Herstart Deze Kameleon heeft blikvanger Week discussie normen en BUBBELPRINX H LET OP WADDINXVEEN F 11 EEMSKERK 1- Karhuizen? Hl noort van Zonta Kinderhulp VIDE# AUDI KTV De specialist voor u! elektra as cv uitbouw verbouwingen water reparaties dakwerken sanitair Opbrengst Collecte Jubileum Muziekschool steunt vroedvrouwen- project i Allerbeste elftal Kerntaken Olympisch vuur Sport D AANBIEDINGEN VAN DE WEEK: Installatietechniek AFSCHEIDSRECEPTIE BURGEMEESTER JONKMAN 'tUG! NEELEMAN Graskaas Hollandse Bloemkool Galiameloenen Hollandse aardbeien Nicola's nieuwe oogst U bent van harte welkom tijdens de receptie die deze avond wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis van 19.30 uur tot 21.30 uur. Op maandag 24 mei 2004 neemt de heer F. Jonkman officieel afscheid als burgemeester van de gemeente Waddinxveen. De heer Jonkman maakt per 1 juni 2004, na zeven jaar burgemeester te zijn geweest, gebruik van de regeling Flexibele Pensionering en Uittreding (FPU). WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Top aanbieding! Divers perkgoed in tray van 10 stuks. 1 kg 3,95 groot 0,99 3 voor 1,49 1 kg 1,95 5 kg 3,95 De Vries Uitvaartverzorging Tesselschadelaan 22 2741 AT Waddinxveen Tel: 0182-630828 Gratis nummer voor het melden overlijden 0800 - sterfgeval (0800 - 7837343825) www. devriesuitvaartverzorging. nl I AutoX snelservice Hemelvaart open I0-I7 DINSDAG 18 MEI 2004 /AutoY_ snelservice Uneto-Vni |]NMXPRINT[ VANDAAG GEBRACHT MORGEN KLAAR!' SWWOKWAÜTÏif 10x15 AFDRUKKEN VAN B vatl lil HOSrt verhuizers Vanaf heden: Zeer groot assortiment tuinplanten V.O.F. T. VAN DER SPEK Zn aardappelen-, groente- en fruithandel 0182-623999 :OTOKLEIIM.NL waarden Leerlingen van de Kameleon proberen de nieuwe blikvanger uit op het schoolplein. (Foto: Liesbeth van der Vis) concrete dorpsre- c j| NOOIT OPSTARTXOSTEN Installatiebedrijf voor: 1 BLI INLEVERING VAN UW VOLLE KLEINBEELD FOTOROl IN ÉÉN VAN ONZE FILIALEN ONTVANGT TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN Gylian van de Berg opende de Olympische sportdag van deTheoThijssenschool. Zie verder op pagina 15. Chris Willemsen peilt de meningen over het allerbes te elftal aller tijden. Zie ver der op pagina 9. WADDINXVEEN - De gemeenteraad van Waddinxveen wil in september met de inwoners een discussie starten over waarden en normen. Al eerder hebben de Waddinx- veense fracties van gedachten gewisseld over waarden en normen. Door andere, meer urgente gebeurtenissen zo als de bestuurlijke crisis en de kerntakendiscussie, heeft deze discussie tot op heden nog geen verdere vorm ge kregen. UITSLUITEND VOOR BEZORGKLACHTEN I ONDERHOUD I ALLE MERKEN APK-KEURINGEN I DESKUNDIG ADVIES GOUDA.ACHTERWILLENSEWEG 31,0182-581337. DONDERDAG KOOPAVOND WOERDEN. RIETVELD 36A. 0348-415667. VRIJDAG KOOPAVOND KËRKWÊG OOST 185 2741 HD WADDINXVEEN TEL. (0182» 64 (XI 72 Kreater houdt de adem in in afwachting van de Kern- takediscussie. Zie verder op pagina I5. Wethouder Dirk Lont maakt de plaatsing officieel. Hij krijgt een enorm blik in handen gedrukt en mag als eerste gooi en. „We vinden het belangrijk dat er geen troep en geen poep in de buurt is” Een lachsalvo klinkt. „In het begin is het nog best lastig, dat bleek op het Coenecoop in ieder geval. Maar nu kennen zij al veie geroutineerde blikgooiers.” Onder luid gejuich belandt het reusachti ge blik recht in de blikvanger, een echte blikvanger die goed opvalt op het nu schone schoolplein. „Het enthousiasme is in ieder geval groot.” Tientallen leerlingen verdringen zich voor het apparaat om met veel lol hun blikjes in het net te mogen gooien. Als je misgooit heb je geluk, want dan mag je het lekker nog een keer proberen. Korbis heeft nog een puntje nodig. Zie verder op pagina 2I. Bel (0900) 708 09 00 (I0 eurocent