Feestelijke Boomplantdag Luifelbaan Duo sponsorloop Waddinxveen - Addis Abbeba Vijftig en meer jaren geleden, deel I Nieuwe serie een Sing In in Kruiskerk regiotelevisie Herinneringen van een Oud Onderwijzer r Colofon in ‘Zuid’ Bingo in De Boog Koppelklaverjas .Ij-7 MEDISCHE DIENSTEN KERKDIENSTEN Jiistoriscd ‘Waddinxveen ■■■qq z 4- - -i I r WOENSDAG 14 APRIL 2004 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 7 MID- ’De Rank’, herv. Conf., Coene- Later vernam ik dat voor de J 'b boom, Leerdam 17.00 uur ds.J. de Jong De Morgenster, Sterrenlaan zondag 9.30 uur ds.J. de Jong 17.00 uur ds. Joz. De Koeijer, Bodegraven Huisarts en apotheek voor alle inwoners van de regio Midden- Holland Weekblad voorWaddinxveen is een onafhankelijk weekblad, dat in een oplage van 15.300 exemplaren wordt uitgegeven en verspreid in Waddinxveen, Moerkapelle en Zevenhuizen. Weekblad voorWaddinxveen verschijnt op woensdag. Uitgever Dagblad van Rijn en Gouwe B.V. Alphen aan den Rijn Foto’s van Liesbeth van der Vis vindt u op www.liesbethvandervis.nl coopcollege zondag 10.00 ds. M. Boogert,Voorburg I8.30 uur ds. M.A. Bos Ontmoetingskerk, Groensvoor- de zaterdag 19.00 uur Eucharis tieviering, pastor A. vd Helm zondag I 115 uur Eucharistie viering, pastoor W.vd Meer De kleurplaten kunnen op I4 april tussen I -4.00 uur en I5.3O uur worden ingeleverd op de kinderboerderij. Dienst Apotheek Midden-Hol- land (DAM) Ronsseweg 138 (tegenover de Bleuland-locatie van het GHZ) 2803 ZR Gouda tel. (0I82) 69 88 20 www.dam-mh.nl Kantoor Zijde 30 2771 EN Boskoop Fax:0172-212168 GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk, Groensvoor- de zondag 9.30 uur ds.T. Prins, Nieuwkoop, zangdienst, m.m.v. kerkkoor REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrij- OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg: 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst weekeinde spreekuur volgens af spraak, tel. 0182-610462 of 0182- 516876. Dierenkliniek Zevenhuizen, drs. M.C. Pilgram, Zuidplasweg la, Zevenhuizen, leder weekeinde spreekuur volgens afspraak, voor spoedgevallen tel. 0180-631451 of 06-11163246, voor minder dringende vragen: vragen@die- renkliniekzevenhuizen.nl. 11.00 king BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS Gebouw Kreater, Kerkstraat zondag 10.00 uur spreker: geen opgave ontvangen DE BRUGGEN RESTAURANT DE BRUGGEN Sterrenlaan 2 zondag 16 mei I 1.00 uur,Jan Delhaas. Salaris na aftrek der 2 343 kostgeld/ 260 Saldo/ 83 WADDINXVEEN - De vie ring van de Nationale Boom feestdag was dit jaar op we- onsdag 7 april. Kinderen van verschillende basisscholen plantten op een aantal loca ties bomen. Het thema van dit jaar was ‘Bomen verbin den’. De Boomfeestdag zou eigenlijk al op 24 maart plaatsvinden, maar is door het overlijden van prinses Ju- Advertenties Telefoon 0172-2II731 E-mail: verkoopboskoop@rijnengouwe.nl Advertenties kunnen tot dinsdag 11.00 uur worden opgegeven, JM'ers (ingezonden mededelingen) tot maandag 16.00 uur. Bezorging Telefoon: 0900-708 09 00 10 eurocent per minuut) Redactie Noortje van Dorp 0172-420512 E-mail: weekbladvoorwaddinxveen@ rijnengouwe.nl Kopij dient uiterlijk op maandag 16.00 uur in het bezit van de redactie te zijn om in aanmerking te komen voor plaatsing. Bijdragen per e-mail of op floppy verdienen de voorkeur. NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk, Kerkweg-Oost zondag 9.30 uur