Deze Hollandse hit bezuinigingen Week naar bewoners Enquête I 4 Steen uit Schuilkerk onthuld Snellere bouw woningen Triangel neeleman ,MW< TJllrit Nieuwe afrit Onder invloed www.astica.nl Horecaproef wederom 4 stuks €3,99 NIEUW PASFOTO’S ter introductie Waddinxveen Rijverbod Schip tegen brug Remonstrantse rouwdienst voor Prinses Juliana verlengd üM Artiestengala Politierapport Sport meer informatie: Aubrieta ATTEMA tel. (0182) 61 35 00 ZipYour Lip wasmachine vaatwasser WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN EUROPAJUIN i r Zondag open 10-17 www.europatuin.nl installatietechniek De Vries Uitvaartverzorging Tesselschadelaan 22 2741 AT Waddinxveen Tel: 0182-630828 Gratis nummer voor het melden overlijden 0800 - sterfgeval (0800-7837343825) www. devriesuitvaartverzorging. nl GRATIS INDEXPRINT! VANMAGGiBUCHT MORGEN KLAAR» srwiöiHfÊif 10x15 4 APRIL KOOPZONDAG! Tot 1 juli 2004 uw nieuwe Combi ketel met 400,00 881,00) aa n koopvoordeel Kopen of leasen v.a. 25,00 netto per maand Bef voor een vrijblijvende offerte 0182-640090 j S Q addin OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN TELEVISIE EN VIDEO Lees verder op pagina c4. (Foto: Liesbeth van der Vis) in Quant, plaats- onder de in- I BIJ INLEVERING VAN UW VOLLE KLEINBEELD FOTOROL IN ÉÉN VAN ONZE FILIALEN ONTVANGT U: Groeneweg delft onderspit tegen Stolwijk. Zie pagina 21 protestantse beweging die alleen in Nederland is gevestigd. Bij de Synode van Dordrecht in het Groenblijvend, voor in de rotstuin of als bodembedekker. Potmaat 010.5 cm nas Free Aerobics en de Waddinxveense band Angelic. De organisatie van het Nederlands Ar tiesten Gala lette ook op de kleintjes, ’s Middags trad de Nederlandse Kabouter Plop op en was er een goochelaar. Zo’n 350 kinderen hadden de tijd van hun le ven. „Misschien was.de show net iets te 24 UUR SERVICEDIENST UITSLUITEND VOOR BEZORGKLACHTEN Jongeren vastten 24 uur om geld in te zamelen voor het bestrijden van aids in Afrika. Zie pagina 7 Coem 27411 GOUDA ACHTERWILLENSEWEG 31,0182-581337, DONDERDAG KOOPAVOND WOERDEN. RIETVELD 36A, 0348-415667. VRBDAG KOOPAVOND Bel (0900) 708 09 00 (10 eurocent per minuut) o alle seizoenen groen lein WADDINXVEEN - Prinses Julia na is gistermiddag bijgezet in de crypte van de Nieuwe Kerk in Delft. De daaraan voorafgaande rouwdienst werd geleid door een predikante van de Remonst rantse gemeente, mevrouw Hu- dig-Semeijns de Vries van Does burg. Een opmerkelijke keuze, omdat het Nederlands Konings huis traditioneel verbonden is aan de Nederlandse Hervormde Kerk. Wie zijn eigenlijk de Re monstranten? Drs. Betty Broug- M Kantoorboekhandel Kon. Wilhelminaplein 6 - Waddinxveen Tel.(0182) 61 30 61 L Fax (0182) 61 91 15 J van de Reformatie geplaatst van wege een principieel verschil over de goddelijke voorbeschik king van de mens en haar en zijn recht op een vrije wil. Ook nu nog voor de Remonstranten es sentiële punten. Het is een ge meenschap waarin twijfel moge lijk is: elke vraag mag worden gesteld, elke mening wordt gere specteerd. Remonstranten liepen WOENSDAG 31 MAART 2004 WADDINXVEEN - De huidige op- en afrit Waddinxveen komt te vervallen. Er komt een nieu we weg, de N2I9, om Zeven huizen heen om het doorgaan de verkeer door de dorpskern te voorkomen. Bij deze rond weg, die takt aan de Al 2, komt de nieuwe op- en afrit Zeven- huizen/Waddinxveen. De N2I9 zou ook kunnen af takken op de eventuele komst van de rondweg om Waddinx veen. De rondweg is al vaker een punt van discussie geweest. Het zou door een stuk van het toekomstige Bentwoud heen gaan. Wethouder Dijksterhuis: „We zijn door de Provincie uit genodigd voor een gesprek. Ik zie weer wat licht aan het eind van de tunnel.” De gemeente is niet tegen de realisering van het Bentwoud. „We accepteren alleen niet het verkeer dat op Bentwoud gaat afkomen. De wegen