Kunst raad Kunst en Jeugd in Waddinxveen irrubriek II Waddinxveen Wereldwijd GLOBAL ^frican f JUBILEUM RONDREIZEN ZUID-AFRIKA M *4 mW* <4 r Darten jubilerende reisadviesburo, 2 bijzondere rondreizen! BEDDEN MATRASSEN Weidevogel- excursie Opbrengst collecte Simavi Bingo in Zuidhonk Fietsenkijkdag in Zonnig Zuid TOERKOOP Reisburo Estee /A service met een Tentenkamp voor kinderen Wandeltocht Buitengewoon Zuid-Afrika! Twee werelden in een land! Seniorenbingo Exclusief van uw 1090,- L 4 POWERMATRAS Kanaalstraat 1 2, 2741 HH Waddinxveen Telefoon 0182 688 488, Fax 0182 688 588 E-mail estee.waddinxveen@toerkoop.nl NASA MATRAS €425,- NASA KUSSEN €35,- Specialist in het ontwerpen van matrassen voor mensen met rugklachten 28 daagse luxe rondreis, vertrek 29-10-04 8 daagse busrondreis, vertrek 22-1 1 -04 i hl WOENSDAG 14 APRIL 2004 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 11 Kinderen tijdens de expositie van hun werk in Kreater. (Foto:Liesbeth van der Vis) VRAAG DE UITVOERIGE DOCUMENTATIE, OOK VOOR ANDERE AFRIKAANSE BESTEMMINGEN. Consumentendagen: wo. t/m/za. 10.00-17.00 uur koopavonden: do. en vr. tot 21.00 uur kunnen wij hierin adviseren,” al dus De Rijke. De discussie blijft een spanningsveld tussen bezui nigingen aan de ene kant en de groeigemeente dat Waddinxveen is aan de andere kant. „Er komen heel wat woningen bij,” aldus Ko- remans. „Hebben wij die straks nog iets te bieden of wordt het hier een saaie boel?” Koremans is van mening dat Waddinxveen trots moet zijn op haar eigen kunstenaars en muzikanten. „We hebben heel veel goede artiesten in huis. We hebben van alles een beetje. Die krachten moeten we bundelen. We moeten bruggen slaan. Er zijn meer mogelijkheden als je samenwerkt. Waddinxveen voor Waddinxveen!” WADDINXVEEN - De Werkgroep Kunstraad Waddinxveen geeft donder dag een presentatie tijdens de commis sievergadering. In december vond een grote vergade ring plaats waarin alle wensen kenbaar werden gemaakt. Hieruit is een kleine werkgroep gefor meerd. Bert de Rijke, secretaris van de Raad, zet zich met name in om kunst Nederlandse gidsen gedurende de gehele reis en eigen Toerkoop retsburo Estee-begeleiding. Transfer vanuit de regio naar en terug van Schiphol is natuurlijk inbegrepen, halfpension (tijdens de safari's volpension). Een enerverende ervaring in Zuid-Afrika. De oude Kohnstamm Mavo krijgt aanstaande zaterdag een nieuwe naam. (Foto: Liesbeth van der Vis) VOOR MENSEN MET OVERGEWICHT 395,- VOOR MENSEN MET GEWRICHTSKLACHTEN EXCLUSIEVE BEDDEN SEN10RBEDDEN BEDDEN VOOR STARTERS BEDDEN EN SCHUIFWANDKASTEN OP MAAT Zuidplaspolderweg II Moordrecht tel.: (0182) 375022 www.globalbedding.nl Het brandweerkorps Waddinxveen zoekt vrijwilligers. Geïnteresseer den tussen de 18 en 25 jaar, wo nend en werkzaam in Waddinx veen, kunnen voor meer informatie contact opnemen mer brandweer commandant Gert Huizer, tel. 0182-624511. VANAF onder de jeugd te brengen. „Als kinde ren op jonge leeftijd tenminste één keer per jaar in aanraking komen met profes sionele kunst, kunnen ze hun zicht ver breden.” Ook het Computerleercen- trum/helpdesk van SWW is te vreden over de nieuwe huisves ting. De computercursussen voor senioren zijn erg gewild. Op dit moment is er al een wachtlijst van zo’n 45 personen. „We zijn nu ook begonnen met persoonlijke begeleiding,” vertelt Joop Commissaris, coördinator van de groep vrijwilligers. De SWW probeert op verschillen de locaties, versprijd over Wad dinxveen, de computercursus- WADDINXVEEN - De politie van Waddinxveen houdt op za terdag 17 april een fietsenkijk- dag. Inwoners