per minuut) het snelle en persoonlijke adres voor: WADDINXVEEN Leferink, voorzitter O O O BENT U TOE AAN VERVANGING VAN UW KEUKEN- INBOUW- APPARATEN WIJ KOMEN GRATIS BIJ U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WIJ LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM V(X)R VERVANGING OP MAAT NAAR: GEMEENTE www.europatuin.nl www.erkendeverhuizer.com van noort-poldervaart verhuizingen Coenecoop 449 Waddinxveen Boskoop: 0172-21 31 92 P V. Gouda: 0182-51 25 34 Woerden: 0348-41 11 00 E-mail: verhuizen@vannoort.nl we met de Gemeehte Waddinxveen ge regeld dat er zo'n apparaat neergezet kon worden.Voortaan is het plein van de school schoon en zal het schoon blijven." Eén van de leerlingen begint al commen taar te leveren. „Als ie zo staat kun je toch niet goed gooien!” Maar jawel. Over de strategische plaats van de blikvanger is goed nagedacht. Coördinator wijk- en buurtbeheer bij de Gemeente, Annemie- ke Daling, licht het stilletjes toe. „De plek is zo gekozen dat de blikvanger niet als voetbaldoel gebruikt zal gaan worden én dat de misgeworpen rommel niet in het plantsoen belandt.” Arno Coomans, opzichter bij de Ge meente Waddinxveen, knikt. „Leerlingen en jongeren uit de wijk kunnen zo ge makkelijk hun afval vanaf het bankje door de ring werpen.” - Brigitte van Zonta- club Gouda, heeft een cheque van 1000,- euro aan Erik van den Noort voor een vroed vrouwenproject in China over handigd. Waddinxvener Erik van den Noort vertrekt begin mei 2004 naar China in het ka der van de Round Table Tour waaraan verschillende (oud-) Waddinxveners deelnemen. Hij zal in de Chinese havenstad Tianjin voorlichtingsmateriaal overhandigen aan de Neder landse verloskundige Petra de Ruiter-ter Welle. Zij organiseert in samenwer king met een lokale moeder- en kindkliniek trainingsprogram- ma’s voor artsen zodat de zorg aan zwangeren en babies ver beterd wordt. Bovendien leert zij hen de voorlichting aan zwangere vrouwen te verbeteren zodat het sterftecijfer onder zwange ren en babies omlaag gaat. Voor het geld dat Zontaclub Gouda ter beschikking heeft gesteld: zijn anatomische mo dellen gekocht die gebruikt worden bij de voorlichting. Zonta houdt op zondagmiddag 20 juni in restaurant Akkeroord in Waddinxveen een fair. Voor meer info: Brigitte Lefe rink, tel. 0182-630071. Coenecoop 397, Waddinxveen. Tel. (0182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) E3- 5ï_zJ WADDINXVEEN - Mu ziekschool Gabriëla Lukas- sen vierde zaterdag haar tienjarig bestaan. Het feest was, anders dan bij andere feesten, gericht op de leer lingen. Zij zijn immers de gene die het vertrouwen in de muziekschool vormge ven door jaar na jaar weer als leerling verbonden te zijn aan de school. De leer lingen zijn in het zonnetje gezet en kregen een ver- rassingsprogramma voorge schoteld met exclusieve muziekattracties. De mu ziekschool heeft als doel stelling om elke leerling een gepaste leergang aan te bieden maar ook om de ar tistieke grenzen te verken nen en te verleggen. Dit gebeurt doormiddel van groepslessen in thema- vorm, het houden van Fes tivals, het maken van eigen composities, wat eerder re sulteerde in een CD met zelfgecomponeerde musi calliedjes en een muziek boek waar 50 leerlingen hun composities in staan en in de winkel te koop was. Zo wordt er elk jaar ge streefd naar 2 a 3 groeps activiteiten. De bedoeling hiervan is ook dat de leer lingen elkaar kunnen ont moeten en zo een beeld krijgen van hun eigen kun nen en kennis nemen van wat anderen hun ervarin gen zijn. praktische uitgangspunten voor de openbare ruimte opleveren, met als resultaat een samenle ving die bewust is van normen en waarden en er ook naar wenst te handelen’, beschreef de PCW in haar notitie. De PCW was op zoek naar poli tiek draagvlak om