Tentoon- stelling in Kreater Aanstelling manager voor landschapsplan V.C.A. Certificaat voor gemeentewerf OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN WEEK N° Franse dates en wijn proeven Poppenkast ‘Speciale’ avond E T M E N E R U G E B R E K GEMEENTELIJKE VERORDENINGEN VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN OVERIGE VERGUNNINGEN i NIEUW REISDOCUMENT NODIG? U KUNT ALLEEN 'S AVONDS? MAAK EERST EEN AFSPRAAK MEEDENKEN OVER WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTEHUIS ÖP VRIJDAG MIDDAG GESLOTEN www.waddinxveen.nl De Gemeentebalie X BOUWZAKEN X GROEN J RUIMTELIJKE ORDENING Is X BEZWAAR WOENSDAG 3 MAART 2004 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 3 WADDINXVE 1. organiseren van een wielerronde met het par- 20040050 vindt dat 62 45 00 OPENINGSTIJDEN DE GEMEENTEBALIE maandag tot en met donderdag 08.30 14.00 uur vrijdag 08.30 - 12.30 uur dinsdag- en donderdagavond 19.00 - 20.30 uur Sociaal raadsvrouw - uitsluitend op afspraak - maan dag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.30 uur. COLOFON Eindredactie Gemeenterubriek: BDS/Communicatie uur de donderdagavond) via De in de gemeentegids 2004 genoemde data zijn hiermee komen te vervallen. vergadert de wel- worden diverse op redelijke eisen SPREEKUREN Burgemeester en wethouders alleen na afspraak via de secretaresses. het vergro- dakka- Kijk voor meer nieuws en achtergrondinformatie op WADDINXVEEN De boe kenweek 2002 wordt gehou den van woensdag 10 tot en met zaterdag 20 maart en staat in het teken van Frank rijk met als thema ‘Gare du Nord’. De bibliotheek in de Van Mecklenburg Schwerin- laan haakt op dit thema in met Franse blind dates en een wijnproeverij op vrijdag avond 12 maart. „In de boe kenweek lenen wij tassen uit met drie items die te maken hebben met Frankrijk,” zegt medewerkster Paloma Mar tin. „Dat kunnen boeken, gid sen, kookboeken, cds of vi deos zijn, het is dus een verrassing wat er in zo’n tas zit. Iedereen mag die tas drie weken houden en de lezers krijgen drie items voor de prijs van één.” De wijnproe verij, vrijdag 12 maart van half zeven tot half negen s’avonds, wordt georganiseerd met me dewerking van Bottelier Johan Schalk van de Luifelbaan. „Hij selecteert vijftien verschillen de Franse wijnen en zal daar bij uitleg en advies geven,” al dus Paloma Martin. De entree is gratis voor iedereen boven de achttien jaar. Ook niet le den zijn welkom. HERHAALDE MEDEDELING Het gemeentehuis is vanaf begin 2004 op vrij dagmiddag vanaf 12.30 uur gesloten. WADDINXVEEN - Corrie Kor- ver speelt op 10 maart de pop penkastvoorstelling ‘Lente’. Kat rijn kan niet wachten totdat alle bloemen uit de grond komen. Ook heks Almira wil dat het snel weer warm wordt. Ze houdt he lemaal niet van de kou in de win ter. Alleen Jan Klaassen is niet zo blij. Katrijn wil altijd heel het huis schoonmaken en natuurlijk moet hij haar een handje helpen. Heks Almira heeft een plan bedacht om de natuur een handje te hel pen, maar of dat nu zo’n goed plan is? De voorstelling begint om 13.30. Hij is bedoeld voor kinderen van drie tot en met ze ven jaar. Kaartjes zijn 3,- euro en zijn te bestellen bij Kreater: tel. 0182-614422. inzien bij onze website van het te slui- Ook de genoemde gemeenten en betrokken partijen dragen financieel bij aan de land- schapsmanager. Burgemeester Borgdorff van Bodegraven be nadrukt namens de gemeenten in het gebied dat partijen nu samen de schouders eronder zetten om het landschapsplan tot een succes te maken. De landschapsmanager is naar zijn mening daarin cruciaal, maar het succes zal moeten blijken in de bereidheid om daadwer kelijk te investeren in het land- schap. Vanaf 1 maart 2004 kunt u, tijdens de avondo penstellingen van De Gemeentebalie van 19.00 tot 20.30 uur, op afspraak terecht voor het aan vragen van reisdocumenten (paspoort en Neder landse identiteitskaart). Voor andere producten en voor overdag kunt u geen afspraak maken. meentewerf aan de Coene- coop. Dankzij deV.C.A.