zijn nu al vol,” aldus de wethouder. De gemeente is van mening dat de effecten van Bentwoud niet goed geregeld zijn. De uitnodiging voor een ge sprek met Gedeputeerde Sta- ten staat. Een datum is nog niet geprikt. „In de zestiende tot de negen tiende eeuw hadden religieuze minderheden geen recht tot spreken. De toenmalige gere formeerde kerk, wat nu de her vormde kerk is, was de groot ste kerk en had een bevoorrechte positie. Anders gelovigen waren tweederangs burgers. Cornells de Jager, een priester uit 1663, was bij een familie zo WAT ra I CM ELXCTBA ZON-CMfftCIC 1 gen per jaar, zal het aantal op geschroefd worden naar drie honderd tot 350 woningen per jaar. Wethouder Dijksterhuis: „Het bouwen in een hoger tempo is financieel gunstiger qua exploitatie van het gebied. De gehouden Woonenquête moet ‘bouwstenen’ leveren al dus de wethouder. „We zoeken aansluiting bij de woonvisie. Op dit moment loopt de enquête onder starters nog.” Rond de zomer hoopt de gemeente de uitslag van de woonvisie te hebben. „Dit kan leiden tot nieuwe inzichten, ook wat be treft Triangel,” aldus de wet houder. WADDINXVEEN - De politie heeft maandagochtend vroeg op de Bredeweg een 25-jarige bestuurder uit Waddinxveen aangehouden. De man bleek onder invloed te verkeren. Uit slag van de ademanalyse was 585 ug/l (limiet 220 ug/l).Van de man werd zijn rijbewijs inge vorderd. Hij kreeg proces-ver- baal en een rijverbod van zes uur. WADDINXVEEN - Een 24-jari- ge schipper is vrijdagmiddag met zijn boot tegen de Coene- coopbrug gevaren. De boot uit Terneuzen voer richting Alphen aan den Rijn. Door nog onbe kende oorzaak voer het schip tegen het vaste gedeelte van de brug. Hierdoor werd het stuur huis geheel vernield. De beide opvarende raakten hierbij niet gewond. De KLPD stelt een onderzoek in. 1 Uit het jaarrapport van de politie blijkt dat er meer ge weld is en een toename in aanhoudingen in 2003. Zie pagina 17 De gemeente Waddinxveen heeft vorige week een bezuini- gingsenquête naar 1200 inwoners in de gemeente gestuurd. De uitslag van de enquête dient als ondersteuning in de be sluitvorming omtrent de bezuinigingen. „De inwoners van Waddinxveen moeten ons helpen in de keuze omtrent de bezuinigingen. Zij kunnen ook aangeven wat belangrijk is, en wat niet,” aldus loco-burgemeester Dijksterhuis. Marianne Weber was de eerste artieste die zong tijdens het Nederlands Artie sten Gala in de Dreef afgelopen zater dag. Later op de avond passeerden ook Wolter Kroes, Sandra en Sheila (de dochters van Gert Timmerman) en Alex de revue.Tussen de artiesten door, wa ren er optredens van de dansschool Dia- Verschillende Nederlandsta lige artiesten traden zater dag op tijdens het Neder lands Artiesten Gala in De Dreef. Zie pagina 9 zoek en Statistiek van de ge meente Haarlem. De deelnemers aan de enquête kunnen deze tot 9 april naar dit bureau terugstu ren in een bijgevoegde enveloppe. Als de enquête is verwerkt, kun nen belangstellenden een samen vatting van de resultaten van de enquête aanvragen. Daarnaast worden de resultaten vermeld op de website van de gemeente. Het gemeentebestuur heeft deze week ook een brief verstuurd naar alle organisaties die een sub sidie ontvangen van de gemeente. De organisaties worden in deze brief op de hoogte gesteld van de bezuinigingen die plaatsvinden, van het feit dat zij hierin worden betrokken en het feit dat zij wel licht benaderd worden door een medewerker van de gemeente voor extra informatie. Die infor matie betreft de (financiële) mo gelijkheden en maatschappelijke effecten van een bezuiniging op een product waar de instelling of organisatie bij betrokken is. De uitkomst van de enquête wordt meegenomen in de Kern takendiscussie. In juni wordt er een beslissing genomen welke producten blijven en welke ge- meenteproducten zullen verdwij