Brievenbus voor Nieuwe cursussen Volksuniversiteit Gouda uw statiegeld 5 OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN WEEK N° Koffieconcert Concordia Maleisië, een land vol contraste Monster’s Ball in Kreater t Opvang dak en thuislozen Valentijns 30+ discoavond WOENSDAG 11 FEBRUARI 2004 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 3 E R M E E N T U G E B R K E VERGADERINGEN de RUIMTELIJKE ORDENING BOUWZAKEN www.waddinxveen.nl BESTEMMING VAN DE MAAND FEBRUARI: VOOR VAKANTIE MET EEN GLIMLACH VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT 30 De Gemeentebalie INSPRAAK NOTA VAN UITGANGSPUNTEN TRIANGEL OVERIGE VERGUNNINGEN 2004. BEZWAAR VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Bel snel 0182 688 488 of surf naar www.toerkoop.nl/estee en maak tevens kans op het winnen van een auto! VERKEERSZAKEN AANSCHRIJVING BESTUURSDWANG GEPARKEERDE AANHANGWAGENS GROEN WADDINXVE de verordening Burgerinitiatieven de afdeling ib ib het college van mgelisatie- fb de leden fb 1 kers in de Fb ;b T 4 62 45 00 OPENINGSTIJDEN DE GEMEENTEBALIE maandag tot en met donderdag 08.30 14.00 uur vrijdag 08.30 - 12.30 uur dinsdag- en donderdagavond 19.00 - 20.30 uur V REGIO - Er starten weer nieuwe cursussen bij de Volksuniversiteit en op enke le daarvan zijn nog plaatsen beschikbaar. Op maandag I maart start de cursus 'Antie ke meubels’. De cursus duurt 2 avonden van 19.30 tot 21.30 uur en kost 18 euro. Aan de hand van dia’s laten we zien hoe er in de 17e en 18e eeuw meubels gemaakt werden. Er wordt een over zicht gegeven van de voor naamste stijlperiodes. Op dinsdag 2 maart start de cur sus ’Presentatie van het spre ken’. De cursus duurt 7 avon den van 19.45 tot 21.45 uur en kost 62 euro. Deze cursus is bestemd voor een ieder die graag wil, dat hetgeen hij zegt, goed en duidelijk over komt op de toehoorder: voor mensen die regelmatig in het openbaar spreken, maar ook voor hen die af en toe eens iets zeggen bij een feestelijke of andere officiële gelegenheid. Op dinsdag 2 maart start ook de cursus ’Internet: het stijl, cultuur, natuur en keuken. Kortcm, een belevenisl Vertrek 17-doagse SPREEKUREN Burgemeester en wethouders alleen na afspraak via de secretaresses. COLOFON Eindredactie Gemeenterubriek: BDS/Communicatie www en e-mail’. De cursus duurt 5 avonden van 20.15 tot 22.15 uur en kost 85 eu ro. Op woensdag 3 maart start de cursus ‘Hoe repareer ik zelf mijn fiets’. De cursus duurt 4 avonden van 19.00 tot 21.00 uur en kost 36 eu ro. U leert hoe u zelf uw fiets kunt onderhouden en kleine reparaties kunt verrichten. Naast algemene wenken over onderhoud komen ook kleine reparaties aan bod zoals bij voorbeeld demontage en montage van het voor- en achterwiel. Op donderdag 4 maart start de cursus ’Model- en portrettekenen’. De cursus duurt 5 avonden van 19.30 tot 22.00 uur en kost 59 euro (exclusief modelkos- ten). Het tekenen van de menselijke figuur wordt door velen gezien als de grootste uitdaging. Een scherpe, analystische blik is een eerste vereiste. U leert hoe u moet kijken en hoe u organiseren van een zondag- middagconcert met verschillen de ensembles door leden en leerlingen. Het eerste koffie concert zal plaatsvinden op zondag 15 februari in de Hoge Noot aan de J.W. Frisoweg nr. I, te Waddinxveen. Het concert is van 13.00 tot 14.00 uur. De toegang bedraagt I,- euro, in clusief een consumptie. issen haak- Sociaal raadsvrouw - uitsluitend op afspraak - maan dag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.30 uur. GEMEENTEHUIS postadres telefax website e-mailadres WADDINXVEEN - Het Zuid- honk heeft op zaterdag 14 fe bruari weer een nieuwe 30+ disco aan de Zuidplaslaan (Waddinxveen). Dit keert staat de avond in het thema van ‘Va- lentijn’. De disco begint om 21.00 uur en eindigt om 01.00 uur. Feestgangers die voor 21.30 uur binnen zijn hoeven niets te betalen. Na 21.30 uur is de entree vijf euro per per soon, inclusief twee consump- tiemunten. 