Tunnelboor Boottocht Aurora naar China Lekker gezellig samenzijn De beste van de week! Seizoenstart Bijeenkomst Vrouwen- aqrouw Toneelstuk op slotavond VvN Voorlichtingsavond over PGB’s Voorlichting onvrijwillige kinderloosheid beweging 9.950,- Onthulling monumentenschildjes postduif Alliance fhema-avond Gouwe Vis 7/7 Speciaal Workshop sieraden maken Expositie in bieb Fran<;aise Paasontbijt Burgemeester Keijzerschool MOERKAPELLE - De kinderen van de openbare basisschool de Burgemeester Keijzerschool begonnen donderdag 8 april wel heel plezierig.ln alle klassen stond er voor de leerlingen na melijk een heerlijk paasontbijt klaar. voor jou WAG< Kijk ook op onze website: WWW.beterautO.nl Snel je rijbewijs halen? •K If i WOENSDAG 14 APRIL 2004 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 13 ES Coenecoop 397 2741 PN Waddinxveen Telefoon 0182 - 61 59 09 Tonny Moerings stopt na 2I jaar als voorzitter bij SOOS. der Vis) Nationale Auto Pas alles was perfect geregeld en toen de boot rond 17.00 uur weer in Waddinxveen terug was, kon er teruggekeken worden op een geslaagde dag. Merk: Model: De gezichten van de gasten vertelde genoeg. Zelfs de flin ke regenbui bij aankomst in Waddinxveen kon daar niets aan veranderen. BOVAG GARANTIE gezind, zodat er volop geno ten kon worden van het prachtige uitzicht. Dankzij de inzet van de vrijwilligers van de Zonnebloem en van Sou- burgh hebben de gasten een perfecte dag gehad. Ook dhr. en mevrouw Jonkman hebben hun steentje bijgedragen waarvoor Zonnebloem en Souburgh hun dank uitspre ken. Voor de geestelijke onder steuning was dominee mevr. H. de Jong aanwezig. Kortom, worden gebeld. De avond is op maandag I9 april om 20.00 uur bij Beter Auto- Auto snelservice op Coene coop 397. Er zijn geen kosten aan de avond verbonden. WADDINXVEEN - De jaar lijkse dagboottocht van de Zonnebloem samen met Hui ze Souburgh was ook dit jaar weer en groot succes. De boot vertrok richting Gouda, om bij auto Baas te keren. Bij de loswal werd nog even aan gelegd, om de laatste gast (de eigen kapitein) aan boord te laten, om vervolgens richting Alphen a/d Rijn te varen en van daaruit koers te zetten richting het Brasemermeer. De weergoden waren goed MOERKAPELLE - Ter afsluiting van het seizoen bij de Vrouwen van Nu in Moerkapelle wordt op woensdag 2I april a.s. het toneelstuk‘Niemandsland’ naar het boek ‘Honour thy father’ van Lesley Glaister gespeeld. De avond vindt plaats in dorps huis Op Moer, aanvang 20.00 uur, zaal open I9.30 uur. Een korte inhoud: Op het plat teland wonen vier bejaarde zusters in alle eenzaamheid in het vervallen en vervuilde huis van hun jeugd. Agatha, Milly en de identieke tweeling ’Ellenen- esther’. Nog jaren na hun va ders dood zijn het angsten die de vrouwen in hun afgelegen woning gevangen houden. Ze WADDINXVEEN - De Gouw Vis Aquariumterrarium en Vij- ververeniging houdt op maan dag 19 April weer de maande lijkse thema-avond in gebouw Zonnig Zuid, St. Victorstraat 2 te Waddinxveen. Met als gids de Heer WNeeleman brengen de deelnemers een bezoek aan de oerwouden van Suriname. Om deze plaatsen te kunnen bezoe ken worden verschillende ver voersmiddelen gebruikt, waar onder een motorkorjaal en een eenmotorig vliegtuigje. Natuur, planten, vogels, vissen, reptielen, maar ook inwoners en cultuur zullen door twee diaprojesto- ren de revue passeren. Surina me blijkt voor natuurliefheb bers een waar paradijs te zijn. Geïnteresseerden zijn van harte welkom. De avond begint om 20.00 uur. De toegangsprijs be draagt 2,50 euro. Ook voor onderhoud van elk merk auto! BOSKOOP/WADDINXVEEN - Alliance Franqaise Boskoop, Waddinxveen en Zoetermeer organiseert op vrijdag 23 april een soirée waarbij de bilans worden uitgereikt aan cursis ten die het examen met goed gevolg hebben afgelegd. Ook worden de winnaas bekend ge maakt van de fotowedstrijd in Parijs. Daarna is er een optre den van het duo ’Chante la Vie’ bestaande uit zanger-gitarist Jan van Til en toetsenist Rob van der Klooster. De avond begint om 20.15 uur in de aula van het Stedelijk College, Paltelaan 9 in Zoetermeer. 