Hennepkwekerijen ontdekt Deze burgers nieuwe Week Bijstandswet Trendhopper. I I GROOTSE HEROPENING bij Tuincentrum de Bosrand OS RA ND VOO Tongstrelende kookkunsten Inspraakavond MUI1 Kwijtschelding huur handbalvereniging Brand Renovatie r www.astica.nl 10.000 m2 overdekt tuinplezier Burgemeester naar Pelhrimov Ook voor het beroepsvervoer. sportvelden Gewapende overval op sekscamper GLASBEEK Mercuriusweg VIDE» AUDI» KTV4 11 s 9 1 Muziekavond WWB ‘De Wijkagent’ Sport centrum- rnöor in fcv.rnva.l:i es? VVD boos over uitblijven kostenoverzicht Tientallen knallende aanbiedingen. Profiteer van honderden euro's voordeel, (zie de twee pagina's elders in deze krant). Verse tuinkruiden EU ROPApJlN ontwikkeling 1 I Bij de brand in het woonwagenkamp ontdekte de politie hennepkwekerijen. (Foto: Liesbeth van der Vis) E1EE fOMA AUTOSCHADE B.V. I www.europatuin.nl Senioren op de laatste kookcursusavond. der Vis) BIJ INLEVERING VAN UW VOLLE KLEINBEELD FOTOROL IN EEN VAN ONZE FILIALEN ONTVANGT U: Actie geldt van 18 maart t/m 28 maart Tijdens de Muziekavond van het Coenecoop College waren er meer live-muziek- acts dan voorgaande jaren. pag. Op pagina 7 Wethouder Lont legt in een interview uit hoe de nieuwe Bijstandswet in de praktijk er uit zal zien. Op pagina 13 Peter Rubeling had afgelo pen woensdag de laatste uitzending van de ‘De Wijk agent’. Op pagina 13 Groeneweg slaat een goede slag. Op pagina 19 WADDINXVEEN - De politie heeft drie hennepkwekerijen ontdekt tijdens een brand in het woonwagenkamp aan de Pater Jornaweg. Zondagochtend woedde er een brand in een schuur op het ter rein. De brand sloeg over naar twee woonwagens. Beide wagen brandden ge heel uit. Een derde wagen liep brand schade op. De brandweer is tot laat in de ochtend bezig geweest met nablus- Koopzondag op 21 maart geopend van 11.00 tot 17.00 uur! PRAXIS is zondag 21 maart geopend van 10.00 tot 17.00 uur! sen. Een vrouw moest voor controle naar het ziekenhuis vanwege ingeadem de rook.Tijdens de brand ontdekte de politie drie hennepkwekerijen. In de schuur waar de brand ontstond werden resten hennepplanten en apparatuur aangetroffen. In een vierde schuur werd voornamelijk apparatuur aangetroffen. De brand ontstond vermoedelijk door lampen die hout deden ontbranden. Goudkade 4, Gouda (naast de Praxis) Vrij parkeren voor de deur WADDINXVEEN - GOUDA ACHTERWILLENSEWEG 31.0I82-58I337, DONDERDAG KOOPAVOND WOERDEN, RIETVELD 36A, 0348-415667, VRIJDAG KOOPAVOND Aan de hand van twee informatieavonden wil de ge meente met burgers en instellingen discussiëren over de kaderstelling van de nieuwe Bijstandswet. De nieuwe wet is per I januari 2004 ingevoerd en heeft als grootste ver andering het stimuleren van de reïntegratie van perso nen die in de bijstand zitten. De uitvoering van de wet zal veel meer dan voorheen op gemeentelijk niveau geregeld worden. Keuze uit rozemarijn, lavendel en tijm. Potmaat I4 cm. Noordkade 24 2741 EV Waddinxveen Telefoon 0182-61 25 88 www.glasbeek.nl o o o alle seizoenen groen 10 DAGEN Voor het ontmantelen van de kwekerij en is het kamp enige tijd afgezet ge weest. De politie was met ongeveer twaalf medewerkers ter plaatse. 1.200 kilogram goederen werden afgevoerd en vernietigd. Er werden ongeveer vierhon derd planten aangetroffen. De politie stelt een nader onderzoek in en zal de komende dagen diverse woonwagenbe woners horen. TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN TUINCENTRUM Prinsenschouw 1 Alphen aan den Rijn Tel. (0172) 47 52 99 www.tcdebosrand.nl koken maaltijd. „Krielaardap peltjes koken voor het fritu ren,” klinkt de opdracht aan een van de mannen. De kook erover. En zout? Ja, ook met zout. „Denkt u aan het handen wassen!” Jan loopt van hot naar her om alles zo goed mogelijk te laten verlopen en iedereen te begeleiden. „Dit is voor de tiramisu (een Italiaans nage recht van lange vingers, eieren, koffie, amaretto en mascarpo