van Waddinx veen en Boskoop kunnen dan kijken of hun voorgoed verlo ren gewaande fiets niet toch op het bureau staat gestald. De kijkdag vind plaats van 10.00 tot 14.00 uur op het politiebu reau in Waddinxveen aan de Li- maweg 35. Bezoekers worden verzocht een kopie van de aan gifte mee te nemen. WADDINXVEEN - Zonnig Zuid houdt op zondagmiddag 18 april weer een dartmiddag voor de jeugd (8-16 jr). Aanvang 14.00 uur inschrijven tot 14.15 uur. En tree 0,50 euro voor leden, I,- eu ro voor niet leden. WADDINXVEEN - De meeste organisaties zitten al enige tijd in het oude schoolgebouw aan de Mauritslaan. Aanstaande zater dag krijgt de voormalige Kohn stamm Mavo ook een nieuwe naam: Waddinxveen Wereldwijd. De naam is aan het gebouw ge geven door de bindingen die de organisaties hebben, zowel lo kaal, interlokaal als internatio naal. De oude mavo is aan de binnen- en buitenkant volledig gereno veerd.Luit Bloem, van Vluchtelin genwerk, vertelt dat de ruimte waar Vluchtelingenwerk nu zit voorheen de opslagplaats was voor huisraad voor vluchtelin genfamilies. Door een wijziging in de wet krijgen vluchtelingen families nu een bepaald bedrag voor huisraad. De opslag werd overbodig. „We hebben een aan tal maanden in de rotzooi geze ten, maar ik ben verschrikkelijk blij met het uiteindelijke resul taat.” Door de verbouwing is SG R WADDINXVEEN - De Padde stoel houdt op 4 juni een ten tenkamp voor de jeugd van Paddestoelleden van 6 t/m 14 jaar. Vanaf 18.00 uur tot 20.00 uur kunnen kinderen hun tent komen opzetten in De Padde stoel en natuurlijk ook blijven slapen in de tent. De Padde stoel regelt ’s-morgens een ontbijtje. In de middag worden de tenten weer afgebroken. Aanmelden kan via de strook jes in de wijkinfo en via de strookjes die bij de laatste dis co zijn meegegeven.Voor meer info: mevr. Scheuierman, Lijster besstraat 61 in Waddinxveen. sen aan te bieden zodat de toe gankelijkheid en de bereikbaar heid optimaal is. De cursussen zijn over verschillende onder werpen als Internet, Powerpoint en Word. Ook worden de cur sussen op verschillende niveaus gegeven. Het oude schoollokaal biedt het Computerleercentrum een ruim lokaal met diverse computers op een rij. De leden van Gered Gereed schap zijn druk aan het werk. Er wordt af en aan gelopen tussen de opslagruimte in de voormali ge fietsenstalling en de werk plaats in een lokaal. De stichting, zo’n twintig jaar geleden opge richt door Laura Dols, telt zo’n 22 man, allen vrijwilliger. Gered Gereedschap begon in de garage van Kees Glasbeek, secretaris In vier delen maken de le zers van het Weekblad voor Waddinxveen kennis met de werkzaamheden van de brandweer in Wad dinxveen. Deze week deel 2: Pro-actie en Preventie. WADDINXVEEN - De werk groep Natuur- en Milieu- Edu catie organiseert op zaterdag 17 april een weidevogelexcur- sie. Deze excursie is bedoeld voor kinderen van zeven tot twaalf jaar. De groep gaat in een weiland op zoek naar vogelnes ten en zetten er dan stokken omheen zodat de nesten niet stuk gaan als de boer op het land gaat werken met machi nes. Kinderen die het leuk vin den om mee te gaan, kunnen zich aanmelden bij Janny Ver- meij via telefoonnummer 0182- 631082. Het vertrek is om 14.00 uur en de excursie duurt ongeveer twee uur. WADDINXVEEN - De Stichting Waddinxveens Welzijnswerk (S.W.W.) houdt op dinsdag 20 april aanstaande een wandel tocht voor senioren. Vooraf op geven is niet nodig; u kunt op de dag zelf vanaf 9.30 uur inschrij ven in de foyer van het Anne Frank activiteitencentrum (Jan van Bijnenpad). Daar is tevens gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken. Om 10.30 uur gaat de groep met een aantal au to’s richting Wassenaar. De tocht is 10 kilometer lang. Bij boerderij ’Meijendel’ wordt een koffiestop gehouden. Bij terugkomst in Waddinxveen, iets later dan ge bruikelijk in verband met de reis afstand, is er in het Anne Frank centrum nog gelegenheid even met elkaar na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. De tocht gaat door, indien het goed wandelweer is. Kosten voor deelname bedragen 2,70 euro, inclusief drie kopjes kof- fie/thee. Aan deelnemers die meerijden wordt bovendien een kleine bijdrage aan de autokos ten gevraagd (max. 1,50 euro). Voor meer informatie over de wandeltochten kunt u contact opnemen met de S.W.W, tele foon (0182)- 615555 of 631932. De volgende tocht is gepland op dinsdag 25 mei. WADDINXVEEN - De werkgroep Raad voor Kunst en Cultuur geeft aanstaande donderdagavond tijdens de commissievergadering een presentatie. De Kunstraad wil behoeden dat kunst en cultuur een elite-aangelegenheid wordt, met het zicht op de komende bezuinigingen. „Als je gaat snijden in deze zaken, krijg je een klassenmaat schappij,” aldus Aad Koremans, tijdelijk voorzitter van de Kunstraad en directeur van Kreater. „We hebben de be hoeften verenigd en staan met de neuzen dezelfde kant op. Het is de Wet van Jost: het geheel is meer dan de som van delen,” aldus Koremans. Mei deze reis nemen we u mee op safari waar u de 'big five' kunt zien, naar boeiende steden als Pretoria, we maken een unieke treinreis en maken een trip over de unieke tuinroute. Zuid-Afrika heeft vele gezichten, en elk gezicht is de moeite waard Ie bekijken. Natuurlijk bieden we u Nederlands sprekende reisleiding aan. Deze werkelijk unieke reis kunnen we u exclusief aanbieden. 28 dagen met voldoende rustpauzes door een groot deel van het zinderende Zuid-Afrika (minimaal 24 deelnemers). 28 dagen vol met hoogtepunten, meer dan voldoende safari's en uitsluitend gebruik makend van luxe hotels. Veel aandacht besteden we aan de betere Wildparken w.o. het Thornybush reservaat in het Krugerpark. WADDINXVEEN - ’Geef schoon water’ was het thema van de landelijke collecte van Simavi, die werd gehouden van 21 t/m 27 maart. Met de op brengst van de jaarlijkse collecte financiert Simavi projecten in Afrika en Azië ter verbetering van de gezondheid. Naast de ba sisvoorzieningen voor gezond heidszorg speelt de aanleg van water- en sanitaire voorzienin gen een belangrijke rol, omdat met schoon drinkwater tachtig procent van de ziekten kan wor den voorkomen. De collecte in Waddinxveen le vert met een opbrengst van 3645,80 euro een belangrijke bij drage aan het werk van Simavi. Simavi dankt iedereen die een bijdrage in de collectebus heeft gedaan of zich als vrijwilliger voor de collecte heeft ingezet. De wereld van Zuid-Afrika kent vele gezichten. Wat denkt u van hel uitbundige Kaapstad met De Tafelberg en het Kaap de Goede Hoop reservaat? Zuid-Afrika is een historie, dat ziet u terug in Zulidond of in Stellenbosch. Maar Zuid-Afrika is bovenal natuur, soms uitbundig, soms lie felijk, maar bovenal afwisselend. Vaak genoeg zien we een brand weerauto met gillende sirenes en zwaailichten door de straten rijden. Maar het werk van de brandweer bestaat niet alleen uit brandjes blussen, katten uit de boom redden en auto’s openknippen. Een groot gedeel te van het werk van de brand weer bestaat uit het voorkomen van brand en gevaarlijke situ aties. John van de Water en Mi chel Koetsier werken bij het brandweerkorps van Waddinx veen op de afdeling Pro-actie en Preventie. Pro-actie