22.00 uur in Villa Floor - Moordrecht. Woensdag 9 juni 2004 van 20.00 - 22.00 uur in Het Trefpunt - Waddinxveen. Donderdag I0 juni 2004 van 09.00 - I I.00 uur in de Volks universiteit -Waddinxveen, the ma: ‘Zomer’ketting met bijpas sende armband. Aanmelden voor deze workshops kan door te bellen of mailen naar Sylvia, tel.OI 82-634712, sylvia@sylli- beads.nl. De kosten bedragen 30,- euro per workshop. een PGB voor zichzelf op een rijtje te zetten. Vandaar dat het zorgkantoor een informatie avond houdt. De bijeenkomst is vooral bedoeld voor mensen die nog geen PGB hebben en die overwegen dit aan te vra- REGIO - Het Groene Hart Zie kenhuis organiseert op don derdag 22 april een voorlich tingsavond over onvrijwillige kinderloosheid. Deze avond vindt plaats in de Gehoorzaal van de Bleulandlocatie van het Groene Hart Ziekenhuis, Bleu- landweg 10 in Gouda. Het pro gramma start om 20.00 uur, de zaal is geopend vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis. Voor aan melding of informatie kan men terecht bij het Bureau Patiën tenservice, telefoon (0182) 505324. Tijdens deze avond spreken (Foto: Liesbeth van mevrouw M. van den Berg, po- likliniekverpleegkundige gynae cologie; mevrouw C.A. van Meir, gynaecoloog en mevrouw V. Krauwer, medisch psycho loog. Ook is een stand aanwe zig van FREYA, patiëntenver eniging voor vruchtbaarheidsproblematiek. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Mensen die met vruchtbaar heidsproblemen te maken heb ben of iemand kennen met de ze problematiek, zijn van harte welkom bij deze voorlichtings avond. www.riischoollaerouw.nl HAZERSWOUDE - De provincie Zuid-Holland organi seert op woensdag I4 april in samenwerking met de transporteur Mammoet en de gemeente Rijnwoude een inloopmiddag en -avond over het transport van de HSL- tunnelboor Aurora in het weekend van 17 en 18 april 2004. De tunnelboormachine, die nu in onderdelen is opgesla gen op een terrein aan de Hoogeveenseweg, wordt in dat weekeinde over weg naar de loswal in Hazerswoude-Rijn- dijk vervoerd. Daar wordt alles op pontons of in binnen vaartschepen geladen en over het water naar Rotterdam gebracht.Voordat het transport kan plaatsvinden worden allerlei obstakels tijdelijk verwijderd. De vereniging voorzag in eigen onderhoud. De financiën kreeg ze rond door onder an dere het organiseren van een bazaar waar handwerkjes en houtsnijwerken werden verkocht. In 1983 werd Tonny Moerings, al voorzitter van een andere vrouwenbeweging, voorzit ter van de WH. Januari '89 besloot de ver eniging tot het veranderen van de naam. „De naam sloeg helemaal nergens meer op. Er werd al lang niks meer gedaan aan hulp verlening.” SOOS was geboren.Tegenwoor dig organiseert SOOS elke veertien dagen een soosmiddag op de dinsdag in het Anne Frankcentrum. De middagen, de langst be staande activiteit voor ouderen, zijn toe gankelijk voor alle ouderen van Waddinx veen. Naast de bingomiddagen, organiseert SOOS ook wel eens presentaties. De mid- Blauw centr. portiervergr., elek. raambed., metallic lak, trekhaak, airco, lichtmetalen velgen WADDINXVEEN - Sylvia Best organiseert de komende maan den een aantal workshops sie raden maken. Maandag 3 mei 2004 van 20.00 - 22.00 uur in Het Trefpunt - Waddinxveen. Donderdag 6 mei 2004 van 20.00 - 22.00 uur in Villa Floor - Moordrecht. Donderdag 13 mei 2004 van 09.00 - I I.00 uur in de Volksuniversiteit - Waddinx veen, thema: ‘Moederdag’ ket ting met bijpassende armband, gen. Ook familieleden en/of Dinsdag 8 juni 2004 van 20.00 - mantelzorgers zijn welkom. Be halve medewerkers van het zorgkantoor is ook de belan genvereniging van budgethou ders Per Saldo aanwezig. De bijeenkomst wordt gehouden in het Albert Schweitzerzieken- huis, kapel locatie Amstelwijck, Van der Steenhovenplein I, 3317 NM Dordrecht. De