om daar een demonstratie te geven op een soort van Flo- riade.” Verkley en zijn personeel kijken erg uit naar de ruimere opzet in het nieuwe pand. Zodat er niet teveel op één plek staat, en zodat bezoekers veel beter kunnen parkeren. „We krijgen 24 parkeerplaatsen op het ter rein zelf, en dan nog acht stuks aan de rand van de weg. Vol doende parkeergelegenheid dus.” Dat ze nu tijdelijk op een andere locatie zitten, is geen grote hinder, vindt Verkley. „We krijgen eigenlijk hele positieve reacties.” Echt last van de eco nomische recessie heeft Verkley niet. „Natuurlijk weet ik dat al les duurder is geworden met de invoering van de euro. Maar een bloemetje in huis, dat laten de mensen niet achterwege. Ze la ten nog liever hun biefstuk staan. Zeker in Nederland, dat is echt een bloemenland. Ze geven je huis een bepaalde sfeer, je kunt met een bloemetje heel veel zeggen. Zowel op blije als op trieste momenten.” alleen een zwarte broek en een wit overhemd, en een goed hu meur. Meer informatie staat op de flyer van DGS die binnen kort op de deurmat valt. Heeft u een sticker tegen reclame drukwerk op uw brievenbus geplakt, kijk dan op www.die- gouwesanghers.com voor meer informatie. Die Gouwe Sang- hers repeteert wekelijks iedere maandag van 20.00 tot 22.00 uur in de aula van het Wellant- college (voormalig AOV) aan de Zijde in Boskoop. Wil je verde re informatie bel naar het se cretariaat: Chris van der Laan, tel. 0172 - 217890. Of met voorzitter Leo Verweij, tel. ZEVENHUIZEN - Vogelvereni ging Zang en Kleur houdt op maandag 2 februari de jaarlijkse jaarvergadering. Belangstellen den worden uitgenodigd voor het bezoeken van deze avond aan de Zuidplasweg 6. Voor meer informatie, kijk op www.zangenkleur.nl. REGIO - In maart 2003 is de provincie Zuid-Holland een proef gestart om op het be staande spoor tussen Alphen aan den Rijn en Gouda lightrail voertuigen te laten rijden. De modernisering van de Rijn Gouwe Lijn Oost is hiermee in gang gezet. Met de ontwerp- ontwikkelingsvisie ’De Lijn, de Gouwe en de Oude Rijn’ pre senteert het college van Gede puteerde Staten haar visie op de mogelijkheden en kansen die de modernisering van de Rijn Gouwe Lijn Oost biedt voor ruimtelijke ontwikkeling. Hierbij is het uitgangspunt dat de Rijn Gouwe Lijn Oost naast een goede openbaar vervoers- verbinding ook ruimte biedt om woningen, kantoren en klei ne bedrijven bij stations te bou wen. Door deze integrale aanpak kan een kwaliteitsimpuls in het gebied worden gegeven. Vooral de bestaande kernen en dor pen kunnen hiervan profiteren omdat voor verschillende be volkingsgroepen woningen worden gebouwd. Zo wordt door verstedelijking rond de haltes van de Rijn Gouwe Lijn Oost tegemoet gekomen aan de vraag naar vooral ouderen huisvesting in het gebied. Daar naast zijn Leiden, Alphen aan ZEVENHUIZEN - Wereldwin kel Z-M. sluit op 30 en 31 janu ari de uitverkoop af met een klapper: zilveren sieraden. Rin gen oorhangers en kettingen worden dan met zeer grote kortingen aangeboden. De win kelwagen staat elke vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur op het AH plein. De avond begon met vier pre sentaties. Als eerste spraken de bedenkers van het Bentwad, Smit en Van Leeuwen, vervol gens kwam de heer Rodenburg namens Vereniging Vrienden van het Bentwoud aan het woord. Gedeputeerde Van der Sar was de derde spreker, plaatsvervan gend dijkgraaf Groen van Wilck en Wiericke sloot de presenta- tieronde af. Alle belanghebben den hebben wel hun wensen- lijstje klaar voor de inrichting van het Bentwoudgebied. Een bos, al dan niet afgewisseld met water, van 1300 hectare dat wordt aangelegd tussen Zoe- termeer, Rijnwoude, Boskoop, Waddinxveen en Zevenhui- zen/Moerkapelle. De één wil vooral waterrecreatie, de ander wil graag een wandelbos. Van der Sar maakte onlangs nog be kend dat de komst van een golf baan van circa honderd hectare ook niet uitgesloten is. Plaatsvervangend dijkgraaf Groen van waterschap Wilck en Wiericke, is de waarschuwer in dit verhaal. „Regenbuien worden steeds heviger, schades zijn groter. De laatste vier jaren is er een opmerkelijke stijging