ds. E. de Motz, Schoonhoven 17.00 uur ds.A.W. van der Plas Educatie in het kader van de Boomfeestdag nog enkele ac tiviteiten in en rond kinder boerderij Dierendal. Er was een puzzeltocht door het Warnaarplantsoen met aller lei opdrachten die met bo men en planten te maken hebben. Ook konden de kin deren een boomschijf versie ren.Verder werd er een kleu- renwedstrijd georganiseerd. uur dat het rechthoekige polder- patroon in de 17e eeuw door de Nederlanders is meegeno men naar New York (Nieuw Amsterdam) en het uitgangs punt vormde voor het straten patroon van deze stad. Langs de kust zien ze de oude strandwallen en strandvlaktes nog terug in het hedendaagse landschap. Een slootje bij Lei den blijkt een overblijfsel te zijn van het Romeinse ’Kanaal van Corbulo’, gegraven rond het begin van de jaartelling. De uitzendtijden zijn:TV Rijn mond vanaf woensdag 31 maart, 17.30 uur (herhaling ie der uur).TV West vanaf zon dag 04 april, 19.25 uur (herha ling ieder uur). De televisieserie wordt in juli en augustus uitgezonden door de AVRO op Nederland Iiedere zaterdag van 17.35- 18.00 uur. liana uitegsteld. De leerlingen van de Leilinde plantten aan de Peter Zuidlaan enkele bo men. De leerlingen van de Rehobothschool gingen aan de IJsermanweg aan de slag. Leerlingen van de Prins Wil lem Alexanderschool plantten aan de Mozartlaan enkele bo men. ’s Middags organiseerde de werkgroep Natuur en Milieu WADDINXVEEN - In het ka der van de ’Brede School Zuid’ wordt met medewerking van disco ’De Discobollen’ op vrij dag 24 april in buurcentrum ‘Zonnig Zuid’ een disco gehou den. Kinderen van vier tot en met acht jaar zijn van harte welkom van 18.30 - 19.45 uur. Tussen 20.00 - 21.30 uur is het de beurt aan de oudere jeugd (9 t/m 12 jaar). Deze activiteit is uitsluitend voor bewoners van de wijk ’Zuid’ en de toe gang bedraagt I,- euro. onverkort weergegeven. Het is een unieke beschrijving van de school aan het ’Ouwe Dorp’ en de manier van lesgeven op een dorpsschool. J. Radstaat heeft in de archieven onderzoek gedaan naar de ach tergronden van de school in het algemeen en van de school aan de Kerkweg in het bijzon der. In een tweede artikel (in het volgend kwartaalblad) zul len de door Van Milaan be schreven mensen en omstan digheden nader beschreven worden. In "de Wekker" vond ik de op roeping voor een hulponder wijzer te W. (een bloeiend dorp in Z.H.) op een salaris van 350 en -daar vele andere maar 300 loofden, solliciteerde ik. Na een proefles was ik van de 25 liefhebbers de uitverkorene. Met I Januari 1869 zou ik in functie treden terwijl per brief afgehandeld werd, dat ik bij "Mijnheer" kost en inwoning zou vinden tegen betaling van 5,- per week. Ik kon dus mijn budget al voor ruit opmaken. Voor spoedeisende huisartsen hulp buiten kantoortijden: van 17.00 uur ’s middags tot 08.00 uur ’s ochtends, tijdens het weekeinde dagen: De Brederolaan zal 17 april af gesloten zijn voor al het ver keer. in Waddinxveen - zullen kinde ren in de leeftijd van 10 tot 16 jaar op een parcours in het centrum van Addis Abeba door en rondom de krottenwijk waarin ze wonen, meedoen aan een wedstrijd over een afstand van vier kilometer. Een van de bekendste Ethiopische atleten, Kenenisa Bekele, zal daar het startschot lossen. Het idee erachter is de kinde ren in de krottenwijk in Addis op de hoogte te brengen van de sponsorloop in Waddinx veen en hen in staat te stellen