avond duurt van I9.30 tot 21.00 uur. Het aantal plaatsen is beperkt, daarom dienen belangstellen den zich vooraf aan te melden. Dit kan tot en met donderdag 22 april via telefoonnummer 0183 - 681 462. Informatie over het PGB is ook te vinden op: www.zorgkantoorwaarden- land.nl of www.zorgkantoor- middenholland.nl. Opel Vectra-B 1.6i 16V Bouwjaar: 1998 ^j^TT**** Km stand: 90.000 Uitvoering: Sedan Opties: dB WADDINXVEEN - De Chris telijk Maatschappelijke Vrou wenbeweging Passage afdeling Waddinxveen houdt haar bij eenkomst op woensdag 2I april 2004 in De Hoeksteen, Es- doornlaan 2, Waddinxveen. Aanvang I9.45 uur.Deze avond komt mevrouw E. Broerse uit Ridderkerk. Zij komt spreken over fybromyalgie. Dit is een vorm van reuma, reuma kent drie hoofdgroepen: ontste- kingsreuma, artrose en weke- delenreuma. Eén van de vor men van weke-delenreuma heet fibromyalgie. Het betekent letterlijk: pijn in bindweefsel en spieren. Het is een aandoening die zich uit in de weke delen van het bewegingsapparaat en is daarom een vorm van weke- delenreuma. Voor deze pijn is geen duidelijke oorzaak te vin den. Iedereen kan fibromyalgie krijgen. Het komt voor bij twee op de honderd volwassenen en vooral bij vrouwen en het openbaart zich tussen het vijf entwintigste en veertigste le vensjaar. De aandoening ver loopt bij iedereen weer anders. Belangstellenden en introducé’s zijn deze avond van harte wel kom. De bijdrage is 3,- euro. Na het ontbijt was het tijd voor andere activiteiten.De kleuters van de onderbouw brachten een bezoek aan de boerderij van de familie van der Spek en aan de boerderij van de heer Bakker. De kinderen mochten er pasgeboren lammetjes be wonderen, konijnen aaien en vogels en kippen bekijken.Na terugkomst op school bleek de paashaas langs te zijn geweest en had eieren verstopt. Voor de kinderen van de bo venbouw was er een speur tocht georganiseerd. De leer lingen moesten verschillende opdrachten uitvoeren, zoals een rebus oplossen, eieren zoe ken en raden van welke leer kracht de ogen van de paashaas waren. ZEVENHUIZEN - Leerlingen van de Schilder- en Tekencursus Zoetermeer exposeren van I5 april tot en met 27 mei in de openbare bibliotheek van Zeven huizen. Onder leiding van Marij ke Rietbroek (docent tekenen voortgezet onderwijs) schilde ren zowel beginners als gevor derden uit Zevenhuizen, Zoeter meer en andere omliggende plaatsen in kleine groepjes van maximaal zes personen. Door de individuele manier van lesgeven ontstaat zeer persoonlijk en dus veel verschillend werk qua stijl, ervaring en materiaal.Tijdens de lessen worden alle onderdelen van het tekenen en schilderen zoals bijvoorbeeld compositie, perspectief, kleur en toon behan deld met voorbeelden uit de kunstgeschiedenis. De expositie, tijdens de reguliere openingstijden te bezichtigen, laat een selectie zien van het in het afgelopen seizoen gemaakte werk en omvat zowel schilderij en in acryl, olieverf, aquarel, pot lood en krijt. Voor meer informatie over ope ningstijden kunt u bellen met 0180 - 63 83 88.Voor een kleine impressie kunt u ook terecht op www.bibliotheekzevenhuizen.nl. voorzitterschap van wethouder Zijderhand, heeft daarop het college van burgemeester en wethouders voorgesteld om monumentenschildjes voor ge meente- en rijksmonumenten te laten vervaardigen en deze op een later tijdstip officieel aan de belanghebbenden en de pers te onthullen. Het college ging akkoord met het voorstel. De schildjes, ter grootte van een tegeltje, zijn vervaardigd van dik perspex en voorzien van het gemeentewapen uitge voerd in kleur.Twee monumen ten in Moerkapelle, waaronder een het monument op Dorp straat 15, krijgen het schildje. In Zevenhuizen krijgen het ge- meentemonument aan de Dorpsstraat I42 en het Kerk gebouw van de Vrijzinnige Her vormden de onderscheiding. meneweg vervoerd naar de los wal. Het nadeel van zo’n spec taculair transport is dat de bur gers er last van zullen ondervinden. De gehele