rovinciale voorronde Waddinveensen door naar Leerplichtambtenaar van grote waarde YOUNGSTER Valentijnsdisco in ‘De Paddestoel’ Internationale erkenning Waddinxveens bedrijfVosko Heropening ƒ42 Poëzie van toen Collecte Klaverjasavond ‘De Gouwe Dialezing over Westen van Interessegroep wil uitbreiden Amnesty Amerika lij ders’ Kerngroep Ontwikkelings samenwerking bezoekt Ethiopië ^TOERKOOPiReisburo Estee^A service met een zwemmen van nu en u Mannenontbijt Taizéviering Journalistieke Avond bij Vrouwen van Nu MOERKAPELLE - De afde ling Moerkapelle van de Vrouwen van Nu houdt op woensdag 18 februari haar maandelijkse bijeenkomst. Op deze avond komt de heer D.Toet een lezing hou den.De heer Toet is lezers redacteur bij de Goudsche Courant en komt ons onder andere vertellen wat er komt kijken alvorens de krant bij ons op de deurmat valt. Ook hoopt hij tot een levendige discussie te komen over de invloed van de me dia op ons dagelijks leven. Men kan zich hierop voor bereiden door de komende week met extra aandacht het nieuws te volgen en eventuele vragen paraat te hebben. De avond wordt ge houden in Dorpshuis Op Moer en begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Introducés zijn van harte welkom. FunX op kabel Cursus somber heid overwinnen voor 55+ gs. I PAGINA 19 WOENSDAG 11 FEBRUARI 2004 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN (Foto: Liesbeth van der Vis) titel t.w. en 4 ZEVENHUIZEN - Het inter kerkelijk comité Mannen in Beweging Zevenhuizen- Moerkapelle houdt op zater dag 14 februari weer een mannenontbijt. Na het ont bijt wordt er nagedacht over het thema ‘staan op de bres’ aan de hand van Ezechiël 20:34. Geïnteresseerden worden van harte uitgeno digd om aan dit ontbijt deel te nemen. Het ontbijt wordt gehouden in het ‘Hervormd Centrum’, naast de Her vormde Kerk in Zevenhui zen en is van 8.00 uur tot 10.15 uur. De kosten bedra gen vijf euro. WADDINXVEEN - Op vrijdag 20 februari van I9.30 uur tot 22.00 wordt er in ‘De Padde stoel’ aan de Lijsterbesstraat in Waddinxveen weer de populai re jeugddisco van deze speel tuinvereniging gehouden. Deze keer wordt het weer eens een speciale disco. Het wordt een extra ‘liefdevolle’ disco. Want in ‘De Paddestoel’ gaan ze op de Valentijnsdisco Valentijnsdag nog eens overdoen. Het wordt een disco met extra veel slow- WADDINXVEEN de tweede keer een landelijke collecte. De Waddinxveense werkgroep van Amnesty Inter national doet dit jaar voor de eerste keer mee. De collecte zal plaatsvinden van 15 februari tot en met 21 februari 2004. Zevenhuizen. informatie: ZEVENHUIZEN - DeTaizé- werkgroep houdt op zondag 15 februari weer een oecu menisch avondgebed. In deze vieringen staan stilte, inkeer en meditatie centraal. De Evangelielezing is uit Lucas 19, er wordt gebeden en er worden ‘Taizéliederen’ ge zongen, begeleid door gitaar en dwarsfluit.De viering vindt plaats in het gebouw van de Gereformeerde kerk Dorpsstraat 106 en duurt van 19.00 tot 19.30 uur. Vooraf wordt er ingezongen vanaf 18.30 uur. DeTaizé werkgroep bestaat uit leden van de RK. Gemeenschap, Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk te Zevenhuizen- Moerkapelle. WADDINXVEEN - Het Ni- von, afdeling Waddinxveen en omstreken, organiseert op donderdag 12 februari een dia lezing over de natuurgebieden van het westen van Amerika. P. de Pater, een bekende natuur fotograaf, vertoont dia’s en vertelt daarbij zijn verhalen. De dia-avond is in het Buurt centrum ‘De Boog’, Constan- tijn Huijgenslaan 2 in Waddinx veen. De avond begint om 20.00 uur. De entree is voor leden gratis en voor niet-leden 2,30 euro.Voor meer informa tie: tel. 0182-616078. Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Cl 000 Passage 208, Waddinxveen. 