g[o)0@g)@O© II Kunststofbaan moet atleten Antilope uit misère helpen Waterpolodames I in kruisfinale tegen Grando GZC Donk Winst voor Be Fair Toos Turn Team eerste Vijfde Bridge Marathon groot succes winnaar Darten in Poloteam in Italië Wisselende Moerkapelle 4 onderuit in A-diploma Geslaagde polotrainers Korbis naar gelijkspel zonnig zuid Nynke Pereboom verrassende vangsten de promotiecompetitie. Ze gin- voor HSW gen van een elfde naar de tiende «J WSE tegen leider SJZ WADDINXVEEN - De voet balvereniging WSE speelt op zondag I5 februari op eigen terrein tegen de leider in de vierde klasse B SJZ uit Zoeter- woude. Aanvang van de wed strijd van de week I4 uur. Het programma is verder: zondag dezelfde cijfers gewonnen. Wel I5 februari: RVC’33-Groene- weg, Waddinxveen-Aeolus, za terdag I4 februari: Floreant- Moerkapelle, Be Fair-Sportief. Jetske Wiersma vijfde bij NK supersprint Lastige tegenstander Bel voor meer info: 0182 51 33 23 of mail naar: aertsglas@planet.nl Pros per persoon 19,50 p.p. WOENSDAG 11 FEBRUARI 2004 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PANCAKE CRUISE BRUNCHVAARTEN VALENTIJNSCRUISES UURVAARTEN KINDERFEESTJES en ook het bedienend personeel van het Anne Frank Centrum zorgde er in de namiddag voor, dat de deelnemers met een drankje en een hapje al spelende op hun wenken werden bediend. Naarmate het einde naderde, omstreeks 22.15 uur, werd er steeds meer en luidruchtiger ge lachen om de spelkapriolen, die de spelers en speelsters uithaal den aan het einde van de Bridge Denksport Marathon. Vermoeid, maar wel voldaan, haalden alle deelnemende bridgers de finish. Dit jaar waren verschillende be drijven in Waddinxveen bena derd om ook hun financiële steentje bij te dragen aan de Bridgeclub Waddinxveen bij de Het Heren I team van Van Uden-De Gouwe wist vooraf dat zij in DAW Finenzo uit Alk maar een lastige tegenstander zouden krijgen. In de uitwed strijd moest De Gouwe al het onderspit delven met I 1-6. Nu ging het eigenlijk niet veel beter over een positief besluit Kosten van aanleg 550.000 euro. Ook bij de ge meente leeft het besef dat men moei lijk huur kan blijven vragen voor een baan die niet altijd is te gebruiken. Baanbrekend is de kunststof-accom- modatie in Waddinxveen overigens niet. Eerder werden kunststofvelden voor de hockeyclub Waddinxveen en de korfbalvereniging Korbis aangelegd. Wanneer wordt met de aanleg van de atletiekbaan in het sportpark Gou- webos begonnen? Bert van der Knaap, die in de laatste ledenvergadering Rob Meijer opvolgde, is vol goede moed. „In februari zal de aanbesteding wor den gedaan waarna eind maart met de aanleg zal worden begonnen.Voor het einde van de zomer hopen we dat de baan klaar is. Dat is van belang voor de toplaag, die alleen kan worden aan gebracht als de temperatuur plm. vijf tien graden is. De bovenlaag wordt poreus en is te vergelijken met zoab- asfalt. Het water kan gemakkelijk aan de zijkanten weg. In oktober bestaat Antilope dertig jaar.We hopen de jubi- leum-activiteiten op onze nieuwe baan te kunnen houden". De nieuwe kunst- stofbaan krijgt evenals de huidige gra- velbaan een lengte van 300 meter. Wel worden de bochten ruimer en wor den er vier looplanen aangelegd. Nu zijn de bochten te krap hetgeen spier blessures tot gevolg heeft Aan de kor te zijden komen accommodaties voor hoogspringen en discuswerpen. Zodra straks met de werkzaamheden wordt begonnen kunnen de atleten van Anti lope niet meer op de baan trainen. Uitwijkmogelijkheden