Informatie zwemmen Zelf zorg inkopen in oppervlaktewater Paanakker OFFICIËLE BEKENC EN IV ELI WEEK N° RUIM 1OOO KOSTUUMS OP VOORRAAD G E N T E R E M E U B R E K OVERIGE VERGUNNINGEN El F- GEMEENTEHUIS GESLOTEN VERGADERINGEN BEZWAAR El BOUWZAKEN El WERK IN UITVOERING AFSCHEIDSRECEPTIE BURGEMEESTER JONKMAN www.waddinxveen.nl Bert Hertog LEZERS SCHRIJVEN DINSDAG 18 MEI 2004 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN F’AGI WADDINXVE ver- de gemeente Wed de regeling F het vergro- vindt dat de nota lokaal jeugdbeleid het Groenstructuurplan met dakkapel op het d- 1, 62 45 00 OPENINGSTIJDEN DE GEMEENTEBAUE maandag tot en met donderdag 08.30 - 14.00 uur vrijdag 08.30 12.30 uur dinsdag- en donderdagavond 19.00 - 20.30 uur Sociaal raadsvrouw - uitsluitend op afspraak - maan dag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.30 uur. COLOFON Eindredactie Gemeenterubriek: BDS/Communicatie SPREEKUREN Burgemeester en wethouders alleen na afspraak via de secretaresses. Kijk voor meer nieuws en achtergrondinformatie op MARKT 32 GOUDA 0182-512509 (NAAST DE ZALM) JEUGDADVIESRAAD, vergadert op dinsdag 25 mei, panvang 19.50 uur in het gemeentehuis. Op de agenda: - Inspreekmogelijkheid burgers - Ingekomen post - Actiepunten vorige vergadering - Jongereninitiatieven het ver- dak- Nadere informatie over de hierboven genoemde mogelijkheden van een referendum op basis van de tijdelijke referendumwet kunt u inwinnen bij Staf Bedrijfsvoering, tel. 624 633. van de cliënt optimaal wordt ondersteund. Door Rijnstroom PGB-bernid delaars is het mogelijk door hun grote marktkennis en hun vaardigheid om de bureaucratie te hanteren maatwerk te leve ren tegen voordelige tarieven. Desgewenst kan men ook de gehele administratie verzorgen want het is niet eenvoudig dit allemaal te organiseren. De be middelaars zijn professionals die er alles aan doen de<cliënt met minimale inspanning maxi maal te helpen. het melden van gezondheids klachten. Buiten kantooruren draait een informatiebandje. De gratis zwemwaterfolder ligt onder andere bij de VVV’s, ge meentehuizen en bibliotheken. De zwemwaterfolder is ook verkrijgbaar bij de afdeling Communicatie van de provin cie Zuid-Holland, telefoon 070 441 66 22. De provincie zoekt leuke, mooie en sfeervolle foto’s van de Zuid-Hollandse zwemloca- ties. Daarom is dit jaar een fo towedstrijd uitgeschreven. Fo to’s kunnen voor I september 2004 worden ingestuurd en worden onder andere gebruikt op de provinciale website en in diverse publicaties. Het regle ment staat op de website en i' via de zwemwatertelefoon op te vragen. Er zijn verschillende prijzen te winnen, waaronder een digitale camera. van de nota lokaal gezondheids- van een dakkapel op Raadhuisplein 1 (0182) 62 46 24 Postbus 400, 2740 AK 62 46 80 www.waddinxveen.nl gemeente@waddinxveen.nl 54 75 00 62 47 67 63 04 44 Andere belangrijke telefoonnummers in de gemeentegids GEMEENTEHUIS postadres telefax website e-mailadres voor 20 uur per week per soonlijke verzorging en drie uur per week huishoudelijke verzorging was afgegeven De buurvrouw was echter zwan ger en kon de zorg niet leve ren. Mevrouw van Vugt, inmid dels in de zeventig, benaderde Rijnstroom PGB-bemiddelaars en die bood via het basispak ket PGB de inkoop en de opzet van de administratie voor het benodigde aantal uren per week. Zo kreeg zij lichamelijke verzorging, huishoudelijke on dersteuning, ontbijtverzorging en boodschappen geleverd. Het bijzondere van inkoop van zorg op deze manier is dat er veel gemakkelijker maatwerk kan worden geleverd. De tijden waarop de hulp wordt inge schakeld regelt mevrouw van Vugt zelf en wordt geleverd als het nodig is. Dus de afbouw van de zorg kon zij ook zelf rege len. Een ander belangrijk aspect is dat door deze manier van thuiszorg de zelfstandigheid