20 jaar REGIO - FunX, een publieke multiculturele radiozender, is op I februari toegevoegd op de kabel in Midden-Hol- land. FunX richt zich met een muzikale format op (stads-) jongeren en jong volwassenen in de Randstad. De zender is in verschillen de regio’s te ontvangen. In Midden-Holland zal de Rot terdamse versie te horen zijn. Funx is te ontvangen op kabelfrequentie FM 90,5 Mhz. REGIO - De afdeling Pre ventie en Dienstverlening van de RIAGG Midden Hol land start op maandagoch tend 15 maart 2004 met de cursus "In de put, uit de put" voor 55-plussers die zelf hun somberheid willen over- winnen.De cursus is bedoeld voor mensen die last hebben van depressiviteit, somber heid of‘het nergens meer zin in hebben en die actief willen leren hoe ze met somberheid kunnen omgaan. De cursus bestaat uit elf we kelijkse bijeenkomsten van 09.30-12.00 uur in de Ro- bert-Fleury Stichting (Jac. P. Thijsselaan 45) in Gouda. Er kunnen maximaal 10 deelne mers vanaf 55 jaar meedoen. De cursus kost 25 euro per persoon. Vooraf hebben de deelnemers een individueel kennismakingsgesprek met de cursusbegeleiders.Voor nadere informatie of aanmel dingen kan contact worden opgenomen met Renske van Rooijen, afdeling Preventie en Dienstverlening, tel.: 0182-682326. les omhoog komen. Dat is wel vervelend, want dan zit je zo te trillen tijdens het lezen.” Afslui ter is Annemiek. Marissa heeft gelijk, haar vriendin is inder daad erg goed in de verschillen de stemmetjes. Opgelucht haalt ze adem als ze nummers en is er de Miss en Mister Paddie Verkiezing. Ook is er een loterij tijdens de disco waarbij je mooie Valentijnsprij- zen kan winnen.De voorver koop is op maandag 16 februari van 19.30 tot 20.00 uur, in het gebouw van ‘De Paddestoel’. Kaartjes zijn alleen via de voor verkoop verkrijgbaar en kosten 1,50 euro.De disco is voor de jeugd van 9 tot en met 14 jaar. De disco is van 19.30 tot 22.00 uur. velden. Gezien het resultaat van het afgelopen jaar wordt verwacht, dat op deze manier het schoolverzuim zal vermin deren. A.B. ren bestaat voor deze manier een groeiende belangstelling. De toenemende vraag van ou ders en leerlingen bij de leer plichtambtenaar om informatie en/of ondersteuning is een goe de reden om dit beleid in de komende schooljaren als lei draad voor zorg en preventie in samenhang met het jeugdbeleid voort te zetten. Het bestraffen via proces-ver- baal wordt pas dan gehanteerd als alle andere middelen en we gen geen oplossing hebben kunnen bieden. In het school jaar 2002/2003 waren er 4657 volledig leerplichtigen en 398 partieel leerplichtigen.Absoluut verzuim kwam onder dit aantal leerlingen niet voor, maar bij 40 leerlingen was er wel een rela tief verzuim. Om dit te kunnen oplossen werd in veertien gevallen be middeld, werden 84 preventie- gesprekken gevoerd en in tien gevallen vond een zodanige voortijdige signalering plaats dat dreigende problemen kon den worden voorkomen. Ge zien het succes om schoolver zuim verder terug te dringen is overleg met de zorg-advies- teams op scholen, met de poli tie en hulpverleningsinstanties een belangrijke schakel. Ook de contacten met scholen, ouders en leerlingen zullen in de ko mende jaren verder worden uitgebouwd, alsmede de korte lijnen van bemiddeling, voor lichting en samenwerking met andere disciplines en beleids WADDINXVEEN - Autoclub ‘De Gouwe Rijders’uit Wad dinxveen houdt aanstaande donderdag haar traditionele klaverjasavond in Hotel Café ‘De ze mag stemmen, „Maar, je mag niet op je eigen school stem men.” „Shit,” klinkt het vanuit het publiek, „Nou, dan loop ik wel stiekem met een andere school mee. Kan ik toch op jou stemmen!” Melissa van de Eben Haëzer- school