ne), dat gaat de vriezer in.” Hij leert de cursisten alle basis technieken van het koken. „In principe zijn het allemaal man- De gemeenten hebben daarom extra tijd gekregen om een ei gen beleid te maken. Dit beleid zal vooral gaan over de rechten en plichten die horen bij een bijstandsuitkering. De uiterlijke invoerdatum voor dit beleid is landelijk vastgelegd op I januari 2005.Vorige week organiseerde de gemeente een discussie avond over het reïntegratieon- derdeel van de nieuwe Wet Werk en Bijstand (WWB). Er zal opnieuw gekeken worden of personen in de Bijstand aan het werk geholpen kan worden. Wethouder Lont: „Voorheen bestonden er regels over het opleidingsniveau en de woon plaats van de persoon. Daar werd dan een passende baan bij (Foto: Liesbeth van 57e JAARGANG nr. 2892 gevonden. In de nieuwe wet is dat heel anders. Als het alge meen geaccepteerd werk is, on geacht of het aansluit bij de woonplaats of opleidingsniveau, dan zal desbetreffende persoon het werk moeten aannemen.” De inspraakavonden zijn van groot belang, vindt de wethou der. „We willen ook uit de ver halen van Waddinxveners in de Bijstand ervaring op doen. Zij kunnen ons vertellen hoe het nu écht is om in de Bijstand te zitten.” Aanstaande donderdag avond om 20.00 uur is er in het gemeentehuis een discussie avond over het Minimabeleid van de WWB. Belangstellenden zijn van harte welkom. Lees verder op pag. 13 WADDINXVEEN - De handbal vereniging Rowah hoeft de ach terstallige huur van de afgelopen twee jaar niet meer te betalen. De gemeente geeft toe dat ze zelf laks is geweest in de onder- handelingen. „Rowah heeft een aantal jaar geleden aangegeven dat ze de tarieftoerekeningen niet terecht vinden,” legt burge meester Jonkman uit „Wij heb ben toen aangegeven dat er een tarievendiscussie zou komen in de brede zin. Dat is op heden nog niet gebeurd.” De gemeente had al eerder vastgesteld dat er een te hoge huur werd betaald door de handbalvereniging, maar had daar nog geen stappen voor ondernomen. De vereniging moet de huur van dit jaar wel be- z talen. Dit komt neer op een be drag van 786 euro. De discussie over de hoogte van de tarieven van de sportlocaties in Waddinx veen zal worden opgenomen in de kerntakendiscussie. Daarin zal ook opnieuw voor Rowah wor- den gekeken wat het huurtarief zal worden. OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN addinxveen blijven doen. Het programma van de eerste cursusavond lag vast, daarna werd met elkaar beslist wat ze de week daarna gingen doen. De keuze werd gemaakt aan de hand van het cursusboek van de SWW. „Zelf beslissen is ook belangrijk om de deelnemers te laten zien dat je kan en mag afwijken van een recept, heel summier, om de mannen over de drempel te krijgen.” Lex kookt noodge dwongen al twee jaar voor cursus mee en fungeert als assistent. Met zijn kookvoorsprong is hij daar best trots op. Intussen worden de tafels gedekt en doet iedereen zijn uiterste best om er een topmaaltijd voor de vrouwelijke partners van de maken. Bij binnenkomst van een van de dames wordt er geroepen: „Kom je helpen?” „Ikke niet,” reageert ze. „Ik moet al elke avond voor mezelf zorgen, van avond laat ik voor me koken. Daar kom ik voor!” Er wordt in opperste concentratie de laat ste hand gelegd aan de opmaak van de borden, de salade en carpaccio (een voorgerecht van flinterdun gesneden plakjes rauwe ossenhaas, gemarineerd in vinaigrette en bedekt met Parmezaanse kaas) zijn omge toverd tot heuse kunstwerken en de maaltijd kan beginnen. „Wie is hier de beste kok?" vraagt een man die een schort voor heeft met de tekst ’dan ger, man cooking’. Het ant woord komt van de hele groep: „Allemaal!” De ge meente stelt de renovatie van de voetbalvelden uit tot 2005. Wel zal er noodzakelijk onder houd worden uitgevoerd aan de sportvelden. Jonkman: „Het noodzakelijk onderhoud wordt dit jaar nog gedaan. Als we nog langer wachten, zal het