van de neerslag”, aldus Groen. „Daar moeten we rekening mee houden bij de aanleg van een Bentwoud of een Bentwad. Welke naam het gebied mee krijgt maakt mij niet uit, als we het water maar kwijt kunnen”, aldus Groen. „Het laagste punt in het gebied ligt tenslotte ze ven meter beneden N.A.P.” De provincie zal zich de komende tijd vooral bezighouden met het opstellen van een aankoop- strategie. Daarvoor voert ze overleg met de WLTO, en wil ze door middel van schadeloos stelling land van boeren opko pen. „De bereidheid van boe ren is vaak niet groot, maar met onderhandelen over schade loosstelling, kunnen we sneller WADDINXVEEN - Bloemen- en plantencentrum Verkley aan de Tweede Bloksweg groeide behoorlijk uit haar jasje. Boven dien was de kas verouderd, na 33 jaar dienst te hebben bewe zen. Tijd voor nieuwbouw dus. Wie nu langs deze locatie rijdt, ziet geen kas maar een stuk ka le grond, waarop hard wordt ge werkt aan een nieuw onderko men. In de tussentijd gaat de verkoop gewoon door, vanaf een tijdelijke locatie: Rijnland straat 4 (waar voorheen Harwa en het Droomhuys zaten). „We zijn hier sinds 6 januari open, en zullen tot eind maart hier zit ten”, vertelt Johan Verkley. „Daarna gaan we over naar ons nieuwe pand op de oude bij onze doelen komen”, sprak Van der Sar. Een manier die Aart Nugteren, één van de aan wezigen, niet goed valt. „Zo krijg je nooit draagvlak bij de inwoners van dit gebied. Op een dwangmatige manier grondaankopen, leidt tot massa le weerstand. Je kunt beter boeren als beheerder van het gebied aanstellen, dan kom je sneller bij je doel. Dat werkt beter dan met grof geweld door een porseleinkast wande len. Ik mis de dialoog met de boeren. Zij moeten uiteindelijk slikken of stikken.” Waddinx veen wil graag een westelijke rondweg in de plannen terug zien. Maar daar is de provincie het niet mee eens. „Wat voor invloed heeft een gemeente ei genlijk in zo’n plan”, vroeg De Groot van D66 zich af.Van der Sar: „De gemeente stelt een bestemmingsplan vast, daar moeten de doelen van het streekplan in terug te vinden zijn. Rijnwoude is daar nu mee bezig, zij kijken waar er recre atie moet komen, en waar par keerplaatsen.” In de zaal zaten lokale politici en enkele geïnteresseerde in woners, de meeste met een ag rarische achtergrond. Veel wa ren dat er overigens niet, mogelijk door de late aankondi ging waardoor een aantal kran ten er niet over kon berichten. Eén van hen liet op de avond weten dat niet iedereen blij is met de komst van een Bent woud. „Het is prachtige grond, de bes te aardappelen, de beste spruit jes komen er vandaan. Daar staan we niet bij stil, we offeren het beste land van Nederland op.” Al kreeg deze spreker als enige een applaus, de beleids makers kunnen er weinig mee. „Die discussie ligt achter ons, we praten nu over de invulling”, aldus Van der Sar. breiden we uit en we gaan woonaccessoires verkopen”, al dus Verkley. „We richten vijf sfeerkamers in, compleet met meubels, schemerlampjes en schilderijen bijvoorbeeld. Eén kamer richten we helemaal in WADDINXVEEN/BOSKOOP - Regiomannenkoor ’Die Gouwe Sanghers’ organiseert iets nieuws op zanggebied, speciaal gericht op de liefhebbers. Drie maanden zingen bij een kwali teitsmannenkoor en dan mee doen aan een concert in april. Bijzondere eisen worden niet gesteld, een redelijke zangstem is voldoende. Iedereen tussen de 20 en 60 jaar die zingen leuk vindt, wordt uitgenodigd op een maandag in januari 2004 - eerder mag ook - om 20.00 uur naar het Wellantcollege aan de Zijde in Boskoop te komen en kennis te maken met het koor en de muziek die ingestudeerd wordt. Deze wordt op 24 april 2004 in de Ontmoetingskerk van Waddinxveen uitgevoerd. Speciale kleding is niet nodig, Met de ondertekening komt de vernieuwing van de dorpskern van Zevenhuizen in een volgende fase. (Foto: Liesbeth van der Vis.) locatie.” De nieuwbouw aan de Tweede Bloksweg zal een stuk groter zijn dan dat de klanten tot nu toe gewend waren. „De kas wordt grootser, we gaan weer snijbloemen verkopen, het assortiment buitenplanten S tf w

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 17