voor de (lopen de) atleten zijn het Gouwebos of Coenecoop en voor de atleten, die technische nummers beoefenen, wordt contact gezocht met verenigingen in Boskoop of Gouda voor tijdelijk ge bruik van hun accommodaties. Het wordt dus komende zomer improvise ren voor de leden van SC Antilope. Duidelijk is wel dat Antilope volgend jaar als van de nieuwe baan gebruik wordt gemaakt een hogere huuraf- dracht geldt. Hoe gaat de club dat op lossen? Voorzitter Van der Knaap, in het dagelijks leven hoogleraar Econo mie en Sociale geografie aan de Eras- mus-universiteit in Rotterdam: „Wij hebben nu 320 leden van wie de helft jonger is dan achttien jaar. We ver wachten dat het aantal gaat groeien als de kunststofbaan er is. Elders is er sprake van een ledengroei van 5 tot 10 procent. We zijn in gesprek met de schaatsvereniging over meer gebruik van de baan. Ook willen we de breed tesport stimuleren en daarvoor scho len en bedrijven aanschrijven.We krij gen immers een baan, die het gehele jaar kan worden gebruikt. Daarnaast zijn de leden bereid om een contribu- tie-verhoging te betalen. Ook onder zoeken we wat we zelf met onze vrij willigers aan het onderhoud kunnen doen en wat we professionals kunnen laten doen". In de jaarvergadering van maart zal het bestuur nog een wijzi ging ondergaan. Rob Meijer en secre taris Ekkie Blom treden dan af en voor hun opvolging zijn kandidaat Wil Stolwijk en Bastiaan Blokland. Zijn moeder Janneke Blokland heeft de lei ding van de activiteiten-commissie, die activiteiten uitwerkt die ter gelegen heid van het dertig jarig bestaan zullen worden gehouden. Op zondag 29 fe bruari houdt Antilope de jaarlijkse Langs de Gouweloop. Slechte vangsten wisselen goede vang sten af bij de Hengelsportvereni- ging Waddinxveen (HSW). Zo werd in de negende wedstrijd voor de wintercompetitie, onder gure weersomstandigheden in de Oude Rijn bij Koudekerk, heel slecht gevangen. Tien vissers vin- lo witvis. De uitslag was als volgt: IJohn van Elswijk 2.370 gr, 2. Gerard Reijm 1.820 gr, 3. Rinus Reichard 1.310 gr. De tiende wedstrijd werd in de Amstel ge vist, even voorbij Uithoorn. .IL,| PaSkAKEBUFFET en uspesserttoe. Van der Knaap: „Na anderhalf, twee jaar bleek dat de baan bij regen niet was te gebruiken omdat er plassen op bleven staan. Er moest iets gebeuren. Sinds die tijd wordt gesproken over de aanleg van een nieuwe baan waarbij drie mogelijkheden zijn onderzocht: a. opnieuw een gravelbaan, b. een halfver- harde baan of c. een kunststofbaan. Een kunststofbaan is het duurst, maar in onderhoud het voordeligst. Dat on derhoud zou door de vereniging kun nen gebeuren. Vandaar dat we de afge lopen maanden hebben onderzocht hoe dat in andere gemeenten gaat. Er is een regio-overleg geweest met voorzitters van atletiekverenigingen uit omliggende gemeenten en ook de KNAU was uitgenodigd. Ik moet zeg gen dat we over de exploitatie van kunststofatletiekbanen niet zo erg veel wijzer zijn geworden. Op internet vond ik wel een plan van aanpak van een kunststofbaan in Wageningen. Maar er moeten meer cijfers bekend zijn omdat in Nederland in de afgelo pen jaren vrij veel kunststofbanen zijn aangelegd". Inmiddels is er bij SC Anti lope een adviescommissie ingesteld, die de aanleg van de kunststofbaan gaat begeleiden. Daarin hebben na mens het bestuur zitting Bert van der Knaap, Rob Meijer enTinoVerburg en vanuit de leden Bart de Kort, Piet Graafland, Cees van der Harst en Au- ke Leen. Want dat de kunststofatle- tiekbaan in het