Haalbaarheid Dodenherdenking Deze Week Twee minuten stil? f I Rijn Gouwe lijn weer betwijfeld DUBBELPRINT •assr KlCin STUDIOKWAUHIT Nieuw PASFOTO’S ter introductie 4 stuks €3,99 LET OP 4 PLANTENMARKT 7/8 MEI KORBIS (t.o. TEXACO) plaats WÉi PCW heeft vrouw in Raad [VIDE AUDI UIZI Schoolplein of markt- P van 111 noort fem Burger jaarverslag T NEELEMAN Koninginnedag Kiekjes Woongroep De Vries Uitvaartverzorging Tesselschadelaan 22 2741 AT Waddinxveen Tel: 0182-630828 Gratis nummer voor het melden overlijden 0800 - sterfgeval (0800 - 7837343825) wwn. devriesuitvaartverzorging. nl TOETSENBORD MUIS DRAADLOOS van 29,95 voor 22,95 Auto\_ snelservice Sport 10x15 w addinx OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN SS T 4 I I ONDERHOUD I ALLE MERKEN APK-KEURINGEN DESKUNDIGB ADVIES WADDINXVEEN - Gisteren, dinsdag 4 mei, was het 59 jaar geleden dat Neder land werd bevrijd van haar Duitse bezet ter. Elk jaar wordt deze gebeurtenis om 20.00 uur met twee minuten stilte her dacht. Het thema van dit jaar was: ‘Vrij heid is kiezen én delen’. Centraal stond dit jaar de jeugd. Steeds vaker blijkt dat er steeds minder jonge- post office point Koninginneweg 13, Boskoop info@postofficepoint.nl 3e/ voor gratis offerte De diverse activiteiten op 30 april zorgden voor een geslaagde Koninginnedag. Lees verder op pag. 11 Een fotopagina met een kleurrijk overzicht van Koninginnedag 2004 in Waddinxveen. Lees verder op pagina 17. Woongroep Waddinxveen voor 50-plussers wil in de lift. Lees verder op pag. 5. f Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Cl 000 Passage 208, Waddinxveen. Kantoorboekhandel Kon. Wilhelminaplein 6 - Waddinxveen Tel.(0182) 61 30 61 Fax (0182) 61 91 15 J WADDINXVEEN - Her vormde gemeente de Rank houdt op 8 mei tussen 9.00 en 15.00 uur een bazaar op het schoolplein van het Coenecoop-college. Er zijn tweedehands en nieuwe spullen te koop. Speciaal voor de kinderen heeft het organisatiecomité diverse attracties geregeld en een spellencircuit uitge stippeld. De opbrengst wordt be steed aan verschillende goede doelen. Ook zijn er eet- en drinkt- entjes.Van de bazaarop- brengst is 60% bestemd voor jeugd- en evangelisa tiewerk en activiteiten van de Evenementencommissie De Rank. De resterende 40% wordt verdeeld onder de goede doelen OZG.een kinder dorp Hebron op Curacao, St. tot Heil des Volks in Amsterdam, St. Hospice in Gouda, een jongerenpro ject van "de Rank" in Kroatië en het ZWO pro ject van de diaconie van "de Rank". REGIO/DEN HAAG - De plannen voor de Rijn Gouwe Lijn, een sneltramverbinding van deze regio naar Leiden en Katwijk, staan op losse schroeven doordat het kabinet betwijfeld of deze lijn het beste antwoord is op de ver voersproblemen in de regio. Dat blijkt uit de Nota Ruim te dié afgelopen week werd gepresenteerd en veel stof deed opwaaien. BENT U TOE AAN VERVANGING VAN UW KEUKEN- INBOUW- APPARATEN WU KOMEN GRATIS BIJ U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WIJ LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: JT ZT7 Am/ Z Auto snelservice het snelle en persoonlijke adres voor: XXX ACTIE ACTIE ACTIE XXX TRUST Natascha Tamerus, moeder van jonge kinderen, probeert haar kinderen wel bij te brengen waar Dodenherdenking voor staat. „De oudste krijgt nu ook uitleg op school. Vorig jaar zijn we gaan kijken bij het herden kingsmonument.” Voor Nata scha staat Dodenherdenking niet alleen voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. „Nog steeds zie je dit soort dingen gebeuren in andere lan den. Daar moeten we stil bij blijven staan.” Gert-Jan van Kla veren (20) gaat normaal ge sproken altijd naar de herden king bij het monument. „Dit jaar waarschijnlijk niet. Mijn zus, met wie ik altijd ga, is er niet.” Gert-Jan ziet het belang in van Dodenherdenking: „Het is be langrijk dat ouders hun kinde ren blijven vertellen over Do denherdenking. Er gebeurt zoveel narigheid in de