bijt de spits af. Zonder blikken of blozen vertelt ze uit het hoofd de inleiding van haar boek. Ondertussen vergelijken twee vrienden welke kleur hun toverbal is die ze zojuist in hun mond hebben gestoken. Anne miek plukt onophoudelijk aan het oor van haar olifantenknuf fel. „Dit is mijn geluksknuffel. Ik heb hem vorig jaar in Oosten rijk gekocht en hij heet Tikker tje.” Inmiddels is Anouk (II) van de Kameleon aan de beurt. Anouk vertelt heel spannend en neemt af en toe gepaste stiltes. De ju ry luistert aandachtig en maakt zo nu en dan een aantekening. Wanneer Anouk tijdens het voorlezen ’shit’ zegt, kijkt een klein meisje verschrikt op naar haar vader. Als Margrit van ’t Reigerbos (Zevenhuizen) aan de beurt is, sluipen er gieche lend vier vriendinnetjes naar achter. Uit een plastic tas komt een knalgroen spandoek te voorschijn: ’Hup Margrit’. De twee vrienden zijn niet onder de indruk van de aanmoedigin gen. Hun toverbal is ondertus sen in de kleur groen veran derd. Als een na laatste is Evert (12) van de Bethelschool aan de beurt. Hij is de enige man tus sen acht dames. („Ik denk dat veel jongens voorlezen te meis jesachtig vinden.”) Als zijn naam wordt opgenoemd, wurmt hij zich tussen de rij door naar vo ren. Evert krijgt tijdens het le zen een rode blos op zijn wan gen en de woorden komen uit Tijdens de opleiding hebben de kandidaten een klaar is. Het zit erop, nu is het aan de jury en het publiek om een keuze te maken wie er doorgaat naar de provinciale voorleeswedstrijd in Zoeter- meer (periode maart-april). Laura Breugem van De Een dracht (Zevenhuizen) wordt door het publiek uitgekozen tot voorleeskampioen. Anne miek de Nijs van de Dick Bru- naschool is voor de jury de WADDINXVEEN - Mensen- voorleeskampioen. En de vrien- rechtenorganisatie Amnesty In den? Hun toverbal is uitge- ternational houdt dit jaar voor kleurd en eindigt als klein wit balletje. WADDINXVEEN - Twee leden van de Kerngroep Ontwikke lingssamenwerking, Marjolein van der Linden en Huub Huij- ten, vertrekken op woensdag 18 februari voor een reis naar Ethiopië. Zij zullen er bezoeken gaan brengen aan de projecten die door de Kerngroep (en Novib) worden gesteund. De reis duurt tot I maart. De reis bestaat onder andere uit een bezoek aan Tigray; de meest noordelijke provincie van Ethiopië die grenst aan WADDINXVEEN - Vosko Networking uit Waddinxveen is door Nortel Networks, een wereldwijde producent van da ta- en telecomapparatuur, uit geroepen tot beste Europese partner. De bijbehorende award kreeg het management van Vosko deze week uitgereikt tijdens een speciale bijeen komst in Madrid. In het jury rapport roemde Nortel het Waddinxveense bedrijf voor de REGIO - Iedere dinsdagoch tend is er een bijeenkomst van de regionaal samengestelde in teressegroep (studiegroep) ’Know How’ om met elkaar twee pittige uren door te bren gen. Actualiteiten, kunst, cul tuur, maatschappelijke vraag stukken worden aangesneden en bediscussieerd, leder initia tief, interesse of idee fs moge lijk om in te brengen. De och tend bestaat uit twee delen. Men begint met het onder werp. De onderwerpen wor den weliswaar voorbereid door I deelnemer, maar daarnaast is het de bedoeling dat iedereen zich tenminste even inleest (en cyclopedie, internet, knipsels). Na de koffiepauze komen de actualiteiten aan bod. Per week is een deelnemer verantwoor delijk voor het vergaren van de actualiteiten. Daarnaast wor den de actualiteiten besproken die door de overige deelne mers ter sprake worden ge bracht. Ook bespreekt de groep met regelmaat een boek. Soms wordt er afgesproken een museum, een expo of een cultureel evenement te bezoe ken. Het gericht samenzijn op deze manier werkt