Trouwe huurders in zonnetje Gemeenteraad, het is vijf voor twaalf !....of nog later? OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN WEEK N° CENTRUMONTWIKKELING r R U B R N E E T E K E M E G RUIMTELIJKE ORDENING BOUWZAKEN VERGADERINGEN I BEZWAAR www.waddinxveen.nl 62 45 00 AANVRAAG REISDOCUMENT OP AFSPRAAK VERBLIJFSVERGUNNING VOOR VREEMDELINGEN denkbaar. Schorsing GEMEENTELIJKE VERORDENINGEN LEZERS SCHRIJVEN J af slaan’, en maak voor het sta tion een weg richting Tunnel Dreef als Uitrijbaan. X GROEN EXTRA OPENBARE VERGADERING COMMISSIE OPENBARE RUIMTE x OVERIGE VERGUNNINGEN PAGINA 3 WOENSDAG 14 APRIL 2004 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WADDINXVE 0,10 per INFORMATIEBIJEENKOMSTEN BESLUITVORMING CENTRUM besluit genomen het bestem- toelichting gekre- verschil- begint om 20.00 uur. Voor meer informatie met de 20040131 20040051 alle vragen P.J.E. van der Linde 1 i OPENINGSTIJDEN DE GEMEENTEBALIE maandag tot en met donderdag 08.30 - 14.00 uur vrijdag 08.30 -12.30 uur dinsdag- en donderdagavond 19.00 - 20.30 uur tens van Be Fair hebben recht op een aantrekkelijk alternatief. o Een nuttiger en beter gebruik van deze locatie dan voor een Gemeentebalie dinxveen.nl. van i de GEMEENTEHUIS postadres telefax website e-mailadres SPREEKUREN Burgemeester en wethouders alleen na afspraak via de secretaresses. COLOFON Eindredactie Gemeenterubriek: BDS/Communicatie Informatie over Bouwtoezicht, tel. 624832 extra vergadering, die gehou- uur eenieder inspreken op de Voor vragen over de agenda kunt u contact opnemen cluster Bouwtoezicht telefoon 624832 of 624835. Belanghebbenden sport, krijgen na Sociaal raadsvrouw uitsluitend op afspraak - maan dag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.30 uur. keuze- mogelijkheid. o Het ligt voor de hand de nieu we halte voor de sneltram defini tief tegen over het (winkelcen trum te verplaatsen. o Het Burgemeester Warnaar- plantsoen blijft. Dit biedt een unieke combinatie van winkelen en recreëren. o De openvallende ruimtes in de Passage kunnen uitstekend wor den gebruikt voor de bouw van de hoognodige seniorenwonin gen dicht bij het verzorging com plex Souburgh.en het senioren activiteiten centrum Anne Frank. Dat voorziet in een serieuze be hoefte! o De Kerkweg kan dan na zoveel jaren weer open. Als de nood- winkeltjes met hun puntdaken gesloopt zijn is er weer ruimte voer beperkt personenauto-ver- keer. o Maak van de Kanaaldijk rich ting centrum een éénrichting naar het centrum toe met een ruime mogelijkheid om rechtsaf de Kerkweg op te rijden, Maak van de kruising Kerkweg van Stolberglaan een ‘verboden links len nemen van de Passagelocatie en,laten we maar zeggen, moge lijk "ongewild", nog steeds vast houden aan sche fout om de Kerkweg af te sluiten voor verkeer. Wij als burgers en m.i. ook de winkeliers moeten het inmiddels al zo’n 30 jaar doen met een (hoofd)- winkelcentrum ver be neden de waardigheid van een Gemeente als Waddinxveen.Ter wijl ieder weldenkend mens al reeds meer dan tien jaar weet dat voor een representatief win- er een besmetting rust op het noemen van deze locatie. Maar ‘Be Fair’ is nog steeds de enige goede locatie. Onlangs schreef over de centrumontwikkeling vindt u op www.waddinxveen.nl/centrum. aantal trouwe huurders toch nog kunnen achterhalen.” Tij dens de bijeenkomst kregen de bewoners een certificaat uitge reikt, het boek ’Gebouwd op een stevig fundament’ en naar keuze een cadeaubon of een jaar lang gratis klein dagelijks onderhoud (in de vorm van een Service-plus abonnement). De bewoners waren erg en thousiast over de