wereld, je hoeft de krant maar open te slaan. Dat is wel iets om bij stil te staan.” Richard Versluis (I7) staat niet negatief tegenover Dodenher denking, maar hij vergeet het nogal eens. „Natuurlijk, het is iets om bij stil te staan, om over na te denken. Maar ik vind het een beetje een rare stelling. Met de installatie van het nieu we raadslid van de PCW, me vrouw Nieboer, heeft de PCW voor het eerst sinds 24 jaar een vrouw in de gemeenteraad zitten. Er stonden wel eerder vrouwen op de kieslijst, maar hebben het niet tot de ge meenteraad geschopt. Nieboer vertelde dat ze uit haar omgeving nog wel eens wat lauwe reacties kreeg toen ze vertelde dat ze een plek had gekregen binnen de gemeente raad. „Politiek speelt niet onder de mensen. Het maakt de burger niet uit of er wel of geen du alisme is. Ze wil gewoon goed bestuurd worden.” Nieboer beschouwt haar nieu we functie als een opdracht vanuit het geloof: „Ik zit er voor het belang van de samen leving. Het is een grote verant woordelijkheid en tevens een grote eer.” Negenenvijftig jaar geleden werd Nederland bevrijd van haar Duitse bezetter. Elk jaar staan we daar om 20.00 uur met twee minuten stilte bij stil. Dodenherdenking is er natuur lijk in eerste instantie om de slachtoffers uit de Tweede We reldoorlog te gedenken. Maar het is ook een moment om na te denken over de slachtoffers die nu nog steeds vallen in oor logen over heel de wereld. Do- steeds meer in de ‘vergetelheid’ te ra ken. Sommige jongeren vinden het onzin om te gedenken. Zij hebben de oorlog niet meege maakt. De gemeente Waddinx veen tracht daarin een omme zwaai te maken en stelde dit jaar de jeugd centraal op 4 mei. Wat betekent 4 mei nog voor de jongeren? Een kleine peiling Coenecoop 397, Waddinxveea Tel. (0182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandag Vm vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.Ou uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) Je moet altijd bij dit soort situ aties stilstaan. Dat kan je niet afdoen met twee minuten per jaar je mond houden.” Voor Duke (15) zal Dodenher denking in ieder geval onge merkt voorbij gaan. Stil is ze niet. „Daar heb ik geen tijd voor. Ik ben druk bezig met al lerlei andere zaken.” Duke be grijpt de betekenis van 4 mei voor oudere mensen. „Zij heb ben de oorlog meegemaakt. Zij hebben iets om over na te den ken. De jonge mensen hebben er niks mee te maken. Zij hech ten er niet aan.” Wout Versluis, vader van Cindy (bijna 12) probeert in ieder ge val met zijn dochter over oor logssituaties te praten. Wout: „Ik vind het belangrijk dat ze er over nadenken. Dat hoeft van mij niet persé op 4 mei. Er is zoveel geweld en ellende om ons heen. Als je het journaal aanzet, is het al foute boel. Vooral voor kinderen vind ik het nieuws nogal heftig. Daar kan je ze niet tegen bescher men. Praten moet, er is oor log.” Cindy is stil om 20.00 uur: „Ik denk aan de mensen die dood zijn gegaan. De mensen die dood zijn gegaan in alle oorlo gen.” 57e JAARGANG nr. 2899 ren besef hebben waarvoor Dodenher denking staat. Diverse schoolkinderen en scouts assisteerden bij de kranslegging. Ook heeft de Jeugdraad bloemen neer gelegd bij het herdenkingsmonument. V Be Fair bejubelt kampioen schap. Lees verder op pagina 23. RLHM\ LG OOST 185 2741 HD W\DD1X\VEE\ TEL. (0182) 64 00 72 PARTICULIERE VERHUIZINGEN INBOEDEL- EN ARCHIEFOPSLAG EMIGRATIE VERPAKKINGEN KANTOOR- EN PROJECTVERHUIZINGEN VERHUUR VERHUISMATERIAAL van|g|noort www.erkendeverhuizer.com van noort-poldervaart verhuizingen Coenecoop 449 Waddinxveen Boskoop: 0172-21 31 92 BJK Gouda: 0182 51 25 34 Woerden: 0348-41 11 00 E-mail: verhuizen@vannoort.nl - WOENSDAG 5 MEI 2004 TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN WADDINXVEEN - Voor de eerste keer sinds de oprichting van de PCW (Protestantse Combinatie Waddinxveen) in 1980, heeft de partij een vrou welijke vertegenwoordiger in de raad