Gouwedorp er komt staat als een paal boven water. Op 30 oktober nam de gemeenteraad daar- IEPERE EERSTE ZONDAG VAN PE MAAND EEN TWEE UUR PURENDE BRUNGH- VAART VAN 11.00 - 13.00 UUR. OOK OP 2e PAASDAG, MOEDERDAG, HEMELVAARTSDAG, 2E PINKSTERDAG, VADERDAG EN 2e KERSTDAG. Prijs: volwassenen 17,50 p.p. KIND 3 T/M12 JAAR 1250 P.P. dorp, Carla Quint en Mieke van der Sloot (Polar Bears), Noeki Klein (LZ’86) en Gillian van den Berg (Van Uden/De Gouwe). WADDINXVEEN - Negenen- derig kandidaatjes zijn afgelo pen zaterdag geslaagd voor hun A-diploma in het Gouwebad ‘De Sniep’. De kandidaatjes wa ren: Angelique Roskam, Stefan Arnold, Amber Lak, Esmée van Soest, Demi Wassenaar, Caith- lin Schouten, Michelle Radder, Bodhi Gundelach, Ronja Ciere, Serena Verweij, Pepijn de Jong, Niels de Rooij, Rick van Arkel, Martijn van Kleef, Kaoutar El Mahdi, Jur Zijlstra, Daan Grave- land, Amber Brem, Kors Visser, Chelsea Kempkes, Shannon Kempers, Rachel van Zanten, Lasse Lamoree, Max Bogers, Jum van Dalsum, Michelle van Doorn, Maarten van Vliet, Jelte Ooms, Seren Özbasi, Nick van Noort, Bart Schreuder, Brian van Os, Amy Stam, Lex van Ekris, Samuel Pacyk, Margreet van Gils, Wouter van de Berg, Jaco Louws en Shahrog Rahim. en verloren de heren met 3-8. Toch enigszins geflatteerd, want het team van trainer/coach An ton Heiden sprang op cruciale momenten nogal slordig om met de kansen. Niettemin werd met name door de routiniers hard gewerkt, waarbij zij een goed voorbeeld waren voor de, veelal nog te licht aan gewicht, aanstormende jeugd. De perio- destanden waren I-3, l-l, I-3 en O-l. In de eerste periode scoorde Jaco de Jong uit een viermeter l-l en in de tweede periode scoorde Peter Bergen- henegouwen 2-3. In de derde periode liep DAW uit naar 2-7, alvorens Sjoerd Verwey uit een overtal 3-7 kon scoren. In de vierde periode moest Jaco de Jong het water met een wenk- brauwblessure het water verla ten en bracht DAW de eind stand op 3-8. GOUDA/WADDINXVEEN - Twaalf cursisten hebben met goed gevolg het examen voor waterpolotrainer C afgelegd. De geslaagden zijn Robin van Galen (b9ondscoach jeugd jongens en oud-trainer van de dames van GZC DONK), Jan Middendorp (Waddinxveen, oud-trainer van Brandenburg), Jim van Es (Al- kemade en trainer van de dames van De Gouwe), Nico van Nieuwamerongen (De Kempvis), Ivar van den Dobbelsteen (Al liance), Ben Roossien (Trivia), Be rend van Hamont (AZPC), Christan Terhaar (PSV), Sander Nieland (OZPC), Zeno Reuten (De Veene Remco Wildschut (Rapido) en Andre Zandvliet (De Zijl/LGB). De wedstrijd tegen LZ I886 I In het Vijf Meibad te Leiden was, qua uitslag, een kopie van de thuiswedstrijd. Alleen strib belde LZ in het begin nog wat meer tegen.Via de periodestan- den 2-2, 0-1, 1-3 en 0-2 bouw de het team van trainer/coach de tweede helft keek Korbis Jim van Es naar een verdiende 3-8 eindstand. Na de 1-0 voor LZ scoorden Wendy van der Neut en Natscha Baatje 1-2. In de tweede periode scoorde Brenda Hogenboom met een afstandsschot 2-3. Vooral in de eerste helft van de wedstrijd kreeg LZ nogal wat overtalsitu- aties, maar deze werden goed verdedigd door De Gouwe. Nadat De Gouwe in de derde periode via Wendy van der Neut en Brenda Hogenboom de stand op 2-5 had gebracht, organisatie.Terwijl na afloop van het spelletje de meeste deelne mers nog gezellig aan het napra ten waren, begon het werk voor de wedstrijdleiding om de scores middels de computer te bereke nen. De eerste plaats was voor de heren Haks en Ravenhort met een