te bepalen op welke manier deze discussie kon worden gevoerd. Alle frac ties schharden zich achter het initiatief. Eind februari 2003 stemden al le fracties in de raadscommissie Veiligheid en Bestuurlijke Za ken in met de uitwerking van de PCW van het initiatief en werd het besluit genomen om op korte termijn een werk- groep te vormen waarin alle partijen vertegenwoordigd zouden zijn. Deze werkgroep zou samen met de burgers de knelpunten analyseren en die vertalen naar concrete actiepunten, zoals het opstellen van gewenste nor men in de vorm van enkele dui delijke en gels. De bestuurscrisis in maart vo rig jaar en de huidige kernta kendiscussie maakten dat de voortgang van de discussie werd stilgezet. De PCW bena drukte echter dit jaar al enkele keren weer het belang van het oppakken van deze discussie tijdens gemeenteraadsvergade ringen. In september wil de gemeente raad nu weer stappen nemen met de start van de normen en waardendiscussie. De invul ling van deze discussie zal later bekend worden. Dorpstraat 33 - Waddinxveen - Telefoon 0182 - 63 08 99 Door Brigitte Bosman WADDINXVEEN - Gewapend met fris- drankblikjes stromen de leerlingen van groep 6, 7 en 8 op donderdagmiddag de school uit. Het is tijd om de nieuwe blik vanger op het schoolplein van basis school De Kameleon in Waddinxveen in te wijden. Het wijk-onderhoudsteam legt de laatste hand aan het plaatsen van een enorm net, waarin schoolpleinbezoekers voortaan hun afval kunnen dopeneren. Het Coenecoopcollege ging hun onlangs voor. Ook daar werd een blikvanger ge plaatst en met succes. Het opvallende apparaat heeft aantrekkingskracht. Het wordt een spel om de rotzooi erin te werpen. Hugo Slootjes neemt namens het wijk en buurtbeheer het woord. „Jullie gooien zoveel rommel op het plein. Nu hebben UW DICITALE FOTOS den in de week van 25 april t/m I mei heeft in- Waddinxveen 2.496,49 euro opgebracht. 1 Hiervoor zijn 51 collectanten op pad gegaan. Het ingezamel de geld is bestemd voor kinde ren in Nederland die, meestal door problemen thuis, te ma ken krijgen met jeugdzorg. Kin- waarlozing derhulp financiert met de op brengst van de collecte bijvoorbeeld een schommel bij het kindertehuis, een het lidmaatschap van een sportclub, of een weekje kam peren. Met deze extra’s brengt regel’ stelde de PCW eind het Nationaal Fonds Kinder hulp wat kleur in het leven van kinderen in Nederland die het in hun leven niet gemakkelijk hebben. Het voorstel tot de discussie wordt gedragen door alle frac ties; zij hebben dan ook hun medewerking toegezegd. In overleg met de fractievoorzit ters is nu besloten dat het waarden- en normengesprek in september wordt gestart. Ini tiatiefnemer PCW ziet deze discussie als een goed middel om structureel contact hier over tussen raad en inwoners WADDINXVEEN - De jaarlijk- gestalte te geven en wil de in- se collecte voor het Nationaal woners dan ook een belangrij- Fonds Kinderhulp, die is gehou- ke rol hierin geven. Al in januari 2002 gaven de PCW en het CDA tijdens een debat aan meer bezinning te willen over normen en waar- den in de samenleving. ‘Nor- men en waarden dreigen steeds meer in het slop te ra ken. Dat uit zich meer in ver- van de openbare ruimte, agressief gedrag en ei gen belang stellen boven alge meen belang.’ fietsje, In navolging van de discussie in Gouda, gevolgd met het vast stellen van ‘tien Gouden stads- no- vember ook de noodzaak van een zelfde discussie in Wad dinxveen. ‘De discussie moet PARTICULIERE VERHUIZINGEN INBOEDEL- EN ARCHIEFOPSLAG EMIGRATIE VERPAKKINGEN KANTOOR- EN PROJECTVERHUIZINGEN VERHUUR VERHUISMATERIAAL Bredeweg 116 Zevenhuizen Tel. (0180) 63 15 11 naast oprit A12 richting Den Haag Bel voor gratis"''.. offerte o □4 O 0 s 5 z

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 1