bijeenkomst. „We vinden het heel leuk dat Woonpartners al die moeite doet voor ons”, aldus het echt paar Van Helden, dat al 55 jaar aan de Noordelijke Dwarsweg in Zevenhuizen woont. „We zijn in 1947 getrouwd en heb ben daarna een jaar ingewoond bij familie.Toen wij in 1948 een nieuwbouwwoning aangebo den kregen, waren we de ko- ning te rijk, ook al hadden we dan geen geiser en geen cen trale verwarming. Als ze ons een kasteel hadden gegeven dan hadden we niet blijer kun nen wezen. We hadden einde lijk een plekje voor onszelf”, al dus mevrouw G. van Helden. Haar man vult aan: „En we heb- bij De :ag in Natu- WADDINXVEEN/ZEVENHUI- ZEN - Woonpartners Midden- Holland heeft op donderdag 8 april een feestelijke bijeen komst heeft gehouden voor ruim dertig huurders, die alle maal minimaal veertig jaar in hetzelfde huis wonen. „Een poosje terug zijn we be naderd door familieleden van mevrouw Oskam uit Waddinx veen”, aldus directeur René Mascini van Woonpartners. „Zij huurde al 50 jaar bij Woonpart ners en de familie vroeg ons of wij daar eens aandacht aan wil den besteden. Dat hebben we meteen gedaan. Sterker nog, we vonden het zo’n goed idee, dat we ons hebben voorgeno men om voortaan meer trou we huurders in het zonnetje te zetten.” Dit leidde echter wel tot wat problemen, want de huuradmi nistratie van vijftig jaar geleden was nog heel primitief. De hu ren werden wekelijks opge haald en de hele administratie bestond vaak uit niet meer dan een huishoudboekje. „Gelukkig hebben we de namen van een Raadhuisplein 1 (0182) 62 46 24 Postbus 400, 2740 AK 62 46 80 www.waddinxveen.nl gemeente@waddinxveen.nl I 54 75 00 62 47 67 63 04 44 Andere belangrijke telefoonnummers in de gemeentegids o Grond levert voor winkels meer geld op dan voor woning bouw. De locatie biedt voldoen de ruimte om ook in de toe komst te kunnen uitbreiden. o Een nieuw gemeentehuis en ook andere centrumvoorzienin- gen kunnen worden ingepast. o Door het aanwezige hoogte verschil wordt het mogelijk om het parkeerterrein onder de winkels te plaatsen.(dubbel grond gebruikDe goedkoopste oplossing. Gratis en gemakkelijk parkeren is essentieel voor de aantrekkelijkheid van het nieuwe winkelcentrum. En dat is begrij pelijk, een hartenwens van de winkeliers! Parkeerplaatsen in overvloed, in plaats van gemeen telijk gegoochel met voldoende plaatsen verdeeld over zeer vele locaties. o Er is ruimte voor de week markt. Door de weekmarkt bij de winkels te brengen heeft dat een positieve (commerciële) wis selwerking, maar zeker zo be langrijk voor de consument in concurrerende prijsstelling en De Gemeentebalie voor informatie, vragen en klachten Cyclus: afvalinzameling, ophalen grofvuil e.d. Instituut Sociaal Raadslieden Gouwebad "De Sniep" ben het gelukkig nog steeds erg naar ons zin aan de Noordelij ke Dwarsweg. Het huis is een twee-onder-één-kapper, lekker ruim en we wonen aan een mooie, brede straat. De sfeer in de buurt is bovendien pret tig. Nee, we willen echt nog niet verhuizen.” Volgens directeur Mascini zijn woningcorporaties vaak bezig met het oplossen van proble men, voor een beperkt groepje mensen. „Ik vind het heel leuk dat we vandaag met zoveel mensen zijn die eigenlijk nooit overlast veroorzaken. Die hun woning netjes onderhouden en die tevreden zijn over Woon partners. Als mensen ons al zo lang trouw zijn, dan is het na melijk hoog tijd dat daar eens iets tegenover staat.” Ook de komende tijd worden trouwe huurders overigens niet verge ten. Woonpartners doet haar best om alle huurders die bin nenkort hun 40-jarig jubileum of 50-jarig jubileum