score van 62,9 procent. De tweede plaats was voor het echtpaar van Zijl met een score van 62,3 procent.De derde prijs was voor de heren Schipper en Biewaldt met een score van 61 procent. Voor inlichting over de vereni ging kan men terecht bij de heer Willem van Oudshoorn, tel. 0182-611179, of wvanouds- hoom@hotmail.com. MOERKAPELLE - Moerkapelle 4 moest vorige week vrijdag uit schaken tegen Charlois Euro poort 4. Het werd tegen een niet volledig team van Moerkapelle 5- 2 voor de Rotterdammers. Mat thias Freeke won als enige, ter wijl Jojanneke Weijermars, Gerrit van Meeteren en Wim Wester man remise speelden. spannende In de onderlinge competitie be gint het inmiddels te spannen welke zes spelers zich plaatsen voor de finaleronde. In de finale ronde begint iedereen op 0 en de winnaar is de (nieuwe) club kampioen. Er zijn na deze avond nog vijf ronden voordat de ba lans wordt opgemaakt. De num mers I en 2 van de actuele rang lijst speelden tegen elkaar. Hoewel Maarten Vroegindeweij al een paar jaar met d4 opent, had zijn tegenstander toch iets op e4 voorbereid. Het werd ’ge sloten Siciliaans’, het evenwicht werd nooit verbroken met een remise als resultaat. Samen met deze twee lijkt Dick Bac zich vrij wel zeker te plaatsen voor de fi naleronde: hij won met wit van Wouter Vroegindeweij. Na zijn bekende openingszet (Pc3) kwam ook hier een Siciliaan op het bord. Wouter zette de partij scherp op en kreeg duidelijk het initiatief. Dick speelt altijd snel en Wouter investeerde tijd om een winnende variant te vinden.In een scherpe stelling met kansen voor beide partijen beging Wou ter een vreselijke blunder en het was direct uit. Voorzitter Bert van der Knaap van SC Antilope probeert op de atletiekbaan de voeten droog te hou- kunststofbaan in het sportpark Gouwe- (Foto: Liesbeth van der Vis) Een uur varen langs de Rotterdamse skyline en onbeperkt j PANNENKOEKEN ETEN. 1 Vertrektijden: woensdag en S VRIJDAG 1630 EN 18.00 UUR S ZAT. 1330,15.00,1630 EN 18.00 Ulg ZON. 1330,15.00,16.30 EN 18.00 ufjk TIJDENS DE MEI-VAKAJVTIE GO APRIL T/M 9 MEI, ZOMERVAKANTIE (1 JULI T/M 29 AUGj EN HERFSTVAKANTIE (16 OKT. T/M 24 OKT.) VAREN WIJ OP DINSDAG T/M ZONDAG OM 1330,15.00, j 1630 EN 18.00 UUR. OOK OP 1E EN 2e paasdag, hemelvaartsdag, 1e en 2e pinksterdag en 2e kerstdag ZIJN ER UURVAARTEN. Prijs: volwassenen 12,- p.p. KIND T/M 12 JAAR 7,- P.P. KIND T/M 2 JAAR GRATIS WADDINXVEEN - Dames I won afgelopen zaterdag in Lei den met 3-8 van LZ 1886 IDit was niet echt een verrassing, want thuis was al eerder met WADDINXVEEN - De uitwed strijd voor Korbis in Breskens te gen BKC is geresulteerd in een verdiend 17-17 gelijkspel. Korbis begon de wedstrijd goed en wist zich in de beginfase naar een I -4 voorsprong te spelen. Naarmate de eerste helft vorderde kwam BKC steeds dichterbij en kwam BKC op gelijke hoogte met Korbis. Het Waddinxveense achttal van trainer-coach Ronald Pieck had moeite met het fysieke leed spel van de korfballers uit Zeeuws Vlaanderen en miste te veel kansen. Door een gezonde portie werklust slaagde Korbis er evenwel toch in om bij rust een 10-11 voorsprong te be werkstelligen. Ook in de tweede helft konden de Waddinxveners niet echt grip krijgen op het spel van BKC. Korbis liet verdedigend af en toe een steekje vallen. Ge durende een belangrijk gedeelte van dan ook tegen een achterstand aan. In de slotseconden was Rik Molenaar uit een vrije bal suc cesvol en wist daarmee een drei gende 17-16 nederlaag om te bouwen tot een 17-17 