Wethouder Barth: Voorlezen voor peuters tijdens het ontbijt Deze Week »c naar Waddinxveen’ ’Hema wil graag Tal van korte cursussen binnenkort bij Kreater Diddl zijn binnen! LET OP b BURGER I 8 Nieuwe training ’Snap je’ VBOK-collecte europaTuin Woonpartners start met de Woon- Zondag- ochtend- software halve prijs! OPRUIMING nog één week boeken I si wensenwijzer Locatie centrum eind februari bekend V.O.F. T. VAN DER SPEK Zn aardappelen-, groente- en fruithandel concerten Bibliotheken houden voorronde Nationale Voorlees wedstrijd WADDINXVEEN/ ZEVEN HUIZEN - De bibliotheken Boskoop,Waddinxveen en Zevenhuizen organiseren op 5 februari gezamenlijk een voorronde van de Na tionale Voorleeswedstrijd. De voorleeskampioenen van de basisscholen uit de werkgebieden van deze bi bliotheken lezen dan een fragment voor uit hun favo riete kinderboek. De kinde ren zijn afkomstig uit de groepen zeven en acht en wonnen de titel ’voorlees- kampioen van de school’. De voorronde vindt plaats in de Waddinxveense bibli otheek aan de Van Meck lenburg Schweringlaan van I6.15 tot I7.30 uur. Tijdens de eerste voorron de strijden deze kampioe nen om een plek in een van de tien kwartfinales. Deze kwartfinales vinden plaats vanaf eind februari. Wie door gaat naar die volgende ronde ligt in de handen van een deskundige jury. In de jury nemen plaats: Mariëlle Sterken burg, logopediste uit Bo skoop, Brigitte Bosman, kin derboekenschrijfster uit Waddinxveen en Thea Hui zer medewerkster biblio theek Zevenhuizen. De provinciale finale van Zuid-Holland vindt plaats op woensdag I4 april in het Theater van het Leidse Volkshuis in Leiden. De winnaar van de provinciale finale gaat door naar de landelijke finale: woensdag 26 mei 2004 in Muziekcen trum Vredenburg in Utrecht. Jeugdadviesraad Sieraden maken Sport Parkeren AANBIEDINGEN VAN DE WEEK: j i I VRIJDAG 30 JANUARI 80'S 90'5 CLASSICS PARTY in CITYLIFE met LIVE SINGING DJ MARCEL sexy 80's dance acts en nog veel meer!!! GRATIS ENTREE VOOR DE DAMES. WMWCHmg SBH K&SLXAST NEELE MAN Nieuwe spullen van /Auto\ BH 1 TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN TELEVISIE EN VIDEO Peuters smullen van verhalen en hapjes tijdens het nationale voorleesontbijt. (Foto: Liesbeth van der Vis) Geldig t/m 4 februari 2004 www.europatuin.nl II Voorjaarstasje Vrolijke bloembollen in salimtasje. Keuze uit narcissen of blauwe druifjes. Be Fair houdt BSC ‘68 op afstand Burgemeester Jonkman installeerde vorige week de leden van de jeugdadviesraad Kreater begint binnenkort met verschillende korte cursussen waaronder het maken van sieraden ben, dan trekt men liever naar een stad omdat daar het assor timent veel groter is.” Ook de nieuwbouwwijk Triangel is voor de wethouder een argument voor een nieuw centrum, een wijk met drieduizend nieuwe ONDERHOUD I ALLE MERKEN APK-KEURINGEN S DESKUNDkTI ADVIES maan uit de lucht plukken is niet zo makkelijk als hij denkt. De kinderen kre gen na afloop kleine hapjes en wat te drinken. Ook op andere locaties in Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerka- pelle werd voorgelezen in het kader van het nationale voorleesontbijt. Zo las A. van de Tas-Uithof voor in Het Hummel- honk en las Thea Huizer, lid van het ’50+ leest voor’ in de bibliotheek van Zeven huizen voor aan kinderen van peuter speelzaal Het Hobbelpaard. Ook hier was ontbijtlekkers aanwezig, als krenten bollen, broodjes, limonade én een kleine verrassing voor elke peuter. Het Nationale Voorleesontbijt is de start van de landelijke campagne de Nationale Voorleesdagen die duurt van 27 januari tot en met 7 februari. Het is tevens de start van het "50+ voorleesteam van bi bliotheek Zevenhuizen. Het voorlees team zal de komende 6 weken op alle peuterspeelzalen en het kinderdagverblijf in Zevenhuizen en Moerkapelle voorle zen. Ook onderdeel van deze twaalf dagen is ook De nationale voorleeswedstrijd. De eerste Waddinxveense ronde is op 5 fe bruari in de bibliotheek, landelijke de fi nale is op 26 mei. Kaas jong of jong belegen Cornice heerlijke handperen Witlof Grote bloemkool Zakje paprikamix Sinaasappels hand/pers Diverse bollen 1 kg 3,95 2 kg 0,99 1 kg 0,89 per stuk 0,89 4 stuks 0,69 hele kist 7,95 5 stuks 1,95 (narcissen, hyacinten, blauwe druiven) KERK WEG OOST 185 2741 HD WADDINXVEEN TEL.