op een min of meer symboli sche wijze mee te lopen en zo ook hun steentje bij te dragen aan de verbetering van de le vensomstandigheden in hun ei gen wijk. Een dergelijk evenement bete kent natuurlijk heel wat voor jongeren die in zulke moeilijke Voor spoedmedicatie buiten kantoortijden: van 17.30 uur s middags tot 08.00 uur s ochtends, tijdens het weekeinde en feest dagen: Alle auteursrechten en databankrechten ■ten aanzien van (de inhoud van) deze ■uitgave worden uitdrukkelijk voorbehou den. Deze rechten berusten bij Rijn en Gouwe B.V. c.q. de betreffende auteur. WADDINXVEEN - De Kern groep Ontwikkelingssamen werking organiseert woensdag voor het vijfde achtereenvol gende jaar een sponsorloop. Deze lustrumloop vindt plaats rondom de singel op de Beat- rixlaan in Waddinxveen. De kin deren van onder andere de Re- genboogschool, de Dick Brunaschool en de Leilinde we ten wat er gaat gebeuren met het geld dat zij bij elkaar gaan lopen. De opbrengst is be stemd voor de inrichting van een scholingscentrum in aan bouw, in een van de krottenwij ken in de Ethiopische hoofd stad, Addis Abbeba. WADDINXVEEN - De Luifelbaan bestaat zaterdag 17 april 35 jaar. De winkeliers willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en bedachten een uitgebreid aanbod. Geen markt of braderie, maar een evenement waar ver schillende verenigingen zich presenteren. Onder andere voetbal, tennis, fitness, toneel, paardrijden, schaken, hand bal, autoclub, hardlopen, Chinese leeuwendans, line-dan- ce, martial art en hondensport. ROOMS-KATHOLIEKE KERK St.Victorkerk, Zuidkade zondag 9.30 uur Woord Communiedienst, pastor A. vd Helm dinsdag 20/04 19.00 uur Eucha ristieviering, pastor A. vd Helm en feest- WADDINXVEEN - De Boog heeft op vrijdag 16 april weer een bingoavond. Geïnteres seerden zijn van harte welkom in het buurtcentrum aan de C. Huijgenslaan 2 in Waddinxveen. Er zijn mooie prijzen te win nen. De zaal gaat open om 19.00 uur, de bingo begint om 20.00 uur. WADDINXVEEN - De drie regionale televisiezenders in Noord- en Zuid-Holland zen den in april en mei van dit jaar de achtdelige televisieserie ‘Van Texel totTiengemeten’ uit Journalist Kees Slager en regisseur Theo Uittenbogaard zijn voor deze serie in de zo mer van 2003 twee maanden door Holland getrokken, op zoek naar sporen in het land schap. Ze proberen het land schap te lezen en komen op allerlei plekken in contact met mensen die verhalen over het landschap vertellen.Tijdens hun reis ontdekken de twee dat delen van Texel en Wierin- gen eigenlijk keileembulten zijn die 150.000 jaar geleden zijn ontstaan door de grondstu- wing van de ijskap die van Scandinavië tot aan ons land liep. In de Beemster horen ze RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Samenkomsten worden gecom bineerd gehouden met de Rafa- elgemeenschap Gouda, in het schoolgebouw de Goudse Waarden aan de Catslaan 100 te Gouda. HuisArtsenPost Midden-Holland (HAP) Jan v Beaumontstraat 4 (bij de Jozef-locatie van het GHZ) 2805 RR Gouda tel. (0182) 322 488 (alleen na te lefonische afspraak) Immanuëlkerkgemeente, Prinses Beatrixlaan zondag 10.00 uur mevr. M. Griffioen-Verweij, Gouda, jeugddienst Op Nieuwjaarsdag arriveerde ik tegen den avond te W. en werd in den familiekring van den patroon allerhartelijkst ontvangen zoö dat het me op- monterde, want waarlijk ik zag wel wat tegen de toekomst op. Na een gezellige avond klonk