De Gemeentebalie voor informatie, vragen en klachten Cyclus: afvalinzameling, ophalen grofvuil e.d. Instituut Sociaal Raadslieden Gouwebad "De Sniep" Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar aantekenen (zie BEZWAAR). Met het indienen van een bezwaarschrift wordt de aanvang van de bouw/sloop niet tegengehou den. Om dat te voorkomen kunt u een verzoek om een voor lopige voorziening indienen bij de Arrondissementsrecht bank 's-Gravenhage, Sector bestuursrecht, t.a.v. de voorzieningenrechter, Postbus 20302, 2500 EH 's-Graven hage. De rechter beziet dan of met de bouw/sloop mag worden begonnen. Aan het indienen van zo'n verzoek zijn kosten verbonden. OPENINGSTIJDEN ANDERE AFDELINGEN Alle afdelingen elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur. In de middag kunt u alleen terecht op afspraak. OPENINGSTIJDEN AFVALSTATION, Zuidelijke Rondweg 250 Voor afgifte (grof)vuil en KCA elke werkdag van 13.30 tot 16.30 uur en zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. Centrum op Be-Fair is slecht voor Waddinxveen De gemeenteraad staat op het punt een belangrijke beslissing te nemen over de locatie van het nieuwe centrum. Het colle ge van B&W heeft voor Be-Fair gekozen. Het rapport dat aan de keuze ten grondslag ligt is geen onafhankelijk objectief rapport. Financiële overwegin gen geven de doorslag: daarom valt de Passage af. Be-Fair, om singeld door spoorlijn, school, Warnaarplantsoen en Kanaal dijk, is echter beslist geen goe de locatie. Waddinxveen gaat daar spijt van krijgen. De be reikbaarheid en de verkeersvei ligheid (voor scholieren) wordt een immens probleem. Het Warnaarplantsoen zal er na tuurlijk aanzienlijk op achter uitgaan en ter zijner tijd wor den opgeofferd. Als op de Be-Fair locatie naast winkels en naar verwachting honderden woningen worden gebouwd met parkeerplaatsen voor zo wel bewoners als bezoekers van het centrum, dan zal op die locatie noodzakelijkerwijs een gens is men in Ypenburg ook bezig met het bouwen van een winkelcentrum met dertig win kels. Waarom moet het winkelcen trum in Waddinxveen zo groot worden? Volgens projectleider R. van den Broek heeft een kleiner winkelcentrum onvol doende toekomstwaarde. Dat betekent, als we de woorden van Van den Broek mogen gelo ven, dat de kleinere winkelcen tra in Nederland het wel kun nen vergeten. Waarom niet een winkelcentrum zoals in een vergelijkbare gemeente als Nieuwerkerk aan den IJssel? Op de hoorzittingen heeft wet houder H. Barth steeds ver klaard dat het een winkelcen trum naar Waddinxveense maat moet worden. Dus zon der aanzuigende werking van buitenaf. Zijn dan de mogelijk heden van de Passage wel vol doende bekeken? Er moet toch een inventieve ontwikkelaar te vinden zijn, die daar wat van weet te maken. komsten die in januari en fe bruari van dit jaar gehouden zijn. Wat betreft de opmerking over de verkeersproblematiek: het is niet de bedoeling om mensen van elders naar het nieuwe centrum te trekken. Waddinx veen heeft in de nabije toe komst 35.000 inwoners en zij hebben recht op een centrum met behoorlijke voorzieningen zonder hiervoor een eind te moeten rijden. Uiteraard zal het verkeersprobleem zichzelf niet oplossen. Maar de ver keersproblematiek speelt bij el ke locatie een rol, welke locatie er ook gekozen zal worden. Het is overigens een aan dachtspunt voor geheel Wad dinxveen, ook los van het cen trumplan. We zullen hierover ook in een vroeg stadium met de inwoners en maatschappelij ke organisaties moeten spre ken. Het gemeentebestuur is bijvoorbeeld al in overleg met het bestuur van het Coene- coopcollege om tot goede op lossingen te komen voor het veilig en efficiënt kunnen berei ken van het college. Het idee voor een nieuw centrum bij de Zuidplaspolder is niet zinvol. Het Zuidplaspolderproject is een