Geen draagvlak Waddinxveen krijgt eigen Volksuniversiteit voor fusie met Boskoop LITI E s Kamermuziekconcert GLOBAL Voorlichting Diabetes ‘Radio’agent stopt Maleisië, een land vol contrasten Goede Concordia zoekt Cursus in Wonderen Sieraden maken opbrengst collecte Zwemdiploma BEDDEN MATRASSEN Jeugddienst muzikanten Amnesty Zingen voor Ontmoeting WADDINXVEEN - Deo Volen te houdt zaterdagavond 6 maart een koor- en samen zangavond in het kerkgebouw van de Christelijke Afgeschei den Gemeente om 19.45 uur.De Christelijke Gerefor meerde Zangvereniging ‘Soli Deo Gloria uit Alphen a/d Rijn zal medewerking verlenen op deze avond. Het gemengde koor staat onder leiding van Hendrik-Jan Colijn en wordt muzikaal begeleid door de or ganist Maarten van der Zwan. Op 10 en II oktober 2003 heeft dit koor een CD opgeno men in de Nederlandse Her vormde kerk van Bergambacht met als titel Eren tot in eeu wigheid. De opbrengst van de ze cd is bestemd voor de hulp aan onze hulpbehoevende demensen die geholpen i den door de Stichting Ont moeting. De meditatie en Bel snel 0182 688 488 of surf naar www.toerkoop.nl/estee en maak tevens kans op het winnen von een auto! POWERMATRAS VOOR MENSEN MET OVERGEWICHT 395,- 26-02 29-02 NASA MATRAS 425,- NASA KUSSEN €35,- 28-02 25-02 27-02 Specialist in het ontwerpen van matrassen voor mensen met rugklachten 23-02 BESTEMMING VAN DE MAAND FEBRUARI: VOOR VAKANTIE MET EEN GLIMLACH TWEE BOXSPRINGS TWEE POCKETSPRINGMATRASSEN Roerkoop Reis'buro Estee /A service met een Jy WOENSDAG 3 MAART 2004 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 13 Ronald Schaeffer is initiatiefnemer en directeur van Volksuniversiteit Waddinxveen. (Foto: Liesbeth van der Vis) Mar opening, de de sluiting zal me- wor- volger en het overdragen van werkzaamheden. Een opvolger voor het programma ligt niet in het verschiet. RTW-FM is in Waddinxveen te beluisteren op de kabel op 103.4 FM en in de ether op 105.8 FM. Consumentendagen: wo. t/m/za. 10.00-17.00 uur koopavonden: do. en vr. tot 21.00 uur universiteit. „Toen bedacht ik mij: waarom zou ik niet zelf een volksuni versiteit in Waddinxveen opzetten. Mijn vrouw is eigenaar van het zalen centrum ’Het Trefpunt’. Daar kan ik makkelijk terecht voor de zalenhuur.” Schaeffer is nu initiatiefnemer van de universiteit, maar het is de bedoeling om later (bij succes) een breder be stuur op te zetten. „Ik wacht eerst maar eens af hoe er op de cursussen wordt gereageerd. Is er bijna geen op komst, dan heeft Waddinxveen blijk baar geen behoefte aan nog een aan bieder van cursussen.” De directeur gaf al eerder aan dat de volksuniversi teit niet wil concurreren met een SWW, Kreater of bibliotheek. „We hebben een samenwerking voor ogen. Elke organisatie heeft haar eigen aan bod. We gaan op zoek naar raakvlak ken.” De universiteit begint met een beperkt aanbod. „Ik heb het cursus- Op de Staringlaan werd het navi gatiesysteem uit een personen auto gestolen. Om in de auto te kunnen komen werd een por- tierslot opengebroken. Vanaf de Nicolaas Beetslaan werd op onbekende wijze een zwarte Peugeot 205 ontvreemd. sociologie in Tübingen en Biele feld (Duitsland). 