het "wel te rusten" en mijn col lega, de andere hulp-onderwij- zer, leidde me naar ons ge meenschappelijk verblijf. Een zijdeur die in de school uit kwam uit een zijgang van de school door, en -daar stond ik in ons kamertje. Stel U voor een vertrekje van 4 M lang en 21/2 M breed. Aan een der smalle zijden een verhevenheid van een halve M, afgedekt door een zwaren zerksteen (later hoorde ik dat daaronder de re genput was) en daarop een le dikant voor ons beiden. Aan de lange zijde een paar boeken planken en daaronder onze koffers. Onder het raam een geverfd tafeltje met 2 wasch- stellen en daarbij 2 stoelen. Voor de rest: 4 naakte witte muren en een geverfde vloer AI-anon/Alateen is een zelfhulp groep voor kinderen, vrienden en familie van alcoholisten. Voor meer informatie: Joke 0182- 612765 of Marieke 0182- 503773. willen betrekken. Honden sportvereniging Waddinxveen laat zien hoe, met de juiste op voeding, een hond gehoor zaam kan worden. De Jeu des Boules vereniging komt om de kunst van het ballen werpen te leren. De Schaakvereniging wil graag een lesje in schaken geven. Unieke aurafoto’s door middel van een nieuw systeem, met schriftelijke uitleg worden ge maakt door aurafotograaf Di mitri. De Simca Oldtimer Club komt met een aantal mooie wagens uit de goeie, oude tijd. De plaatselijke E.H.B.O. is aan wezig voor het geval dat er een ongelukje is. De brandweer komt met een leuke en bevrij dende demonstratie. Verder zijn er veel kraampjes met in formatie over hobby en sport. Er zijn scholen aanwezig om zich te presenteren op een voor kinderen erg aantrekkelij ke manier. Voor de hondenbe zitters zal er een hondenwas straat zijn. Voor de liefhebbers van autoraces is er een race baan. Wijnliefhebbers opgelet: Er zal een fantastische wijn proeverij zijn. omstandigheden leven. Ook in Waddinxveen wordt het start schot gelost door een Ethiopi sche hardloper, Abraham Zew- die. Zewdie, in Nederland sinds 1987, is geboren in de krotten wijken van Addis en heeft daar 23 jaar gewoond. Hij vindt het ook leuk wat rondjes mee te lopen met de kinderen hier. Hij zal vlak voor de start in een kort interview wat vragen be antwoorden. De eerste start is om 18.30 uur voor de kinderen van de groe pen I tot en met 4. Als zij na een half uur lopen hun ’belo ning’ in ontvangst hebben ge nomen is het tijd voor de kin deren vanaf groep 5. Zij starten om 19.15 uur en lopen drie kwartier, tot 20.00 uur. Indivi duele deelname aan deze lus trumloop is natuurlijk ook mo gelijk. VIERSTROOM THUISZORG. Bezoek en postadres: Station straat 12,2741 HS Waddinxveen. Telefoonnummer 0182 62 30 40. Na 10.00 uur wordt u automa tisch doorverbonden met de Vierstroom Zorglijn centralist die uw boodschap aanneemt. VIERSTROOM JEUGDGE ZONDHEIDSZORG. 0-4 JAAR Inloopspreekuur Consultatiebu reau, maandag 11.00 tot 12.30 uur. Stationstraat 12, Waddinx veen www.vierstroom.nl voor meer informatie. VERSLAVINGSZORG DEN-HOLLAND Pamassia, psycho-medisch cen trum, IJssellaan 2-2a, 2806 TK Gouda. Tel.nr. 0182-563500, fax.nr. 0182-563521. Bereikbaar maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur. Weekeinddienst dierenarts: A.H.M. Hermans en J.C.H. van Dorst, Kattensingel 17, Gouda, tel. 0182-510958; Woubrechterf 42, Waddinxveen, tel. 0182- 6131 12. Kleine huisdieren spreekuur voor spoedgevallen ieder weekeinde volgens af spraak. J.C. Baas, Jan Dorrekenskade- Oost 36,Waddinxveen, tel. 