Gemeente Waddinxvener honderd jaar Deze start onderzoek Week woonbehoefte f t 6.95 LET OP BENT U TOE AAN VERVANGING A 4 GRATIS b BURGER VERRAS^ UW VALENTIJN MET EEN KAART EN/OF CADEAU CDA uit kritiek op voorlichting Centrumplan Verwarrende geruchten over ’t Weegje’ Sta GLASBEEK AUTOSCHADE B.V. Kindercarnaval in Zuidhonk Citotoets 1 europaJuin Kindermiddag in carnavals- Van den Berg derde Sport 1 @1 Discoavond bij Stichting Pacara WADDINXVEEN - Stichting Pacara houdt op woensdag 18 februari een discoavond voor verstandelijk en lichamelijk ge handicapten kinderen van acht tot en met achttien jaar. Ook de verstandelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen uit heel regio Gouda zijn van harte wel kom. De muziek wordt ver zorgd door Stick to the Lips uit Leiden. De disco is in de gym zaal van deTheoThijssenschool aan de Kerkweg - Oost.De dis co begint om 18.30 uur en duurt tot 22.00 uur. De entree is gratis, een consumptie kost 0,25 euro. Harddrugsverkoper aangehouden Kalligrafietentoonstelling in bieb banketbakkerij Ruit reparatie sfeer V Woonbehoefte r Zie pagina 2 NEELEMAN JF Leerplicht ambtenaar Voorlees- kampioen Range Rover 4.6 HSE Automaat Van: 27 november 1998. 82.000 échte Km’s. (onderhoudsboek)es aanwezig) Donkergroenmetallic. Zwart leder. Goed voor auto's.1 Vraagprijs 23.950.00 De Vries Uitvaartverzorging Tesselschadelaan 22 2741 AT Waddinxveen Tel: 0182-630828 Gratis nummer voor het melden overlijden 0800 - sterfgeval (0800-7837343825) www. devriesuitvaartverzorging. nl Nu verkrijgbaar! 9 UI Voor Valentijn! Verdient u elke maand een bos brandnetels of wordt het de Librije? Maak slim gebruik van de lage rentestand en bespaar aanzienlijk op uw hypotheek. Laat de rekenmeesters uw voordeel berekenen. wHN Tel. (079) 593 39 67 I 57e JAARGANG nr. 2887 (Foto: Liesbeth van der Vis) 1 ï- - - k i i r i Phalaenopsis Prachtige orchidee in diverse kleuren. Atletiekbaan staat onder water Gemeente start een onder zoek naar woonbehoefte van starters Twee Waddinxveensen door naar provinciale ronde Minder schoolverzuim door beter toezicht KERKWEG OOST 18S 2741 HD WADDINXVEEN TEL. <0182164 00 72 GOUDA.ACHTERWILLENSEWEG 31,0182-581337, DONDERDAG KOOPAVOND WOERDEN. RIETVELD 36A, 0348-415667, VRIJDAG KOOPAVOND WADDINXVEEN - De heer Pieter C. van As is vorige week woensdag honderd jaar geworden. Wethouder Gerts felici teerde hem namens het gemeentebe stuur. Burgemeester Jonkman kon niet aanwezig zijn. Hij is in het buitenland om zijn eerste kleinkind te bewonderen. De heer Van As is geboren op het‘eiland' Goeree in Zuid-Holland. Als zoon van een landbouwer hielp hij op elfjarige leef tijd na de lagere school zijn vader op het land. HYPOTHEKEN - PENSIOENEN VERZEKERINGEN ONDERHOUD ALLE MERKEN APK-KEURINGEN DESKUNDIG ADVIES in leven. Zij zijn vierentachtig en zesen tachtig jaar oud. Daarnaast heeft de honderdjarige nog veel contact met zijn neven, zoons van een broer.De heer Van As woont nog zelfstandig, fietst nog en is volgens zeg gen nog goed gezond („alleen een klein beetje evenwichtsstoornis”). Van As vierde zijn verjaardag met familie en bekenden in hotel restaurant Toor in Alphen a/d Rijn, zodat zijn zussen ook aanwezig konden zijn. in beslag evenals een kleine hoeveelheid wiet. De verdachte is dinsdag bij jus titie voorgeleid. Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voorWaddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van CI000 Passage 208, Waddinxveen. Tel: (0172) 21 06 12 Bezoek ook: uuu'. uegenumstandigheden .nl Kantoorboekhandel Kon. Wilhelminaplein 6 - Waddinxveen Tel.