Plantenactie voor schoolplein Politiecursus voor burgers- leidt tot meer betrokkenheid zorginstellingen Tsjechische delegatie FOKUS bezoekt voor vrijwilligers Open Dag bij Dierendal Turners in Finale LOS Collecte EHBO Waddinxveen Rijbewijs ingevorderd Hockey Polikliniek ’Zwangeren met diabetes’ in GHZ PAGINA 9 DINSDAG 18 MEI 2004 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN MEDISCHE DIENSTEN MID- KERKDIENSTEN Grote mond WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Bel (0900) 708 09 00 (I0 eurocent per minuut) Colofon ML. Groens- spreker: de I Huisarts en apotheek voor alle inwoners van de regio Midden- Holland UITSLUITEND VOOR BEZORGKLACHTEN 30, 2800 AA Gouda. Tel.nr. 0182-519712 of 0653875058 (dag en nacht). GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat donderdag 20 mei 9.30 uur ds. J.G. van Tilburg (Hemelvaart) zondag 9.30 en 17.00 uur ds. J.G. van Tilburg woensdag 26 mei 9.30 uur geen dienst ROOMS-KATHOLIEKE KERK St.Victorkerk, Zuidkade Redactie Noortje van Dorp 0172-420512 E-mail: weekbladvoorwaddinxveen@ rijnengouwe.nl Kopij dient uiterlijk op maandag I 6.00 uur in het bezit van de redactie te zijn om in aanmerking te komen voor plaatsing. Bijdragen per e-mail of op floppy verdienen de voorkeur. Advertenties Telefoon 0172-21 1731 E-mail: verkoopboskoop@rijnengouwe.nl Advertenties kunnen tot dinsdag I 1.00 uur worden opgegeven, IM’ers (ingezonden mededelingen) tot maandag I 6.00 uur. Bezorging Telefoon: 0900-708 09 00 (I0 eurocent per minuut) Foto’s van Liesbeth van der Vis vindt u op www.liesbethvandervis.nl Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehou den. Deze rechten berusten bij Rijn en Gouwe B.V. c.q. de betreffende auteur. M.C. Pilgram, Zuidplasweg la, Zevenhuizen, leder weekeinde spreekuur volgens afspraak, voor spoedgevallen tel. 0180- 63I45I of 06-1 1163246, voor minder dringende vragen: vra- gen@dierenkliniekzevenhui- zen.nl. het kind. Tevens is er een ver hoogd risico op aangeboren af wijkingen waarvoor standaard uitgebreid echoscopisch on derzoek wordt afgesproken. Sinds de opening van de polikli niek zijn 20 vrouwen met dia betes bevallen van een gezonde baby; de ervaringen zijn goed. Diabetespatiënte Anne-Marie Boer: „De lijnen zijn korter. Artsen kunnen sneller besliss ingen nemen. Bij mijn eerste twee zwangerschappen moest ik de laatste zes weken echter opgenomen worden in het zie kenhuis. Nu kon ik thuis blijven tot aan de bevalling. Het kostte mij ook minder tijd, omdat ik slechts één consult per keer hoefde af te spreken.” de herhalingscursussen. Voor het voorjaar 2005 staan een beginnerscursus Verbandleer en Kleine Ongevallen en EHBO en Kinderen op het program ma. Voor meer info: www.ehbo- waddinxveen.nl of contact op nemen met mevr. S. van Dijk, tel.0172-21781 I. Voor spoedmedicatie buiten kantoortijden: van 17.30 uur ’s middags tot 08.00 uur ’s och tends, tijdens het weekeinde en feestdagen: Dienst Apotheek Midden-Holland (DAM), Rons- seweg 138 (tegenover de Bleu- land-locatie van het GHZ), 2803 ZR Gouda, tel. (0182) 69 88 20, www.dam-mh.nl poli’ op de Jozeflocatie. Aanvul lend onderzoek in de vorm van bijvoorbeeld echoscopisch on derzoek kan meteen uitge voerd worden. Dit betekent voor deze groep patiënten een kortere wachttijd en een snel lere behandeling. De artsen kunnen vervolgens in het over leg met de kinderarts bepaalde overwegingen, zoals het beleid rondom de bevalling, beter en sneller met elkaar afstemmen. De zorg voor deze patiënten groep is van groot belang om dat vrouwen met diabetes, met name type diabetes I, meer