*-certifi- catie van de locatie Coenecoop zijn de medewerkers verzekerd van een zo veilig mogelijke Raadhuisplein 1 (0182) 62 46 24 Postbus 400, 2740 AK 62 46 80 www.waddinxveen.nl gemeente@waddinxveen.nl en het vergro- 54 75 00 62 47 67 63 04 44 Andere belangrijke telefoonnummers in de gemeentegids GEMEENTEHUIS postadres telefax website e-mailadres WADDINXVEEN - Kre- aterdirecteur Koremans opent vrijdag 12 maart twee tentoonstellingen. Be langstellenden zijn hierbij van harte welkom. Om 17.00 uur wordt de kinderexpositie met teken en schilderwerk van leer lingen van docente Catrini Lelieveld geopend. De deel nemende kinderen zijn tus sen de zes en dertien jaar oud. De tentoonstelling is voor publiek geopend tot en met woensdag 31 maart. Daarna wordt om 19.00 uur een gezamenlijke ten toonstelling van cursisten van Josiah Onemu en Ton van Steenbergen geopend. Hier worden werken geëx poseerd die tijdens de cur sus beeldhouwen/ boetse ren respectievelijk tekenen/ schilderen gemaakt zijn. Deze tentoonstelling zal te bezichtigen zijn tot maan dag 5 april. Het adres van Kreater is Kerkstraat 13. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de administratie van Kreater, tel. 0182-614422. WADDINXVEEN - Autorij school Lagrouw en Beter Auto- Auto Snelservice organiseren een ‘speciaal voor jou’ avond voor leerlingen en oud-leerlin- gen van de rijschool. Op de avond wordt er praktische uitleg gegeven over de auto. Hoe kan je bijvoorbeeld een wiel verwisse len. Of eigenhandig het oliepeil en de koelvloeistof controleren. De avond is op maandag 8 maart bij Beter Auto-Auto Snelservice (Coenecoop 397). Het begint om 20.00 uur, de koffie en thee staan vanaf 19.45 uur klaar. voor informatie, vragen en klachten Cyclus: afvalinzameling, ophalen grofvuil e.d. Instituut Sociaal Raadslieden Gouwebad "De Sniep" van deze aspecten van groot belang. HetV.C.A.*- kwaliteits systeem is een instrument, waarmee dit aandachtspunt op structurele wijze wordt inge past in de bedrijfsvoering van deze werkeenheid. V.C.A.* is Voor de medewerkers is een veiligheidsboekje samengesteld, waarin alle procedures en werkafspraken betreffende vei ligheid, gezondheid en milieu in begrijpelijke taal zijn opge- somd. Dit veiligheidsboekje vormt samen met de Huisre gels Coenecoop en het Sleutel- plan Coenecoop de onderleg ger voor de werkwijze van de afdeling. 3. verkopen van etenswaren, frisdranken dranken. Tot en met vorig jaar werd de jaarlijkse wielerronde op en om de Dorpstraat georganiseerd. In verband met de recon structie van de Dorpstraat is de wielerronde daar niet lan ger gewenst. BINNENGEKOMEN EVENEMENTENAANVRAAG De Stichting Wielerronde Waddinxveen heeft een De Wvg is wel iedere ochtend telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 624 715. VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN De volgende bouwvergunningen zijn verzonden op de tus sen haakjes vermelde datum: 196/2000 Brugweg 44, het oprichten van een berging/schuur (25- 02-2004) 20040023 Prins Bernhardlaan 130-232, het veranderen van een woongebouw (plaatsen deur als toegang voor par keergarage (24-02-2004) Sweelinckhof 66, het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak (24-02-2004) Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar aantekenen (zie BEZWAAR). Met het indienen van een bezwaarschrift wordt de aanvang van de bouw/sloop niet tegengehou den. Om dat te voorkomen kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Arrondissements rechtbank 's-Gravenhage, Sector bestuursrecht, t.a.v. de voorzieningenrechter, Postbus 20302, 2500 EH 's-Gra venhage. De rechter beziet dan of met de bouw/sloop mag worden begonnen. Aan het indienen van zo'n ver zoek zijn kosten verbonden. BINNENGEKOMEN BOUWAANVRAGEN De volgende bouwaanvragen zijn ontvangen op de tussen Voor de goede orde berichten wij u dat de Stichting Wieler ronde Waddinxveen haar eerder gedane aanvraag voor het organiseren van een wielerronde rondom de Passage heeft ingetrokken. Deze aanvraag ligt niet meer ter inzage en het college neemt ook geen besluit meer over deze aanvraag. boek veiligheid en arbeidsom standigheden uitgegeven. In dit handboek zijn de werkwijzen inzake veiligheid en arbeidsom standigheden vastgelegd. De normen van deV.C.A.* zijn ver taald in praktische procedures, in heldere bewakingsinstru- menten en in goed toepasbare formulieren. De procedures betreffen de volgende zaken: Het contract en de werkafspraken tussen ge meente Waddinxveen en deAr- bodienst. De Risico Inventarisa tie en -Evaluatie en het Plan van Aanpak. De instructie voor nieuwe medewerkers en huidi ge personeel. De Persoonlijke Beschermingsmiddelen. Werk- plekinspecties door de leiding gevenden. Melding en registra tie van (bijna) ongevallen. Toolboxbijeenkomsten. Organi satie van de Bedrijfshulpverle ning. Beheer en keuring van materieel en middelen en het beheer van formulieren. Nummerautomaat De Gemeentebalie werkt, zoals u wellicht bekend is, met een nummerautomaat. Als u een afspraak heeft gemaakt voor de reisdocumenten hoeft u geen nummer te nemen. Voor rijbewijzen, uittreksels én het aanvragen van reisdo cumenten zonder afspraak neemt u wel een nummer. haakjes vermelde datum: 20040071 de Akker 42, het gedeeltelijk veranderen en ten van een woning alsmede het plaatsen van een pel op het voorgeveldakvlak (25-02-2004) 20040072 Brugweg 48, het gedeeltelijk veranderen ten van een woning (25-02-2004) Eén afspraakbalie en één 'gewone' balie De Gemeentebalie gaat (voorlopig) werken met één afspraakbalie voor reisdocumenten en één balie voor uitsluitend rijbewijsaanvragen, uittreksels uit de basis administratie persoonsgegevens en reisdocumenten, zon der afspraak. De uitgifte van de al gemaakte reisdocu menten bij de receptie blijft ongewijzigd. de aandacht is voor gezondheid en milieuaspecten. Ook de vei ligheid voor derden is door het systeem beter gewaarborgd, waardoor de burgers van Wad dinxveen kunnen rekenen op goede aandacht voor hun wel zijn bij de uitvoering van werk zaamheden in de openbare bui tenruimte. Dit is mede het geval, omdat aan aannemers en leveranciers dezelfde eisen worden gesteld, als zij in op dracht van de gemeente Wad dinxveen werkzaamheden ver richten. Zorg voor veiligheid, gezond heid en milieu is een belangrijk aandachtspunt in de bedrijfs voering van de gemeente Wad dinxveen. In het bijzonder voor de buitendienst van de Afdeling Openbare Werken en voor de vakploeg van de Afdeling Facili taire Zaken, waarvan de mede werkers bijzondere risico’s lo pen, is een structurele opzet biedsgedeputeerde voor Zuid- Holland Oost, beschouwt de bestuursovereenkomst als een teken van de goede samenwer king in het gebied Midden-Hol- land en de bereidheid in de streek om de handen uit de mouwen te steken voor het unieke landschap. ”Als voorzit ter van het Bestuurlijk Plat form Groene Hart vind ik dit een voorbeeld van de nieuwe aanpak in het Groene Hart: minder polderen, meer doen en daar afspraken over maken. De streek is nu aan zet. De provincie steunt dat van harte, dat mag blijken uit onze finan ciële bijdrage voor de land schapsmanager”, aldus