nen. TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN te de steen van de schuilkerk in het Maria-altaar. Het Maria beeld stond oorspronkelijk voor het altaar. „Maar er kwam een kreet uit Rome: Zo valt Je zus in het niets. Toen is beslo ten om de ’Maria van Waddinx veen’ achter in de kerk neer te zetten, in een speciaal aan haar gewijde kapel. In Waddinxveen hebben wij twee Maria’s: Maria en Maria van Waddinxveen.” In de jaren zestig is de SintVic- torkerk gemoderniseerd en het Maria-altaar, vanwege de slech te kwaliteit, verdwenen. De steen is op een plank in de schuur terechtgekomen, waar hij al die jaren heeft gelegen. Het verhaal van meneer Segers vond pastor Van der Helm ge lijk heel bijzonder. „Ik heb de historicus van de parochie, Kees van Veen, laten uitzoeken hoe oud deze steen precies is. Een steen van de Schuilkerk, dat is wel heel bijzonder!” De parochie koos Maria Bood schap, 25 maart, als datum om de steen uit de schuilkerk te onthullen. Dit is ook de datum waarop priester Cornelis de Ja ger de eerste steen legde in 1663 van de schuilkerk. „Deze steen is een voorbeeld voor vele gelovigen,” spreekt de pas tor zijn parochianen toe. „De Mariakapel is een plek van rust, vrede en bezinning. De steen is voor de herinnering.” Gelijk met de onthulling van de steen, werd ook een derde schijnwerper op de kerktoren onthuld. Het licht zal ook het midden van de toren verlich ten. Initiatiefnemer en oud VAC-voorzitter Gerard Mulle- man zette als eerste de schake laar om. voorop met het toelaten van de vrouw in het ambt en zegenen sinds het begin van de jaren ’80 ook levensverbintenissen in van mensen van hetzelfde geslacht Eeuwenlang werden de Remon stranten alleen maar gedoogd en mochten hun gebouwen niet meer dan schuilkerken zijn. De Remonstrantse Gemeente in Waddinxveen is een van de oud ste in Nederland en dateert van ongeveer 1615. In 1835 bouw den Waddinxveense Remonstr anten hier zo’n schuilkerkje. Het staat er nog steeds en is het oud ste monument van Waddinx veen. Het is die kleine kerk aan de Gouwe met het witte hek en de karakteristieke lindenbomen El ke zondag om de veertien dagen komt daar nog steeds de Re monstrantse Gemeente bijeen. Na de restauratie van 1987 heeft het gebouw aan de Zuidkade 59 tevens een belangrijke culturele functie gekregen en worden er regelmatig concerten en ten toonstellingen gehouden. De Remonstranten in Waddinxveen hebben ook een adres op het web: www.remonstranten.org/wad- dinxveen. 57e JAARGANG nr.2894 8‘ DAM Kak. Downstaa’ 333 MTTKDAM Aiswowi SPUKENISSE 1 i GOUDA-Camu»M*Ki63 ZOETMME» oe WADDINXVEEN - Tuinman Segers van de Sint Victorkerk had vast niet kunnen bedenken dat de steen die hij in een gro te kast in de schuur vond, één van de oudste stenen is van de Schuilkerk, een van de eerste rooms-katholieke kerken in de buurt. Vorige week, op Maria Boodschap, werd de steen ont huld in de Mariakapel van de Sint Victorkerk. Daar hangt hij naast het beeld van Maria. Het beeld voor wie priester Corne lis de Jager de Schuilkerk in de zeventiende eeuw bouwde. Pastor Ad van der Helm, al bij na zeven jaar pastor van de rooms-katholieke gemeente, geeft uitleg over de Schuilkerk en de herkomst van de steen. WADDINXVEEN - De nota van uitgangspunten Masterplan Triangel is uiteindelijk zover dat ze voorgelegd wordt aan de Raad. Het uitgangspunt is de bouw van 2900 woningen in Triangel.Twintig procent van de woningen zal uit sociale wo ningbouw bestaan, met de in tentie om naar dertig procent te werken. Er zijn een aantal aanpassingen gedaan in het plan. Zo is de sta- pelingsfactor (flats) vergroot. Zo’n twintig procent van alle woningen zal uit stapelbouw bestaan. Ook zal er in een ho ger tempo worden gebouwd. Van de afegsproken 250 wonin- van 12.00 tol 17-0° uuri WADDINXVEEN - De politie heeft in de nacht van