gelijkspel. Aanstaande zaterdag kan Korbis in de thuiswedstrijd tegen de enig overgebleven concurrent Vriendenschaar uit Bodegraven het kampioenschap veilig stellen. De Waddinxveense korfballers hebben aan een gelijkspel vol doende voor de titel. WADDINXVEEN - Be FairVol- leybalheren I had een lastige uitwedstrijd tegen Thor, on danks de uiteindelijke overwin ning met 1-3. Thor nam een voorsprong door fel en fanatiek spel. Pas aan het einde van de eerste set kwam de ploeg uit Waddinxveen terug en gaf bijna het heft niet meer uit handen. Door de koude start en het fel le spel van de gastheer, ging Be Fair er vooral passend aan on derdoor. Het team leefde aan het einde van de eerste set iets op en kwam terug in de wed strijd en kreeg zelfs kansen op setwinst. Uiteindelijk mocht dat niet lukken. Met dezelfde opstel ling gingen de Waddinxveners voorvarend van start, om ver volgens weer terug te vallen. Thor kwam dan ook terug tot 23-23, maar Be Fair trok net aan het juiste eind. De thuisploeg was gebroken en mede door het omzetten van het blok werd de rest van de wedstrijd een- voudig.Volleybaldames I hebben zich in een spannende wedstrijd een plaatsje omhoog gespeelt in IEDERE ZATERDAGAVOND VAN 20.00 - 23.00 UUR EEN ROMANTISCHE CRUISE MET ONBEPERKT PANNENKOEKEN ETEN EN EEN USBUFFETNA. N.B. VAN MEI T/M NOVEMBER OOK OP IEDERE VRIJDAGAVOND* Prijs: volwassenen 21,- p.p. KIND T/M 12 JAAR 15,- P.P. Ook speciale cruises op 2e paasdag en 2e kerstdag van 1830 tot 21.30 uur. WADDINXVEEN - Niet Niels Pereboom maar zijn zus Nynke heeft de interne competitie 2003/2004 van de Schuttersver eniging Waddinxveen gewonnen. Wel nipt: met slechts één punt op een totale score van 3921 punten over twaalf rondes. Het is de eerste keer dat Nynke de competitie op haar naam wist te schrijven. Naast groep A, heeft de SV Wad dinxveen nog drie groepen waar prijzen vallen te winnen. In groep B werd Dave Heemskerk eerste met een puntentotaal van 3469 punten. Gevolgd door Perry Theussen met een score van 3250 punten. In groep C won Peter Hom met een score van 3105 punten. Zilver in C ontving Henk Glerum met 3078 punten. In de laatste groep ging Brenda Rook met de eerste plaats aan de haal. Zij schoot 2970 punten bij elkaar. Zilver won JosVerlaan met 2910 punten. hoge temperaturen midweeks, waren de vangsten nu wel be hoorlijk. Gezamenlijk vingen de zelfde tien vissers nu 26 kilo. De uitslag was: I. John van Elswijk 4.320 gr, 2.Wim Houtman 3.520 gr, 3. Rob Jenner 3.210 gr. De stand aan de kop is onveranderd: IRob Jenner 16.340 gr, 2. Aat van Leeuwen 15.530 gr, 3. Rinus Reichard 14.860 gr, 4. Wim Houtman I2.140 gr, 5. Herman Kraan I 1.050 gr. WADDINXVEEN - Toos deed afgelopen zaterdag mee aan een poulewedstrijd in Naaldwijk. In poule 6 (verplichte oefenstof LOS) werd er een wedstrijd ge houden tussen Udi, CGV/Wils- kracht, SJZ en TOOS.Voor Toos kwamen in actie; Inge van de Meiracker, Sharona Meijers, Sharon Smit, Nadia Koedoot, Tamara Berends en Nathalie Knijnenburg. De wedstrijd be gon op de toestellen balk en vloer. Op de balk werd stabiel geturnd. Met uitschieters van Nadia (8,10) en vooral Inge (8,50). Zij zorgden ervoor dat Toos op dit toestel de hoogste score behaalde. Op de vloer lie ten de meiden van Toos zien dat WADDINXVEEN - Wijk -en speeltuinvereniging Zonnig Zuid organiseert zondag I5 fe bruari weer een dartmiddag voor de jeugd 8 t/m 16 jaar). De middag begint om 14.00 uur, inschrijven kan tot I4.15 uur. Entree is 0,50 euro voor leden, 1,00 