Ik ben I jaar geworden’ Deze vormen Week Platform 99 Kinderopvang 9 Stichtingen 7 MAART KOOPZONDAG VOO/- 2IE0HZE □JEEMSKERK -j^neeleman VCA DEZEKRAHT! SPECTACULAIRE KORTINGEN van 12.00 tot 17.00 uur! Aanhouding na diefstal met geweld OX. ontwikkeling Gouwebos |VIDE»AUDI» KTVÜ Certificaat Instellen beleidsatelier Besluit GS aanstellen Onzekerheid- BOA-ambtenaar Zwerfvuil- www.astica.nl 1 Geen gedwongen fusie R'DAM Centrum Karel Doormanstraat 333 R'DAM Alexandrium Vogelhuisje Gouweloop europaJuin problematiek burgemeester J klein De specialist voor u! Vrouwendag WWW.FOTOKLEIN.NI i Tot 1 april 2004 uw nieuwe Combi- ketel met 445,00 980,00) aankoopvoordeel*. ïlTBSÓüne I II Tuinaarde I Gaat de vakantie naar lisniks aan de Hoef of wordt het de Seychellen? Maak slim gebruik van de lage rentestand en bespaar aanzienlijk op uw hypotheek. r informatie: 8E Uneto-Vni I installatietechniek Kopen of leasen v.a. 25,00 netto per maand Bel voor een vrijblijvende offerte 0182-640090 •vraag naar de voorwaarden 1 299 w 200’ 1 1 l I Schrikkelkind Evan vierde zondag zijn eerste (echte) verjaardag. (Foto: Liesbeth van der Vis) Kinderdagverblijf i www.europatuin.nl Installatiebedrijf voor: f mahh op oe koop elektra 1 cv uitbouw [verbouwingen reparaties water sanitair dakwerken De gemeentewerf op de Coenecoop ontvangt dins dag het VCA-certificaat voor een veilige werkom geving voor de werkne mers. Lees verder op pagina 3 POOLSTERSTRAAT 16-40 school. De chocoladevisjes zijn bijna al lemaal op. In de doos ligt nu een stapel kaarten die de eenjarige van de mees ters en juffen op school kreeg. Racemo- toren, sportauto's en een poesje. Evan weet nog precies welke kaart hij van wie heeft gekregen. Zondagnacht hebben de haai van de die rentuin en het legovliegtuig Evan verge zeld tijdens de reis naar dromenland. Straks gaat Evan uitproberen of de haai ook goed kan zwemmen. In bad. GOUDA.ACHTERWILLENSEWÊG 31,0182-581337, DONDERDAG KOOPAVOND WOERDEN. RIETVELD 36A, 0348-415667, VRIJDAG KOOPAVOND Zak van 30 liter bemeste tuinaarde Kinderboerderij Dierendal organiseerde in de voor jaarsvakantie twee dagen ‘vogelhuisjes timmeren’ voor kinderen. Lees verder op pagina 7 Van der Want (38) wint in nadagen zege in Gouwe- loop.Lees verder op pagina 17 In een bijeenkomst op het Provinciehuis heeft GS aangegeven dat er geen draagvlak in Waddinxveen is voor een fusie met Bo skoop. Lees verder op pagina 13 WADDINXVEEN - Alhoewel hij vorige week nog vertelde dat hij ‘drie én nul jaar was’, is Evan Bosman nu heel duide lijk over zijn leeftijd. Afgelopen zondag, vierde hij zijn verjaardag. Zijn eerste wel te verstaan. Evan werd vier jaar geleden op 29 februari geboren, een schrikkel- kindje. Dit jaar viert hij voor het eerst zijn verjaardag op de datum waarop hij vier jaar geleden werd geboren. Maan dag mocht Evan voor het eerst naar de ‘grote’ school. Zijn vriendje was ook ja rig geweest en vertelde trots dat hij vier AKT1EPRUS EXTRA 57e JAARGANG nr. 2890 Installatietechniek OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN alle seizoenen groen WADDINXVEEN - Een viertal instellingen zal vrijdag een intentieverklaring tekenen dat leidt tot het Platform Kinderopvang Waddinxveen. Stichting Gastouderbureau Waddinxveen, Stichting Waddinxveense Peuterspeelza len (SWP), Stichting Kinderdagverblijf Kwiebus en Stich ting Waddinxveens Welzijnswerk (SWW) bundelen hun ideeën en wensen om zo als één spreekbuis richting ge meente en burger te functioneren. Eén van de aanleidin gen tot het vormen van het Platform is de verwachtte veranderingen in de Wet Basisvoorziening Kinderopvang (WBK). tatie. Ruim honderd jaar geleden staakten Amerikaanse arbeid sters in de textielindustrie om te protesteren tegen hun af schuwelijke leef- en werkom standigheden. Twee jaar later werd deze dag uitgeroepen tot internationale vrouwendag. De avond wordt gehouden in gebouw Kreater, Kerkstraat 13. De zaal is open om 19.30 uur en de toegangsprijs is 2,- euro, inclusief