is voor een bepaald terrein zoals een nieuwbouwwijk. Preventie is meer toegespits op een speci fiek pand. Hoe kun je nu in een vroeg sta dium voorwaarden scheppen die de kans op, het uitbreken van brand verkleinen? „We kij ken bij pro-actie bijvoorbeeld naar de bereikbaarheid van een nieuwe woonwijk. Of staan er geen ’lastige’ gebouwen naast elkaar zoals een opslagplaats en een kinderopvang,” aldus Koet sier. In Waddinxveen is het on derdeel pro-actie nog klein in verhouding tot de preventie. De afgelopen jaren is er niet veel gebouwd. Straks, met onder an dere de komst van Triangel en het centrum in het vooruitzicht, zal dit toenemen. Bij het onderdeel ’preventie’ kij ken Van de Water en Koetsier of van de stichting. „Nu zitten we al weer zo’n jaar of zes a zeven aan de Mauritslaan.We hadden eerst nog een seniorenkluslokaal. De senioren konden gebruik maken van ons gereedschap. Nu is daar het computerlokaal voor in de plaats gekomen.” Stichting Tawiza, dat een plaats heeft gekregen in de linkerhoek op de bovenste verdieping, fun geert op dit moment even als kinderopvang. De moeders krij gen beneden fietsles van een aantal vrijwilligsters. Tawiza wil de belangen van de Marokkaan se vrouwen, meisjes en kinderen in waddinxveen behartigen. „De Stichting heeft twee doelen,” vertelt Amal Farahi. „Eén daar van is het creëren en organise ren van activiteiten ten behoeve van Marokkanen in Waddinx veen om te voorkomen dat zij in een sociaal isolement raken.” Georganiseerde activiteiten zijn onder andere fietslessen, naailes sen en voorlichtingsbijeenkom sten over gezondheidszorg. De Turkse Culturele Vereniging Waddinxveen heeft ten doel het onderling contact te stimuleren om zo ook de verbindingen met het moederland te behouden. Historisch Genootschap Wad dinxveen bestudeert de geschie denis van het dorp door middel van het opsporen, verzamelen en publiceren van onder andere gegevens van historische bete kenis voor Waddinxveen en om geving. Het genootschap heeft om de week een rubriek in het Weekblad. De laatste organisatie is de Kerngroep Ontwikkelings samenwerking Waddinxveen. De Kerngroep heeft een aantal pro jecten in Ethiopië die zij spon sort. Onlangs waren er twee le den van de groep op werkbezoek. Woensdag organi seert de kerngroep een spon sorloop voor basisschoolleerlin gen, die over enkele dagen ook in Ethiopië zal worden gehou den. WADDINXVEEN - De Stichting Waddinxveens Welzijnswerk, af deling Seniorenwerk, organiseert op dinsdag 20 april een bingo- avond voor senioren in het Anne Frank-activiteitencentrum (j. van Bijnenpad I). De zaal gaat open om 19.30 uur, de bingo begint om 20.00 uur. De kosten zijn 2,10 euro voor één plankje of 2,65 euro voor twee plankjes voor zeven ronden, inclusief een kopje koffie. panden wel aan de bouwrege ling voldoen. Van de Water: „Bij alles wat gebouwd wordt, wordt in principe de brandweer be trokken in de voorbereidende fase.” De brandweer contro leert alle bouwplannen waarbij wordt gekeken naar de brand veiligheid. Hoe groot is het pand? Zijn er voldoende nood uitgangen? En waarvoor wordt het pand gebruikt? „Verzor gingstehuizen, scholen, maar ook hotels hebben een hoger ri sico,” legt Van de Water uit. „Het is heel belangrijk om te kijken hoe zelfredzaam de mens'en zijn.” Gebouwen met een hoger risico moeten een speciale ge bruiksvergunning aanvragen. Koetsier: „Als het nodig is slui ten we een pand als we het te brandgevaarlijk achten.” Het korps in Waddinxveen is op dit moment met een inhaalslag bezig. „Sinds de rampen in En schede en Volendam is de regel geving