(0182) 61 30 61 Fax (0182) 61 91 15 Burger boek en kantoor b.v. Dorpstraat 39 Waddinxveen www.burqer-waddinxveen.nl VAN UW KEUKEN- INBOUW- APPARATEN wu KOMEN GRATIS BIJ U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WU LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT N AAR: 5 ui O 5 8 1 rs Het grote gezin met acht kinderen ver huisde naar Waddinxveen toen Van As zeventien jaar was. Zijn vader werd ‘zet- boer’ bij de heer Van Dort Kroon (de zoon van de oud burgemeester van Wad dinxveen G.van Dort Kroon, 1910-1920). Ook daar hielp hij als zoon weer mee op de boerderij. De heer Van As is weduwnaar; zijn vrouw overleed op zesenvijftigjarige leeftijd. Het paar heeft geen kinderen gekregen. Er zijn nog twee zussen van meneer Van As www.europatuin.nl WADDINXVEEN - De afgelo pen drie dagen, van dinsdag tot en met donderdag, bogen de basisschoolleerlingen van groep acht in Nederland het hoofd over de Citotoets. De uitslag van de toets, die onderdelen als rekenen, geschiedenis en be grijpend lezen bevat, zal een ad vies zijn voor het schoolniveau in het middelbare onderwijs. De uitslag is niet bindend, ook het advies van de desbetreffen de docent speelt een belangrij ke rol. De uitslag van de Cito toets komt waarschijnlijk in de tweede week van maart. CDC Assurantiën Engelandlaan 60A, Hazerswoude-Dorp Bel: (0172)23 57 00 Guy Luder of Guido Rhijnsburger snelservice het snelle en persoonlijke adres voor: opgenomen als natuurgebied en dat is nog steeds bindend. Als het streekplan gewijzigd zou zijn, zou Waddinxveen ogenblikkelijk in het geweer zijn gekomen om actie te voe ren en hiertegen te proteste ren. De gemeente hecht grote waarde aan dit natuurgebied. Dijksterhuis betreurt dergelijke geruchten, want die brengen al leen maar verwarring bij de burger. A.B. gonnen bij SWW en heeft de lessen daarna van haar leer meester, Cees van der Poel, overgenomen. Voor informatie over de cur sus: tel. (0182) 615555 of 631932. De expositie is te be kijken gedurende de opening stijden van de bibliotheek. De toegang is gratis. In de commissievergadering van Openbare Ruimte vorige week dinsdag gaf Mevrouw Van Went (D’66) aan dat de woonenquête nog een aanvul ling behoefde. Het blijkt dat het voor starters tussen de acht tien en dertig jaar niet gemak kelijk is een woning te krijgen. De fracties in de commissie gingen zonder meer akkoord met het houden van dit aanvul lend onderzoek en de uitkomst hiervan zal alsnog worden toe gevoegd aan de Woonvisie, om op deze manier een juist in zicht te krijgen. De gemeente Waddinxveen laat de Woonvisie Waddinxveen opstellen voor een goed woon beleid in de toekomst. In de Woonvisie komt te staan hoe starters op de woningmarkt beter aan de bak kunnen ko men, welke nieuwbouw op Triangel en op andere plekken komt, de manier waarop verg rijzing het hoofd wordt gebo den en hoe bestaande buurten prettig leefbaar kunnen blijven. De gemeente wil graag de me ning van haar inwoners horen voordat het woonbeleid wordt opgesteld. De gemeente heeft hiervoor het Onderzoeksinstituut OTB van de Universiteit Delft inge schakeld, een instituut dat ruime ervaring heeft met het maken van toekomstplannen De raad weet nog niet genoeg om voldoende inzicht te krij gen. Wethouder Barth kon op deze vraag nog geen concreet antwoord geven omdat ver schillende zaken nog moeten worden geregeld en ook een aantal organisaties nog moet worden gehoord. Het is en blijft een complexe zaak en be langrijk is te weten hoe groot het maatschappelijk draagvlak is. Voor de PCW was dat aan leiding nu al te melden dat de ze partij in de volgende verga dering een motie indient om meer duidelijkheid over de af- wegingsfactoren te krijgen. Omdat een aantal bouwstenen nog niet beschikbaar is, zei wet houder Barth dat een nieuwe lijst van data moet worden ge maakt. Het blijkt dat het niet haalbaar is om het Centrum plan in de raadsvergadering van maart 2004 vast te stellen, om dat een aantal zaken nog moet worden geregeld. A.B. /Auto\ snelservice Coenecoop 397. Waddinxveen. Tel. (0182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandag Vm vrijdag. 