Waddinxveen Condoléanceregister open Deze Week Concert in De Doelen EEMSKERK wil fatsoenlijk minimabeleid EXTRA G f van 10.00 tot 17.00 uur Zin in het voorjaar krijgt u zeker bij EuropaTuin. VOQf ND LET OP BENT U TOE AAN VERVANGING ÏTTTT De specialist voor u! SfC uneto Vni www.astica.nl OPEN DAGEN KOFFIE STROOPWAFEL Oprichting Wijk- en Buurtbeheer 4 stuks €3,99 NIEUW PASFOTO’S ter introductie WADDINXVEI Boomfeestdag uitgesteld Groens waard vanl|noort SUZUKI KRU1SINGA Doorrijden na ongeval l^noort www.erkendeverhuizer.com EHBO-diploma Impuls Gouwebos Sport a AANBIEDINGEN VAN DE WEEK: j Installatietechniek Installatiebedrijf voor: 1 i tneei- LLircL-Liia-GLe: elektra cv gas uitbouw water reparaties sanitair verbouwingen I dakwerken Sportproject jongeren Kom proefrijden op diverse Suzuki demo's Heerlijke aardbeien Hollandse komkommers Hollandse bloemkool Bananen Jonagold Extra belegen kaas Gele primula's 018^623999 jÉH f NEELEMAN EU ROPaTuIN V.O.F. T. VAN DER SPEK Zn De Vries Uitvaartverzorging Tesselschadelaan 22 2741 AT Waddinxveen /Auto\_ van IH noort wawgÊws OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN CZ.'Z'ZZ TOTAALOPLAGE RIJN En’gOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN V 57e JAARGANG nr. 2893 Burgemeester Jonkman tekende maandag als eerste het condoleanceregister voor Prinses Juliana. (Foto: Lex Fioole) T Lees verder op pagina 15. H.K.H. PRINSES JULIANA DER NEDERLANDEN MOTORCENTRUM 5 i M Het college en de gemeenteraad gedenken de Prinses, voorafgaand aan de gemeenteraadsverga dering op woensdag 3 I maart 2004 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Het college van B W van Waddinxveen De gemeenteraad van Waddinxveen Vorige week behaalden 198 leerlingen van de basis school hun ehbo-diploma. Zie pagina 7. Omwonenden van het Gouwebos discusieerden over nieuwe ideeën voor het Gouwebos. Zie pagina 15. In Zevenhuizen loopt sinds enkele weken een sport- project voor jongeren van elf tot en met vijftien jaar. Zie pagina 19. Periodetitel binnen handbe reik voorWSE. Zie pagina 25. I ONDERHOUD ALLE MERKEN APK-KEURINGEN DESKUNDIG ADVIES KERKWEG OOST 185 2741 HD WADDINXVEEN TEL. (0182M 00 72 fie/ voor gratis "N gtófe*.’ offerte GOUDA.ACHTERWILLENSEWEG 310182-581337, DONDERDAG KOOPAVOND WOERDEN, RIETVELD 36A, 0348-415667, VRIJDAG KOOPAVOND naar Z.K.H. Prins Bernhard, H.M. Koningin Beatrix en de overige leden van de konink lijke familie.’ Het college en de gemeente raad zullen de Prinses geden ken voorafgaand aan de ge meenteraadsvergadering op woensdag 31 maart om 20.00 uur in de raadzaal van het ge meentehuis. De gemeente nodigt inwoners van Waddinxveen en/of verte genwoordigers van een orga nisatie uit om bij deze her denking aanwezig te zijn. 9-21 uur 9-17 uur 11 - 17 uur 1/2 kg 0,99 3 voor 1,49 per stuk 0,79 1 kg 0,89 5 kg 2,95 1 kg 4,95 per bak 1,95 WADDINXVEEN - Burge meester Jonkman tekende maandagmiddag als eerste het condoléanceregister dat is opengesteld na het overlijden van Prinses Juliana. In een persbericht laat de gemeente weten dat:‘Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Cl 000 Passage 208, Waddinxveen. U bent van harte welkom. WOENSDAG 24 MAART 2004 VAN UW KEUKEN- INBOUW- APPARATEN WIJ KOMEN GRATIS BIJ U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WIJ LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: Dorpstraat 23 - Waddinxveen - Telefoon 0182 - 63 08 99 In de hal van het gemeente huis is een condoléanceregis ter opengesteld tot en met de herdenkingsbijeenkomst op 31 maart. Belangstellenden kunnen het register tekenen op werkda gen van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag tot I2.30 uur en op dinsdag en donderdag avond van 19.00 tot 20.30 uur. Ook in het Anne Frankcen- trum en in Huize Souburgh liggen condoléanceregisters ter tekening. Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Waddinxveen hebben met leedwezen kennisgenomen van het overlijden van snelservice het snelle en persoonlijke adres voor: WADDINXVEEN - Het tiende traditionele Passie en Paascon- cert wordt op stille zaterdag 10 april in de Doelen in Rotter dam gegeven. Reeds tien jaar brengt het Chr. Waddinxveens Mannenkoor De Gouwestem onder leiding van Martin Mans haar Passie en Paasrepertoire ten gehore. Zij doen dit teza men met het Chr. Gemengd Drechtstedenkoor Praise Him onder leiding van Martin Zon- GEM. EENTE' De discussieavond heeft een in formerend en inventariserend karakter. Gemeenteraadsleden, belanghebbende burgers en af gevaardigden van bijvoorbeeld het Platform Armoedebestrij ding en de Gehandicaptenraad, kunnen discussiëren over een aantal stellingen die de afdeling Sociale Zaken heeft voorgelegd als mogelijke regelingen in Waddinxveen. De gemeente Waddinxveen werkt hier in sa men met twaalf andere ge meenten. „Het zou gek zijn als wij in Waddinxveen een be paald beleid hebben, dat een paar kilometer verderop totaal verschillend is.” Niet iedereen was het met dit uitgangspunt eens. Waarom moet Waddinx veen zich aanpassen aan andere gemeenten? Waarom kan het niet een eigen beleid hebben? „In totaal moeten we wel tot een gemeenschappelijk iets ko men,” antwoordt de wethou der. „Tenzij er echt Waddinx- veense argumenten zijn om van dit beleid af te wijken.” Het Minimabeleid is voor per sonen die met hun uitkering ontoereikend zijn om in het da gelijks leven te voorzien. Ze be schikken niet over voldoende middelen om bijvoorbeeld het schoolgeld of de sportclub voor de kinderen te betalen. Lont: „Voor deze mensen moe ten we een bepaald bestaans minimum kunnen waarborgen.” Eén van de stellingen ging dan ook over de Regeling Bijdrage Maatschappelijke Activiteiten (RBMA). Deze RBMA zorgt er voor dat minima in sommige gevallen korting krijgen op be paalde producten. Maar de RB MA kost de gemeente ook geld. Geld dat ze misschien niet kan missen. Het CDA is voor het behoud van de bijdrage. De Boer: „De mensen moeten wel aan de maatschappij kunnen meedoen.” De WD-raadsleden waren wat rigoureuzer over deze regeling. „Afschaffen,” al dus een duo-raadslid. „Geen uitzonderingen. De buurman die net boven het minimum zit en geen RBMA krijgt moet wel alles betalen.” Graag nodigen wij ook u uit hierbij aanwezig te zijn, als inwoner van Waddinxveen en/of als ver tegenwoordiger van een organisatie. Tevens wisselen zij het pro gramma af met virtuoos solo- werk. Ds. P. Vermaat verzorgt de opening en sluiting. Het concert begint om 20.00 uur. Kaarten zijn te bestellen bij de Doelen op 010-2171717 of via de koren: 0I84- 681632/0182-612100 of via de volgende websites: www.de- gouwestem.nl en www.praise- him.nl De toegang bedraagt I5,- euro. WADDINXVEEN - In verband met het overlijden van Prinses Juliana is de viering van de Na tionale Boomfeestdag van 24 maart verplaatst naar woens dag 7 april aanstaande. Die och tend worden bomen geplant aan de Peter Zuidlaan, Mozart- laan en IJsermanweg door kin deren van basisscholen in Wad dinxveen. Op woensdag 24 maart wor den 4 bomen en een haag aan geplant aan het Spui. Bewoners die deel hebben genomen aan de enquête, hebben daarover al een brief ontvangen. Op zater dag 27 maart aanstaande wor den samen met bewoners bo men en beplanting aan de Rigel geplant. Nu ook volop tuinplanten en keuze uit honderden bakken violen aardappelen-, groente- en fruithandel Bredeweg 116 Zevenhuizen Tel. (0180) 63 15 11 naast oprit A12 richting Den Haag WADDINXVEEN - Voor de tweede maal organiseerde de gemeente een discussie- en informatieavond over de vast te stellen kaders in de nieuwe bijstandswet (Wet Werk en Bijstand - WWB). Dit maal was het Minimabeleid aan de beurt. De nieuwe bijstandswet is meer toegespitst op het individu. Veel rijksregels zijn verdwenen en gemeenten mogen hun eigen kaders stellen voor de rechten en plich ten van de uitkeringsgerechtigden. Centraal in de nieuwe wet staat het reïntegratieproces, dat vorige week in een discussieavond werd besproken. In het Minimabeleid gaat de gemeente kijken in hoeverre ze rekening houdt met de minima in Waddinxveen. „Een moeilijke discussie,” al dus wethouder Lont. „Aan de ene kant voeren we een discussie over bezuinigingen in Waddinxveen. Aan de an dere kant willen we de toegankelijkheid voor de minima op bepaalde zaken niet beperken.We moeten kritisch kij ken naar het geheel dat we uitgeven.” Tel: 0182-630828 Gratis nummer voor het melden overlijden 0800 - sterfgeval (0800 - 7837343825) www. devriesuitvaartverzorging. nl snelservice