(0182)64 00 72 fiO^ACHTEfiymJNSFWtG3I.OI62-S8l337. DCWERQAG KOOPAvü*© W0£RD£N RfETVaD 36A. Ö348-4! 5667. VRipAG KOOWOND 24 UUR SERVICEDIENST ATTEMA tel. (0182) 61 35 00 Open vanaf 22.00 uur. www.citylifeclassics.nl Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Cl 000 Passage 208, Waddinxveen. Bij inlevering van deze advertentie 10% KORTING op alle Diddl ARTIKELEN Kantoorboekhandel Kon. Wilhelminaplein 6 - Waddinxveen Tel.(0182) 61 30 61 Fax (0182) 61 91 15 i, Burger boek en kantoor b.v. Dorpstraat 39 Waddinxveen www.burger-waddinxveen.nl BENT U TOE AAN VERVANGING VAN UW KEUKEN- INBOUW- APPARATEN WU KOMEN GRATIS BU U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WU LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OR MAAT NAAR: UJ 7 q» - A og i 5 <- o g LU O "Weekblad voo WADDINXVEEN - Een groep van krap dertig peuters van kinderdagverblijf Kwiebus kwam afgelopen dinsdag laar de bibliotheek om te luisteren naar de stem van J. Willemstein. Hij las, als oud- voorzitter van de bibliotheek, tijdens het nationale voorleesontbijt de kinderen voor uit het prentenboek ’Ik wil de maan’, van Jonathan Emmett en Vanessa Cabban. Dit boek is door een jury van bibliothecarissen gekozen tot het Pren tenboek van het Jaar en vertelt over een mol die de maan voor het eerst ziet en denkt’Wat is dat voor moois? Die glin sterende bal wil ik wel hebben! Maar de worden thema’s behandeld die betrekking hebben op het ver groten van het zelfvertrouwen en de weerbaarheid in omgang met anderen. De training is voor kinderen van acht tot en met twaalf jaar en wordt gegeven op woensdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur.Voor meer informatie, Astrid Tol, 0182-630915 of kijk op www.snapje.nl. snelservice het snelle en persoonlijke adres voor: Wethouder Barth benadrukte van een nieuw centrum. „Ondernemers kunnen hun hoofd niet boven water houden in de huidige winkelstrips. Op het hoekje van het K.W plein staat een pand al meer dan een jaar leeg.We krij gen gaten in het centrum.” Ook een te beperkt assortiment pleit niet langer voor de huidi ge situatie. „Als we één schoe- ro. Marc van den Broek geeft vanaf maandag 2 februari even eens een cursus spelen met acrobatieken en andere circus technieken voor kinderen van zes tot tien jaar. Deze cursus begint maandag 2 februari en wordt gegeven van vier tot vijf uur. De kosten zijn 25 euro. Ousmane Seye start wederom met een workshop djembé: tien weken van anderhalf uur, te be ginnen op donderdag 25 maart. De workshop duurt tien weken en kost 109 euro, exclusief de huur van het instrument. Hele maal nieuw is de cursus sie raden maken van Célestine de Wit-ldroes. De cusus begint woensdag 4 februari en duurt drie avonden van half acht tot tien uur. Kosten, exclusief mate- ralen, bedragen 37.50 euro. Spe ciaal voor moeders geeft Esther Swart een cursus kinder- schminken,te beginnen op dins dag 3 februari. De cursus duurt zes weken, elke dinsdag van half tien tot elf uur, inclusief koffie. WADDINXVEEN/ GOUDA - Woonpartners Midden-Holland introduceert op 23 januari de Woonwensenwijzer. Dit is een interactieve vragenlijst die be staande huurders en toekomsti ge klanten kunnen invullen op de website van Woonpartners. Het instrument brengt concre te woonwensen in kaart, inven tariseert wat woonconsumen