vrijdag op Van der Haven, lid van de Re- zaterdag op de A-12 richting monstrantse gemeente Den Haag een 52-jarige be- Waddinxveen, geeft uitleg, stuurden uit Den Haag aange- De Remonstrantse Broeder- houden. De bestuurder bleek schap zoals dit kerkgenootschap onder invloed te zijn. Uitslag officieel heet, is een zeer oude van de ademanalyse was 675 ug/l (limiet 220 ug/l).Van de be stuurder werd zijn rijbewijs in gevorderd. Tevens kreeg hij jaar 1618 is zij buiten de kerken proces-verbaal en een rijver bod van zeven uur. In de komende jaren ontvangt de gemeente Waddinxveen steeds minder geld van het Rijk. In 2005 zal er volgens de huidige inzichten 1,8 miljoen bezuinigd moeten worden.Als het gemeentebestuur dit niet doet, moeten de gemeen telijke inkomsten verhoogd wor den, zoals bijvoorbeeld de On roerende Zaak Belasting (OZB). Het gemeentebestuur wil de in woners graag betrekken bij het maken van deze bezuinigingskeu- zes. Het wil weten welke voorzie ningen de inwoners belangrijk vinden en welke minder of niet belangrijk. Het wil ook weten of inwoners gebruik maken van die voorzieningen en hoe zij de kwa liteit ervan beoordelen. En mis schien hebben zij suggesties over zaken waarop de gemeente het beste kan bezuiningen of welke maatregelen extra geld kunnen opleveren. In de enquête staan vragen over bijvoorbeeld het onderhoud van de straten, maar ook over het jeugdbeleid in Waddinxveen en culturele activiteiten. De 1200 in woners zijn a-select gekozen. De enquête is een steekproef over de wensen en behoeften van Waddinxveners. De enquête is gemaakt door het bureau Onder- WADDINXVEEN - De Hore caproef over de sluitingstijden van de horecagelegenheden aan de Nesse is wederom voor een maand verlengd. Het com promis wat al was gemaakt met bewoners en horeca, zal we derom ter sprake komen. Lo co-burgemeester Dijksterhuis: „We waren er vanuit gegaan dat er overeenstemming was bereikt met de horeca en om wonenden. Het college was ontstemd toen bleek dat de omwonenden toch niet ak koord zijn.” Door onvoldoende tijd om de dingen op tijd te re gelen, is de proef wederom met een maand verlengd. Het pro bleem ligt nu bij de Raad. Er worden opnieuw gesprekken gevoerd op zoek naar overeen stemming. Een compromis van een compromis. lang, dat weten we voor de volgende keer. Maar de ouders en kinderen waren erg enthousiast,” aldus Irvin Risakotta, één van de organisatoren. Voor digitaal kijk op www.sonneveld.nu druk geraakt van een Maria beeld dat hij er een kerk voor wilde bouwen om Maria te kunnen vereren.” De priester mocht niet in de stad bouwen en zocht zijn heil elders langs de Gouwe, in de polder Bloe- mendaal. De schuilkerk was waarschijnlijk een schuur ach ter een woning. „Maria gaf be scherming aan de katholieken. Ze voelden zich erg naar dat ze hun geloof niet konden uitoefe nen. De boze buitenwereld bleef buiten de deuren van de schuilkerk.” Boven de deur van de schuilkerk plaatste De Jager een steen met de naam ’Maria’. De versierde steen heeft ook een duivelskopje, onder in het midden, dat laat zien dat Maria de duivel buiten houdt. De nieuwe Grondwet van 1848 gaf meer ruimte aan minderhe den om hun eigen kerk te bou wen. In 1880 besloot de rooms-katholieke gemeente een zichtbare kerk te bouwen, de Sint Victorkerk. De kerk werd niet de Mariakerk ge noemd, omdat het district on der de patroonheilige Sint Vic tor valt. De toenmalige pastoor, de heer Deze actie is tijdelijk en beschikbaar voor 25 ATAG Enigma 28/35 toestellen. Altijd met 10 jaar onderdelen garantie, geen jaarlijks onderhoud benodigd, zeer lage onderhoud en servicekosten. vraag naar de voorwaard en ■coop 87a ’H Waddinxveen T0182 64 00 90 Einfo@neeleman.com I I www.neeleman.com j I AL 6, 8Er»OUW14»|C IXTALlATUTlCmitKy o S

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 1