koffie. XXX ACTIE ACTIE ACTIE XXX 10 vellen A4 FOTOPAPIER 3,95 post office point Koninginneweg 13, Boskoop Tel. (0172) 21 24 I I Laat de rekenmeesters van CDC Assurantiën uw voordeel berekenen en bel voor een afspraak met Guy Luder of Guido Rhijnsburger. WADDINXVEEN - Het is on zeker of er een Bijzonder Op- sporings Ambtenaar (BOA) in Waddinxveen aangesteld zal worden. Bij het uitwerken van het voorstel voor een BOA is de gemeente gestuit op Justitie. Deze wil niet dat een BOA in de openbare ruimte rondloopt met bepaalde bevoegdheden, zoals het uitdelen van parkeer boetes. Dit hoort bij de be voegdheden van de politie. Het enige wat nu mogelijk is, is een BOA aanstellen voor de APV- overtredingen. Dit zijn de klei ne overtredingen als zwerfvuil en hondenpoep. De uiteindelij ke beslissing zal vallen bij de uitkomst van de Kerntakendis cussie. Door de verwachtte veranderin gen in de WBK gaat er veel in de kinderopvang veranderen. Moge lijk zal het betalingssysteem van gastouders veranderen en zullen werkgevers niet meer de kinder opvang verzorgen voor hun werknemers. Ook komt er meer vrijheid voor opzetten van nieu we vestigingen waardoor de concurrentie zal toenemen. „Het ontstaan van het platform is een logisch gevolg op de huidige ont wikkelingen. Je gaat elkaar op zoeken want samen sta je ster ker,” aldus Geert Brinksma (Stichting Kwiebus). De stichtingen zijn gaan kijken wat ze elkaar te bieden hebben. „We hebben alle vier een eigen identiteit die we willen behou den. Daarom is er ook voor een platform gekozen in plaats van een fusie,” aldus Jolande Kohnke (SWP). „Het platform is dé ma nier om van eikaars expertise gebruik te maken,” vertelt Brinksma. Doelstellingen van het platform zijn: De onderlinge in- en beleidsmatige af- WADDINXVEEN - De laatste tijd zijn er bij de politie weer veel klachten binnengekomen over zwerfvuil.Vooral rond de winkel centra en de zogenaamde ‘snoe- proutes’ (route van school naar huis) neemt het probleem zorg wekkende vormen aan. Wethou der Dijksterhuis vertelt dat er extra geld is vrijgemaakt in het beeldkwaliteitsplan (Nota Ruim telijke Orde) om het probleem aan te pakken. Ook hebben win kel- en horecaondernemingen een zwerfvuilconvenant gete kend. „In het convenant is opge nomen dat ook de middenstand zal helpen in het aanpakken van de zwerfvuilproblematiek. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat er rondom de zaak goed geveegd wordt,” aldus Dijksterhuis. Op de snoeproutes wil de ge meente meer gaan prikken en ‘blikvangers’ neer zetten. De blikvangers zijn netten met een prullenbak eronder die het, vooral voor kinderen, aantrekke lijker maken om afval erin te werpen. „We verwachten niet dat de blikvangers ervoor gaan zorgen dat al het vuil in de prul lenbak terecht gaat komen. „Het zwerfvuil ligt in ieder geval meer gecentreerd waardoor het voor ons weer makkelijker is op te ruimen,” aldus de wethouder. WADDINXVEEN - Gedepu- houdelijke teerde Staten (GS) zijn dinsdag stemming. Gezamenlijke stand puntbepaling (indien mogelijk) en het verkennen van mogelijkhe den tot verdere samenwerking. Een eerste samenwerking was niet moeilijk te bewerkstelligen. „De SWW en het Gastouderbu reau werken al op bepaalde fron ten samen. In het bestuur van het Gastouderbureau zit een be- WADDINXVEEN - Het college van B W heeft ingestemd met het instellen van een beleidsate lier. Het beleidsatelier zal een brainstormclub zijn die gaan na denken over de toekomst van Waddinxveen, waarbij het zwaartepunt zal liggen bij de ruimtelijke ontwikkeling. In de denktank zitten de gemeentese cretaris, vertegenwoordigesr van de afdeling VROM, WER en af hankelijk van het onderwerp ook andere afdelingen. Ook externe deskundigen kunnen worden uit genodigd. Het beleidsatelier zal ingesteld worden voor onbepaalde duur. „De komende jaren zal er ge noeg stof zijn om over te brain stormen. Denk aan de Zuidplas- polder of Triangel waar, na jaren, nu eindelijk gebouwd gaat wor