route is namelijk uit veiligheidsoog- punt vanaf zaterdag I7 april 18.00 uur tot en met maandag ochtend 19 april 05.00 uur voor alle verkeer afgesloten. Alleen fietsers en bromfietsers kunnen gebruik maken van het langs de route gelegen fietspad. De Rijn dijk zal tijdens de gehele perio de afgesloten zijn ter hoogte van de loswal. Omleidingsrou- tes worden met borden aange geven. Om een beter zicht te krijgen op alle facetten van dit omvangrijke transport (er moet zo’n 2.935.000 kilo vervoerd worden!) kunt u op woensdag I4 april een kijkje komen ne men in het gemeentehuis van Rijnwoude. De verkeersma- nager van de provincie, de heer Cees v.d. Male, de projectleider van transporteur Mammoet, de heer Paul Verschuur en een me dewerker van de gemeente zijn aanwezig om de plannen en de aanwezige presentatie toe te lichten, ’s middags van 14.00 tot 16.00 uur en ’s avonds van 19.00 tot 21.00 uur. De SOOS-middagen worden vooral door oudere ouderen bezocht. „Ze komen hier voor het sociale contact. Uitjes worden steeds moeilijken om te bekostigen. Wij. proberen de activiteiten zo toegankelijk mogelij te houden.We zijn een stichting, de mensen hoeven geen contributie te beta len. Alleen een kleine bijdrage voor de mid dag.” Na de verbouwing in het Anne Frank centrum, moest SOOS gedwongen ophouden met de popualaire bazars. Er was geen ruimte meer voor. Maar stoppen met de bazar, betekende ook dat de financiële kraan werd dichtgedraaid. „We hadden nog wel aardig wat in kas zitten. We konden op de pot teren, al is nu wel de bodem in zicht.” Dat, en het opstappen van twee an dere bestuursleden deed Tonny beslissen dat het voor haar nu ook wel voldoende is geweest. „Ik heb het altijd, en nog steeds, prima naar mijn zin. Maar nu wil ik mijn tijd aan andere dingen gaan besteden.” Betekent dit nu het einde van de SOOS- middagen? Nee, Stichting Waddinxveens Welzijnswerk heeft aangegeven om de acti viteit over te nemen. Ze wil het doorstar ten in oktober, wanneer het SOOS-jaar is afgelopen. Maar daarvoor moeten er wel voldoende vrijwilligers zijn. „De SOOS- middagen zijn voor de bezoekers echt heel belangrijk. Je krijgt heel veel plezier en dankbaarheid. Al die blijde gezichten; je bent moe, maar ook voldaan.” ZEVENHUIZEN/MOERKA- PELLE - Wethouder Zijderhand zal op zaterdag I7 april een drietal monumentenschildjes op gemeente- en/of rijksmonu menten aanbrengen in de ker nen Moerkapelle, Zevenhuizen en Oud Verlaat.ln Nederland is een aantal gemeenten, waaron der Zevenhuizen-Moerkapelle, die op deze wijze aandacht vraagt en vestigt op het cultu rele erfgoed. Vorig jaar zijn alle eigenaren van monumenten in de gemeente Zevenhuizen- Moerkapelle door de gemeente aangeschreven met de vraag of zij een duidelijk zichtbaar teken van (h)erkenning in de vorm van een schildje op de gevel op prijs zouden stellen. Op dit ini tiatief kwamen veel positieve reacties. De gemeentelijke mo numentencommissie, onder WADDINXVEEN - Beter Au- to-Auto snelservice en Autorij school Lagrouw organiseren voor de tweede keer een ‘Spe ciaal voor jou’-avond voor (oud)leerlingen van de rij school. Op de avond wordt er uitleg gegeven over bijvoor beeld het verwisselen van een band, het bijvullen van de olie of het vervangen van lampjes. Kleine handigheden waarvoor zijn overgeleverd aan elkaar en aan het verleden, dat ieder van hen zich anders herinnert. Over zijn graf heen regeert de vader nog steeds hun leven. En niet altijd de Wegenwacht hoeft dan is er ’baby’ George die in worden gebeld. De cursus- de kelder zit opgesloten. Stukje bij beetje worden de macabere gebeurtenissen onthuld die er voor hebben gezorgd, dat een idyllische jeugd op het platte land langzaam veranderde in een bizar leven van afzonde ring. Het stuk wordt gespeeld door Festes Theaterstichting. Regie en bewerking: Stephan W. Zeedijk. Choreografie: Inge Fr- eeth. Spel: Corrie van den Ak ker, Agaath van Dijk, Inge Fr- eeth en Liesbeth