gedepu teerde Dwarshuis. Op donderdag 11 maart 2004 staan de algemene nota Werk en Bijstand en de nota Reïntegratiebeleid centraal. Op donderdag 1 8 maart 2004 kunt u meepraten over de nota Minimabeleid. De avonden vinden plaats op het gemeentehuis en beginnen telkens om 20.00 uur. U bent van harte welkom! REGIO - Bestuurders uit de regio hebben op woensdag 25 februari de overeenkomst Landschapsplan Gouwe-Meije- IJssel ondertekend. In deze be stuursovereenkomst wordt de aanstelling van een Land schapsmanager voor een pe riode van vier jaar vastgesteld. De landschapsmanager gaat zich bezig houden met de uit voering van het ’Landschaps plan Veenweidegebied, deelge bied Gouwe-Meije-IJssel’, dat eind vorig jaar door de betrok ken gemeenten is vastgesteld. De betrokken bestuurders van de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Bodegraven, Bo skoop, Gouda, Reeuwijk, Vlist, Waddinxveen, het Hoogheem raadschap Rijnland en de stich ting Molenkolk, het Platform Sierteelt en Landschapsbeheer Zuid-Holland hebben geza menlijk het landschapsplan op gesteld voor het behoud en de versterking van de landschap pelijke kwaliteiten van het ge bied. Het plan omvat projecten die een bijdrage kunnen leve ren aan het behouden en ver sterken van de landschappelij ke, natuurlijke, cultuurhistorische en recre atieve kwaliteiten in het ge bied. Gedeputeerde Dwarshuis, ge- OPENINGSTIJDEN ANDERE AFDELINGEN Alle afdelingen elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur. In de middag kunt u alleen terecht op afspraak. OPENINGSTIJDEN AFVALSTATION, Zuidelijke Rondweg 250 Voor afgifte (grof)vuil en KCA elke werkdag van 13.30 tot 16.30 uur en zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. Een voorlopige tekst van Gemeentebalie en treft u website, www.waddinxveen.nl. De gegevens van deze aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de cluster Bouwtoezicht, telefoon 624832 of 624835. WADDINXVEEN - Het Exa menbureau Nederland reikte dinsdag het certificaat voor Vei ligheid, gezondheid en milieu, Checklist en Aannemers (het V.C.A.*-certificaat) uit aan de wethouder Dijksterhuis (Openbare Werken) op de ge- wijd verspreid in het bedrijfsle ven, terwijl ook hoe langer hoe meer gemeentes, waterschap pen en andere overheidsinstan ties overgaan tot certificatie. Aan de hand van het V.C.A.*- werkomgeving, waarin voldoen- kwaliteitssysteem kan de ge meente Waddinxveen de veilig heid, gezondheid en milieu-aspecten in kaart bren gen en beheersbaar maken, waardoor de risico’s op onge vallen worden verkleind. Om het V.C.A.*-logo te mogen voeren, dient de locatie Coene coop aan een aantal criteria te voldoen. Dit wordt jaarlijks ge toetst door middel van audits door een geautoriseerd audi tingbureau. Op 18 april 2002 hebben alle 32 medewerkers, werkzaam op de locatie Coe necoop het certificaat behaald van de cursus Basisveiligheid V.C.A.*. De beide opzichters hebben daarnaast het certifi caat Basisveiligheid voor lei dinggevenden behaald. Hiermee hebben medewerkers de ken nis opgedaan om in de werk zaamheden voldoende oog te hebben voor veiligheid,gezond heid en milieu. Op 25 juni 2003 is het Hand- Het verzoek om vrijstelling met de daarbij behorende stuk ken ligt m.i.v. donderdag 4 maart 2004 gedurende vier weken ter inzage bij de Gemeentebalie, op werk dagen van 08.30 uur tot 12.30 uur. Gedurende deze ter mijn kunt u over de aanvragen schriftelijk uw ziens wijze kenbaar maken bij het college van B&W. B&W hebben het voornemen om met toepassing van arti kel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor de duur van genoemde periode vrijstelling te verlenen van het geldende Bestemmingsplan. Het college heeft besloten om ook de