vieren, per soonlijk te bezoeken om ook aan hen een geschenk te over handigen. en betrokkenen uit de sectoren van het maatschappelijk middenveld, zoals de zorg, ondernemers en vandaag een uitnodiging van de gemeente voor een aparte vergadering. omliggende gi handicap op plaats buurtm De JEUGDAVIESRAAD vergadert op 20 april a.s. van 19.30 tot 21.00 uur in het gemeentehuis. Op de agenda: - Spreekmogelijkheid bun Telefoonnummer: 0900-1234561 (kosten minuut). Meer informatie vindt u op www.ind.nl. Op de agenda: reekmogelijkheid burgers - Ingekomen verzoek Club en buurthuizen - Werkconferentie integraal veiligheidsbeleid - Centrumplan Als u tijdens de vergadering het woord wilt voeren, dan kunt u dit aan de secretaris van de jeugdadviesraad laten weten via ieuqdadviesraad@wanadoo.nl. Vermeld daarbij uw onderwerp en de hoeveelheid tijd die u nodig heeft. OPENINGSTIJDEN ANDERE AFDELINGEN Alle afdelingen elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur. In de middag kunt u alleen terecht op afspraak. OPENINGSTIJDEN AFVALSTATION, Zuidelijke Rondweg 250 Voor afgifte (grof)vuil en KCA elke werkdag van 13.30 tot 16.30 uur en zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. (zie BEZWAAR)-Met het indienen van een bezwaarschrift wordt de aanvang van de bouw/sloop niet tegengehouden. Om dat te voorkomen kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Arrondissementsrechtbank is- Gravenhage, Sector bestuursrecht, t.a.v. de voorzieningen rechter, Postbus 20302, 2500 EH is-Gravenhage. De rechter beziet dan of met de bouw/sloop mag worden begonnen. Aan het indienen van zoin verzoek zijn kosten verbonden. de vergunningen kunt u krijgen bij de cluster ‘4832 of 624835. De agenda is als volgt vastgesteld: 1Opening 2. Ingekomen stukken 3. Presentatie van de plannen door het college 4. Inspraak (aanvang 20.00 uur) Voortzetting van de vergadering op 19 mei aanvang 20.00 uur 5. Raadsvoorstel integraal locatieonderzoeksrapport 6. Sluiting Voor de burgers van Waddinx veen is niet meer te begrijpen waarom het zo lang moet duren voordat de gemeenteraad tot een locatiekeuze komt. Het lijkt de heer C. de Bas aï op deze wel of sommige raadsleden nog plaats in een zeer doordachte steeds geen afscheid kunnen/wil- brief, welke criteria je moet han teren om de juiste plaats voor het nieuwe winkelcentrum vast te stellen. En alles pleit, hij zin- de destijds histori- speelde er al op, voor de locatie Be Fair: o Pak plattegrond en passer, en u ziet dat de Be Fair locatie mooi centraal in de gemeente ligt. Ook de loop erheen is zeer goed te doen. o De terreinen van Be Fair vallen vroeg of laat toch ten offer aan verdere verstedelijking. Ook lan delijk gezien worden de sport complexen uit de centra van de kelcentrum met voldoende capa- gemeenten verplaatst. De spor- citeit er maar één locatie in aan merking komt Al dit, is indertijd al grondig onderzocht en geadvi seerd door een m.i. deskundige adviescommissie. Het lijkt wel of nieuw (winkel)centrum is niet NOTITIE "WIJZIGING cq VRIJSTELLING VAN HET BESTEMMINGSPLAN IN RELATIE TOT ECONOMI SCHE UITVOERBAARHEID" De gemeenteraad heeft op 31 maart il. de notitie "Wijziging c.q. vrijstelling van het bestemmingsplan in relatie tot econo mische uitvoerbaarheid" vastgesteld. Hierin is aangegeven OPENBARE vergadering welstandscommissie Op dinsdag 20 april a.s. om 11.00 uur vergadert de wel standscommissie. In deze vergadering worden diverse bouw en reclameaanvragen beoordeeld op redelijke eisen van wel stand. De agenda kunt u vanaf maandag 19 april a.s. inzien bij de i en staat dan ook op onze