zitten. De PCW be staat uit de drie samenwerken de partijen: ChristenUnie, de SGP en de Hervormde Kies vereniging (een Waddinxveense partij). De wissel van de raads leden is onderdeel van de over eenkomst van de drie partijen. (Oud-)raadslid Watermand (SGP) zat twee jaar in de ge meenteraad en maakt voor de laatste twee jaar plaats voor mevrouw Nieboer-Buitenga (ChristenUnie). In de gemeenteraadsvergade ring van vorige week woensdag werd afscheid genomen van oud-raadslid Waterman en werd ook het nieuwe raadslid Nieboer geïnstalleerd. Water man werd door zijn mede- raadsleden en de burgemeester geroemd voor zijn vakman schap. „Je merkt direct dat je te maken hebt met een man die het vak al in de vingers had,” al dus Jonkman, doelend op de eerdere bestuurlijke functie van Waterman. Nestor van de gemeenteraad, mevrouw Wientjes, was vol lof over de discussies die zij, en de overige raadsleden met Water man voerde. „Het waren dis cussies op basis van punten en inhoud. Jammer dat het maar voor zo’n korte periode was,” aldus de nestor. Maar Wientjes benadrukte wel dat het vertrek van Waterman een nieuw punt je is in de geschiedenis. „Op jouw plek komt, voor het eerst, een vrouw te zitten bij de PCW.” In een korte terugblik merkte Waterman op dat Wad dinxveen op een keerpunt staat. „De eerste twee jaar is bestuurlijk Waddinxveen voor al met zichzelf bezig geweest. De komende twee jaar zal dat anders zijn met de ontwikke ling van onder andere Triangel em het centrum. Over twee jaar weten we of Waddinxveen bestuurlijk krachtig genoeg is.” Waterman zal niet helemaal verdwijnen uit de gemeentepo litiek. Hij blijft betrokken in de fractie en de commissies. jectontwikkelaars agrarische grond opkopen waardoor het aantal bedrijven terugloopt. De regeringspartijen in de Tweede Kamer en het bedrijfs leven staan positief tegenover het voornemen om ruim baan te geven aan economische groei. Tegenstanders vrezen echter een ’verrommeling’ van het platteland als iedere ge meente maar mag uitbreiden. Steden klonteren zo aan elkaar en de open ruimte verdwijnt. Het is nergens voor nodig dat ieder dorp een eigen industrie terrein ontwikkelt. Vooral de gemeenten in het Groene Hart vinden dat een visie op hét Groene Hart als geheel nood zakelijk is. Er wordt ook op ge wezen dat het vrijgeven van ruimte geen garantie is voor economische groei. Er moet dan ook het nodige gedaan worden om de problemen op het gebied van de infrastruc tuur op te lossen. De zojuist verschenen Nota Ruimte stelt teleur. Dat vindt Stichting Na tuur en Milieu in een eerste, kritische reactie. Economische bedrijvigheid krijgt het primaat bij de inrichting van ons land en lagere overheden krijgen veel vrijheid om nieuwbouw te ple gen buiten de bebouwde kom men. Dat betekent onherroe pelijk dichtslibben van nog open landschappen en vermin dering van de vitaliteit van de steden. Wat node ontbreekt in de nota is een duidelijke sturing denherdenking lijkt door het Rijk op bescherming van open gebieden en op opti male benutting van alle moge lijkheden voor bouwen binnen de bebouwde kommen. Door het ontbreken van sturing staat de minister bovendien straks zelf met lege handen als er za ken echt uit de hand lopen. Milieudefensie vindt dat de No- ta Ruimte aanzet tot verspilling onder de jeugd in Winkelcen trum de Passage. Carola en Daisy (beiden zes tien) denken niet dat ze om 20.00 uur de twee minuten stil te in acht nemen. Carola: „Het interesseert me eigenlijk niet en eerlijk gezegd weet ik ook groot deel niet wat de bedoeling is.” Caro la beaamt dat er op school wel het één en ander is uitgelegd, maar geeft ook toe dat ze er niet zo heel veel meer over weet. Bij vriendin Daisy ligt het eraan wat haar ouders doen. „Als mijn ouders stilzijn, dan ben ik dat ook wel. Maar ik vind het niet echt belangrijk.” Het kabinet wil dat nader on derzoek wordt gedaan naar de effecten van de Rijn