ten belangrijk vinden rond ’plezierig wonen’ en meet de mate waarin de huidige woonsi tuatie daaraan voldoet. De wo ningcorporatie wil zo klanten en woningzoekenden in de toe komst gerichter bedienen. Met de introductie van de Woon wensenwijzer kiezen de twintig deelnemende corporaties er voor de wensen van klanten en woningzoekenden nadrukkelijk als uitgangspunt van beleid te nepien. In de toekomst moet de Woonwensenwijzer dan ook leiden tot meer keuzemogelijk heden en maatwerk. De Woon wensenwijzer is te vinden op de homepage van Woonpartners: www.woonpartners-mh.nl. fwaddinxvee WOENSDAG 28 JANUARI 2004 57e JAARGANG nr. 2885 OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN J Q TOTAALOPLAGE RIJN Dit en nog veel meer aanbiedingen bij: Bredeweg 116 Zevenhuizen Tel. (0180) 63 15 11 naast oprit A12 richting Den Haag Gratis parkeren was een ander punt van aandacht waar de aan wezigen om vroegen. „Dat blijft nenzaak in het centrum heb- toch wel gratis?”, vroeg één van de aanwezigen. Garanties kon de wethouder niet geven, maar wel de intentie om het parke ren gratis te houden. „Hooguit lage kosten om te voorkomen dat mensen er lang gaan parke ren, maar we zullen zeker geen woningen, betaald parkeren als belasting middel invoeren.” Ook Henk de Bas, voorzitter van de On dernemersvereniging Waddinx veen (OVW) benadrukte het belang van gratis parkeren. „Al moeten de winkeliers meer WADDINXVEEN - De Hema wil graag een plekje in het nieuwe winkelcentrum van Waddinxveen. Wethouder Barth sluit zelfs niet uit dat de Hema al binnen een half jaar in het Gouwedorp een vestiging opent. Dat zei hij af gelopen maandagavond in de kantine van voetbalvereni ging Waddinxveen waar een informatieavond over het centrum werd gehouden. WADDINXVEEN - Muziekver eniging Concordia start met zondagochtendconcerten. Tij dens een dergelijk concert la ten verschillende ensembles, gevormd door leden en leerlin gen, zien en vooral horen wat ze kunnen. Het eerste koffie concert vindt plaats op zondag I5 februari in de Hoge Noot (J.W Frisoweg l),van 13.00 tot 14.00 uur. De toegang bedraagt een euro, inclusief een kopje koffie of thee. REGIO - De organisatie ‘Snap je’ voor sociaal emotioneel kin- deronderwijs geeft in maart weer een training. Deze sociale vaardigheidstraining leert kinde ren, die niet lekker in hun vel zitten, zich weerbaarder op te stellen en reikt hen alternatieve manieren aan om met verschil lende situaties om te gaan. In tien bijeenkomsten van een uur tien weken van één uur per week, te beginnen op dinsdag 2 maart van 20.30 tot 2I.30 uur. De docent is André van Berlo. De kosten zijn zeventig euro. Martin Verhoef geeft een workshop slagwerk voor vol wassenen van tien weken, te be ginnen op donderdag 4 maart van half negen tot negen uur ’s avonds. De koisten zijn 98 euro. Voor de allerkleinsten en hun ouders/verzorgers geeft Marie Alice van Zutphen opnieuw een cursus muziek op schoot, vanaf vrijdag 6 februari gedurende acht weken van half tien tot kwart over tien en van half elf tot kwart over elf. Kosten 42 euro. Ali Jongenburger begint donderdag 11 maart met acht weken kleutermuziek, van kwart voor vijf tot half zes. De kosten zijn 26 euro Naast deze korte cursussen zijn er ook lan ger lopende op het gebied van modern jazz, musicaldans en di verse vormen van boetseren, sculptuur en beelden en voor werpen in tin gieten. Alle cur sussen gaan door bij een vol doende aantal deelnemers. Inlichtingen bij Kreater (Kerk straat 13), tel Ol82-636054. WADDINXVEEN - Kreater be gint binnenkort met verschillen de korte cursussen op het ge bied van muziek, fotografie, beeldende vormen, dans, schminken voor moeders, jong leren voor volwassenen, acro batiek voor kinderen, djembé en sieraden maken. Het cursus aanbod wordt in een brochure