0182- 632051. Dierenkliniek ’Pieter Bas’, me vrouw WWM. Smits en J.B. Cra mer, Prins Bernhardlaan 79,Wad dinxveen en Hoge Gouwe 21, Gouda.Voor spoedgevallen ieder Bethelkerk, Bilderdijklaan zondag 9.30 uur ds.J. Groenen-zinnige Hervormden) Kerkge bouw Zuidkade zondag 25 april 10.00 uur ds.J.Tromp, Leiden Voor problemen met alcoholge bruik: Anonieme Alcoholisten Werkgroep Gouda, Peperstraat 56, Postbus 30,2800 AA Gouda. Tel.nr. 0182-519712 of 0653875058 (dag en nacht). S.C. Antilope geeft verschillen de demonstraties waaronder een fitness-techniek Rijvereni- ging en ponyclub Het Paarden- dal is aanwezig om kennis te maken met paard en pony. Eventueel kunnen aanwezigen tegen betaalbare prijs een rondje rijden. Tennisvereniging De Gouwe Smash geeft een demonstratie en laat bezoe kers ook'zelf een balletje slaan. Gymnastiek Turnvereniging TOOS laten aqua gym en jazz- dans zien op een speciaal hier voor ontwikkeld kussen. Voet balvereniging W.S.E. komt met goalschieten, waarbij de snel heid van het schot gemeten wordt.Wie schiet er het snelst. Voor de kleintjes is er paal- voetbal. Sportschool Den Edel geeft verschillende demonstra ties, ook in vechtsport. Kung Fu Shaolinschool Double Dra gon geeft om I 1.00 uur een Chinese Leeuwendans. Voor geluk en voorspoed voor de winkeliers. Om 15.00 uur geven zij een demonstratie Martial Art. Duikteam Gouda geeft PADI- opleidingen en komt met een verrassende demonstratie op duikgebied. De Line Dance gröep The Dreamcatchers geeft om 14.00 uur een optre den waarbij zij het publiek JEHOVA’S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Troostraat 10.00 uur Openbare toespraak uur Wachttorenbespre- WADDINXVEEN - D Kruis kerk organiseert op zaterdag 17 april weer een Sing In aan de Passage in Waddinxveen. Er worden geestelijke liederen ge zongen uit o.a. de bundels ‘Alles wordt Nieuw’ en ‘Youth for Christ’. De avond heeft als the ma ‘Door het Woord’. Het ge heel staat onder leiding van een band. Geïnteresseerden wor den van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen. De avond begint om 19.30 uur. Na afloop staat de koffie klaar. De toegang is gratis. Voor meer in formatie: kijk op www.kruis- kerk.nl/singin. WADDINXVEEN - Klaverjas- liefhebbers in Waddinxveen en wijde omgeving kunnen zich weer inschrijven voor het kop- pelklaverjassen op 30 april dat wordt georganiseerd door de KJV de Springplank. Op Koning innedag worden er zes ronden gespeeld, de start is om 10.00 uur, het slot zal zijn om rond 15.30 uur.Voor het kaarten zijn mooie goede prijzen beschik baar. Het koppelklaverjassen vindt plaats in Tenniscentrum Waddinxveen aan de Sniepweg (naast het zwembad). De in schrijfkosten bedragen tien eu ro per koppel. Deelnemers moeten zich het liefst van tevo ren aanmelden op: tel. 0182 617671. P.W. van Milaan Pieter Willem van Milaan is ge boren op 13 augustus 1850 te Schiedam. Bij toeval vond zijn kleinzoon dhr. A.W van Milaan, tussen oude documenten, handgeschreven herinneringen van zijn grootvader. Daar deze voor Waddinxveen bijzonder interessant zijn, was hij zo vriendelijk het Historisch Ge nootschap Waddinxveen toe stemming te geven een deel in het kwartaalblad te publiceren. In het eerste deel beschrijft P.W. van Milaan als 68-jarige (hij was toen net met pensioen) herinneringen aan zijn eigen la gere school- en kwekelingentijd te Schiedam. Het tweede deel handelt over