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) voor gemeenten en woonwij ken. Eind vorig jaar heeft het OTB al een representatief onderzoek gedaan onder mensen die al een woning hebben. Hieraan hebben vijftienhonderd mensen meegewerkt. Opvallende pun ten uit dit onderzoek zijn: de grote vraag naar nieuwbouw, een grote behoefte aan vrije kavels om een woning op te bouwen en de keuze van senio ren voor nieuwbouw in het be staande dorpsgebied dan voor nieuwbouw in de Triangel.Bij de wat jongere mensen blijkt deze keuze juist andersom te zijn. Aan de hand van de enquête die bij achthonderd starters (een representatief gedeelte) de komende dagen op de deur mat zal vallen, probeert de ge meente een antwoord te krij gen op de vraag of deze jonge starters graag zouden willen verhuizen, wat voor soort huis vesting zij willen en hoeveel zij daarvoor willen betalen. Het is belangrijk dat alle aangeschre ven starters de vragenlijst in vullen. De uitkomsten bepalen voor een belangrijk deel het toe komstige woonbeleid voor starters. De uitkomsten van het onderzoek zijn medio maart beschikbaar en worden meege nomen in de Woonvisie Wad dinxveen. A.B. k FINANCIËLE SiENSTEN PR4 Financiële Diensten is de nieuwe onafhankelijke I verzekeringsintermediair in uw regio. Bel voor een afspraak, I onze aanpak zal u verbazen! Bredeweg 35 2751 GH Moerkapelle I e-mail: info@pr4.nl www.pr4.nl tel. (079) 593 39 67 WADDINXVEEN - Binnenkort krijgen achthonderd thuiswonende jongeren in Waddinxveen tussen de acht tien en dertig jaar een vragenlijst opgestuurd. Hiermee wil de gemeente nagaan of zij willen verhuizen en welke woonwensen zij hebben. De uitkomst van dit onderzoek wordt gebruikt om het gemeentelijk woonbeleid voor ‘starters’ vorm te geven. De gemeente deed al eerder on derzoek naar de woonbehoefte onder de Waddinxveense bevolking, maar omdat de enquête door het hoofd van het gezin werd ingevuld kwamen de wensen van jonge ‘starters’ niet aan bod. WADDINXVEEN - De laatste tijd doen geruchten de ronde dat ’t Weegje niet meer als na tuurgebied wordt aangemerkt, in verband met de aanstormen de woningbouw. In de commis sie Openbare Ruimte werd aan wethouder Dijksterhuis de vraag gesteld, wat van dit ge rucht waar is. Dijksterhuis zei dat dit gerucht volkomen uit de lucht gegrepen is. In het streekplan is 't Weegje ZEVENHUIZEN - Twee por tiers van een uitgaansgelegen heid aan de Zuidplas hebben een zeventienjarige Rotter dammer op zaterdagavond be trapt toen hij harddrugs wilde verkopen aan een Spaanse be zoeker. De jongen is overgedragem aan de gewaarschuwde politie. De politie nam 51 smileys (extacy) addinx OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN WADDINXVEEN De Wad dinxveense Ulli van Veen toont deze maand haar werk en dat van haar cursisten in de open bare bibliotheek. Kalligrafie is creatief zijn met letters, waarbij de letters uit oude boeken worden vertaald naar het heden. Van Veen is zelf als cursiste be- WADDINXVEEN - Gebackerij - Party Service van den Berg, van Ton en Cees van den Berg, heeft de derde plaats behaald in de landelijke competitie Ban ketbakkerij van het Jaar 2004.Voor de tweede keer is de titel van Bakkerij en Banket bakkerij van het Jaar uitgereikt. De acht genomineerden heb ben vijf weken met zenuwen rondgelopen. Om Banketbak kerij van het Jaar te worden, wordt het hele bedrijf doorge licht. Alle deelnemende bedrij ven werden beoordeeld op hun presentatie, het