54 75 00 62 47 67 63 04 44 Andere belangrijke telefoonnummers in de gemeentegids WADDINXVEEN - Het jaar 2003 stond voor muz.Ver. Con cordia in het teken van de nieuwbouw. Nu dit geheel is af gerond kan de vereniging zich weer meer gaan richten op de muzikale activiteiten. Om het nieuwe clubgebouw ‘De Hoge Noot’ niet alleen voor repeti ties te gebruiken wil Concordia een start gaan maken met het prijs (inclusief koffie/theejis vijf euro, of met Pas 65+ CJP of Kreapas vier euro per persoon. Reserveringen bij Kreater, Kerkstraat 13,0182-614422. voor informatie, vragen en klachten Cyclus: afvalinzameling, ophalen grofvuil e.d. Instituut Sociaal Raadslieden Gouwebad "De Sniep" Roerkoop Reisbu’ró Estee /A service rae! een Kanookfrart 12, 2741 HH Waddinxveen Telefoon 0182 688 488 E-mad estee.wQddinxYeen@toefkoop.nl F®cOI82 688 588 kunt weergeven wat u ziet. Durven en doen is het motto van deze cursus. Op donder dag 4 maart start ook de cursus ’Ontwerp en verander uw tuin’. De cursus duurt 6 avonden van 20.00 tot 22.00 uur en kost 53 euro. Een ge hele of gedeeltelijke verande ring van uw tuin vraagt een goed plan en enige achter grondkennis. Stap voor stap wordt aan het ontwerp ge werkt: vanaf het opmeten via het schetsontwerp tot het ei genlijke ontwerp en mogelijk het beplantingsplan. Op vrij dag 5 maart start de cursus ’Italiaans op reis’. De cursus duurt 10 ochtenden van 9.30 tot 11.30 uur en kost 89 eu ro. Voor degene die op reis gaan naar Italië en nog snel wat van de taal wil leren. Voor aanmelden over deze en andere cursussen kunt u terecht op het kantoor van maandag tot en met donder dag van 10.00 tot 13.00 uur, Olympiadeplein 2, telefoon 0182-524540. terinzagelegging is inspraak op de nota inspraakreactie richten aan het college van WADDINXVEEN - De Christe lijk Maatschappelijke Vrouwenbe weging Passage afdeling Wad dinxveen houdt haar bijeenkomst op woensdag 18 fe bruari in ‘De Hoeksteen’, Es- doornlaan 2. De avond begint om 19.45 uur. Deze avond komt de heer De Jong van StichtingTot Heil des Volks vertellen over de opvang van dak- en thuislozen in Amsterdam. Ds.Jan de Liefde, de oprichter van Tot Heil des Volks, was iemand die de gave had om door de buitenkant heen te kij ken en die daardoor ook de ar me op zijn juiste waarde wist te schatten. Arme mensen konden in zijn optiek rijker zijn dan ‘rij ken’. Jan de Liefde voelde zich rond 1855 geroepen om in de armste buurt van Amsterdam aan de slag te gaan. Hij begon met bijbellezingen en stichtte scholen voor haveloze kinderen. Bijna honderdvijftig jaar later is de school is er nog, maar nu ko men er in plaats van kinderen dak- en thuislozen. Gasten zijn van harte welkom, zij betalen drie euro. Door Brigitte Bosman WADDINXVEEN - Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking Waddinxveen is een inzame lingsactie begonnen ten bate van twee Novibprojecten in Ethiopië. In de supermarkten van Plus, C-1000 en Spar staan brievenbussen waar statiegeld- bonnen ingedaan kunnen wor den. Johan Westera, penning meester van de Kerngroep, is initiatiefnemer van het project. „Ik had een keer iemand ge sproken van Kerngroep Dor drecht. Zij hadden deze actie al eens opgezet. Het werd een succes, veel supermarkten werkten mee en er kwamen aardig wat inkomsten uit.” Het belang van de Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking is het binnenhalen van geld via donateurs, momenteel al ruim honderd, en het organiseren van activiteiten. Van dit laatste is de sponsorloop de belang rijkste. Daarnaast levert de Gemeente Waddinxveen een bijdrage. De Kerngroep is in 1975 opgericht vanuit een ini tiatief van de gemeente, met als doelstelling: ’voorlichting