project dat op z’n minst nog tientallen jaren gaat duren. Het is overigens een wijdver breid misverstand dat het ma ken van het nieuwe centrum de gemeente en haar inwoners veel geld kost. Het nieuwe cen trum wordt geheel bekostigd uit de opbrengst van de com merciële bouw (winkels), ande re te exploiteren accommoda ties en van de woningen. Met de ontwikkelaar is afgesproken dat de ontwikkeling plaatsvindt zonder financiële gemeentelijke bijdrage. We zijn een groot voorstander van het betrekken van de be volking bij dit soort belangrijke beslissingen. Dat hebben we dan ook gedaan door meer dan 3000 ingezetenen en meer dan 150 organisaties uit te nodigen voor informatie en overleg. Dat heeft ons een goed beeld gege ven van wat er leeft bij onze in woners. H. Barth, wethouder en het tief zwemadvies of zelfs een zwemverbod zijn. Geldt er voor een zwemlocatie een maatregel, dan staat bij die lo catie ook een ander bord dan het gebruikelijke informatie bord. Daaronder hangt boven dien nog een informatiekastje met daarin een toelichting over de reden van de maatregel. Op verschillende manieren kan in formatie worden verkregen.Via www.zuid-holland.nl/service/ zwemwater biedt de provincie naast actuele informatie ook informatie per zwemlocatie, de kaart met de 110 zwemloca- ties, algemene informatie en ad viezen. Een e-mail sturen met een vraag over de zwemwater- kwaliteit kan via zwemwa- ter@pzh.nl. Antwoord volgt dan zo spoedig mogelijk. De zwemwatertelefoon (070 441 75 50) is tussen 8.30 en 16.30 uur te bellen voor vragen en van bouw- 1 van een REGIO - De AWBZ maakt het sinds april 2003, mogelijk om cliënten zelf alle soorten van zorg te laten inkopen. Dat be tekent dat zij in plaats van zorg in natura nu kunnen kiezen voor een budget waarmee ze zelf hun zorg inkopen. Dat dit goed kan werken is, één jaar na de invoering, gebleken. Rijn stroom PGB bemiddelaars is vanaf het eerste moment in de markt actief en ondersteunt cliënten bij de inkoop en admi nistratie. Een impressie van één jaar Persoons Gebonden Bud get. Mevrouw van Vugt uit Gouda is slechts één van de vele cliënten die zelf hun zorg inkopen met een PGB. Zij kreeg altijd per soonlijke verzorging waarbij haar buurvrouw voor 6 uur per week de zorg leverde. Na een opname in het ziekenhuis voor een schouderoperatie kon zij naar huis om daar te revalide ren. Voor opname had me vrouw al contact gehad met het RIO. Een nieuwe indicatie BINNENGEKOMEN (BOUW)AANVRAGEN De volgende (bouw)aanvragen zijn ontvangen op de tussen haakjes vermelde datum: 20040170 Abr. Kroesweg 15, Het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak (06-05-2004) 20040171 Graanakker 22, Het plaatsen van een voorgeveldakvlak (06-05-2004) 20040172 Kerkweg-Oost 175, Het plaatsen BINNENGEKOMEN SLOOPAANVRAGEN De volgende aanvraag om afgifte van een sloopvergun ning is ontvangen op de tussen haakjes vermelde datum: 20040173 Henegouwerweg 4a, Het slopen van een slibdikker (10-05-2004) stenen massa worden ontwik keld die niet alleen het karakter van de directe omgeving in be langrijke mate zal aantasten maar van geheel Waddinxveen. Een ernstig bezwaar tegen de gemaakte keuze is ook dat niet wordt ingegaan op de gevolgen van de keuze voor de locatie Be-Fair. Impliciet lijkt het erop dat het de bedoeling is niet al leen de locatie Be-Fair op te of feren, maar ook de locaties van Waddinxveen en WSE. Deze groene longen zullen waar schijnlijk worden bebouwd en elders moet een nieuwe sport- locatie worden gerealiseerd. Kortom Waddinxveen gaat waarschijnlijk op de schop met verregaande gevolgen. Als je de plannen nog eens goed verge lijkt, dan blijkt dat de Passage in het geheel niet zo slecht scoort. Het probleem zit met name in de financiën en dat vloeit voor een belangrijk ge deelte voort uit de benodigde