c Paaseieren schilderen wordt nieuwe centrumlocatie Wannaarplantsoen L K&' POSTER20x30 L Stille armoede onder senioren ZONDAG 18 APRIL GEOPEND Auto wassen? €3,99 dePosrSd^ Lions organiseren Jubileum Kindermarkt - Cliënt in beeld I ^1 5 Seniorenreis VIDES AUDI Onder invloed Napraten over ’The Passion’ Fotograaf Noteboom in prijzen 4 stuks NIEUW PASFOTO’S ter introductie europaTuin Ongeval KTV< Kunstproject en kleuteraerobic www.astica.nl jP M TANK WASH ITC lp- ew 1 Éi ,/F of 11.00 - 17.00 UUR L Phlox Subulata 6 6 wasprogramma's jKaypig ineer iiiioi'iiie: I «“ATWl INDEXPRINT! STUDIOKWALITEITf |onni;ViH.h ...v i addin 7 OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN 57e JAARGANG nr. 2896 Bij Eieren schilderen bij Dierendal. (Foto: Liesbeth van der Vis) www.europatuin.nl ~ÜÖÖff OPSTftRTKOSTCM i BIJ INLEVERING VAN UW VOLLE KLEINBEELD FOTOROL IN EEN VAN ONZE FIUALEN ONTVANGT ÜT 10.000 m2 overdekt tuinplezier WADDINXVEEN Het college had een aantal ob jectieve criteria opgesteld waar door de vijf eerder aangewezen locaties voor het centrum met elkaar konden worden vergele ken. Eveneens was bepaald hoe zwaar de criteria meewegen in de uiteindelijke keuze. In juni vo rig jaar wees de gemeenteraad GOUDA.ACHTERWILLENSEWEG 31,0182-581337, DONDERDAG KOOPAVOND WOERDEN, RIETVELD 36A, 0348-415667, VRIJDAG KOOPAVOND Bodembedekkende vaste plant. In diverse fraaie tinten. Kindermarkt Naam Leeftijd jaar Adres: 0 Ik kom alleen 0 Ik kom samen met sen. Bon voor deelname aan de kindermarkt 2004 tenraad heeft daarvoor wette lijk adviesmogelijkheden. Voor de Cliëntenraad is het belang rijk om te weten of de cliënten tevreden zijn over de zorgver lening doorVierstroom en wel ke wensen er leven onder de zorgvragers. De Cliëntenraad heeft daarom het afgelopen jaar veel energie gestoken in binnen een uur af te krijgen en andere kinderen presteer den het om van drie eieren in twintig minuten een kunst werk te maken. Behalve het schilderen van de eieren werd er ook een mandje ge knutseld waarin de kinderen hun versgeschilderde eieren veilig mee naar huis konden nemen.Thijs, vier jaar oud, had de smaak aardig te pak ken: „Dit is de tweede keer dat ik hier eieren verf, giste ren heb ik er ook al drie beschilderd!” De organisatie, die in han den lag van Jacqueline Ernst, Hennie en Frans Vis en Jan Hoogerbrug, was blij met het enthousiasme van de kinderen die meededen. „De opkomst is niet zo ITALIELAAN 12, HAZERSWOUDE IITC-TERREIN) o s Dit inschrijfformulier uiterlijk donderdag 22 april inleveren op één van de volgende adres sen: - apotheek van Doorn Prins Bernhardlaan 65 - apotheek van den Dries, Zuid- plaslaan 434-438 - familie J.L.L.Knijff, Brugweg 34. alle seizoenen groen ZEVENHUIZEN - Een 45-jarige motorrijder is zondagmiddag op de A-12 zuidbaan in de richting van Utrecht gevallen. De motor rijder uit Zoetermeer reed ach ter een 22-jarige bestuurder van een personenauto uit Den Haag. De bestuurder van de auto rem de af waardoor de motorrijder zijn voertuig niet onder controle had waardoor hij ten val kwam. Hij werd onder begeleiding over gebracht naar het EMC te Rot terdam. Naomi Vuik WADDINXVEEN - Alle kleu ren van de regenboog kwa men voorbij tijdens het paas eieren schilderen in het Dierendal de dagen voor Pa sen.Vrijdag en zaterdag kre gen de kinderen in Waddinx- veen de kans zich uit te leven op versgekookte eieren en van deze gelegenheid werd dankbaar gebruik gemaakt. Maar liefst 63 kinderen kwa men opdagen om hun schil derkunsten te vertonen. De bedoeling was dat kinderen zich van te voren opgaven, maar ook kinderen die toe vallig binnenliepen tijdens een bezoekje aan de kinderboer derij waren van harte wel kom om plaats te nemen aan de knutseltafels. De tijd die de kinderen nodig hadden om hun eieren te be schilderen was erg verschil lend: sommige kinderen had den moeite hun eieren (Het rondje goed zwart maken en voor -en achternaam van andere kinderen invullen) groot als vorig jaar, maar dat kan verschillende