inspirerend en stimulerend en kan helpen de kennis te vergroten en je mening te vormen of bij te stel len. De groep wil uitbreiden en is daarom op zoek naar nieuwe deelnemers uit Gouda en om geving. Voor inlichtingen: S.Ro- mijn, tel: 0182 - 385914. ZEVENHUIZEN - Elke zater dag van 16.30 tot 18.00 uur wordt er weer naturistisch ge zwommen in het zwembad ’De Koornmolen’ Voor meer www.nfn.nl/npn. grote en complexe netwerkin frastructuren die zij bouwt en onderhoudt bij zeer aanspre kende bedrijven en instellingen in Nederland. Ook loofde de Canadese multinational de in middels vijftien jaar lange rela tie tussen Vosko en Nortel Networks en haar klanten,Vos ko’s expertise en haar recente successen met nieuwe Nortel technologieën. Mare Gozeling enWim Coenen van Vosko ont- WADDINXVEEN - Al ruim van tevoren heeft iedereen een plekje veroverd voor de grote witte rieten stoel in de biblio theek van Waddinxveen. De re gionale ronde van de Nationale Voorleeswedstrijd. Negen scholen uit Waddinxveen, Ze venhuizen en Boskoop kozen hun schoolkampioen. Vandaag gaan er twee door naar de pro vinciale ronde in maart. Eén wordt er gekozen door de vak jury (Mariëlle Sterkenburg, Bri gitte Bosman en Thea Huizer) de ander wordt gekozen door het publiek. Alle aanwezigen hebben namelijk een stembiljet gekregen die ze na het voorle zen kunnen gebruiken. De negen deelnemers zitten wat zenuwachtig naast hun vriendjes,familie, meester of juf. In hun grote witte T-shirt met daarop ’schoolkampioen’ en het gekozen voorleesboek in de handen wachtten ze totdat de wedstrijd begint. Annemiek (10) van de Dick Brunaschool zit op de achterste rij met haar vriendinnen. Voor haar duurt het nog even, ze is als laatste aan de beurt. Zenuwachtig was ze eigenlijk helemaal niet, tot vanmorgen. Annemiek weet ei genlijk niet waarom zij nu juist de kampioen is geworden van haar school. Vriendin Marissa weet het wel: „Zij doet die stemmetjes altijd zo leuk.” De Nationale Voorleeswed strijd is een leerbevorderings- project voor kinderen uit de twee hoogste groepen van de basisschool. Elke school kiest haar eigen yoorleeskampioen die via de lokale, regionale en provinciale voorrondes een plekje kan bemachtigen in de fi nale van de Nationale Voorlees kampioen van Nederland. Medewerkster Hetty Colijn legt uit dat iedereen in de pau- zijn mond alsof hij het zelf ook nog erg spannend vindt. Maar Evert is tevreden over zijn prestatie: „Het ging goed, beter dan op school. Ik was eigenlijk helemaal niet zenuwachtig, maar de laatste drie minuten voordat ik moest, voelde ik al- Enthousiasme, geloof in eigen kunnen, goede omgangsvormen een stevige portie doorzettingsvermogen zijn noodzakelijk om aan de opleiding te beginnen. Wie interesse heeft (wij zoeken nog slechts 1 kandidaat) stuurt een mailtje naar toerkoop@tiscali.nl en vraag naar de uitgebreide informatie of stuur een kort CV naar Toerkoop Reisbureau Estee, Dorpsstraat 52, 2661 CH te Bergschenhoek t.a.v. J.C.M. Steijn. WADDINXVEEN - Uit het jaarverslag van de leerplicht over het schooljaar 2002-2003 blijkt dat een ambtenaar, speci aal belast met de uitvoering van de Leerplichtwet, grote waarde heeft. Juist door het beschik baar zijn van deze ambtenaar kan schoolverzuim worden voorkomen doordat de proble men vaak al vroegtijdig worden gesignaleerd. Hierdoor kan een onderwijsachterstand worden voorkomen. Dit is een van de uitgangspunten van het leer- plichtbeleid en werkt door in de gedragsvorming van de leer lingen. In dit schooljaar is ook weer gebleken dat bemiddeling en overleg met de ouders van de,leerlingen als positief wordt ervaren en het voorkomen van schoolverzuim beter is dan ge nezen. Gelet op voorgaande