vierkante meters en het uit gangspunt in het rapport dat eerst het gehele Passagegebied gesloopt moet worden voordat er nieuwbouw komt, hetgeen natuurlijk onzinnig is. Het lijkt erop dat we met handen en voeten gebonden zijn aan de af spraken met de projectontwik kelaar. Maar het kan toch niet zo zijn dat een projectontwik kelaar gaat bepalen hoe Wad dinxveen eruit gaat zien! Naar mijn mening moet, mede gezien de uitkomsten van het onder zoek, opnieuw de grootte van het woonwinkelcentrum aan de orde komen. Het vernieu wen en uitbreiden van de Pas- sagelocatie is veel wenselijker. We hoeven geen centrum voor de regio. Bij Waddinxveen past een bescheiden en vooral ge zellig winkelcentrum. En op ter mijn kan een verbinding wor den gelegd met het Brugcentrum en de Gouweb- oulevard. Zo kan Waddinxveen een echt hart krijgen. Dat kan op korte termijn inderdaad minder vierkante meters bete kenen. Geleidelijk aan kan er dan verder zorgvuldig worden uitgebreid. Natuurlijk zal het tegenargument kunnen zijn dat de projectontwikkelaar schade gaat claimen etc. Ik denk dat daar oplossingen voor mogelijk zijn. Er moet in Waddinxveen, bijvoorbeeld op de locatie Triangel, nog veel gebouwd worden de eerstkomende ja ren, inclusief een winkelcen trum. Daar kunnen eventueel met de projectontwikkelaar af spraken over te maken zijn. Ik wens de gemeenteraad veel politieke moed toe. Martin Kraaijestein Op donderdag 20 mei (Hemelvaartsdag) en vrij dag 21 mei aanstaande is het gemeentehuis gesloten. Dit geldt ook voor maandag 31 mei (2e Pinksterdag). VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN De volgende bouwvergunningen zijn verzonden op de tus sen haakjes vermelde datum: 20040088 Kerkweg-West 2, Het gewijzigd uitvoeren vergunning 20010018 voor het veranderen opslagruimte (1 1-05-2004) 20040109 Noordeinde 43, Het gedeeltelijk veranderen en groten van een woning alsmede het plaatsen van een kapel op het voorgeveldakvlak (1 2-05-2004) 20040136 Werumeus Buninglaan 48 t/m 126 en garages If t/m 14 f (doorlopend), Het gedeeltelijk veranderen van betonconsoles (13-05-2004) 20040150 Koning Willem ll-straat 4, Het plaatsen van een dak kapel op het voorgeveldakvlak (1 2-05-2004) 20040168 Piasweg 37a, het gedeeltelijk veranderen en ten van een woning (12-05-2004) WILLEM DE ZWIJGERLAAN AFGESLOTEN Maandag 24 mei aanstaande is de Willem de Zwijgerlaa* ter hoogte van het bruggetje over de ringvaart afgesloten Tussen 7.30 en 17.00 uur vinden rioolreparaties plaats. Wanneer u vindt dat uw directe belangen worden geschaad door de verlening van een - hiervoor genoemdr - verleende vergunning/beschikking, kunt u binnen ze weken na de verzenddatum van de beschikking een gcm tiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B V/ (tenzij in de publicatie een andere procedure is vermeld) Informatie over de beschikkingen kunt u krijgen bij cl' genoemde afdelingen. van de Wet op ten principale medewerking te van Van Wijnen Projectontwikke- van 8 woningen en 3 brug- De gegevens van deze aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de cluster Bouwtoezicht, telefoon 624832 of 624835. Op maandag 24 mei 2004 neemt de heer F. Jonkman offi cieel afscheid als burgemeester van dinxveen. De heer Jonkman maakt per 1 juni 2004, na zeven jaar burgemeester te zijn geweest, gebruik van de regeling Flexibele Pensionering en Uittreding (FPU). Groen moet wijken voor winkelcentrum Bijna dagelijks rij ik langs het Burgemeester Warnaarsport- park, de plaats waar de voetbal velden van Be Fair en de ten nisbanen van Gouwe Smash liggen. Met het voorjaar weer in het land ziet alles er groen en fris uit. Hoe lang, vraag ik me af, zal deze groene long van Wad dinxveen nog functioneren. In 2007, is de bedoeling, zal de bouw van een nieuw winkel centrum van 22.800 