Coenecoop 397. Waddinxveen. Tel. (8182) 61 4714 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag fot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) In de hal van het gemeentehuis is een condoleanceregister opengesteld tot en met de herden kingsbijeenkomst op 3 I maart. U kunt het register tekenen op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur, op vrijdag tot 12.30 uur en dinsdag- en donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur. Ook in het Anne Frankcentrum en Huize Souburgh liggen condoleanceregisters ter onderteke ning. nenberg. Naast koorzang staat samenzang op het programma. De dirigenten bespelen tevens het majestueuze, 4-klaviers or gel voor de begeleiding van de koorzang. André Heuvelman, trompettist van het Rotter dams Philharmonisch Orkest, verfraait de koorzang evenals pianist Gezinus Veldman, violist Martin de Deugd, panfluitiste Noortje van Middelkoop en sopraan Marjo van Someren. WADDINXVEEN - Het forma- tieteam van Wijk- en Buurtbe heer Groenswaard en de ge meente Waddinxveen nodigen alle bewoners van Groens waard uit voor de officiële op richting van het Wijk- en Buurtbeheer Groenswaard.Vo rig najaar zijn alle bewoners van Groenswaard door de ge meente uitgenodigd om het Wijk- en Buurtbeheer in de wijk op te starten. Op deze in formatieavond is uiteengezet wat Wijk- en Buurtbeheer voor Groenswaard kan betekenen. Aan de wijkbewoners is ge vraagd om zich hiervoor op te geven. In de afgelopen maanden heeft een kleine groep enthou siaste wijkbewoners als forma- tieteam zich beziggehouden met de verdere voorbereidin gen. Er is een doel geformu leerd, een organisatieschema opgezet en de samenwerking met de gemeente en de Brede School is besproken. Ook zijn de wederzijdse bevoegdheden, taken en spelregels in een con venant vastgelegd. Tijdens deze bijeenkomst wor den bewoners geïnformeerd over het doel, de organisatie- opzet en de samenwerkingsaf- spraken van het Wijk- en Buurtbeheer. Bovendien krijgen bewoners de gelegenheid om zich op te geven voor deelna me aan het bestuur of een van de commissies (leefbaarheid en openbare ruünte^. De bijeenkomst is op donder- - dag I april om I9.30 uur in de Ontmoetingskerk (Groens- voorde 3). Lezers die nu al geïnteresseerd zijn in een be stuursfunctie binnen het Wijk en Buurtbeheer kunnen voor I april informatie krijgen bij de heer P. Veringmeier op tel.: 06- 53778610 of via e-mail: Pe- ter@veringmeier.nl. PARTICULIERE VERHUIZINGEN INBOEDEL- EN ARCHIEFOPSLAG EMIGRATIE VERPAKKINGEN KANTOOR- EN PROJECTVERHUIZINGEN •VERHUUR VERHUISMATERIAAL Voor digitaal kijk op www.Sonneve|d.nu vrijdag 26 maart zaterdag 27 maart zondag 28 maart Het heengaan van de Prinses brengt haar warmte en betrokkenheid die zij gedurende zeer vele jaren toonde, weer in herinnering. Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar Z.K.H. Prins Bernhard, H.M. Koningin Beatrix en de overige leden van de koninklijke familie. Kantoorboekhandel Kon. Wilhelminaplein 6 - Waddinxveen Tel.(0182) 61 30 61 Fax (0182) 61 91 15 J ^eekbl Waddinxveen lm Goudse Poort Hanzeweg 6 - 2803 MC Gouda T 0182 525 000 - www.mc-kruisinga.nl WADDINXVEEN - auto- mobilist is op vrijdag I9 maart doorgereden nadat hij een vijf jarige fietster uit Waddinxveen had aangereden. De bestuurder reed omstreeks I2.30 uur van af de Willem de Zwijgerlaan bij ’rood’ licht de kruising met de Juliana van Stolberglaan over waar de aanrijding plaatsvond. Het meisje kwam ten val, maar de bestuurder reed door. De automobilist is doorgereden in de richting van de Passage. Am bulancepersoneel constateer den bij de fietster een lichte kneuzing boven de ogen en schaafwonden aan de knieën. De politie stelt een onderzoek in naar de bestuurder. Waddinxveen met leedwezen kennisgenomen hebben van het overlijden van H.K.H. Prinses Juliana. Het heengaan van de Prinses brengt haar warmte en be trokkenheid die zij gedurende zeer vele jaren toonde, weer in herinnering. Onze gevoe lens van medeleven gaan uit van noort-poldervaart verhuizingen Coenecoop 449 Waddinxveen Boskoop: 0172-21 31 92 PrjK Gouda: 0182 - 51 25 34 Woerden: 0348-41 11 00 E-mail: verhuizen@vannoort.nl ■W- -V -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 1