den,” aldus wethouder Dijkster huis. Burgemeester Jonkman voegt toe dat het beleidsatelier ook een ‘sociale poot’ zal heb ben. Dijksterhuis: „We willen na tuurlijk voorkomen dat Wad dinxveen eenzijdige woonwijken krijgt. In duurdere wijken zal ook sociale woningbouw ingebreid worden, en andersom.” Op dit moment komt de beleidsadvise ring praktisch uitsluitend vanuit het referentiekader van de staan de lijnorganisatie. Er wordt wel liswaar aandacht besteed aan af stemming met andere afdeling, maar een meer integrale advise ring over met name strategische beleidszaken komt nog onvol doende uit de verf. (UACSTCKRUS!-, iOOeSS* WADDINXVEEN - De politie heeft op de zondag 29 februari drie mannen aangehouden naar aanleiding van de mishandeling van een Hagenaar op zaterdag nacht op de Nesse. De 45-jari- ge Hagenaar bleek met geweld beroofd te zijn van zijn telefoon en portemonnee. De Hagenaar was bij het aanspreken erg af wezig en werd ter plaatse on derzocht door ambulanceper soneel. Hij liep door het geweld onder andere letsel op in het gezicht en in de rug. Volgens een getuige zou een dader een horecagelegenheid op de Nes se zijn binnengegaan. Aan de hand van het opgegeven signalement van één van de da ders werd in de zaak een on derzoek ingesteld. Een 23-jari- ge Gouwenaar werd aangehouden op verdenking van het plegen van de diefstal met geweld. Nadat de verdach te in een politiewagen was ge zet bemoeide een 27-jarige Waddinxvener zich met de aanhouding. Daarbij werden de aanwezige agenten uitgeschol den. Ondanks dat de politie di verse keren de man verzochten te verdwijnen, gaf hij hier geen gehoor aan waarna ook hij werd aangehouden. Terwijl de politie de aanhoudin- I Dorpstraat 23 Waddinxveen Telefoon 0182 - 63 08 99 CAS WAT (ft I C.V, CLCCTftA ZCN-€ft»(ftCif stuurslid van de SWP De link is snel gemaakt,” vertelt Daniëlle van den Berg van het Gastou derbureau. Het contact met Kwiebus was er wel, maar is aan gesterkt. Het platform is geen statisch ver haal. Waar mogelijk helpen de stichtingen elkaar in ruimtevoor- ziening, trainingen en informatie voorziening. Van den Berg: „De trainingen die wij bijvoorbeeld aan de gastouders geven, kunnen natuurlijk ook heel interessant zijn voor de leidsters.” Het plat form is voor de informatievoor ziening in de breedste zin van het woord. „De leuke, maar ook de nodige,” aldus Brinksma „Door de toenemende regelgeving moet een locatie steeds meer aan een aantal eisen voldoen. Het vormen van een platform is vooral noodzakelijk,” aldus Kohnke. „We zijn alle vier pro fessionele instellingen en zijn al lemaal uit op goede kinderop vang.” De vier stichtingen hebben al ge zamenlijk gereageerd op de ge meentelijke nota’s ‘Jeugd in groei’ en ‘Gezond en wel’. Aanstaande vrijdag is de intentieverklaring en Bewonersavond een presentatie van het platform. Vanaf dat moment is het Plat form Kinderopvang Waddinx veen een feit. De eerste grote hobbel zal de uiteindelijke beslis sing omtrent de WBK zijn. „Dat wachten we met spanning af,” al dus Brinksma. WADDINXVEEN - Stichting Vrouwenraad Waddinxveen verzorgt op de Internationale blaastest werd afgenomen. Vrouwendag, vrijdag 8 maart, een speciale avond. Jane Auad zal iets vertellen over huidver zorging. Ook de film ‘De Twee ling’ wordt vertoond, naar het Hagenaar werd hij, nadat hij gelijknamige boek van Tessa de een horecagelegenheid had Loo. De aangesloten verenigin- verlaten door meerdere perso- gen houden vooraf een presen- nen mishandeld en beroofd. Daarbij is hij vermoedelijk be wusteloos geraakt. De porte monnee werd later terugge vonden in een fietstas in de omgeving. De politie stelt een nader on derzoek in naar andere ver dachten en wil in contact ko men met andere getuigen waronder de vindster van de portemonnee. Zij kunnen con tact opnemen via telefoonnum mer 0900 - 8844 (lokaal tarief). jaar was geworden. „Nou,” zei Evan, „ik ben ook jarig geweest en ik ben één ge worden.” 