vierkante meter met 300 woningen en parkeerplaatsen een aanvang nemen. Dan zal het gezicht van af de Kanaaldijk drastisch wijzi gen. Er zijn gemeenten waar uiterst zorgvuldig met het groene ge bied in het centrum wordt om gegaan. In Waddinxveen heeft men andere plannen. Geen uit bouw van het centraal gelegen huidige Passage-gebied, maar de Be Fair-lokatie moet het nieuwe winkelcentrum wor den. Naar het voorbeeld van de winkelcentra in Nootdorp en Amstelveen. Het winkelcen trum de Parade in Nootdorp werd vorige zomer geopend. Het omvat twee winkelstraten die uitkomen op het Parade- plein, dat als sociale ontmoe tingsplaats van Nootdorp moet dienen. Het plein, omringd door huizen met trapgevels, ziet er best aardig uit.Tussen de twee winkelstraten is een over dekte parkeergarage. Het win kelcentrum, gelegen op de vroegere paardenrenbaan, ziet er fors uit. Het omvat tachtig winkels waarvan een groot deel ook in Waddinxveen is te vinden. Zestien panden staan leeg. Dat stonden zij drie maan den terug ook. Het Waddinx veense winkelcentrum moet nog 1/3 groter worden. Terwijl daarnaast de winkelstrips in Noord, Zuid en de Dorpsstraat blijven bestaan. Van schaatskennissen uit Noot dorp hoorde ik dat de loop naar het winkelcentrum de Pa rade er nog niet echt inzit. Dat is verwonderlijk want de tram uit de naburige Haagse wijk Ypenburg stopt voor de ingang van het winkelcentrum. Overi- Informatie over de vergunningen kunt u krijgen bij de clus ter Bouwtoezicht, tel. 624832 of 624835. De agendastukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren in de leeshoek van de Gemeenteba lie ter inzage. Tijdens bovenstaande vergadering kunt u gebruikmaken van het spreekrecht. Over de regels die daarbij gelden is in het gemeentehuis een brochure verkrijgbaar. het zijgeveldakvlak (06-05-2004) 20040177 Kuyperhoeve 43, Het gedeeltelijk veranderen vergroten van een woning (1 1-05-2004) REGIO - Het zwemseizoen breekt weer aan. Dit betekent dat de provincie, net als ieder jaar, actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit verstrekt. Vanaf I mei is de provinciale zwemwaterwebsite in de lucht en de zwemwatertelefoon be mand.- Bij de 110 officiële zwemlocaties, die regelmatig door de waterkwaliteitsbe heerders en de provinciale in specteurs worden gecontro leerd, staan herkenbare borden. Er is ook een nieuwe zwemwaterfolder met algeme ne informatie en adviezen. Te vens houdt de provincie dit zwemseizoen een fotowed strijd. Het zwemseizoen duurt van I mei tot eind september. Als de waterkwaliteit of de aanwezigheid van bijvoorbeeld blauwwieren daartoe aanlei ding geeft, neemt de provincie maatregelen. Dat kan een nega- GEMEENTERAAD vergadert op woensdag 26 mei, aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis. Op de agenda: - Voorstel tot het vaststellen van een locatie voor centrumont- wikkeling. - Voorstel tot het vaststellen van "Jeugd in Beeld". - Voorstel tot het vaststellen 1 beleid "Gezond Wel". - Voorstel tot het vaststellen van de bijbehorende Groenstructuurkaart. - Voorstel voor vestiging Wet voorkeursrecht gemeenten ten behoeve van het gebied "de Triangel". - Voorstel op grond van artikel 19, eerste lid de Ruimtelijke Ordening om verlenen aan het verzoek ling West B.V. tot het oprichten gen aan de Brugweg tussen nr. 1 23 en 1 27. - Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het gebied van het bedrijfsterrein Noordkade (herhaald voorbereidingsbesluit). U bent van harte welkom tijdens de receptie die deze avond wordt gehouden in de raadzaal van het gemeente huis van 19.30 uur tot 21.30 uur. Reactie op ingezonden Na kennisgenomen te hebben van de brief van mevrouwT. van Groningen in het Weekblad voor Waddinxveen (week 19) heeft de gemeente geprobeerd contact te zoeken met de brief schrijfster. Helaas