Groencentrum Tulpen 1,49 Sonneveld t Landelijk onderzoek Politiemonitor van start WEEKAANBIEDING OP=OP Stuur bij uw sollicitatie nooit een origineel document mee. Maak een kopie Zijde 141 te Boskoop OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN WEEK N° Aquarellen aangeboden aan Kreater WOENSDAG 28 JANUARI 2004 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 3 G E M E E N T E R U B R E K VERGADERINGEN SIRENES MAKEN NIET GENOEG HERRIE GROEN COLLECTEROOSTER per bos www.waddinxveen.nl De Gemeentebalie VERKEERSZAKEN BOUWZAKEN MILIEUZAKEN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN BESTUURSDWANG BAGGEREN IN WADDINXVEEN-NOORD BEZWAAR - OVERIGE VERGUNNINGEN WADDINXVE haak te het Gou- te B afschrift krijgen van dit te het - 8 t/m 14 februari, 62 45 00 OPENINGSTIJDEN DE GEMEENTEBALIE maandag tot en met donderdag 08.30 - 14.00 uur vrijdag 08.30 - 12.30 uur dinsdag- en donderdagavond 19.00 - 20.30 uur dag sirenes wordt SPREEKUREN Burgemeester en wethouders alleen na afspraak via de secretaresses. COLOFON Eindredactie Gemeenterubriek: BDS/Communicatie OPENINGSTIJDEN ANDERE AFDELINGEN Alle afdelingen elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur. In de middag kunt u alleen terecht op afspraak. OPENINGSTIJDEN AFVALSTATION, Zuidelijke Rondweg 250 Voor afgifte (grof)vuil en KCA elke werkdag van 13.30 tot 16.30 uur en zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. vraagd door bureau Intomart. Op deze manier wordt onderzocht welk deel van de bevolking het slachtoffer is geworden van criminaliteit zoals woninginbraak en autocriminaliteit. Verder worden onder andere vragen gesteld over buurtproble men, onveiligheidsgevoelens en contact tussen politie en burgers. De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in een landelijk rapport en een regionaal rapport, die worden verwacht in mei. Hollands Midden blijft daarnaast tweejaarlijks gebruik maken van de mo gelijkheid om tot op teamniveau resulta ten te. Doordat de monitor voor de ze vende maal wordt gehouden, is het mogelijk trends waar te nemen: nemen bepaalde problemen toe of af, daalt of stijgt het aantal slachtoffers? En hoe staat het met de afgesproken prestaties? De resultaten van de Politiemonitor Bevol king leveren daarmee belangrijke infor matie voor het formuleren van nieuw be leid door de politie, het bestuur en het openbaar ministerie. voor wat betreft de heffing van met van het waterschap Wilck Wiericke, GEMEENTEHUIS postadres telefax website e-mailadres dit verzoek geen gehoor geven, wordt over- 1 van de Gemeen de Algemene wet bestuursrecht. Dit 54 75 00 62 47 67 63 04 44 Andere belangrijke telefoonnummers in de gemeentegids COLLECTESCHEMA FEBRUARI 2004 - 1 t/m 7 februari, voor de volgende voor informatie, vragen en klachten Cyclus: afvalinzameling, ophalen grofvuil e.d. Instituut Sociaal Raadslieden Gouwebad "De Sniep" De agendastukken liggen op werkdagen tijdens kantoo ruren in de leeshoek van de Gemeentebalie ter inzage. Tijdens bovenstaande vergaderingen kunt u gebruikma ken van het spreekrecht. Over de regels die daarbij gel den is in het gemeentehuis een brochure verkrijgbaar. Sociaal raadsvrouw - uitsluitend op afspraak - maan dag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.30 uur. REGIO - De Politiemonitor Bevolking 2004 gaat op 12 januari, net als in de an dere regio’s, ook in de regio Hollands Midden van start. Het is voor de zevende maal dat dit landelijke onderzoek naar criminaliteit, slachtofferschap en onveilig heid in Nederland wordt gehouden. Met ingang van dit jaar wordt de Politie monitor Bevolking in opdracht van de Mi nisteries van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor taan jaarlijks in plaats van tweejaarlijks uit gevoerd. Belangrijkste reden hiervoor is om inzicht te verkrijgen in de jaarlijkse ontwikkeling van criminaliteit en veilig- heidsbeleving en van de prestatie-indica- toren beschikbaarheid van de politie en tevredenheid over het contact met de