redenen hebben. Sommige mensen zijn er misschien een paar dagen tussenuit,” aldus de heer Hoogerbrug. Kinderen die hun concentratie er even niet bij konden houden konden lekker spelen in het hooi of iets opsteken van de vele in formatie die zich in het ’le slokaal’ bevind. Andere kinderen liepen even naar buiten om een kijkje te nemen bij de konijntjes en de andere dieren die het park rijk is, terwijl hun beschilder de eieren binnen lagen te dr ogen. Alle kinderen hadden het zichtbaar naar hun zin en ko men vast en zeker allemaal volgend jaar weer! WADDINXVEEN - The Pas sion of the Christ verhaalt het onmenselijke lijden dat Jezus vrijwillig ondergaat uit liefde voor ons mensen. Veel inwo ners zullen voor deze film naar de bioscoop (zijn ge)gaan. Of je nu gelooft of niet, in talloze ar tikelen valt te lezen dat The Passion zo indrukwekkend is dat de bezoekers tijd nodig hebben om de inhoud te ver werken. Graag nodigen wij geïnteresseerden uit om over de film na te praten op dinsdag 20 april vanaf 20:00 uur in ’De Unie’ aan de Kerkweg.(onder- aan de hefbrug). Belangstellen den die op een ander moment willen napraten kunnen bellen naar: tel. 06-26386322. WADDINXVEEN - Het Comité Seniorenreis organiseert dit jaar de seniorenreis op woensdag 9 juni. Senioren worden ’s mor gens opgehaald door de tou ringcars van Van deValkTours en aar de loswal aan de Gouwe ge bracht. Er liggen twee boten klaar met aan boord koffie en gebak. De boten varen via Bo skoop en Alphen a/d Rijn door het Zuid-Hollandse plassenge- bied. De lunch is aan boord. Het diner in het parkrestaurant van Avifauna. Na het diner brengen de bussen de deelnemers weer naar Waddinxveen. Inschrijven voor de Seniorenreis kan op dinsdag 11 mei in het Anne Frankcentrum, woensdag 12 mei in Huize Souburgh en op dinsdag 18 mei weer in het An ne Frankcentrum. De inschrij ving is op al deze dagen van 9.00 tot 11.00 uur. De inschrijfkosten vijf mogelijke locaties aan voor het nieuwe centrum van Wad dinxveen. Dit zijn het huidige Passagegebied, Sportpark Bur gemeester Warnaar, Sportpark Oranjewijk, Sportpark de Sniep Oost en de Triangel. In de afge lopen weken organiseerde de gemeente een groot aantal bij eenkomsten met inwoners uit deze vijf locaties uit Waddinx veen, om hun te informeren over de mogelijkheden rond de locatiekeuze. Het adviesbureau Metrum heeft een aantal objec tieve beoordelingscriteria voor gesteld. In een tweetal works hops hebben burgemeester en TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN uur wordt géorganiseerd op het Raadhuisplein rondom het Gemeentehuis van Waddinx veen. wethouders uiteindelijk drie ob jectieve hoofdgroepen vastge steld: de fysieke aspecten, de fi nanciële aspecten, de stedelijke- en detailhandelsstructuur. In de ’fysieke aspecten’ zijn er in totaal zeventien criteria geko zen; gezamenlijk bepalen ze voor 35% de locatiekeuze. Tot deze fysieke aspecten behoren bijvoorbeeld de grootte en de vorm van de beschikbare locatie en de uitbreidingsmogelijkhe den, de aansluiting op de directe omgeving en de sociale veilig heid van de omliggende wijken. Als laatste wordt de onder grondse infrastructuur en mi lieu, zoals kabels en leidingen, geluidshinder en veiligheid tot de ’fysieke aspecten’ gerekend. De omwonenden van de loca tiekeuze zijn dinsdagmiddag geïnformeerd door een brief en zijn op woensdag 14 april uitge nodigd voor een informatie avond in het Anne Frankcen trum. - UINCENTRUM SFEERVOL GENIETEN Prinsenschouw 1 Alphen a/d Rijn •(0172) 47 52 99» www.lionskindermarkt.nl door onderstaande inschrijf- bon in te vullen en in te leveren Waddinxveen - Boskoop, gaat bij één van de genoemde adres- intussen al een generatie mee. Het is dit jaar de 25e keer, dat kinderen bij het Gemeentehuis hun spulletjes verkopen, ten dele voor het goede doel: zo veel mogelijk kinderen van SOS WADDINXVEEN - Het College van B&W heeft dinsdag middag de knoop doorgehakt in het maken van de keuze voor de komst van het nieuwe