1982 kwam hij naar Nederland en studeerde cello bij Hans Woudenberg en Piet Veenstra in Den Haag. Sinds 1986 is hij als docent cel lo verbonden aan Kreater, sinds 2000 aan de Gemeentelijke muziekschool in Krimpen a/d moest door de brand uit zijn au to worden bevrijd. Bij een inbraak in een woning aan de Graanakker werd een laptop ontvreemd. Het cilinder van het slot van de voordeur was afge broken. IJssel. Hij speelde in verschillen de orkesten en kamermuziek- ensembles en is vast lid van het Brabants kamerorkest ‘Musica Ducis’. Sinds twee jaar speelt hij samen met Wim Wieland. Wim Wieland studeerde bij Theo Bruins en is sinds 1977 werkzaam bij Kreater. Het pro- met de politie in aanraking is ge komen. EXCLUSIEVE BEDDEN SENIORBEDDEN BEDDEN VOOR STARTERS BEDDEN EN SCHUIFWANDKASTEN OP MAAT Zuidplaspolderweg II Moordrecht tel.: (0182) 375022 www.globalbedding.nl WADDINXVEEN - In het Gou- webad ‘De Sniep' zijn er zater dag 21 kandidaatjes geslaagd voor het B-diploma. De geslaag den zijn: Roy van der Voort, Nina Schouten, Renate Rijnbeek, Eline Korpershoek, Lisa van Eek, Me gan Oskam, Roberto Lado, Ce leste Verkley, Michelle Kling, Arent van der Put, Jasper Koop- mans, Berend Sonneveld, Frede- rieke Bakker, Jordy l'Amie, Floris de Booij, Sophie van Koert, Rob bert van ‘tWout, OlivierTumbis- ha, Demi-Jo Smith, Tim Tempe- laar en Sanne Overeijnder. Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Cl 000 Passage 208, Waddinxveen. Op de Abraham Kroesweg raak te de bestuurder van een perso nenauto door de gladheid de controle over zijn auto kwijt. Hij ramde eerst een hek en kwam Op de Nesse bleek een 23-jarige Waddinxvener met te veel drank op achter het stuur van zijn auto te zitten. Hij kwam tot een ade- malcoholgehalte van 355 en dat kwam hem op een boete van 300,- euro te staan. VOOR MENSEN MET GEWRICHTSKLACHTEN stijl, cultuur, natuur en keuken. K< een belevenis! VANAF De volksuniversiteiten in Nederland zijn bijna allemaal particuliere initiatie ven. Schaeffer is ondernemer van het bedrijf IDFY dat ondersteuning geeft aan bedrijven omtrent Internet en websites. Het initiatief voor een Volks universiteit in Waddinxveen ontstond door een aantal factoren. „Ik kende een aantal mensen in mijn omgeving die op zoek waren naar een compu tercursus. De aangeboden cursussen waren of te duur, of voor beginners.” Schaeffer ging op zoek naar een be drijf dat computercursussen kon aan bieden, maar dat was er eigenlijk niet. Via via kwam hij terecht bij de volks- aanbod breed en ondiep neergezet. Breed in de zin dat het heel veelzijdig is. Naast een kookcursus is er ook taalles en een cursus sieraden maken. Ondiep omdat we nu bijvoorbeeld wel taalcursussen aanbieden, maar dit nu nog beperkt is tot Engels en Spaans.” In een later stadium zal de volksuniversiteit haar aanbod uitbrei den. Het initiatief van de Volksuniversiteit is een redelijk veilig initiatief. „Ik heb er bewust voor gekozen om niet met subsidies te werken. Er is nu al zoveel geheisa rondom de verdeling van sub sidies. De cursussen zijn zelf bedrui pend. Er is een minimum en een maxi mum aan het aantal deelnemers. Zijn er te weinig aanmeldingen, dan gaat de cursus niet door en heb ik ook geen kosten. Gaat de cursus wel door, dan weet ik dat ik voldoende financië le middelen heb om alles te bekosti- WADDINXVEEN - In navolging op vele andere steden, krijgt Waddinx veen nu ook haar eigen volksuniversi teit. De volksuniversiteit gaat, naast organisaties als Kreater en Stichting Welzijnswerk Waddinxveen, diverse cursussen aanbieden voor de inwo ners van Waddinxveen en omliggende gemeenten. De Volksuniversiteit wil hiet concurreren met de reeds