euro voor niet le den.Voor publiek vrije toegang. verrassend was de 6-3 winst af gelopen donderdag van dames 2 op het team van de koploper de SG De Zijl-LGB/Vivax I. In het begin van het seizoén werd in Leiden nog met 10-4 verlo ren. De heren hadden zaterdag een zware dobber aan titelkan didaat DAW Finenzo uit Alk maar. In Gouwebad ’De Sniep’ werd met 3-8 verloren. Dames I speelde zondagavond in Ede nog eenTrophy-wedstrijd tegen Polar Bears I. Beide ploegen hadden zich reeds geplaatst voor de kruisfinale, maar de wedstrijd was beslissend voor bij 7-7 de volgorde. Het eerste dames team van Van Uden-De Gouwe had aan een gelijkspel genoeg voor de eerste plaats, doch het een 8-4 nederlaag, waar door het als tweede eindigde en in de kruisfinale Grando GZC Donk ontmoet. den. Volgende maand wordt begonnen met de aanleg van een bos. ZATERDAGAVOND 14 FEBRUARI A.S. VAN# 1730-1930 PAGINA 23 AÏRTS ventien jaar, werd verrast met twee zakken drop, terwijl de oudste deelneemster, mevrouw A. Hendriks (86 jaar), werd be groet met een bos bloemen. In twaalf uur tijd moesten de deelnemers 72 spellen spelen. De lunch en het traditionele stampot- en zuurkooldiner zorg den voor een goede afwisseling Iedere woensdagmiddag (behalmeWB TIJDENS DE MEI-, ZOMER- EN HERFST- W VAKANTIE) VAN 1330 -1530 UUR 2 UUR VAREN MET ONBEPERKT PANNENKOEKEN ETEN, EEN IJSJE, KLEUR- S WEDSTRIJD, SCHMINKEN EN BALLENBAK.# Prijs: volw. en kind 9,50 p.p. Voor alle vaarten geldt INSCHEPEN15 MIN. VOOR VERTREK Reserveer nu!!! Tel 010-4367295 www.pannenkoekenboot.nl Afvaart: Parkhaven, aan de MOET VAN DE EUROMAST plaats. Afgelopen zaterdag WADDINXVEEN moest Be Fair spelen tegen Ska- nia, het team dat net iets hoger geplaatst stond dan Be Fair. In de eerste set bleek al snel dat Be Fair gebrand was op winst. Na een nerveus begin stelde Be Fair orde op zaken en trok de setwinst van 25-20 met rake klappen naar zich toe. In de gen bij elkaar nog geen zeven ki- tweede set speelde Be Fair zo mogelijk nog scherper. Skania kwam er niet aan te pas en zo won Be Fair ook de tweede setdn de voor Be Fair zo be ruchte derde set speelden de vist, even gastvrouwen slecht volleybal, Waarschijnlijk als gevolg van de maar begon na een time out aan het wegwerken van de achters tand en kwam tot een setover- winning. In de vierde set speelde Be Fair geen hoogstaand volley bal, maar het bleek genoeg om de volle winst te pakken. Met 25-20 behaalde Be Fair hun eer ste 4-0 overwinning en de 5 punten die zij zo hard kunnen gebruiken om zich in de promo tieklasse te kunnen handhaven. scoorde LZ uit een viermeter 3-5. Met een afstandsschot van Marion van Hooft kwamen de Waddinxveensen op 3-6. In de vierde periode scoorde Suzan Kaynar 3-7 en bepaalde Marion van Hooft de eindstand op 3-8. Dames I speelde zondagavond tegen Polar Bears in Agua In door in Ede. De wedstrijd pakte niet goed uit voor de Waddinxveensen.Tot en met de eerste periode (l-l door Sandra Berkenkamp) kon da mes I Polar Bears nog bijhou den, maar daarna was het dra matisch voor de ploeg van trainer/coach Jim van Es. Waar Polar Bears klaagt over het kleine bad in Waddinxveen, zo had dames I van Van Uden-De Gouwe de grootste moeite met het grote bad in Ede. De viermeterlijn, laat staan de tweemeter, werd niet gehaald, waardoor de schoten vanuit de tweede lijn geen enkel doel troffen. Alle ballen waren een prooi voor Elise Kortekaas of werden al eerder in de kiem gesmoord. In de tweede perio de liep Polar Bears uit naar 4-I en in