hebben we haar niet gevonden. Daarom nu deze reactie via het Weekblad, omdat we graag een paar din gen willen uitleggen. Mevrouw stelde dat de infor matiebijeenkomsten en de om wonendenbijeenkomst te laat bekend zijn gemaakt. Hiervoor was een praktische reden: het college wilde de omwonenden als eerste in kennis stellen van de Centrumontwikkelingen en als eerste met hen overleggen over het vervolgtraject. Het is toch belangrijk om toekomsti ge omwonenden zo min moge lijk in onzekerheid te laten over wat er staat te gebeuren. Nog op dezelfde dag van het besluit, 13 april, viel daarom op negen honderd adressen ’s avonds de uitnodiging op de deurmat voor de bijeenkomst van de volgende avond. Een week hiervóór was in de gemeente lijke rubriek van het Weekblad al aangekondigd dat er een bij eenkomst voor omwonenden zou worden gehouden op de 14de april. Het was een algemene voor aankondiging omdat op dat moment nog niet bekend was om welke omwonenden het zou gaan. Bovendien is er een alternatieve datum aangeboden (20 april) voor de mensen die eerder verhinderd waren. Al ternatieve data zijn er trou wens ook voor alle informatie bijeenkomsten aangeboden, ook voor de veertien bijeen- Deze rubriek slaat ter vrije beschikking van elke lezer van het weekblad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brieven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. VERLEENDE VERGUNNINGEN (o.g.v. APV andere wettelijke regelgeving) - EHBO Waddinxveen: aanbrengen spandoek (Passa m.b.t. het promoten van een collecte in de periode van mei t/m 5 juni 2004; - Speeltuinvereniging De Paddestoel: organiseren ten’ kamp inclusief overnachting op het terrein van de spr tuinvereniging aan de Lijsterbesstraat op 4 (vanaf 16.' uur) en 5 iuni 2004 (tot 10.00 uur); - Hockey Club Waddinxveen: tijdens Exotic Hockey We< end laten overnachten van max. 275 personen op het t< rein van de HCW in zelf meegebrachte tenten in de nar van 19 op 20 juni 2004; - Sporthal De Dreef/De heer DJ. Roos: ontheffing voor verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken (art. Drank- en Horecawet) tijdens het Luilakfeest op 28 n, 2004 vanaf 22.00 uur tot 29 mei 2004 04.00 uur, - Scouting St. Victor te Waddinxveen: overnachting in I clubhuis aan de Jan Willem Frisoweg 73 in de na< ht1 15 (aanvang 18.00 uur) op 16 mei 2004 (einde 1 uur); - Stichting Waddinxveens Welzijnswerk: organiseren Natie nale Straatspeeldag 2004. Hiervoor zullen de vogend wegen worden afgesloten: Roemer Visscherstraat t hoogte van de kruising met de BiIderdijklaan en de k ’uisino met de Vondellaan van 1 1.00 - 1 7.30 uur, alsmede de S’ Victorstraat vanaf het kruispunt met de Kanaalweg tot aa< het St. Victorpiein van 1 0.00 - 1 7.00 uur. 20040178 Koningin Wilhelminasingel 39, Het gedeeltelijk anderen van een woning (1 2-05-2004) - Voorstel: 1tot het vaststellen van aangevulde bekostigingsbesluiten m.b.t. de riolering van Tiet buitengebied voor de vol gende 13 clusters: 03 Noordkade; 05 Wilhelminakade; 06 G. van Dort Kroonweg/Plasweg; 07 Zesde Tocht- weg; 08 Bredeweg West; 09 Bredeweg Oost; 10 Zesde Tochtweg/Onderweg; 12 Zuidelijke Dwarsweg; 13 Tweede Bloksweg West; 14 Tweede Bloksweg Oost; 17 Oranjewijk; 20 Zuidelijke Rondweg; 23 Tuinbouwweg. 2. tot het bekend maken van de besluiten overeenkomstig art. 1 39 van de Gemeentewet. - Voorstel tot vaststelling van de le aanvulling op de "Veror dening leerlingenvervoer gemeente Waddinxveen 2003" (referendum mogelijk) - Voorstel tot het verstrekken van een overbruggingssubsidie voor de periode 1 juli 2004 - 1 november 2004 aan de Stichting Waddinxveense Peuterspeelzalen. De inzameling van het huisvuil van donderdag 20 mei wordt i.v.m. Hemelvaartsdag verschoven naar vrijdag 21 mei.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 3