Gouwe Lijn. De sneltram, die op proef al rijdt op bestaand spoor tus sen Gouda en Alphen.zou in de toekomst moeten worden doorgetrokken naar Leiden en Katwijk. Daarmee zou de light- railverbinding uitkomen op een investering van 233 miljoen eu ro. De regio betaalt weliswaar mee maar het grootste deel van het geld moet van de over heid komen. Uit de nieuwe no ta Ruimte blijkt dat de overheid vraagtekens zet bij deze inves tering. Nader onderzoek moet aantonen of de Rijn Gouwe Lijn de beste oplossing is voor de vervoersproblemen. Kort na het verschijnen kwam de nota zelf ook onder vuur te liggen, met name vanwege de ambitie voor bouwen in het Groene Hart. De nota geeft ruim baan aan plannen voor woningbouw en versterking van de econo mie in de Randstad. Wat staat omschreven als ’verbetering van de landschappelijke kwali teit’ betekent dat plattelands gemeenten mogen uitbreiden om de eigen bevolkingsaanwas te kunnen opvangen. Er moe ten veel nieuwe woningen ko men in de Randstad. Het vlieg veld Valkenburg is een locatie waar duizenden woningen kun nen komen. Volgens de nota is tussen Leiden en Haarlem ruimte voor eveneens duizen den woningen. Milieu-organisa- ties en de meeste fracties in de Tweede Kamer vrezen een overdosis aan bouwlust waar door waardevolle landschap pen volgebouwd zullen wor den. Provinciale en gemeentelijke overheden heb ben ook twijfels en vrezen str aks niet meer te weten waar voor ze verantwoordelijk zijn. Land- en Tuinbouworganisatie LTO is wel te spreken over de nota Ruimte omdat daarin de suggestie worden gedaan voor bundeling van tuinbouwbedrij ven in zogeheten greenports’, zoals het boomkwekerijgebied Boskoop en Aalsmeer. Maar LTO vreest ook dat de boeren stand de dupe wordt als pro- van ruimte. Efficiënt ruimtege bruik wordt niet gestimuleerd. Sterker nog, gemeenten en provincies die willen bouwen, krijgen vrij baan. Daarmee geeft minister Dekker de bescher ming van het Nederlandse landschap voor een uit handen. Tijdens dodenherdenking werden diverse bloemstukken bij het herdenkingsmonument aan de Stationsstraat ge legd. (Foto: Liesbeth von der Vis) Voor digitaal kijk op www.sonneveld.nu WADDINXVEEN - De ge meenteraad heeft op 28 april aan de burgemeester het groe ne licht gegeven om het bur- gerjaarverslag 2003 naar buiten te brengen. Het gemeentebe stuur verwacht met dit jaarver slag een duidelijk beeld te ge ven van de dienstverlening, die in het afgelopen jaar is gebo den. Verbeteren kan altijd en daar zet het bestuur dan ook voor in. In zijn voorwoord be nadrukt burgemeester Jonk man dat hij al eerder en door de jaren heen het belang heeft benadrukt om de kwaliteit van de dienstverlening door de ge meente aan haar inwoners in zichtelijk te maken. Dit alles onder het motto ‘Het gemeentehuis is er voor de burgers en niet andersom!’ De inhoud van het burgerjaarver- slag gaat voor het grootste deel over de dienstverlening aan de inwoner. Veel aandacht wordt besteed aan de wijze waarop de ingekomen brieven, tele foontjes etc. worden behandeld en de termijnen waarbinnen deze moeten worden afgedaan. Nieuw dit jaar is een hoofdstuk over het betrekken van inwo ners bij nieuwe ontwikkelingen in onze gemeente, de zogehe ten burgerparticipatie. Als voorbeeld daarvan kan in ieder geval worden genoemd de ondersteuning door acht tien inwoners bij de samenstel ling van het burgerjaarverslag zelf. Exemplaren van het Bur gerjaarverslag 2003 zijn ver krijgbaar bij de receptie van het gemeentehuis en in de biblio theek. Daarnaast kunnen er in de komende weken exempla ren worden afgehaald bij de di verse supermarkten en belang rijke dienstverleners. Voor verdere informatie over dit burgerjaarverslag of suggesties voor de volgende uitgave kun nen burgers vanaf 24 mei tele fonisch contact opnemen met de stafafdeling Bedrijfsvoering 0182-624 633. L-e" BIJ

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 1