aan wezige stichtingen. „Wij gaan verder met een cursus, waar de andere cur sussen zijn opgehouden. De SWW geeft een cursus koken, wij bieden een cursus 'koud buffet’ aan,” vertelt Ronald Schaeffer, initiatiefnemer en di recteur van Volksuniversiteit Waddinx veen. De volksuniversiteit is al een eeuwen oud begrip. In de negentiende eeuw maakte men zich in wetenschappelijke kringen zorgen over de tweedeling tussen een kleine groep wetenschap pelijk geschoolden en de grote groep van ’het volk’: de groep van onweten den. Kennis en ervaring, opgedaan bin nen de universiteiten, moest ten dien ste komen van de hele maatschappij: universitair onderwijs, zonder druk van examens, louter gericht op ken nisoverdracht voor het volk. Geestelijk vader van de volksuniversi teit is professor Steinmetz. In 1889, lang voor het ontstaan van de volks universiteit, vatte hij zijn ideaal samen: ’Ik ben zelf bezig met eene onderne- mingwaarvoor dunkt mij voor alles gewerkt moet worden: de zedelijke en geestelijke verheffing, de opvoeding van der arbeider tot beschaafd man, tot waarachtig staatsburger.' In 1913 werd de eerste volksuniversiteit op gericht in Amsterdam. Door de snelle navolging, werd in 1918 de Bond voor Volksuniversiteiten opgericht. vervolgens met zijn auto in de sloot naast de weg terecht. Hek en auto raakten beschadigd. gen.” Doordat Schaeffer op een ge makkelijke manier aan zaalruimte kan komen, loopt hij ook geen risico. „Wij zitten niet vast aan een vaste ruimte zoals in Gouda. Ik kan op het laatste moment nog de zaalruimte annule ren.” Aanstaande donderdag en vrijdag (4 en 5 maart) heeft de Volkuniversiteit open dagen. Van 19.00 tot 21.00 uur kunnen geïnteresseerden terecht in Zalencentrum ’Het Trefpunt’ aan de Stationsstraat 18. Tijdens de Open Dagen ligt de studiegids klaar en zijn docenten aanwezig om uitleg over de cursus te geven. Ook bestaat er de mogelijkheid om tot inschrijving voor een cursus of donateur te worden. Wethouder Gerts houdt op donder dagavond om 19.30 uur een openings woord. Voor meer informatie: tel. 0182-634943 of (binnenkort) op: www.volksuniversiteit-waddinxveen.nl. In de Passage ‘vergat’ 35-jarige vrouw enige flesjes bier bij de kassa van een supermarkt af te rekenen. Zij werd aangehouden voor winkeldiefstal en kreeg een boete van 125,- euro. Op de Henegouwerweg was er bij een woning rondom de schoorsteen brand uitgebroken tussen het dak en de isolatie. De brandweer is geruime tijd met het blussen bezig geweest en in verband daarmee is de weg twee uur voor het verkeer afgesloten geweest. Op de Kerkweg-Oost brak bij een bedrijf brand uit in een hoe veelheid verpakkingsmateriaal dat buiten was opgeslagen. De brandweer was het vuur snel meester. De buitengevel van het pand liep lichte schade op. Er is naar alle waarschijnlijkheid spra ke van brandstichting. Uit een school aan de Kanaalweg werden een computer en een di gitale camera ontvreemd. Men was in de school gekomen door een raam open te breken en naar binnen te klimmen. Sneeuw en hagel zorgden voor heel wat ongemakken in het ver keer. Op de Bredeweg raakte de bestuurder van een personen auto door de gladheid in een slip, raakte de macht over het stuur kwijt en belandde met zijn auto in een naast de weg gelegen sloot. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Op dezelfde weg schaarde een vrachtwagencom binatie die vervolgens dwars op een verkeersheuvel tot stilstand kwam en daardoor voor de no dige verkeershinder zorgde. Op de A 12 kwam een bestuurder van een personenauto dwars op de rijbaan tot stilstand. Een ande re bestuurder lukte het niet de auto te ontwijken en reed er op in. Er was alleen materiële scha de. GS vinden het belangrijk dat Zuid-Holland een sterk lokaal bestuur kent dat op de korte en lange termijn haar lokale en re gionale opgaven aan kan. ”Dit is een uitdagende, maar zware op gave en vraagt om sterke ge meenten in een sterke regio”, aldus Marnix Norder. In dit standpunt stelt het college van GS begrip te hebben voor de noden van de gemeente Bo skoop en het een goede zaak te vinden dat Boskoop haar ver antwoordelijkheid neemt. Daar bij constateert GS dat het voor stel van Boskoop te willen fuseren met Rijnwoude en Wad dinxveen geen draagvlak heeft bij deze gemeenten. GS be schouwen Waddinxveen na drukkelijk als onderdeel van de Zuidplasgemeenten en steunen Waddinxveen in de prominente rol die zij inneemt in het proces rondom de Zuidplas. Wat Bo skoop betreft zeggen GS met de gemeente op korte termijn van gedachten te willen wisselen over twee opties, I: Boskoop sluit aan bij de bestuurlijke af spraken tussen Bodegraven en Reeuwijk, of 2: Boskoop sluit aan bij de bestuurlijke afspraken tussen de Zuidplasgemeenten, gramma bestaat uit werken van onder andere Vivaldi, Vaughn Williams, Beethoven en Debus sy. Het concert begint om 20.00 uur. Kaarten kosten 9,- euro per persoon, voor hou ders van een Kreapas, een pas 65+ en een CJP kost een kaart je 7,- euro.Voor reserveringen: Kreater, tel. 0182-614422 of in- fo@kreater.nl. Op de A 12 raakte de bestuur der van een bestelauto in een slip, raakte de vangrail en kantel de waarna het voertuig op de zij kant een eind doorschoof, om zijn as draaide en vervolgens weer op de wielen terechtkwam en tot stilstand kwam met de voorkant in tegenovergestelde richting. De bestuurder van een personenauto kon dit niet meer ontwijken en reed er vol in. Bei de bestuurders raakten daarbij gewond. De bestuurder van de personenauto raakte bekneld en Bij een autokraak op het Konin gin Wilhelminaplein werden twee laptops gestolen. De ruit van de auto is ingeslagen, waarna de computers achter de voor stoelen konden worden wegge nomen. toges en moestuinen van de Cameron Highlands, langs de oostkust, waar de kleurrijke papieren vliegers zich tegen de blauwe lucht aftekenen, en naar de histo rische stad Malacca, met zijn bekende "Stad Huys". Maleisiërs, Chinezen, Indiërs en talloze andere bevolkingsgroepen vormen met elkaar een waar paradijs van REGIO - Het Groene Hart Zie kenhuis houdt op maandag 8 maart in samenwerking met de Diabetes Vereniging Nederland een voorlichtingsavond over de psychologische aspecten van het hebben van diabetes melli- tus: hoe ga je ermee om? De avond vindt plaats in de Ge- WADDINXVEEN - Altijd al geïn teresseerd in spiritualiteit? Bij de cursus ‘Cursus in Wonderen’ le zen deelnemers uit het boek ‘Cursus in Wonderen’. Dit dikke boek is één van de grote spiritu ele leerboeken van onze tijd en nu al bijna klassiek. Het boek combineert praktische spirituali teit met psychologie en dat alles in een uiterst poëtische en krachtige taal. De Cursus (het boek) leert dat er achter angst en schuldgevoel in ieder mens nog steeds liefde verscholen ligt, die door middel van vergeving wakker kan worden geroepen. Het