website www.wad- dat een verzoek om vrijstelling dan wel een aanvraag bouw vergunning, die slechts kan worden verleend na het doorlo pen van een vrijstellingsprocedure ex artikel 19, lid 1 of 2, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, alleen dan in behandeling kan worden genomen als er tevens een risico analyse is overlegd. Deze analyse dient te zijn opgesteld door een ter zake deskundig onafhankelijk bureau. De notitie is te downloaden op www.waddinxveen.nl onder 'bestuur en organisatie', subkop 'visie en beleid' en ligt ook ter inzage bij De Gemeentebalie. De notitie treedt op 15 april 2004 in werking. Mocht u (ver)bouwplannen hebben, dan is het raadzaam om vooraf in overleg te treden met Bouwtoezicht om te bezien of uw plan al dan niet past binnen de bepalingen van het bestemmingsplan en of u gehouden bent een risicoanalyse te laten opstellen. Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het weekblad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brieven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. 20 april 2004 - Algemene informatieavond (voor iedereen toegankelijk) Voor de overige geïnteresseerde inwoners van Waddinxveen en belangstellenden voor het centrumplan organiseert de gemeente een algemene informatieavond. Tijdens deze bijeenkomst wordt door het gemeentebestuur toelichting gege ven op de besluitvorming over gekozen locatie. Deze bijeenkomst vindt ook plaats in het Anne Frankcentrum (Jan van Bijnenpad) en VERLEENDE SLOOPVERGUNNINGEN De volgende sloopvergunningen zijn verzonden op de tussen haakjes vermelde datum: 20040044 Abr. Kroesweg 3, het slopen van kassen (07-04-2004) 20040113 Mercuriusweg 1, het gedeeltelijk slopen van een kera miekfabriek (06-04-2004) 20040124 Noordkade achter huisnr. 48 t/m 52, het slopen van een loods (07-04-2004) o Het Centrum ligt dan mooi omsloten en het verkeerspro bleem lijkt een aardig stuk opge lost ipv allerlei files welke bij ge opende brug het totale verkeer afsluiten. o De Waddinxveense burgers zouden er goed mee uit zijn. Ook de Waddinxveense winke liersvereniging, het OVW, hun brancheorganisatie, het MKB,en de Kamer van Koophandel, zijn al 10 jaar voorstander van die plaats voor het centrum. Waddinxveense raadsleden geef ‘SAMEN’ blijk van een gezonde en heldere toekomstvisie in het belang van burger en onderne mer. Besturen is volgens het woor denboek ‘leiding geven’ en niet alle problemen maar voor u uit schuiven.Een zich zelf respecte rende Gemeenteraad neemt be slissingen en verschuilt zich niet achter geldkostende commissies! BINNENGEKOMEN KAPAANVRAGEN De volgende kapaanvragen zijn ontvangen: - Brugweg 108, 1 boom aan de voorzijde t.b.v. aanleg van 2 parkeervakken Opname in deze publicatie houdt uitdrukkelijk geen uit spraak in over de definitieve besluitvorming. In dit stadium kunt u geen bezwaarschrift indienen tegen een voorgeno men veiling. Wel kunt u uw bedenkingen kenbaar maken bij de afdeling Openbare Werken. Het locatiebesluit door het college van B&W is zorgvuldig en weloverwogen gemaakt, met gebruikmaking van lende wegingsfactoren. De gemeente nodigt nu opnieuw omwonenden, ondernemers, belanghebbenden en overige bewoners van Waddinxveen uit voor een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt een toelichting gege ven op de overwegingen en afwegingen bij de besluitvorming. Voor verschillende doelgroepen zijn de volgende data vastgesteld: 14 april 2004 - Informatieavond voor omwonenden en direct betrokkenen De direct omwonenden en betrokkenen van de gekozen locatie hebben inmiddels een brief ontvangen waarin zij uitge nodigd worden voor een informatiebijeenkomst, die vanavond wordt gehouden in het Anne Frankcentrum (Jan van Bij nenpad) en om 20.00 uur begint. 