aan’ en ’bewustwording van’ de bewoners van de gemeente voor de noodzaak van ontwik kelingssamenwerking in onze wereld. Er werd aan super markten gevraagd of er bussen geplaatst mochten worden naast de statiegeldautomaten, met informatie over de actie. Het idee is niet uniek, maar wordt wel voor het eerst ge- Raadhuisplein 1 (0182) 62 46 24 Postbus 400, 2740 AK 62 46 80 www.waddinxveen.nl gemeente@waddinxveen.nl daan in Waddinxveen. Plus, C- 1000 en Spar reageerden heel enthousiast. Fixet de Bas stelde de brievenbussen ter beschik king, waarna bijna twee weken geleden de eerste bus geplaatst kon worden bij de Plus. De tweede volgde bij C-1000 en vorige week was de Spar aan de beurt. „Dus alle vier de bus- sen zijn intussen geplaatst”, al dus Westera. „Eens in de zoveel tijd legen de medewerkers van de Kern groep de bussen, verzilveren de bonnetjes en storten het geld op de bank. Als het goed blijft gaan, zal deze actie lang blijven lopen.” Westera hoopt betrokken was. De toegangs- natuurlijk zo lang mogelijk. „Via Novib gaat het geld naar Ethio pië. Het doel is daar het verbe teren van de leefomstandighe den van de mensen en het verbeteren van de gezond heidszorg.” Op de informatie bij de statie- geldbussen is te lezen naar welke projecten de opbreng sten gaan: voedselzekerheid voor kinderen in de provincie Tigray en de verbetering van de gezondheidszorg voor de bevolking in een sloppenwijk van Addis Abeba. Op het mo ment dat de bussen geleegd zijn, zullen de opbrengsten per supermarkt gepubliceerd wor den op de internetsite van de Kerngroep, waar uiteraard nog meer informatie over de actie te vinden is. Voor meer infor matie: www.ontwikkelingssa- menwerkingwaddinxveen.nl. toges en moestuinen van de Cameron Highlands, langs de oostkust, waar de kleurrijke papieren vliegers zich tegen de blauwe lucht aftekenen, en naar de histo rische stad Malacca, met zijn bekende "Stad Huys". Maleisiërs, Chinezen, Indiërs en talloze andere bevolkingsgroepen vormen met elkaar een waar paradijs van Het college van B W heeft op 10 februari 2004 de Nota van Uitgangspunten Triangel goedgekeurd. De nota ligt m.i.v. donderdag 12 februari tot en met woensdag 10 maart ter inzage bij De Gemeentebalie. Ook kunt u de nota downloaden op www.waddinxveen.nl/triangel. In de periode van mogelijk. U kunt uw B&W. WADDINXVEEN - De film Monster’s Ball draait vrijdag 20 februari om 20.00 uur in Kre ater. In het Amerikaanse zuiden is rassenscheiding officieel al lang afgeschaft, maar blank en zwart leven er nog steeds in aparte werelden. Uit deze twee werelden komen twee gekwet ste zielen bij elkaar om troost te zoeken. Een blanke en racis tisch opgevoede gevangenisbe waarder Hank probeert een fa milietragedie te verwerken. Hij ontmoet de jonge zwarte vrouw Leticia wier ex-man de doodstraf heeft gekregen. De twee beginnen een affaire maar Leticia weet niet dat Hank des tijds als gevangenisbewaarder bij de executie van haar man Op 1 mei 2004 treedt een aantal kandidaat-lidstaten van de Europese Unie toe tot de Europese Unie. Het betreft Cyprus, Est land, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slo wakije en de Tsjechische Republiek. Ook deze nieuwe lidstaten nemen deel aan de verkiezingen voor het Europese Parlement. Na het in werking treden van de tijdelijke spoedwet verkiezin gen Europees Parlement 2004", maar in ieder geval vanaf 1 maart 2004, kunnen onderdanen van deze kandidaat-lidstaten even eens om registratie verzoeken. Ook aan hen wordt het formulier Y32 toegezonden. Een geregistreerde persoon blijft gere gistreerd zolang hij/zij ingezetene is van een Nederlandse gemeente. Informatie kunt u krijgen bij de heer B. Kramer van SOZA-GBA, tel. 624706. OPENINGSTIJDEN ANDERE AFDELINGEN Alle afdelingen elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur. In