receptie gemeentehuis op vrijdagmiddag vanaf 12.30 uur ten. Alle afdelingen in het gemeentehuis zijn al enkele jaren vanaf 12.30 uur voor het publiek gesloten. De recep tie bleef tot eind vorig jaar open tot 16.30 uur. Het concept Groenstructuurplan ligt vanaf 5 maart a.s. vier weken ter inzage bij De Gemeentebalie in het gemeente huis. Het concept plan is ook te raadplegen op de gemeen telijke website www.waddinxveen.nl. Gedurende die periode van vier weken kunt u uw ziens wijze schriftelijk kenbaar maken. Op donderdag 11 maart 2004 wil de gemeente met inwoners over de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand en over de nota Reïntegratie spreken. Op donderdag 18 maart 2004 kunnen zij mee praten over de nota Minimabeleid. U kunt vanaf 1 maart a.s. op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur telefonisch een afspraak maken voor avondopenstellingen (dinsdag- en het telefoonnummer 624 500. Het vooraf maken van een afspraak voor reisdocumenten kan belangrijke tijdwinst voor u opleveren, wij kunnen u op die manier vrijwel direct na binnenkomst helpen. Overdag geen afspraak mogelijk Voor de openstellingen van maandag tot en met donder dag van 08.30 uur tot 14.00 uur en vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur wordt voorlopig niet gewerkt op afspraak. (nieuwe) aanvraag om een evenementenvergunning inge diend voor het op maandag 12 april 2004 (2e paasdag) van 11.00 uur tot 1 8.00 uur mogen: Het college heeft het voornemen om voor dit evenement de gevraagde vergunning te verlenen. De aanvraag ligt m.i.v. donderdag 3 maart 2004 gedurende vier weken ter inzage bij De Gemeenteba lie, op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur. Gedu rende deze termijn kunt u over deze aanvraag schrifte lijk uw bedenkingen en zienswijze kenbaar maken bij het college van B&W. Na het verstrijken van deze ter mijn neemt het college, met kennisname van de ontvangen bedenkingen en zienswijzen een besluit over de aanvraag. Dit besluit wordt eveneens in deze rubriek gepubliceerd. Gedurende zes weken na datum van die publicatie kunt u tegen het besluit bezwaar aantekenen. OPENBARE VERGADERING WELSTANDSCOMMISSIE Op dinsdag 9 maart a.s. om 11.00 uur standscommissie. In deze vergadering bouw- en reclameaanvragen beoordeeld van welstand. De agenda kunt u vanaf maandag 8 maart a.s. de Gemeentebalie en staat dan ook op www.waddinxveen.nl. BEZOEK CLUSTER BOUWTOEZICHT ALLEEN OP AFSPRAAK U kunt alleen bij de cluster Bouwtoezicht van de afde ling VROM terecht wanneer u daarvoor telefonisch een afspraak heeft gemaakt. Telefoon 624832 of 624835. U hoeft dan niet te wachten en de medewerkers kunnen zich voorbereiden op uw bezoek. de nota's kunt u inzien bij De ook aan op de gemeentelijke PRESENTATIE CONCEPT GROENSTRUCTUURPLAN Donderdag 4 maart a.s. presenteert de gemeente Waddinx veen samen met de Gronimij het concept Groenstructuurplan aan gemeenteraadsleden en inwoners van Waddinxveen, genodigden en overige belangstellenden. De presentatie Begint om 20.00 uur en vindt plaats in het kantoor van de Grontmii, Coenecoop 55. Het gebouw is te zien vanaf de Kanaaldijk. De ruimte is geopend vanaf 19.40 uur. cours over het bedrijventerrein Coenecoop; 2. hebben van toestellen en/of geluidsapparaten en hande lingen mogen verrichten op een zodanige wijze, dat het wettelijke geluidsniveau wordt ontstegen; i en licht alcoholische Informatie over de vergunningen kunt u krijgen bij de clus ter Bouwtoezicht, tel. 624832 of 624835. VERZOEK OM TIJDELIJKE VRIJSTELLING Een aanvraag om afgifte van een bouwvergunning is inge diend voor het perceel Bredeweg 23 voor het tijdelijk, voorshands voor een periode van maximaal 5 jaren, oprichfen