te laat zijn en snijden we onszelf in de vingers.” Het onderhoud wordt bekostigd uit de in 2004 vrijval lende kapitaallasten. WADDINXVEEN - Een 24-jari- ge vrouw uit Schiedam is op maandagavond rond 22.00 uur in een op een parkeerplaats aan de Henegouwerweg geparkeerde sekscamper overvallen. Twee mannen drongen de camper bin nen en bedreigden de vrouw met vuurwapens. Met een onbe kend geldbedrag verlieten de twee de camper. Dit werd gezien door twee passanten die ook een vrouw vanuit de camper hoorden gillen. Zij zetten de ach tervolging in op één van de man nen die op een fiets wegreed. Het lukte ze om de man beet te pakken. Door verzet van hem moesten ze weer loslaten. Hij fietste verder weg onder de Coenecoopbrug door. De politie is een onderzoek begonnen. Van de daders ontbreekt tot nu toe ieder spoor. Door Brigitte Bosman Stichting Waddinxveens Welzijn organiseerde afgelopen weken voor de tweede maal de cursus ’Koken voor mannen’. „Een schort voor en aan het werk”, roept een van de deelnemers enthousiast als de keuken in het Coenecoop College open gaat. Tien mannen gaan onmid dellijk aan de slag. Na zes cur susavonden wordt er vanavond een compleet menu bereid en geserveerd voor de vrouwelij ke partners. Jan van Stuyvenberg geeft de mannen instructie over de te AUTOSCHADE B.V. WADDINXVEEN - Een bedrij vencomplex aan de Mercurius weg stond vrijdagochtend in brand. Om 7.20 uur is het sein brand meester gegeven. De brandweer is de hele morgen nog bezig geweest met nablus- sen. Bij de brand zijn geen schadelijke stoffen vrijgeko men. In het bedrijvencomplex zitten een pottenbakkerij (Ker- alicht), een schoonmaakbedrijf (Codee Totalcare) en een meu- belopslag van Gouwe Meubel. De eerste twee bedrijven zijn volledig afgebrand. De meube- lopslag is bespaard gebleven. Wel is er sprake van rook- en waterschade. De brandweer kon voorkomen dat de vlam men oversloegen naar omlig gende bedrijven. Eén woning, aan de achterzijde van het complex, is ontruimd. De oor zaak van de brand is nog onbe kend. WADDINXVEEN - Burge meester Jonkman en wethou der Gerts zullen van 23 tot 27 maart een bezoek brengen aan zusterstad Pelhrimov in Tsje chië. Het thema van de reis is ‘Zorg’. De delegatie bezoekt di verse zorginstellingen. WADDINXVEEN - De WD- fractie is boos over het uitblijven van een kostenoverzicht van de centrumontwikkeling. In een commissievergadering Open Ruimte in december was door de fractie reeds om een schrifte lijk overzicht gevraagd van de uit gaven ten behoeve van de plan- ontwikkeling. De WD achtte deze uitgaven weinig overzichte- lijk en inzichtelijk en ze overlap pen elkaar soms. Wethouder Bart zegde een kostenoverzicht toe, maar die is niet gestand ge daan. In een commissievergade ring in februari is het verzoek herhaald en wederom volgde een toezegging van de desbe treffende wethouder. Weer zon der resultaat. De WD-fractie heeft nu een brief opgesteld naar het college. In de brief wordt ge vraagd waarom er wel een toe zegging is gedaan door de wet houder en waarom er nog geen overzicht is ontvangen. Daarbij stelt de fractie ook de vraag of het college de desbetreffende cij fers overzichtelijk in de adminis tratie is opgenomen en wanneer de fractie het gevraagde over zicht mag ontvangen. ar O nen die een pan water kunnen laten aanbranden.” In de lessen komen verschillende gerechten aan de orde: rundvlees, kip, vis, soepen en sauzen. Jan was vroeger slager van beroep, nu is hij kweker van tuinplanten. Toen hij door de SWW ge vraagd werd, zei hij eerst nee, maar op advies van zijn vrouw heeft hij de stoute schoenen aangetrokken. „Het is op het ogenblik gewoon een stuk ont spanning voor me.” Hij weet na zijn tweede cursus dat het ge- zichzelf. Nu loopt hij de woon berengezellig is en is vast van plan dit nog heel lang te WOENSDAG 17 MAART 2004 SA 14] i 1 N 3 o E

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 1