politie. Deze prestatie-indicatoren spelen een belangrijke rol in de regionale conve- nanten. Van 12 tot en met 30 januari wordt het door ministerie van BZK het minimaal vereiste aantal van duizend inwoners van vijftien jaar en ouder telefonisch onder- VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN - Roosje Voshoeve, circa 65 meidoorns in de groenstroken van wege reconstructie groen. De bomen staan scheef en vertonen groeistoringen vanwege de slechte ondergrondse voorzienin gen. Door de scheefstand zijn de bomen niet meer te beheren. Er vindt herplant plaats van een nog nader te bepalen boom soort. stellen van een krediet ten viertal percelen grond, gele- van de heer H. Verduijn. Na communicatieprocessen met bewoners heeft het college van W besloten: Amateur beeldend kunstenares Georgette Haak heeft twee aquarel len uit haar eigen collectie aangeboden aan de directeur van Kreater Aad Koremans. Dit na elf jaar teken- en schildercursussen te hebben gevolgd bij docente Aleid Abels van Kreater. Haaks stopte vanwege haar definitieve vestiging in Spanje. BEZOEK CLUSTER BOUWTOEZICHT ALLEEN OP AFSPRAAK U kunt alleen bij de cluster Bouwtoezicht van de afdeling VROM terecht wanneer u daarvoor telefonisch een afspraak heeft gemaakt. Telefoon 62 48 32 of 62 48 35. U hoeft dan niet te wachten en de medewerkers kunnen zich voorbereiden op uw bezoek. Raadhuisplein 1 (0182) 62 46 24 Postbus 400, 2740 AK 62 46 80 www.waddinxveen.nl gemeente@waddinxveen.nl Vereniging ter Bescherming van Ongeboren Kind Hersenstichting Ned. Nat Fonds Gees telijke Volksgezondheid - 15 t/m 21 februari, Amnesty International De COMMISSIE SAMENLEVING vergadert op donderdag 5 februari, aanvang 20.00 uur. Op de agenda: Voorbereiding raadsvergadering (voorstellen) - Voorstel met betrekking tot het Jaarverslag Leerplicht school jaar 2002/2003. Voorbereiding raadsvergadering (lijst mededelingen en ingekomen stukken) - E-mail van de Camper Club Nederland d.d. 6 januari 2004 met het verzoek te mogelijkheden te bezien tot verbetering van de "camperinfrastructuur". Informatie-uitwisseling - Presentatie Brede School door de heren Korving, Slootjes, de Haas en mevrouw Jansen. ONTWERPBESCHIKKING MILIEUVERGUNNING B W hebben het voornemen de volgende vergunning te ver lenen: - Bloemendaalseweg 2, Bouw- en aannemingsbedrijf Bree- AANWIJZINGSBESLUITEN Het college van burgemeester en wethouders (B W) heeft op 22 januari 2004 een tweetal aanwijzingsbesluiten vastge steld, te weten: - Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaren; - Aanwijzingsbesluit voor de verzending van aanslagbiljetten; dijk, het veranderen van een bouwbedrijf i.v.m. het in gebruik nemen van een houtgestookte kachel in de werkplaats. Tegen dit ontwerpbesluit kunt u t/m donderdag 26 februari 2004 schriftelijke bedenkingen indienen bij B W. Wilt u spre ken over het ontwerpbesluit of mondeling bedenkingen indie nen, kunt u voor genoemde datum telefonisch een afspraak maken met de heer W. van Valen, tel. 62 48 38. Het rooien van bovengenoemde bomen en houtopstanden heeft geen gevolgen voor aantasting van natuur-, landschap-, of dorpscnoon, als bedoeld in artikel 5.4.2 van de APV. Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling Openbare Werken. Het Wvg-loket in de publiekshal van het gemeentehuis is alleen op maandag en vrijdag tussen 09.00 en 12.30 uur geopend. U kunt alleen op deze dagen terecht bij de Wvg-consulent voor inhoudelijke vragen over de Wet voorzieningen gehandicapten en lopende aanvragen. De Wvg is wel iedere ochtend telefonisch bereikbaar onder tele foonnummer 62 47 15. Maandelijks wordt de sirenetest gehouden op de eerste maan- j van de maand. Wij vragen inwoners ons te melden of zij de hebben gehoord or niet. Ook in andere gemeenten een dergelijk onderzoek gehouden. Gebleken is dat veel sirenes een te zacht geluid maken, waar door de sirenes niet overal goed te horen zijn. Het Ministerie van BZK heeft aan Siemens (fabrikant van de sirenes) gevraagd