van een beveiligingskantoor (20030102). De bouw zal niet in overeenstemming zijn met het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Plan in Hoofdzaak West". BINNENGEKOMEN KAPAANVRAGEN De volgende kapaanvragen zijn ontvangen: - Tesselschadelaan 7, 1 grove den in de achtertuin Opname in deze publicatie houdt uitdrukkelijk geen uit spraak in over de definitieve besluitvorming. In dit stadium kunt u geen bezwaarschrift indienen tegen een voorgeno men veiling. Wel kunt u uw bedenkingen kenbaar maken bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte. Voor vragen over de agenda kunt u contact opnemen met de cluster Bouwtoezicht telefoon 624832 of 624835. VERLEENDE SLOOPVERGUNNINGEN De volgende sloopvergunningen zijn verzonden op de tus sen haakjes vermelde datum: 20040048 leplaan 1 t/m 33 en 2 t/m 42, het verwijderen van asbesthoudende golfplaten op daken van schuren (24-02- 2004) VERLEENDE VERGUNNINGEN (O.G.V. APV. OF ANDERE WETTELIJKE REGELGEVING) - Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, Amsterdam: collectevergunning periode 22 t/m 27 novem ber 2004; - Kardinaal Alfrink- en Koningin Beatrixschool: organiseren fancyfair op vrijdag 2 april 2004 van 15.00 tot 20.00 uur in en rondom beide scholen, Zuidplashof 1 en 3; - Scouting St. Victor: organiseren feest met aansluitend over nachting op 3 april 2004 in het clubhuis Jan Willem Friso- weg 73; - Rommelmarkt Bazaarcommissie Gereformeerde Kerk Waddinxveen: wijzigen datum geplande boekenmarkt wordt 8 mei (i.p.v. 24 april) 2004; - Winkeliers Luifelbaan: organiseren braderie t.g.v. het 35- jarig bestaan op zaterdag 17 april 2004 van 10.00 tot 17.00 uur. Tevens toestemming om de Brederolaan vanaf de slager t/m het garagebedrijf van 08.00 t/m 17.00 uur af te sluiten voor het verkeer. Het college wil voorstellen doen aan de gemeenteraad, waarbij de reïntegratie en het minimabeleid verder wor den uitgewerkt. Er worden daarom twee avonden geor ganiseerd waarop u kunt discussiëren met vertegenwoordi gers van de gemeente over deze voorstellen. Uw reactie wordt meegewogen bij de opstelling van de definitieve regeling. De voorlopige regeling is opgesteld in samen werking met een aantal omliggende gemeenten. Het Wvg-loket in de publiekshal van het gemeentehuis is alleen op maandag en vrijdag tussen 09.00 en 12.30 uur geopend. U kunt alleen op deze dagen terecht bij de Wvg-consulent voor inhoudelijke vragen over de Wet voorzieningen gehandicapten en lopende aanvragen. Wanneer u vindt dat uw directe belangen worden geschaad door de verlening van een - hiervoor genoemde - verleende vergunning/beschikking, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking een gemo tiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B&W (tenzij in de publicatie een andere procedure is vermeld). Informatie over de beschikkingen kunt u krijgen bij de genoemde afdelingen. VASTSTELLING GEWIJZIGDE KOOPZONDAGEN 2004 Het college heeft op 24 februari 2004 besloten de reste rende koopzondagen voor 2004 als volgt gewijzigd vast te stellen: - de volumineuze detailhandel mag geopend zijn tussen 10.00 uur en 17.00 uur op: 2e Paasdag, Hemelvaarts dag, 2e Pinksterdag en 2e Kerstdag; - op de zondagen 7 maart, 4 april, 5 september, 3 oktober, 7 november, 28 november en 5 december 2004 mag de volumineuze detailhandel geopend zijn tussen 13.00 uur en 17.00 uur. Op 1 januari 2004 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) van kracht geworden. Deze wet regelt alle zaken rondom de bijstand en de reïntegratie (terugkeer) van mensen met een uitkering naar de arbeidsmarkt. De WWB is in de plaats gekomen van de Algemene bijstandswet (Abw).

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 3