centrum. Het College heeft haar keuze laten vallen op het Burgemeester War- naarplantsoen. De gemeenteraad beslist uiteindelijk in de raadsvergadering van 26 mei over de locatiekeuze. De Waddinxveners moeten zich al jaren behelpen met de kleinere winkelcentra in de buurt en kozen vaak hun uit vlucht naar grotere winkelcentra in nabijgelegen steden. WADDINXVEEN - De Kinder markt, waarvan de organisatie in handen is van de Lionsclub - WADDINXVEEN - In het kader van de ’Brede School Zuid’ wor den in de maand mei de volgen de cursussen georganiseerd. Op woensdagmiddag I I mei gaat voor de jeugd van zeven tot en met twaalf jaar de cursus ’Kunst project’ van start. Voorafgaande aan deze cursus gaan de kinde ren op 5 mei (tijdens de meiva kantie) naar het Mauritshuis.Tij dens de vier middagen van de cursus (II, I8, 25 mei en I juni) van I5.45 tot 17.00 uur gaan de deelnemers kostuums maken, el kaar fotograferen, lijsten maken. Uiteindelijk gaan de gemaakte kunstwerken als een reizende tentoonstelling Waddinxveen rond. Kosten voor deelname aan deze cursus bedragen 2,00 euro. Op 11 mei gaat voor kinderen van vier tot en met zes jaar de cursus ’Kleuteraerobic’ van start. Vier woensdagmiddagen (I 118, 25 mei en I juni) van I5.45 tot 17.00 uur, gaan de kinderen lek ker dansen en bewegen op mu ziek. Kosten voor de gehele cur sus bedragen 2,00 euro. Beide cursussen vinden plaats in het gebouw van basisschool ’De Ka meleon’, waar men zich ook met de inschrijfbrief kan aanmelden. Beide cursussen zijn uitsluitend voor bewoners van de wijk ’Zuid’. Op de informatieborden vindt u geregeld informatie over alle activiteiten en cursussen in deze wijk. WADDINXVEEN - Een 37-jari- ge bestuurder uit Gouda reed op zondagavond op de Kanaalstraat door rood. Tijdens de controle bleek de bestuurder onder in vloed te zijn.Van de vrouw werd een bloedproef afgenomen. Aan de hand van de uitslag zal een proces-verbaal worden opge maakt. Tevens kreeg zij een rij verbod van zeven uur. I REGIO - Cliëntenraad Vier- stroom spant zich in om de be langen van de cliënten vanVier- stroom bij de bestuurder heidsonderzoek en het leggen van contacten met de cliënten. In het jaarverslag 2003 legt de Cliëntenraad uit hoe belangrijk de onderzoeken en de bijeen komsten zijn en wat gedaan wordt met de opmerkingen en tips van de cliënten. Ook wordt aandacht besteed aan de on derwerpen die in het afgelopen Voor digitaal kijk op wwwsonneveld.nu volgende personen: Karei Kool (voorzitter), Mia Rip-De Rijk (secretaresse), Jan Heemskerk (penningmeester), Betty Jonk man, Aad Glasbeek, Rob Gayke- ma, Joop van Berkesteyn en Teun Ververs. AFDRUKKEN VAN UW DIGITALE FOTO'S WOENSDAG 14 APRIL 2004 al vanaf €1,80 VflNDMG GEBRACHT, MORGEN KLAAR! WADDINXVEEN - De half jaarlijkse plenaire vergadering van de Seniorenraad kenmerk te zich door grote zorgen over de stille armoede onder de ou deren en de zorg hoe alles str aks moet gaan nu er extra be zuinigingen te verwachten zijn in het welzijnswerk. In tegen stelling tot wat vaak wordt ge dacht is de stille armoede on der de senioren groter dan men vermoedt. Daarbij komt nog dat ouderen zich vaak gro ter houden dan nodig is en geen mededelingen doen over hun financiële zaken. ‘Met mij gaat het gaat goed’, is vaak het antwoord, terwijl men beter weet. Ouderen maken te weinig gebruik van regelingen en laten geld liggen bij de over heid door onwetendheid. Ver schillende verenigingen kunnen hierin behulpzaam zijn door sa menwerking om hierin mogelijk verbetering te kunnen brengen. Ook werd uitvoerig gesproken over de op handen zijnde be zuinigingen die door het ge meentebestuur moeten wor den doorgevoerd. De Stichting Waddinxveens Welzijnswerk, waaronder ook een groot aan tal activiteiten van en voor de ouderen valt, draait op subsi dies van de gemeente. Inkrim ping van het subsidie, betekent ook inkrimping van de activitei ten. In juni beslist de raad wel ke bezuinigingen nodig zijn. Wel kwam men tot de conclusie dat een