ja- Eritrea. Sinds 1997 steunt de Kerngroep daar de Relief So ciety ofTigray (REST). Dit is een plaatselijke organisa tie die samen met de bewoners werkt aan het bereiken van voedselzekerheid en het verbeteren van het natuurlijk milieu. Ook de verbetering van de gezondheidszorg en de wa tervoorziening maken deel uit van het werk van REST. Na een eendaags bezoek aan de historische stad Axum be zoeken de kerngroepleden de hoofdstad Addis Abeba. In deze op meer dan 2000 meter hoog te gelegen stad steunt de Kern- ‘De Unie’aan de Kerkweg groep de organisatie IHA-UDP Oost. Inschrijven kan vanaf die zich inzet voor de verbete ring van de levensomstandighe den in een van de allerarmste krottenwijken. De twee Kerngroepleden gaan met een gezelschap van 10 per- vingen de award tijdens het Partner Forum 2004 uit handen van Steve Pusey, president Nor tel Networks, Europe, Middle East and Africa. „In het interna tionale geweld van vele grote bedrijven die Nortel vertegen woordigen is dit een enorme internationale erkenning voor ons bedrijf en van onze bijdra ge aan het succes van Nortel Networks", aldus Gozeling, sa les manager van Vosko. Ons bedrijf heeft een interne opleiding. Jonge mensen met een Havo, VWO of gelijkwaardig diploma leiden wij graag op tot "de beste reisadviseur van het westelijk halfrond e.o." Leeftijd rond de 20 jaar. Per 1 april 2004 begint de opleiding op het hoofdkantoor in Bergschenhoek. De bedoeling is dat de medewerker de praktische opleiding volgt in ons kantoor te Waddinxveen en de theorie (1 dag per week) in Bergschenhoek. De kandidaten draaien verder volledig mee in het arbeidsproces begeleid door een mentor. ZEVENHUIZEN - Dichteres en columniste Pink verzorgt op vrijdag 20 februari een works hop poëzie met als titel ‘Poëzie van toen, van nu en van u’ in de bibliotheek van Zevenhuizen. Vragen die aan de orde komen zijn: welke vormen zijn er, wat maakt een tekst tot poëzie? En natuurlijk beginnen we met le zen, voordragen en smullen van bestaande gedichten die we ei genlijk allemaal wel kennen. Al is het maar alleen de eerste re gel Lekker samen terug in onze herinnering om zo in de sfeer voor het eigen werk te komen. Tijdens de workshop wil Pink deelnemers handvatten aanrei ken om zelf te gaan schrijven. Als u een eigen gedicht willen inbrengen: doen! Want in een workshop werk je met elkaar aan het resultaat. De workshop is een onderdeel van de serie Koffielezingen en begint om 10.00 uur. Entree: 5,00 incl. kof fie (en/of thee). Graag van tevo ren (telefonisch of per e-mail) aanmelden 0180 - 638388, in- fo@bibliotheekzevenhuizen.nl. Bibliotheek Zevenhuizen Dorpsstraat 87 19.45 uur. Het klaverjassen begint uiterlijk om 20.15 uur. Elke avond wor den er vier ronden gespeeld en zijn er leuke prijzen te winnen. Geïnteresseerden hoeven niet sonen. De groep bestaat verder verplicht lid te zijn om mee te uit een vertegenwoordiger van doen. een Novibgroep uit Venhuizen, - een medewerker van het Cen trum voor Ontwikkelingssa- Naturistisch menwerking Overijssel, een drietal medewerkers van Zorg instellingen in Zwolle en Hen gelo (die al enkele jaren een uitwisselingsprogramma heb ben met IHA in Addis Abeba), een Ethiopische, die meereist namens de Ethiopische organi saties in Nederland en een be geleider van Novib. 1 1 -1 veld vond dat het tijd was voor een fris se wind en moderniseerde de zaak. De goudvissen kunnen in ieder geval hun WADDINXVEEN - Kledingzaak Dabasto op De Passage had vorige week donder dag haar heropening. Eigenaar J. Groene- ■T ogen de kost geven. Hun ’huisje’ is in de grote kroonluchter in het midden van de zaak. (Foto: Liesbeth van der Vis)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 19