de derde periode verder naar 7-I. inmiddels was ’plaag geest’ Alice Lindhout met UMV gewisseld, zodat in de vierde periode De Gouwe nog wat te rug kon doen. Petra Meerdink maakte 7-2, Sandra Bercken- kamp 8-3 en Erica de Jong bracht de eindstand op 8-4. WADDINXVEEN - Een record aantal bridgers deed mee aan de Bridge Marathon van de Bridge club Waddinxveen. Maar liefst 86 Door Bert Hertog WADDINXVEEN - Zes jaar is het geleden, vertelt voorzitter Bert van der Knaap van de sportclub Antilope, dat de atletiekbaan in het sportpark Gouwebos aan de Alb.Thijmlaan werd opgeknapt. Maar de hoop dat daarmee alle problemen voor de Waddinxveense atle- tiekclub waren opgelost, is ijdel gebleken. Regelmatig kan er na een stevige regenbui niet op de baan worden getraind of gelopen. ze niet veel voor elkaar onder doen. Alle scores lagen tussen de 8,80 en 9,10 punten. Dit re sulteerde in een tweede plaats ROttPrclAm-ZI lid op dit onderdeel. De wedstrijd ging verder op de toestellen brug en sprong. Op de brug met ongelijke liggers wordt ook goed gepresteerd met drie cij fers boven de negen punten. Toch komtToos niet verder dan een vierde plaats op dit toestel. Op sprong gaat het een stuk beter. Hier worden zelfs vier cijfers boven de negen punten behaald. Na een strijd wist Toos nipt de organi serende vereniging Udi voor te blijven en met de eerste prijs aan de haal te gaan. GOUDA/WADDINXVEEN - Bondscoach Paul Metz heeft de volgende speelsters aangewezen voor het Olympisch kwalificatie toernooi waterpolo, dat van 23 tot en met 29 februari in het Ita liaanse Imperia wordt gespeeld: Marlies Wekdam, Rianne Guiche- laar en Karin Kuipers (Het Ra vijn), Alette Sijbring en Marleen Ars (PSV), Simone Koot, Meike de Nooy en Hanneke Kappen (Brandenburg), Jorieke Oosten- bridgeparen kwamen in hetAnne Frank Centrum aan de start van het Bridge Marathon Evenement. De voorzitter gaf om 10.00 uur het flitsende startsein, nadat Nederland is ingedeeld in poule eerst het jongste paar, leeftijd ze- B met Canada, Duitsland, Rus land en Tsjechië. In poule A spe- len Brazilië, Hongarije, Italië, Nieuw Zeeland en Spanje De vier beste teams, twee uit elke poule, plaatsen zich voor de OS komende zomer in Athene. In de nationale selectie zijn geen wa- terpolosters van GZC DONK opgenomen. WADDINXVEEN - Jetske Wiersma is afgelopen zaterdag op schaatsbaan De Smelt in As sen vijfde geworden bij het Ne derlands kampioenschap super sprint in de categorie dames junior C. Jeroen van der Helm eindigde bij hetzelfde kampioen schap, na twee keer een 100 me ter en twee keer een 300 meter, op de 18e plaats. Afgelopen weekend werd door andere schaatsers van de Gouwe Streek ook goed gereden op de schaats baan in Den Haag. Nienke Hoon- dert promoveerde naar de eer ste klasse bij de junioren C door een persoonlijk record te schaat sen op de 1000 meter in 1.41,63. Ook Rik Wisgerhof (junior A) lukte het om te promoveren naar de eerste klasse. Hij vestigde tevens een nieuw algemeen clubrecord op de 1500 meter in een tijd van 2.11,99. Lisanne Ro- zema en Arthur van der Kraats wisten zowel op de 500 als op de I000 meter hun persoonlijk re cord flink aan te scherpen. Op de 1000 meter werden de persoon lijke records van Maartje ten Bar ge, Maaike Hoekstra, Koen Hoondert en Christiaan van Gorkum met twee tot zes se conden verbeterd. Jochem de Boer haalde bijna drie seconden van zijn persoonlijk record op de 500 meter af. f I S'*

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 23