's Middags zit hij een beetje beduusd op de bank, want een eerste schooldag is natuurlijk hartstikke vermoeiend. Maar als er naar de cadeautjes gevraagd wordt, snelt Evan naar de eettafel waar alles nog uitgestald staat. Een playmobile dierentuin, een vliegveld van lego, gekke magneetjes en een kleiset. Op de stoel staat een papieren aquarium met choco ladevisjes. Dat was Evans tractatie op WADDINXVEEN - Het Na tuur- en recreatieschap Reeuw- ijkse Plassen en omgeving houdt op dinsdag 16 maart van 19:45 uur tot 21:45 uur in Het Trefpunt, Stationsstraat 18 in Waddinxveen een bewoners avond over de ontwikkeling van het Gouwebos. De gebruikers van het Gouwebos zijn, mede namens de gemeenten Bo skoop en Waddinxveen, wel kom met ideeën en suggesties over het gebied. Het Natuur- en recreatieschap Reeuwijkse Plassen e.o. is de eigenaar van het Gouwebos en wil het ge bied een opknapbeurt geven. De wensen en ervaringen van de gebruikers over aanvullingen en aanpassingen in het gebied zijn van groot belang bij het op stellen van het ontwikkelings plan. Hiervoor is half februari een uitnodigingsbrief huis-aan- huis verspreid aan de bewoners van de wijken grenzend aan het Gouwebos. Bij de brief is een formulier ingesloten waarop ideeën en suggesties over de invulling van het Gouwebos kunnen worden ingevuld en op- gen verrichtte ontstond ter plaatse een grimmige sfeer waarbij een groepje personen zich tegen de politie opstelden. Hierop werd assistentie van an dere agenten gevraagd. Een 23- jarige Waddinxvener kwam met een auto ter plaatse en begon de groep op te ruien en de po- Internationale litie uit te dagen. De Waddinx vener werd eveneens aange houden nadat hij niet voldeed aan een vorderingen weg te gaan. Bij de man werd een alco- hollucht geroken waarna er een De uitslag was 355 ug/l terwijl 220 de limiet was. Tegen de Waddinxvener wordt proces verbaal opgemaakt. Volgens de gestuurd aan het Natuur- en recreatieschap Reeuwijkse Plassen in Schiedam. Inmiddels is een twintigtal reac ties ontvangen. Een aantal van deze reacties wordt besproken tijdens de bewonersavond op 16 maart. Op de avond zelf kunnen ook onderwerpen worden aangedragen en kan kort met elkaar in discussie worden getreden. Recreanten van het Gouwebos kunnen het ideeën- en suggestieformulier ophalen bij het gemeentehuis Boskoop en Waddinxveen of afhalen van de websites www.waddinxveen.nl en www.boskoop.nl. Het ideeën formulier opsturen kan tot 9 maart. In juni vindt een presen tatie plaats over het uiteindelij ke ontwikkelingsplan van het Gouwebos. Recreanten die bij deze presentatie aanwezig wil len zijn, kunnen de adresgege vens op 16 maart achterlaten en ontvangen in mei een uitno diging. De exacte datum van de voordracht wordt tijdens de bewonersavond bekend ge maakt. bijeengekomen om te praten over de bestuurlijke toekomst van onder andere de gemeente Waddinxveen. Samengaand met deze visie, zal GS ook een be slissing nemen in het wel of niet aanstellen van een nieuwe burgemeester na het pensioen van burgemeester Jonkman in juni. Woensdag is een afvaardi ging van de gemeenteraad uit genodigd voor een gesprek op het Provinciehuis met de com missaris van de koningin. Dan zal er gesproken worden over een toekomstvisie voor Wad dinxveen. WOENSDAG 3 MAART 2004 CDC Assurantiën Engelandlaan 60A 2391PN Hazerswoude-Dorp Bel (0172) 23 57 00!!! Waddinxveen TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN Deze actie is tijdelijk en beschikbaar voor 25 ATAG Enigma 28/35 toe stellen. Altijd met 10 jaar onderdelen garantie, geen jaarlijks onderhoud benodigd, zeer lage onderhoud en servicekosten. Coenecoop 87a 2741PH Waddinxveen T0182 640090 Einfo@neeleman.com I I www.neeleman.com AL 67 I A A R BETROUWBAIMSTALLATIETECHM1EKj I Wereldberoemde tocht- gewxht spiegelreflex- camera. Ingebouwde flitser met rode-ogen’ reductie Volled.g automatische body -- Eü MINOLTA SS» reflexstunt SUPERSTUNT! REFLEX-TOPPER! o a: O z o E E 5 o o

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 1