oplossingen aan te dragen voor dit probleem. Het wijzigen van het deuntje kan wellicht een oplossing bieden volgens deskundi gen. Wij wachten de resultaten af en brengen u te zijner tijd opnieuw op de hoogte van de voortgang. Maandag 2 februari 2004 wordt weer een test gehouden. Wij verzoeken u aan ons door te geven of u de sirene neeft gehoord. U kunt hiervoor bellen naar telefoon 62 46 24. Als u niet wenst dat uw persoonlijke gegevens openbaar worden gemaakt, kunt u tegelijk met de bedenkingen een schriftelijk ver zoek tot geheimhouding indienen. Alleen als u tijdig bedenkingen uit tegen een ontwerpbesluit kunt u later beroep instellen tegen het definitieve besluit. Het ontwerpbesluit ligt vanaf donderdag 29 januari t/m woens dag 25 februari 2004 ter inzage bij de Gemeentebalie, op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en op verzoek op de maandagavonden gedurende drie aaneengesloten uren (tele foon 62 48 38). MANDAATBESLUITEN Het hoofd van de afdeling Financiën, Personeel en Organisa tie (gemeenteambtenaar ex artikel 231tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet) heeft op 22 januari 2004 een man daatbesluit vastgesteld tot mandatering van bezoldigde en onbezoldigde gemeenteambtenaren. De mandatering kan toepassing vinden bevoegdheden: - het namens hem optreden voor de belastingkamer van een gerechtshof. - net namens hem optreden name genoemde leges. De aanwijzings- en mandaatbesluiten treden in werking op de eerste dag na de publicatiedatum van dit weekblad. De besluiten liggen ter inzage bij De Gemeentebalie. U kunt tegen betaling van de legeskosten een afschrift krijgen van dit besluit. irgunningen kunt u krijgen bij de cluster 18 32 of 62 48 35. AANSCHRIJVING BESTUURSDWANG GEPARKEERDE AANHANGWAGENS Eigenaren van onderstaande voertuigen zijn door middel van het aanbrengen van gele stickers met tekst op de voertuigen aange schreven hun eigendommen binnen drie weken, ingaande op de dag na deze bekendmaking, van de openbare weg te verwijderen. - de aanhanger zonder kenteken op de Havikhoek, die met de wie len naar boven noordwestelijk van de hoogbouw staat op de zui delijke rij parkeervakken; - de aanhanger zonder kenteken op de Havikhoek, die noordweste lijk van de hoogbouw staat op de noordelijke rij parkeervakken. Als de eigenaren aan dit verzoek geen gehoor ge gaan tot bestuursdwang op grond van artikel 125 tewet en afdeling 5.3 van houdt in dat het voertuig - daags na het verstrijken van genoemde termijn - wordt verwijderd en opgeslagen, op kosten van de eige naar. De eigenaar kan zijn voertuig tegen betaling van de kosten binnen 3 weKen, ingaande de dag na verwijdering van het voertuig, ophalen op Coenecoop 47 te Waddinxveen. Als het voertuig niet binnen 3 weken wordt opgehaald, zal het voertuig daags na het eind van de termijn worden vernietigd. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen via telefoon 62 46 24. Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar aantekenen (zie BEZWAAR). Wanneer een bezwaarschrift is ingediend, kan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te 's-Gravenhage, sector Bestuursrecht, Prins Clauslaan 60, Postbus 20302, 2500 EH 's-Gra venhage (telefoonnummer (070) 3813111op een daartoe strek kend verzoek van de indiener van het bezwaarschrift, een voorlo pige voorziening treffen, indien de onmiddellijke uitvoering van het besluit onevenredig nadeel zou meebrengen voor betrokkene. Aan de indiening van een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden. Nadere informatie kan worden verkregen bij de Staf Bedrijfsvoering via telefoon 62 46 33. BINNENGEKOMEN BOUWAANVRAGEN De volgende bouwaanvragen zijn ontvangen op de tussen jes vermelde datum: 20040019 Coenecoop 250, het gewijzigd uitvoeren van bouwvergunning 20030149 voor het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een kantoor (19-01-2004) 20040020 Prinses Beatrixlaan 44, het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak (19-01 -2004) 20040021 Bredeweg 2, het oprichten van een warenhuis (15-Q1-2004) 20040022 Jan Dorrekenskade-West 14, het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak (21-01-2004) 20040023 Prins Bernhardlaan 130-232, het veranderen van een woonge bouw (plaatsen deur als toegang naar parkeergarage (22-01 - 2004) 20040024 De Visserhoeve 15, het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woning (22-01 -2004) De gegevens van deze aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de cluster Bouwtoezicht, telefoon 62 48 32 of 62 48 35. VERLEENDE SLOOPVERGUNNINGEN De volgende sloopvergunningen zijn verzonden op de tussen haakjes vermelde datum: 20030144 Noordeinde 36, het slopen van voormalig agrarische bedrijfs gebouwen (de opstallen 1 t/m 8 (22-01-2004) Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar aantekenen (zie BEZWAAR). Met het indienen van een bezwaarschrift wordt de aanvang van de bouw/sloop niet tegengehouden. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector bestuursrecht, t.a.v. de voor zieningenrechter, Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage. De rechter beziet dan of met de bouw/sloop mag worden begon nen. Aan het indienen van zo'n verzoek zijn kosten verbonden. Informatie over de verw Bouwtoezicht, tel. 62 48 32 De COMMISSIE BESTUUR en MIDDELEN vergadert op woensdag 4 februari, aanvang 20.00 uur. Op de agenda: Voorbereiding raadsvergadering (voorstellen) - Voorstel tot vaststelling van de Verordening Burgerinitiatieven. - Voorstel tot vaststelling van het thema Burgerinitiatieven voor het jaar 2004. Voorbereiding raadsvergadering (lijst mededelingen en ingekomen stukken) - Brief van Natuur- en Recreatieschap Reeuwijkse Plassen e.o. d.d. 23 december 2003 inzake toepassing van de zgn. trans- parantiemethode voor doorberekening van aan het schap in rekening gebrachte BTW. - Brief van de Amsterdamse Politieke Partij d.d. 9 januari 2004 om invloed uit te oefenen op het Europese Parlement om afschaffing van het lage BTW-tarief te voorkomen. Mededelingen en Ingekomen stukken - Collegebeslissing d.d. 19 december 2003 tot verhoging van de jaarlijkse bijdrage aan Buro Halt. B. INZAKE DE VERKEERSSITUATIE OP DE BLOEMENDAALSEWEG 1. de Bloemendaalseweg gefaseerd her in te richten en daarbij te kiezen voor een ingrijpende versmalling van de weg op plaat sen waar dat kan tot een breedte van 3,00 m binnen de kant lijnen en een totale asfaltbreedte van 3,40 m, met duidelijk zicht- en herkenbare passeerplaatsen; 2. daarbij uit te spreken dat het karakter van de erftoegangsweg buiten de bebouwde kom wordt gehandhaafd en dat de Bloe mendaalseweg, evenals de Zwarteweg en de Reewal, onder deel wordt van een 60 km/h-zone in het buitengebied; 3. met de gemeente Reeuwijk in contact te treden over aanpassing van de aansluiting Zwarteweg-Bloemendaalseweg-Reewal; 4. met Rijkswaterstaat in overleg te treden over het plaatsen van voorzieningen onder het viaduct Al 2 om de openbare veilig heid daar te verbeteren en de aantrekkelijkheid van die locatie voor hangjongeren te verminderen; 5. bewoners en ondernemers van de Bloemendaalseweg tijdens een informatieavond over de genomen besluiten te informeren; 6. via een enquête bij de betrokken bewoners en ondernemers I tijdens de spits, zoals bijvoorbeeld een afsluiting met palen. Tegen deze informatieve berichtgeving staat geen mogelijk heid tot bezwaar en beroep open. Voor de onder de punten A- 2 en B-2 vermelde besluiten moeten verkeersbesluiten worden genomen. Deze verkeersbesluiten worden t.z.t. in deze rubriek vermeld. Tegen verkeersbesluiten kan wel bezwaar worden aangetekend. Als u een reactie op bovengenoemde besluiten wilt geven, kunt u dit schriftelijk doen ter attentie van de afdeling Openbare Werken, onder vermelding van: "Reactie op bestuurlijk besluit inzake verkeerssituatie Zonnehof dan wel Bloemendaalse weg". In samenwerking met het waterschap Wilck Wiericke gaat de gemeente Waddinxveen in het voorjaar van 2004 de volgende watergangen baggeren: - de watergangen aan weerszijden van de spoorlijn van webos tof de Willem de Zwijgerlaan; - de watergang achter de Vonaellaan; - de watergang langs de Jan Willem Frisoweg Da Costaweg (Ringvaart) en - de watergangen in het Industrieterrein Noord. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Reijm, beginnen in week 5 en duren ongeveer 10 weken. Tijdens de werkzaamheden kunt u overlast ondervinden door het afvoeren van de baggerspecie. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met - de heer K. Bolte van de gemeente Waddinxveen, telefoon 624 661 of - de heer J. Noorlander telefoon 62 32 88. Wanneer u vindt dat uw directe belangen worden geschaad door de vedening van een - hiervoor genoemde - verleende vergun- ning/beschikking, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B W (tenzij in de publicatie een andere proce dure is vermeld). Informatie over de beschikkingen kunt u krijgen bij de genoemde afdelingen. VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN De volgende bouwvergunningen zijn verzonden op de tussen haakjes vermelde datum: 20030274 Zuidelijke Rondweg 250, het plaatsen van een afdak met een instandnoudingstermijn van vijf jaren (20-01 -2004) 20040008 Bonenakker 21, het plaatsen van een dakkapel op het voorge veldakvlak (20-01-2004) 20040012 Roosje Voshoeve 84, het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak (22-01-2004) A. INZAKE DE VERKEERSSITUATIE OP DE ZONNEHOF 1. de situatie bij de aansluiting Mina Druckerhoeve - pad Troelstra- hoeve zodanig aan te passen dat er een poortconstructie voor de 30 km/h-zone ontstaat (met een voorrangsfietspad, waarbij sprake is van een onverplicht fietspad); 2. de Zonnehof aan te duiden als (woon)erf, waarbij bij het begin en eind van deze staat inritconstructies worden gerealiseerd; 3. de Zonnehof te voorzien van wegmeubilair die het onmogelijk maakt dat automobilisten bij de asverspringingen door het open baar groen rijden; 4. het westelijke straatje van de Zonnesingel te voorzien van een voor ziening die de doorgang voor personenauto's onmogelijk maakt, maar de doorgang voor vrachtauto's voor verhuizingen, aflevering van goederen en het ophalen van het huisvuil, alsmede de auto's van de hulpvedeningsdiensten wel veilig stelt (vergelijkbaar met een zgn. bussluis); 5. de vormgeving van de aansluiting van het westelijke straatje van de Zonnesingel op de Zonnehof zodanig aan te passen dat het ver keer vanaf de Zonnehof het westelijke straatje van de Zonnesingel niet meer inrijdt. De volgende vergunningen o.g.v. A.P.V. of andere wettelijke regelgeving zijn verleend: - A.V. Gouda te Gouda: organiseren Groenhoven-plusloop op 1 februari 2004 van circa 13.30 tot 16.00 voor zover net parcours over Waddinxveens grondgebied loopt; - Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking Waddinxveen: organise ren sponsorloop op 14 april 2004 van 18.30 t/m 20.00 uur bestemd voor leerlingen van het basisonderwijs op het parcours rondom de vijver aan de Beatrixlaan; - De heer A. Yilmaz: Drank- en Horecavergunning voor het uitoefe nen van het horecabedrijf in de het perceel Nesse 4 (café restau rant Easy Dinner); - De heer P.W.M. Karsten: Drank- en Horecavergunning voor het uitoefenen van het horecabedrijf in het perceel Zuidkade 3 (Pizze ria Il Canale). peilen hoe hun visie is ten aanzien van eventuele maatregelen i De COMMISSIE OPENBARE RUIMTE vergadert op dinsdag 3 februari, aanvang 20.00 uur. Op de agenda: Voorbereiding raadsvergadering (voorstellen) - Voorstel tot behoeve van gen nabij de Zuidelijke Rondweg Informatie-uitwisseling - Centrumontwikkelingen. door wethouder Barth. - Presentatie over stand van Op de agenda: ig raadsvergad het beschikbaar de aankoop van een gen nabij de Zuidelijke Rondweg Informatie-uitwisseling - Presentatie openbaar vervoer (RijnGouweLijn/Randstadspoor) zaken notitie inbreidlocaties. /\Z7 MB' F* JX'

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 3