Petrus. De jaarlijkse boottocht van de Zonnebloem, samen met Huize Souburgh, was weer een groot succes. (Foto: Liesbeth van der Vis) dagen omschrijft Tonny als gezellig, maar ook erg leerzaam. „Zo hebben we een keer een pedicure op bezoek gehad, maar ook Klazien uit Zalk en Majoor Boshart. We proberen zoveel mogelijk aan de wensen van de bezoekers te voldoen.” Want ook onderwerpen als blindegeleidenhonden en dia’s over de natuur passeerden de revue. De bazars en de kerstmiddagen waren fa voriet. WADDINXVEEN - Jarenlang was ze het gezicht van SOOS, Stichting ’Ouderen On derling’ Sociëteit. Maar na 2I jaar houdt voorzitter Tonny Moerings het voor gezien. De ouderen zullen het vanaf oktober zon der hun voorzitter moeten doen tijdens de bingo of de SOOS-middag.Tonny Moerings gaat wat meer tijd besteden aan haar fami lie: „Maar ik zal heus nog wel eens een keer langskomen.” SOOS begon eigenlijk in de jaren vijftig als de Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening (WH). De vereniging hielp bij de Water snoodramp in ’53. Maar nadat er geen hulp verlening meer nodig was, had de WH niets om handen. Toen is besloten om soosmid- dagen te gaan organiseren. „Daar was ont zettend veel animo voor. De eerste middag waren er ruim honderd zestig- plussers.” WADDINXVEEN - De Wad- dinxveense postduivenvereni ging de Sperwer had afgelopen weekend de officiële start van het vliegseizoen 2004. Kon er op zaterdag vanwege de slech te weersomstandigheden (laag hangende bewolking en neer slag) niet worden gelost, op zondag eerste paasdag was het dan eindelijk zover en werden de 452 duiven om 08.30 uur met een kalme noordenwind in het Belgische Duffel in vrijheid gesteld. Om 09.55 uur arriveer de de eerste duif bij L.G. Bol. Deze duif behaalde een snel heid van 1254 meter per mi nuut, ofwel 75 kilometer per uur. Om I0. II uur kon het concours worden gesloten. De eerste tien van de uitslag zijn: L.G. Bol I,Joh.L. Bol 2, D. Hee- ren 3,A. v/d Made 4, E. van Beek 5, Cees Hofman 6-8-9, C.A. Bo de 7-I0. Het transport vindt ’s nachts en op zondag plaats, maar om de route geschikt te maken voor een dergelijk ’mammoet-trans- port’ moeten veel voorberei dingen worden getroffenen, daarom is de route al vanaf 18.00 uur afgesloten. Zo moe ten verkeersborden en lan taarnpalen langs de weg wor den verwijderd, vluchtheuvels moeten uitgevlakt en met rijpla ten afgedekt worden. De brug in Hazerswoude-Dorp moet tij delijk worden verstevigd met houten dragline schotten. Zelfs de beplanting van de rotonde ter hoogte naar de NI I wordt tijdelijk verwijderd. Verkeers lichten worden weggehaald en na de laatste trein wordt in de nachtelijke uren de bovenlei ding van het NS spoortraject. Alphen-Leiden omhoog gehou den, zodat het transport er on derdoor past. Pas daarna kan het werkelijke transport van de onderdelen beginnen. Er staan al negen on derdelen klaar bij de kruising Gemeneweg met Hoogeveen seweg, de overige onderdelen worden vanaf de bouwput nabij het Westeinde via de werkweg en de Hoogeveenseweg en Ge- REGIO - De zorgkantoren Waardenland en Midden-Hol- land, ondergebracht bij Zorg verzekeraar Trias, houden op 29 april een voorlichtingsavond over de ins en outs van het Persoonsgebonden Budget (PGB). Dit is een budget waar mee iemand met een indicatie voor AWBZ-zorg zélf de zorg kan regelen en inkopen die hij of zij nodig heeft. Zodra is vastgesteld wat voor en hoe veel zorg kan worden verleend, kan de betrokkene kiezen voor zorg in natura of voor een geldbedrag in de vorm van een PGB. Hiermee kan hij of zij ver volgens zelf zijn of haar ge wenste zorg organiseren en in kopen. Wel moet een houder van een PGB zijn of haar eigen administratie voeren. De populariteit van het PGB is groot en groeiende. Gebleken is dat de regeling niet altijd even duidelijk is en dat budget houders soms moeite hebben om de voor- en nadelen van O' X C

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 13