boek bestaat uit drie delen: een Tekstboek, een Werkboek en een Handboek voor leraren. Het geheel is opgezet als een zelfstu dieprogramma. De cursus is op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur en op woensdagmor gen van 09.00 tot 11.00 uur. De tweewekelijkse bijeenkomsten worden gehouden in wijkge- bouw de Poldermolen,Wilhelmi na van Pruisenlaan 419,2807 MH Gouda. Voor meer informatie: Anneke Baerveldt, tel. 0182- 615503. ZEVENHUIZEN - De Her vormde kerk heeft op zondag 7 maart een jeugddienst met als thema ‘Target’. Het thema zal worden uitgewerkt door evan gelist Gert van den Bos uit Ede. De muzikale medewerking zal worden verleend door Romans Twelve uit Katwijk. De dienst begint om 19.00 uur. Na afloop staat de koffie klaar. WADDINXVEEN - Het weke lijks programma van wijkagent Peter Rubeling, dat op woens dag van 14.00 tot 15.00 uur li ve wordt uitgezonden, stopt per 10 maart. Op die datum wordt de 150ste uitzending uit gezonden. Een mooie mijlpaal om er na vier jaar een streep onder te zetten. Presentator en redacteur Peter Rubeling maakt met ingang van juni van dit jaar gebruik van een VUT-re- geling en wil de komende tijd zijn aandacht volledig richten op het inwerken van een op- hoorzaal van de Bleulandloca- tie, Bleulandweg 10 en begint om 20.00. De zaal is open van af 19.30 uur. De toegang is gra tis.Aanmelden en informatie bij het Bureau Patiëntenservice, telefoon: (0182) 505324, maan dag t/m donderdag van 9.00 - 17.00 uur, vrijdag tot 14.30 uur. WADDINXVEEN - Muziekver eniging Concordia is op zoek naar muzikanten die een blaas instrument en/of slagwerk reeds bespelen of dit graag willen gaan bespelen. Ervaren muzikanten die eventueel in het bezit zijn van een eigen instrument kun nen zich aanmelden bij Concor dia, en na een eventuele bijscho- ling/opfriscursus deel gaan nemen in hetzij C-akkoord of harmonieorkest afhankelijk van hun niveau. Voorafgaand aan de ze bijscholing is er de gelegen heid om een aantal proeflessen te nemen. Ook geïnteresseer den (vanaf 9 jaar) die een blaas instrument willen gaan bespelen kunnen zich bij Concordia aan melden, en kunnen dan tevens gebruik maken van proeflessen tot de zomervakantie. Hiervoor zijn nog een aantal blaasinstru menten beschikbaar.Beide or kesten repeteren altijd op de donderdagavond. Het oplei- dingsorkest van 18.00 uur tot 19.15 uur en het harmonieor kest van 19.30 tot 22.00 uur. Bei de orkesten staan onder leiding van Jeroen Wentel. De repetities zijn in het clubgebouw van Con cordia ‘De Hoge Noot’ aan de J.W Frisoweg nr. I te Waddinx veen. Voor meer informatie: Joke Bouman, tel. 0182-619569. WADDINXVEEN/ALPHEN A/D RIJN - „Er is onvoldoen de draagvlak bij de buurgemeenten Rijnwoude en Wad dinxveen voor een bestuurlijk fusie met de gemeente Bo skoop,” Aldus gedeputeerde Marnix Norder over de positie van de gemeente Boskoop in de visie van de Ge deputeerde Staten van Zuid-Holland (GS). Op een bij eenkomst in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn gaf de gedeputeerde het standpunt weer van de provincie over de bestuurlijke toekomst van gemeenten in de Rijn streek en omgeving. WADDINXVEEN - Stichting Wijkwerk de Zuidplas organi seert nieuwe creatieve activi teiten samen met Debby’s Workshop. Donderdag I I maart begint de avondcursus sieraden maken in het Zuid- honk om 19.30 uur. Inschrijven kan bij Debby de Wolf, tel. 0182-633628 of via debby@nerdnet.nl.Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van een nieuwe collectie kra len. Na de avond bestaat er de mogelijkheid om kralen e.d. te bestellen. waar Waddinxveen deel van uit maakt. Zij zegt daarbij wel de gemeente Boskoop de ruimte te willen geven om mogelijke andere opties naar voren te brengen. Een optie Boskoop - Rijnwoude - Zoeterwoude komt in de visie van GS niet ter sprake. Zoeterwoude is in de ogen van de provincie een ge meente die bij de Leidse regio hoort en die. via samenwerking daar de regionale opgaven moet oppakken. De situatie van Rijn woude is complex, zo stelt GS, doordat die gemeente uit vier verschillende kernen bestaat die een grote spreiding hebben ten aanzien van elkaar, maar ook al le vier verschillende georiën teerd zijn op de omgeving. Zo is Hazerswoude-dorp met name gericht op Boskoop, Benthuizen op Zoetermeer en Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude- Rijndijk op Alphen aan den Rijn, (jlvd) rondreis 23/03 1289.’ rondreis 20/04 04/05 €128^ de brochure WADDINXVEEN - De collecte voor Amnesty International die vorige week voor het eerst in de gemeente Waddinxveen gehou den werd, heeft 2900,88 euro opgebracht. De plaatselijke orga nisatie is erg blij met dit fantasti sche resultaat. Hoewel het de eerste keer was dat deze collec te in Waddinxveen gehouden werd, was het landelijk de twee de keer dat Amnesty Interna tional een collecte hield. De col lecte is voor Amnesty van groot belang. De mensenrechtenorga nisatie is volstrekt onafhankelijk van overheden en voor haar werk grotendeels afhankelijk van giften van particulieren. De re spons van het publiek in Wad dinxveen was erg positief.Amne- sty dankt iedereen van harte voor de geldelijke bijdrage. Ook bedankt Amnesty alle vrijwilli gers die in weer en wind hebben gecollecteerd voor hun enthou siaste inzet. WADDINXVEEN - Kreater heeft op vrijdag 12 maart het laatste kamermuziekconcert van het seizoen 2003-2004. Ditmaal een optreden van twee docenten van Kreater, Thomas Guirten op cello en Wim Wie land op piano. Thomas Guirten werd in 1955 in Stuttgart (Duitsland) geboren. Hij stu deerde eerst filosofie, daarna Vertrek op 23/03 17-doogse 17-daagse vraag IN DIVERSE STOFFEN MET HOOFDPANEEL COMPLEET GEÏNSTALLEERD VANAF 1090,- GROEPSRONDREIS KLASSIEK MALEISIË Een schitterende reis om Maleisië en zijn verschillende gezichten te ontdekken. Een rondreis vol afwisseling langs de klassieke hoogtepunten van dit kleurrijke land. Wij nemen u onder andere mee naar Kuala Lumpur, één van de meest sfeervolle steden van het Verre Oosten, de iheeplan- Op het Koningin Wilhelminaplein viel de bestuurder van een per sonenauto op, omdat hij onder het rijden zat te bellen. Toen hij aan de kant werd gezet, kwamen de agenten ook nog een aardige alcohollucht tegemoet De man, een 28-jarige Waddinx vener, bleek een ademalcoholge- halte van 410 te hebben en dat is ruim boven de wettelijke 220. Zijn rijbewijs is ingenomen, om dat het niet de eerste keer was dat de man voor dergelijk feit Konooktroat 12,2741 HH Waddinxveen Telefoon 0182 688 488 E-mri estee.woddinxveen@toerkoop.nl Fox 0182 688 588 wordt verzorgd door Ds. J.G. van Tilburg. De orgelbegelei ding van de samenzang wordt gedaan door de koororganist en Kees Rademaker. Er zal een collecte worden gehouden ten bate van Stichting Ontmoeting.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 13