drastische vermindering van het subsidie van het Wel zijnswerk, de doodsteek zal zijn voor het ouderenwerk. Ge hoopt wordt dat de raad dit zal beseffen en dat aan het subsidie van Welzijnszaken zo min mo gelijk zal worden geknabbeld. Toch was het niet allemaal kommer en kwel. Door de werkgroep Veiligheid en Ver voer werd medegedeeld dat vorig jaar door de gemeente een bedrag van 70.000,- euro is gereserveerd, te besteden aan door de Seniorenraad naar vo ren gebrachte wensen. Zo zal onder meer het voetpad van het station naar de Peter Zuid- laan in de komende maanden grondig worden verbeterd; zal stroom bij de de onveiligheid door te weinig duidelijk te maken. De Cliën- verlichting van de Noordtunnel onder handen worden geno men en zullen zitbanken wor den geplaatst langs enkele wan delroutes. Ook werden tijdens deze vergadering de nodige klachten geuit over het nieuwe vervoerssysteem (CVV) dat door de vervoersmaatschappij Connexion wordt onderhou den. Vooral de lange wachttij- het opzetten van een tevreden- den bij het halen en brengen van de klanten is velen een doorn in het oog maar ook de hoge vervoerskosten die in re kening worden gebracht. De werkgroep Veiligheid en Ver voer is gestart met een onder zoek naar de mogelijkheid een eigen vervoerssysteem van vrij willigers in te voeren. A.B. jaar besproken zijn met de be stuurder van Vierstroom. De Cliëntenraad maakt in het jaarverslag ook duidelijk wat de raad kan betekenen voor de cliënt. Als vertegenwoordiger van ruim 7.000 thuiszorgge- bruikers heeft de Cliëntenraad bijvoorbeeld aan alle fracties in de Tweede Kamer uitgelegd wat het belang is van de thuis zorg voor de zelfstandigheid van de inwoners van Midden- Holland; het werkgebied van Vierstroom. En waarom de voorgestelde bezuinigingen op de thuiszorg de minister per saldo juist wel eens meer geld zouden kunnen kosten dan op leveren. Het jaarverslag is be schikbaar voor alle geïnteres seerden. Stuurt u een briefje met uw adresgegevens naar Cliëntenraad Vierstroom Postbus 571 - 2800 AN Gouda. Inschrijfformulier voor deelna me aan de Kindermarkt op Ko- zijn 32,50 euro per persoon. Kinderdorpen financieel adop- ninginnedag 2004 (30 april), die Het Comité Seniorenreis is wat teren. Er zijn inmiddels heel door de Lionsclub Waddinx- gewijzigd en bestaat nu uit de wat ouders, die indertijd zelf als veen-Boskoop van 10.00-13.00 kind hun waren hebben aange boden en zien dat hun kinderen eveneens weer doen. En de grootouders kijken vol trots hoe hun kinderen het er van af brengen. Het belooft dit jaar Ik doe graag mee aan de helemaal een spektakel te wor den, dus doe mee, beleef het en geniet ervan. Het is een bont gezelschap voor het Gemeentehuis en een drukte van jewelste.Vooral met het zonnetje er bij en dat is bijna elk jaar het geval) is het een vrolijk en gezellig gebeu ren. De leden van de Lionsclub zetten kramen en tafels voor de kinderen neer en er worden daarnaast tal van activiteiten georganiseerd. Allemaal uiter aard voor het goede doel. De deelname voor kinderen van zeven tot vijftien jaar is gra tis. Wel wordt van de kinderen verwacht, dat zij een zelf te be palen deel van de opbrengst af staan voor de S.O.S. kinderen. Voor deelname kan worden in geschreven via de website n1 een door Combi-foto georgani seerde fotowedstrijd met als thema’s ‘bruidsfoto en portret foto van het jaar’ zijn Tanny en Sjaak Noteboom beiden in de prijzen gevallen.Voor een origi nele inzending in de portretfo tografie kreeg Tanny Note- boom een eervolle vermelding van de jury. In de categorie ‘Bruidsfoto van het jaar’ wist Sjaak Noteboom de eerste prijs te behalen met een spon tane foto van zijn bruidspaar van het jaar. Beide foto’s zijn te bewonderen bij Foto Sjaak No- teboom in de Passage Wad dinxveen of op internet bij: www.foto-noteboom.nl. Kantoorboekhandel Kon. Wilhelminaplein 6 - Waddinxveen l Tel.(0182) 61 30 61 P T TC’ A i -4' S WWW.F0T0Kj.EHV.AIL

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 1