zijn tijd in Wad dinxveen. P.W. van Milaan noemt geen na men, maar werkt met initialen. Zelfs Waddinxveen wordt niet voluit genoemd, maar als "W" aangeduid. In dit eerste artikel worden de herinneringen van Van Milaan Heel bijzonder is dat het de Kerngroep ook dit jaar is gelukt een schaduwloop in Addis Ab beba te organiseren. Op 25 april - 9 dagen na sponsorloop GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage zondag 9.30 uur ds. K. de Vries, Alphen ad Rijn 16.30 uur ds. E. Brink zonder eenig bewijs van kleed je of mat. Ik stond stom rond te zien tot er eindelijk uitkwam: "Is... is dat voor Ons..? De kou joeg ons vlug naar bed. Toch sliep ik goed tot in den vroegen morgen een bons op de deur en het geroep "koffie!" me deed ontwaken. Half wakker zag ik dat mijn bedgenoot op sprong en zoo half achter de deur verscholen, een blaadje met twee kopjes koffie naar binnen loodste. "Morgen jou beurt!" zei hij, terwijl we de koffie naar binnen werkten. Ze deed ons goed, want we ston den te bibberen van de kou! "Wat nu?" was mijn vraag, toen we gekleed waren. "Ga maar mee" was ’t antwoord "de ka chels aanmaken." Ik volgde, deed als hij, en maakte een schoolkachel aan. Ontbijten in den familiekring en naar school terug. De school! één groot lokaal met verwulfde zoldering, ra men aan een der lange zijden, een vochtige steenen vloer met planken in de paden en lange banken voor acht leerlingen. De hoogste klasse omstreeks 50 leerlingen, daarnaast de mid delklasse, verdeeld in twee af- deelingen: een groote van 90 en een kleinere van 50 leerlin gen. De patroon had de hoog- 7 De Hoeksteen, Esdoornlaan zondag 9.30 uur ds. H. Schipaan- boord 18.30 uur ds. RVermaat, Scheveningen Ondermeesters een plaats in de kerk gereserveerd was ad 4,- dus zuiver over 79,- voor een geheel jaar.Van dat bedrag moest ik me kleeden, boeken aanschaffen enz! Leerlingen van de Prins Willem Alexanderschool zijn druk bezig met het planten van enkele bomen aan de Mo zartlaan. (Foto: Marianka Peters) ste en mijn collega de middel klasse voor zijn rekening bijge staan door een kweekeling. Nieuwsgierig keek ik al rond naar mijn deel. Daar ging de bel, de leerlingen kwamen bin- Disco nen en een paar minuten later bracht de patroon me naar mijn werkkring. Wij staken het speelplein over en daar stond een houten loods van ruwe planken getimmerd. We traden binnen en -neen nooit vergeet ik dien eersten aanblik! Daar zag ik drie afdeelingen, door breede paden gescheiden. Ach terin zaten de jongste leerlin gen op banken van 10, amphite- aters oploopende als in een paardenspel! Middenin de vol gende groep en bij de deur de hoogste leerlingen. Bijna klank loos kwam mijn vraag eruit: "Hoeveel kinderen zitten hier wel?" En of het heel gewoon was antwoordde de patroon: "Zowat honderdvijftig". Ik stond sprakeloos, gewoon als ik was aan een nette school en kleine klassen. Ik vergeet bijna nog, dat er vóór de laagste af- deeling een laag bankje stond zonder schrijftafel voor een lOtal kleuters: dat waren de Spa-aahelden! Er was bijna geen ruimte tusschen hen en den ezel met bord, die voor de klas se stond. Zij zaten dus -om met Paulus te spreken- aan de voe ten van Gamaliël! CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat zondag 9.30 en 17.00 uur dhr. G. van Loenen woensdag 21 april 19.45 uur ds. J.G. van Til burg zz '1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 7