huis aan huis verspreid in Wad dinxveen, Moerkapelle en Ze venhuizen. Mirjam Lammerink geeft vanaf maandag I maart op de maandagavond van acht tot tien uur een vijf weken durende workshop zang met een popre pertoire en vanaf maandag vijf april een cursus presentatie, eveneens op maandag van acht uur. De kosten zijn 46 euro per cursus. Jongleren voor volwas senen wordt gegeven door Marc van Den Broek. Zes we ken van anderhalf uur, te begin nen op maandag 2 februari in de theaterzaal van Kreater. De tijden zijn half acht tot negen uur; de kosten bedragen 38 eu- huur betalen, als het parkeren maar gratis blijft.” Vele aanwezigen hebben een sportachtergrond, dus de vraag wat er met de betreffende sportvelden gaat gebeuren als daar het centrum komt, kwam niet als een verrassing. „Er zou een centraal sportpark kunnen komen tussen de Onderweg en de Piasweg, tot aan manege Reigersburgh”, aldus de wet houder. „Daar zijn we actief mee bezig.” Maar waaróm moet dat cen trum er eigenlijk komen, vroe gen anderen zich af. Zo sprak H. Muller na mens de be woners van het Sportpad, ze zijn best ge schrokken dat hun woonge bied weer in beeld is gekomen als mogelijke locatie. „We gaan tóch niet funshoppen in Waddinxveen. Kan er niet een referendum komen over het centrum?” G. Konijn meent dat een volle zaal het bewijs is van weinig animo. „Het is een kar door de mod der trekken”, aldus een volgen- fAutó\_ snelservice Coenecoop 397, Waddinxveen. Tel. (8182 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats (ot 12.00 uur) Kosten 29 euro. Een basisdoos schminken kan desgewenst worden gekocht voor 35 euro. De beeldende cursussen en workshops worden gegeven in de dependance van Kreater in de Peter Zuidlaan.3. Aleid Abels geeft een vijf weken durende cursus modeltekenen, die be gint op dinsdag I3 april en die vijftig euro kost, exclusief mo- delkosten. Catrini Llieveld pre senteert acht weken creatieve vorming voor de jeugd op woensdagmiddag van kwart voor vier tot kwart over vijf. Kosten 55 euro. Jeugd van zes tot en met vijftien jaar kan mee doen aan een cursus beeldhou wen en boetseren die tien we ken duurt en wordt gegeven op zaterdagmorgen van tien uur tot half twaalf. De eerste bij eenkomst is zaterdag 7 februari, de kosten bedragen 74 euro, zonder materialen. Op muziek gebied is er in het hoofdge bouw van Kreater een cursus liedbegeleiding op gitaar van WADDINXVEEN - De Vereni ging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK) houdt van 2 tot 6 februari een huis- een huiscollecte. De op brengst is bestemd voor de voorlichting en hulpverlening. „Vertegenwoordigers van de Hema hebben een jaar geleden contact met het gemeentebe stuur opgenomen. De winkel keten heeft het idee dat ze in Waddinxveen nog een stukje van de markt laat liggen. Die markt wil ze zo snel mogelijk bereiken, zelfs door een be perkt aantal jaren in een nood- winkel te zitten. Een idee dat de plaatselijke winkeliers omar men”, zo sprak Barth. De zaal van de kantine aan de Sniepweg was met circa zestig bezoekers goed gevuld. Het was één van de vijftien informa tieavonden die afgelopen week op ver schillende lo caties in Wad dinxveen werd gehou den. Wethou der Barth lichtte er de stand van zaken over het centrum toe, onder meer over de loca- tiekeuze. „We nemen eind fe bruari een standpunt in over de locatie, daarna mogen commis sie en raad er hun mening over geven.” Op de veronderstelling van een aanwezige dat de loca tie op de Passage logischerwijs de inspreker, afvalt, wilde de wethouder niet ingaan. „Ik kan nog niets zeggen vervolgens het belang welke locatie afvalt, welke kans hebber is.” In 2007 moet vol gens planning de eerste paal de grond ingaan. Voor digitaal kijk op www.sonneveld.nu

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 1