assortiment, hygiëne, personeelsbeleid, klantvriendelijkheid en recla- me/promotie. De acht eindfina- listen werden nogmaals onder de loep genomen, waarbij ook het financiële gedeelte aan bod kwam. Gebackerij van den Berg kreeg, onder andere, als sterke pun ten mee van de jury: Het heb ben van een breed en divers as sortiment, het nastreven van de HACCP, een mooie website en de Party Service. WOENSDAG 11 FEBRUARI 2004 WADDINXVEEN - In het Zuidhonk gaat op zaterdag I4 februari het dak er weer af tij dens de kinderdisco.Deze kin derdisco zal in het teken staan van carnaval. Carnavalsvereni ging de "Gouweslobbers" zul len ook van de partij zijn om er een daverend feest van te ma ken.DJ Rene, Koen Jasper draaien de muziek om op te dansen, te springen en polonai se te lopen.De carnavalsvereni ging stelt een prijsje ter be schikking voor de leukst verklede jongen en meisje. De kinderdisco begint om I8.30 uur en duurt tot 20.00 uur.De kosten van deze kinderdisco is 1.50 euro per persoon, dit is in clusief een lot voor de loterij en een consumptiemunt. WADDINXVEEN - De Mobie le Service van Automark staat vrijdag 13 februari van 9.00 tot 17.00 uur op de parkeerplaats van Winkelcentrum Groens- voorde (Beethovenlaan) voor een gratis voorruitinspectie. De voorruit wordt ter plekke geïnspecteerd en de eigenaar krijgt een deskundig en vrijblij vend advies met betrekking tot eventuele beschadigingen. Een afspraak maken is niet no dig. Reparatie van de voorruit is voor WA-Plus, Casco en All- Risk verzekerden geheel zon der kosten. Voor de juiste verzekeringsge- gevens moet bij reparatie wel de laatste groene kaart worden meegenomen. (Deze aanbie ding geldt niet voor particulier verzekerden van Centraal Be heer.) Ook is er de mogelijkheid om voor vijftien euro het kenteken in de autoruit te laten graveren. Voor vijf euro extra wordt een speciale reflectielaag over de gravures aangebracht. WADDINXVEEN - Raadslid H.A.van Berkesteijn (CDA) uit- te tijdens de vergadering van de commissie Openbare Ruim te kritiek op de gehouden voorlichtingsavonden over het Centrumplan.Van Berkesteijn is van mening dat deze voorlich ting eenrichtingsverkeer betrof. De gemeente geeft de voor lichting en dan pas wordt aan de burger gevraagd hoe men over het plan denkt. Hij advi seert een avond te houden waarin de gemeenteraadsleden de bevolking gelegenheid geeft haar visie te geven over het plan naar de gemeenteraad toe. Wethouder Barth (onder ande re Centrumontwikkeling) zal zich hiertegen niet verzetten, want het ligt aan de raad of hij deze hoorzitting wenst. De Vo gel (WD) had nogal wat moei te met het voorstel van Van Berkesteijn. Er zijn tal van ver slagen. Vogel: „Als de raad in zicht krijgt in deze verslagen, is een hoorzitting dan nog wel nodig,” merkte hij op. Boven dien brengt een hoorzitting door de raad weer de nodige vertraging met zich mee. Het voorstel van het CDA viel bij de fracties in goede aarde, maar zij willen eerst het voor stel bespreken in de volledige fractie. PCW wenste te weten hoe groot het gehele plan wordt en wat voor invloed de opgemaakte lijst van afwegings- factoren op het geheel heeft. TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN WADDINXVEEN - Wijk en Speeltuinvereniging "De Padde stoel" organiseert op woens dag I8 februari een kinder middag in het teken van carnaval. Alle kinderen van vier tot en met twaalf jaar zijn van harte welkom en mogen verkleed ko men. De middag duurt van 13.30 tot I5.30 uur en de entree is gratis. U vindt "De Paddestoel" aan de Lijsterbesstraat nr I8. Voor digitaal kijk op www.sonneveld.nu Noordkade 24 2741 EV Waddinxveen Telefoon Bg U* JM 0’82 6'25 88 z o Q LU O

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 1