verscherpt.Vroeger werd er niet heel veel aandacht be steed aan de gebruiksvergun ning,” aldus Van de Water. Door de verscherpte regeling zijn er ontzettend veel aanvragen bin nengekomen. De eerste opzet voor de gebruiksvergunning wordt gedaan door Van de Wa ter. Daarbij wordt er niet alleen gekeken naar noodverlichting en blusapparatuur. „We kijken ook naar het bedrijfsnoodplan. Zijn er bijvoorbeeld voldoende BHV-ers (bedrijfshulpverleners, red.) opgeleid,” vertelt Van de Water. De controle doen ze sa men. Eventuele nazorg kan ook gedaan worden door een vrij willige brandweerman die een speciale module heeft gehaald WADDINXVEEN - 55+-ers kunnen op vrijdag 16 april bin go spelen in het Zuidhonk. Er worden acht rondes en een su- perronde gespeeld en er is ook een loterij. De zaal gaat open om 13.30 uur. De bingo begint om 14.00 uur. Op zaterdag 17 april is er ’s avonds een bingo. Er worden negen rondes en eensuperron- de gespeeld. Aan het eind van de avond is er ook een loterij. De zaal is op zaterdag om 19.30 uur open. De bingo be- gint om 20.00 uur. Vrijdagmid- dag wordt er geen jeugd toege laten.Op zaterdag jeugd alleen toegang onder begeleiding van volwassenen. voor preventiecontrole. Alle ge bruiksvergunningen die verge ven worden, worden minimaal één keer per jaar gecontroleerd op een onaangekondigd tijdstip. Vooral rond de feestdagen en tijdens grote evenementen maakt het korps extra controle- rondes. „Rond de kerstmis is er veel versiering aanwezig in cafés en restaurants. Wij checken of alles met een brandwerend mid del is bespoten,” vertelt Koet sier. Tijdens grote evenementen kijkt de brandweer niet alleen naar de brandveiligheid. „Ook kijken we of de bereikbaarheid voor de brandweer optimaal blijft. Als er ergens brand uit breekt, moeten we er wel snel doorheen kunnen,” aldus Koet sier. In hun werk komen Koet sier en Van de Water veel tegen strijdigheden tegen wat betreft de regelgeving. Van de Water: „Voor de inbraakpreventie moeten huizen zo goed moge lijk dicht zitten. Het liefst met sloten en dievenklauwen. Wij willen dat een persoon zo snel mogelijk buiten staat. Zonder het gebruik van al te veel sleu tels.” De regels botsen nog wel eens. Beide partijen proberen dan in goed overleg tot een compromis te komen. Pro-actie en preventie zorgen ervoor dat de kans op brand zo veel mogelijk wordt verkleind. Door een goede voorbereiding, voorlichting en controle kunnen veel branden worden voorko men. Koetsier: „Je kan natuurlijk nooit helemaal voorkomen dat er brand uitbreekt, maar we proberen die kans wel zo klein mogelijk te maken.” het kantoor van Vluchtelingen werk nu afgesloten van de cen trale hal. „Voorheen hadden we nogal last van vandalisme. Eén keer is er zelfs brand gesticht, dat is op het nippertje goed ge gaan.” De insteek van de Raad voor Kunst en Cultuur is als advise rend orgaan richting de gemeen te. „Voor de gemeente zijn heel veel dingen binnen deze sector onzichtbaar. Er worden subsidies afgegeven, maar men weet niet eens echt waarvoor,” vertelt Bert de Rijke, secretaris van de Kunstraad. „We willen een trans parante organisatie, zodat het ook voor de gemeente duidelijk is waar het geld naar toe gaat. Daarnaast is het ook een samen werkingsverband. Je vist toch met zijn allen in dezelfde vijver.” De gemeente moet binnenkort, met het oog op de Kerntaken discussie, keuzes maken. „Als Raad voor Kunst en Cultuur TWEE BOXSPRINGS TWEE POCKETSPRINGMATRASSEN IN DIVERSE STOFFEN MET HOOFDPANEEL COMPLEET GEÏNSTALLEERD VANAF b 'dd. F

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 11