de middag kunt u alleen terecht op afspraak. OPENINGSTIJDEN AFVALSTATION, Zuidelijke Rondweg 250 Voor afgifte (grof)vuil en KCA elke werkdag van 13.30 tot 16.30 uur en zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. VERLEENDE VERGUNNINGEN (o.g.v. APV. of andere wettelijke regelgeving) - Lionsclub Waddinxveen/Boskoop: loterijvergunning; verkoop loten maart/april 2004, trekkingsdatum 30 april 2004. - Stichting Rijvereniging Reigersburgh: loterijvergunning; ver koop loten februari t/m 20 mei 2004, trekkingsdatum 20 mei 2004. - Ned. Hervormde Gemeente Wijk West: houden evangelisatie actie op zaterdag 10 april 2004 van 10.00 tot 14.00 uur bij de uitgang van de NS-stations Centrum en Noord. - Merino IJssalon/mevrouw M. Zeilstra-v.d. Starre: terrasver gunning; geldig van 1 april tot 1 oktober 2004 voor een terras aan de Gouwe. DE GEMEENTERAAD vergadert op woensdag 18 februari, aanvang 20.00 uur. Op de agenda: - Voorstel inzake de opdracht tot uitwerking de werkconferentie over d„ Y 1 - Voorstel tot vaststelling van (referendum mogelijk). - Voorstel tot instemming met het thema burgerinitiatieven 2004: Opvoeden door sport (referendum mogelijk). - Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de aankoop van een viertal percelen grond, gelegen nabij de Zuidelijke Rondweg van de heer H. Verduijn - Voorstel met betrekking tot het Jaarverslag Leerplicht schooljaar 2002/2003. - Voorstel tot verlenging van de proef sluitingstijden horeca met één maand (referendum mogelijk). - Voorstel inzake mutaties in raadscommissies. BINNENGEKOMEN BOUWAANVRAGEN De volgende bouwaanvragen zijn ontvangen op de tu: jes vermelde datum: 20040037 Kromme Esse 4, het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woning (02-02-2004) 20040038 Busken Huetlaan 11, het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak (02-02-2004) 20040041 Distripark/Doelwijk naast Bredeweg 18, het oprichten van bedrijfsruimten met kantoor (05-02-2004) De gegevens van deze aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de cluster Bouwtoezicht, telefoon 624832 of 624835. Wanneer u vindt dat uw directe belangen worden geschaad door de verlening van een - hiervoor genoemde - verleende vergunning/beschikking, kunt u binnen zes weken na de ver- zenddatum van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B&W (tenzij in de publicatie een andere procedure is vermeld). Informatie over de beschikkingen kunt u krijgen bij de genoemde afdelingen. GROEPSRONDREIS KLASSIEK MALEISIË Een schitterende reis om Maleisië en zijn verschillende gezichten te ontdekken. Een rondreis vol afwisseling langs de klassieke hoogtepunten van dit kleurrijke land. Wij nemen u onder andere mee naar Kuala Lumpur, één van de meest sfeervolle steden van het Verre Oosten, de theeplan- BEZOEK CLUSTER BOUWTOEZICHT ALLEEN OP AFSPRAAK U kunt alleen bij de cluster Bouwtoezicht van de afdeling VROM terecht wanneer u daarvoor telefonisch een afspraak heeft gemaakt. Telefoon 624832 of 624835. U hoeft dan niet te wachten en de medewerkers kunnen zich voorbereiden op uw bezoek. rondreis 23/03 19R0- vroog de brochure op de dag na deze bekendmaking, van de openbare weg te ver- wijderen. - de aanhanger, met kenteken 91-VP-VZ, geparkeerd tussen de middelste en de oostelijke hoogbouw van de Nicolaas Beets- laan; - de (paarse) aanhanger, geparkeerd tussen de middelste en oostelijke hoogbouw van de Nicolaas Beetslaan; - de aanhanger, geparkeerd op de Ringvaartsingel ter hoogte van het perceel Ringvaartsingel 48. Als de eigenaren aan dit verzoek geen gehoor geven, wordt overgaan tot bestuursdwang op grond van artikel 1 25 van de Gemeentewet en afdeling 5.3 van de Algemene wet bestuurs- recht. Dit houdt in dat het voertuig - daags na het verstrijken van genoemde termijn - wordt verwijderd en opgeslagen, op kosten van de eigenaar. De eigenaar kan zijn voertuig tegen betaling van de kosten binnen 3 weken, ingaande de dag na verwijde- ring van het voertuig, ophalen op Coenecoop 47 te Waddinx veen. Als het voertuig niet binnen 3 weken wordt opgehaald, zal het voertuig daags na het eind van de termijn worden vernietigd. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen via j telefoon 624624. Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar aantekenen (zie BEZWAAR). Wanneer een bezwaarschrift is ingediend, kan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Zs-Gravenhage, sec tor Bestuursrecht, Prins Clauslaan 60, Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage (telefoonnummer (070) 3813111), op een daar toe strekkend verzoek van de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen, indien de onmiddellijke uit voering van het besluit onevenredig nadeel zou meebrengen voor betrokkene. Aan de indiening van een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden. Nadere informatie kan worden verkre gen bij de Staf Bedrijfsvoering via telefoon 624633. Het Wvg-loket in de publiekshal van het gemeentehuis is alleen op maandag en vrijdag tussen 09.00 en 12.30 uur geopend. U kunt alleen op deze dagen terecht bij de Wvg-consulent voor inhoudelijke vragen over de Wet voorzieningen gehandicapten en lopende aanvragen. De Wvg is wel iedere ochtend telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 624 715. De agendastukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren in de leeshoek van de Gemeentebalie ter inzage. Tijdens bovenstaande vergaderingen kunt u gebruikmaken van het spreekrecht. Over de regels die daarbij gelden is in het gemeentehuis een brochure verkrijgbaar. Nadere informatie over de hierboven genoemde mogelijkhe den van een referendum op basis van de tijdelijke referen dumwet kunt u inwinnen bij Bedrijfsvoeringsstaf, tel. 624 633. VERZOEKEN OM VRIJSTELLING De volgende bouwaanvragen zijn ontvangen: 20030148 Zuidkade 232, het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woning 20040003 Amalia van Solmsstraat 38, het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woning 20040009 Vijverlaan 36, het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woning 20040025 Dreef 1, het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een clubgebouw De bouw is niet geheel in overeenstemming met de ter plaatse geldende bestemmingsplannen, doch de afwijkingen zijn van beperkte betekenis als bedoeld in artikel 19, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en nader omschreven in artikel 20 van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985. In dergelijke gevallen zijn burgemeester en wethouders bevoegd om vrijstel ling te verlenen van het bestemmingsplan zonder voorafgaande planologische maatregelen (zoals het nemen van een voorberei- dingsbesluit of het in procedure brengen van bestemmingsplan of een herziening daarvan). B&W hebben het voornemen voor deze bouwplannen de vrijstelling te verlenen. De aanvragen liggen m.i.v. donderdag 12 februari 2004 gedu rende vier weken ter inzage bij de Gemeentebalie, op werkda gen van 08.30 uur tot 12.30 uur. Gedurende deze termijn kunt u over de aanvragen schriftelijk uw zienswijze kenbaar maken bij het college van B&W. INDIENEN REGISTRATIEVERZOEK VOOR PERSONEN VAN ANDERE LIDSTATEN EUROPESE UNIE Op 10 juni 2004 vindt in Nederland de verkiezing van van het Europees Parlement plaats. Bent u niet-Nederlander die de nationaliteit bezit van een andere lidstaat van de Europese Unie, woont u in Nederland en wilt u in Nederland deelnemen aan deze verkiezing, dan kunt u zich, als dit nog niet is gebeurd, als kiezer laten registreren. U kunt in Nederland deelnemen aan de verkiezing, als u op de dag van de kandidaatstelling (28 april 2004) werkelijke woon plaats heeft in Nederland; op de dag van de stemming 18 jaar of ouder bent en niet bent uitgesloten van het kiesrecht in Neder land of in een andere lidstaat. U mag niet zowel in Nederland als in de lidstaat van herkomst aan de verkiezing deelnemen. De autoriteit van de andere lidstaat wordt op de hoogte gesteld van uw deelname aan de verkiezing in Nederland. Het formulier (Y32) waarmee u schriftelijk om registratie van kiesgerechtigdheid kunt verzoeken, wordt u binnenkort toege- zonaen. Het verzoek moet u sturen naar de afdeling SOZA- GBA, t.a.v. de verkiezingsdienst, en moet uiterlijk op 28 april 2004 zijn ontvangen. VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN - Bilderdi jklaan 14, 2 berken in de voortuin en achtertuin - Dorpstraat 93, 1 paardekastanje in de voortuin Het rooien van bovengenoemde bomen en houtopstanden heeft geen gevolgen voor aantasting van natuur-, landschap-, of aorpschoon, als bedoeld in artikel 5.4.2 van de APV. Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling Openbare Werken. Eigenaren van onderstaande voertuigen zijn door middel van het aanbrengen van gele stickers met tekst op de voertuigen aangeschreven hun eigendommen binnen drieweken, ingaande CONCEPT-GROENSTRUCTUURPLAN De gemeente Waddinxveen werkt samen met de Grontmij aan de ontwikkeling van een groenstructuurplan. Waddinxveen wil hiermee de verscheidenheid aan groen en landschappen binnen haar gemeentegrenzen in kaart brengen, behouden en zo mogelijk versterken en ontwikkelen. Op basis van het groenstructuurplan worden strategische doel stellingen geformuleerd en beslissingen genomen. Het doel is tevens om op basis van het groenstructuurplan een eenduidig kapvergunningenbeleid en snippergroenbeleid te voeren. Donderdagavond 4 maart, presenteert de gemeente Waddinx veen het concept groenstructuurplan. De presentatie begint om 20.00 uur, vindt plaats in het kantoor van de Grontmij op bedrij venterrein Coenecoop en is bedoeld voor gemeenteraadsleden en inwoners van Waddinxveen, genodigden en overige belang stellenden. Het concept groenstructuurplan ligt vanaf 5 maart ook vier weken ter inzage bij De Gemeentebalie. Gedurende die vier weken kunt u uw zienswijze kenbaar maken. BINNENGEKOMEN KAPAANVRAGEN De volgende kapaanvragen zijn ontvangen: - Kastanjelaan 35, 1 kastanjeboom in de voortuin Opname in deze publicatie houdt uitdrukkelijk geen uitspraak in over de definitieve besluitvorming. In dit stadium kunt u geen bezwaarschrift indienen tegen een voorgenomen veiling. Wel kunt u uw bedenkingen kenbaar maken bij de afdeling Open bare Werken. j van de resultaten van de Kerntakendiscussie van 12 februari VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN De volgende bouwvergunningen zijn verzonden op de tussen haakjes vermelde datum: 20030319 Coenecoop 711, het plaatsen van een reclamezuil (04-02- 2004) 20040001 Kleikade 2, het plaatsen van een dakkapel op het voorgevel dakvlak (04-02-2004) 20040022 Jan Dorrekenskade-West 14, het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak (04-02-2004) 20040032 Mozartlaan 111het plaatsen van een berging (04-02-2004) Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar aantekenen (zie BEZWAAR). Met het indienen van een bezwaarschrift wordt de aanvang van de bouw/sloop niet tegengehouden. Om dat te voorkomen kunt u een verzoek indienen bij de Rechtbank 's- Gravenhage, Sector bestuursrecht, t.a.v. de voorzieningenrech ter, Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhaqe. De rechter beziet dan of met de bouw/sloop mag worden begonnen. Aan het indienen van zo'n verzoek zijn kosten verbonden. Informatie over de vergunningen kunt u krijgen bij de cluster Bouwtoezicht, tel. 624832 of 624835.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 3