21 april 2004 De voorzitter van de commissie Openbare Ruimte nodigt iedereen uit aanwezig te zijn op een den wordt om 19.00 uur in het gemeentehuis. Tijdens deze vergadering kan vanaf 20.00 plannen van het college. Voor het aanvragen van een reisdocument op de dinsdag avond en de donderdagavond kunt u vooraf een afspraak maken. Dit heeft voor u als voordeel dat u vrijwel direct na binnenkomst wordt geholpen. U kunt op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 624500. Wanneer u vindt dat uw directe belangen worden geschaad door de verlening van een - hiervoor genoemde - verleende vergunning/beschikking, kunt u binnen zes weken na de ver- zenddatum van de beschikking een gemotiveerd bezwaar schrift indienen bij het college van B&W (tenzij in de publi catie een andere procedure is vermeld). Informatie over de beschikkingen kunt u krijgen bij de genoemde afdelingen. AANVRAGEN GEMEENTE Voor het aanvragen van een verblijfsvergunning moeten vreemdelingen zien vanaf 13 april 2004 melden Gemeentebalie. De Gemeentebalie neemt de aanvraai ontvangst en stuurt deze door naar de Immigratie- en I ralisatiedienst (IND). De IND behandelt de aanvraag en voert ook alle correspon dentie met de vreemdelingen. Is de beslissing op de aan vraag positief, dan kan de vreemdeling de verblijfsvergun ning afhalen bij de gemeente. De IND is telefonisch te bereiken voor alle vragen over toela ting en verblijf en voor vragen tijdens de behandeling van de aanvraag. VERZOEK OM VRIJSTELLING B&W hebben het voornemen vrijstelling van mingsplan te verlenen voor het bouwplan: 20040087 Koningin Wilhelminasingel 33, het gedeeltelijk veran deren en het vergroten van een woning. De bouw is niet in overeenstemming met het ter plaatse gel dende bestemmingsplan, doch de afwijking is van beperkte betekenis als bedoeld in artikel 19, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en in artikel 20 van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985. De aanvraag ligt m.i.v. donderdag 15 april 2004 gedu rende vier weken ter inzage bij De Gemeentebalie, op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur. Gedurende deze termijn kunt u over de aanvragen schrifte lijk uw zienswijze kenbaar maken bij het college van B&W. VERBLIJFSVERGUNNING VIA DE Op 13 april hebben burgemeester en wethouders van Waddinxveen een besluit genomen over de locatie voor het nieuwe centrumplan. De gemeente hecht zeer veel waarde aan de voorlichting aan en de inbreng van omwonenden en andere belanghebbenden. De afgelopen periode heeft de gemeente Waddinxveen dan ook diverse platformbijeen- komsten georganiseerd. Omwonenden, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben een toelichting gekre gen op de stand van zaken en hebben hun mening kunnen geven over de plannen. Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar aantekenen BINNENGEKOMEN BOUWAANVRAGEN De volgende bouwaanvragen zijn ontvangen op de tussen haakjes vermelde datum: 20040125 Akkerwinde 14, het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak (01-04-20041 20040126 Onaerweg 2 BIS, gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woning alsmede het plaatsen van een garage (01- 04-2004) 20040127 Kromme Esse, het plaatsen van een brug (01-04-2004) 20040128 Bilderdijklaan 36, het gedeeltelijk veranderen van een woning (02-04-2004) 20040129 Peuleyen 10, het plaatsen van een schuur (05-04-2004) Junolaan 38, het plaatsen van een dakkapel op het voor geveldakvlak (06-04-2004) Rectificatie In de rubriek van 7 april is bij de aanvraag Tweede Bloksweg 66A, het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een agrarische loods (29-03-2004) een foutief bouwnummer ver meld: 20040021 moet zijn 20040121 De gegevens van deze aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de cluster Bouwtoezicht, telefoon 624832 of 624835. VERLEENDE VERGUNNINGEN (o.g.v. APV of andere regelaeving) - J. Kabalt te Alphen aan den Rijn: organiseren Lunapark 6 t/m 9 oktober 2004 op het Evenemententerrein aan Dreef; - Voetbalvereniging WSE: ontheffing voor verstrekken zwak- alcoholhoudende dranken op de voetbalvelden van WSE tij dens het ballonfestijn op 30 april 2004 (uitwijkdatum 29 mei 2004); - Wijk- en Speeltuinvereniging "Zonnig Zuid": organiseren van activiteiten op 30 april 2004 van 12.00 tot 17.00 uur rondom het wijkgebouw aan de St. Victorstraat. Tevens afslui ting van de St. Victorstraat tussen pastorie en Ringvaartsingel voor de duur van de activiteiten; - Stichting Kinderboerderij Dierendal: organiseren Natuur- en Milieumarkt bij de kinderboerderij op 22 mei 2004 van 11.00-16.00 uur; - J. Vroegop: organiseren een motorrit door Waddinxveen en jemeenten voor mensen met een verstandelijke zondag 30 mei 2004. Vertrek vanaf parkeer- luis Het Zuidhonk om 11.15 uur; heer A M. van Zanten: ontheffing voor verstrekken zwak- alcoholhoudende dranken tijdens de Wielerronde op het Bedrijventerrein Coenecoop op 12 april a.s. (tweede paas dag); - lustrumcommissie RK Basisschool De Regenboog: organise ren vrijmarkt/rommelmarkt op zaterdag 28 augustus 2004 van 10.00-15.00 uur op de locaties Jacob Catslaan 3 en Peter Zuidlaan 2 en toestemming voor oplaten van 308 bal lonnen op maandag 6 september 2004 bij de Ontmoe- tingskerk aan de Groensvoorde ter gelegenheid van’de start van de lustrumfeestweek; - Euro Kontakt Service Advies en Bemiddeling RJ.M. de Groot te Spijkenisse: exploiteren van een seksinrichting (mobiele camper met kenteken HT-W-15) op de carpool- Jaats bij de rotonde Henegouwerweg/Otweg; - Hockeyclub Waddinxveen/mw S. Earle: oplaten circa 100 ballonnen op het veld van de Hockeyclub achter de Dreef ter gelegenheid van de opening van een toernooi op 30 april 2004; - Winkeliersvereniging "Dorpstraat"/mw J.A. Wielaard: organiseren braderie op zaterdag 12 juni 2004. De Dorp straat vanaf de hoek Beethovenlaan tot de Veenkade en de Kerkweg-West van de hoek Dorpstraat tot de Heuvelhof wor den afgesloten voor de duur van de activiteiten; - Montaco NV.: afsluiting Bloemendaalseweg voor al het doorgaande verkeer in de nacht van 20 op 21 april 2004, tussen 22:00 uur en 06:00 uur i.v.m. het plaatsen van een kraan van 8 bij 20 mtr. op de Bloemendaalseweg tussen de twee viaducten (Al 2) voor het plaatsen van antennemasten. VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN De volgende bouwvergunningen zijn verzonden op de tussen haakjes vermelde datum: 20030329 Tweede Bloksweg tussen nr. 62 en 64, het oprichten van een bedrijfswoning en een loods (07-04-2004) Burgemeester Trooststraat 39, het plaatsen van een berging (08-04-2004) 20040052 Burgemeester Trooststraat 49, het plaatsen van een berging (08-04-2004) 20040097 Burgemeester Trooststraat 47 en 51het plaatsen van twee bergingen (08-04-2004) 20040098 Antares 1, het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woning 08-04-2004) 20040101 Esdoornlaan 25, het gedeeltelijk veranderen en het ver groten van een woning 08-04-2004)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 3