risi co lopen op een miskraam of zwangerschapsproblemen zoals zwangerschapsvergiftiging en een bovengemiddelde groei van BOSKOOP/WADDINXVEEN - ’’Veel zaken waar de politie mee geconfronteerd wordt zouden in een buurt onderling opgelost moeten worden. Met wat meer burgers kan dat best en de po litie zou meer tijd hebben voor haar werkelijke taken in plaats van achter allerlei problemen ZEVENHUIZEN - De politie heeft zaterdag I5 mei het rijbe wijs ingevorderd van een 22-ja- rige man uit Zevenhuizen. Agenten zagen hem rond 03.00 uur op de Dorpsstraat rijden waarbij hij de geslotenverkla ring negeerde. Toen hij wilde keren botste hij tegen een be tonnen plaatje aan. De adem analyse wees 620 ug/l uit. Vanaf 570 ug/l wordt het rijbewijs in gevorderd. leidraad worden gebruikt om goede voorlichting te geven over de voorschriften. Een spe ciale krant over Arbo&vrijwilli- gers zal aan de aanwezigen worden uitgereikt. De tweede avond wordt aange boden in de vorm van een workshop ’Communiceren en vrijwilligerswerk’, op woensdag 23 juni in het Anne Frank-cen- trum (jan van Bijnenpad I): aan vang I9.30 uur. Tijdens deze speciale avond voor de vrijwilli gers in Waddinxveen zal Rineke Marwitz met behulp van mu ziek vertellen over samenwer king en communicatie. Kennis van muziek is niet nodig, wel wordt men verzocht twee eet lepels mee te brengen.Vrijwilli gers die deze bijeenkomst be zoeken zullen glimlachend en geïnspireerd huiswaarts keren. Deze bijeenkomsten worden gefinancierd van de subsidie van het Stimuleringsfonds voor deskundigheidsbevordering. De vrijwilligers van Waddinxveen kunnen daarom gratis deelne men aan deze avonden. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor één van de avonden of voor beide bij: Sti- muleringsgroep Vrijwilligers werk Waddinxveen, Postbus 422,2740 AK Waddinxveen, tel. 0182-631932 of e-mail: janin- ka@stww.nl. Voor spoedeisende huisartsen hulp buiten kantoortijden: van 17.00 uur 's middags tot 08.00 uur 's ochtends, tijdens het weekeinde en feestdagen: Huis- ArtsenPost Midden-Holland (HAP), Jan v Beaumontstraat 4 (bij de Jozef-locatie van het GHZ), 2805 RR Gouda, tel. (0I82) 322 488 (alleen na tele fonische afspraak). Weekblad voor Waddinxveen is een onafhankelijk weekblad, dat in een oplage van I 5.300 exemplaren wordt uitgegeven en verspreid in Waddinxveen, Moerkapelle en Zevenhuizen. Weekblad voor Waddinxveen verschijnt op woensdag. Uitgever Dagblad van Rijn en Gouwe B.V. Alphen aan den Rijn Kantoor Zijde 30 2771 EN Boskoop Fax: 01 72-2121 68 WADDINXVEEN - De Stimu- leringsgroep Vrijwilligerswerk Waddinxveen biedt in de maand juni alle vrijwilligers van Waddinxveen twee themabij eenkomsten aan. Vrijwilligers van verenigingen, organisaties en scholen, maar ook alle man- telzorgers en anderen die op de een of andere manier maat schappelijk betrokken zijn als vrijwilliger in Waddinxveen, zijn van harte welkom. De eerste informatieavond heeft als thema ’Veiligheid en en wordt ge houden op dinsdag 8 juni in het Trefpunt (Stationsstraat I8): aanvang I9.45 uur. Iedere werknemer heeft recht op zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn op het gebied van ar beid, dat is geregeld in de Arbo- wet. Vrijwilligerswerk valt ook onder de Arbo-wet. Het is dan Samenkomsten worden gecom- ook logisch dat vrijwilligers hun werkzaamheden kunnen ver richten in een veilige omgeving en er rekening wordt gehouden met hun gezondheid en welzijn. Op deze avond worden de vrij willigers geïnformeerd over de Arbo-voorschriften. Verder zal een voorlichter van de brand weer aandacht besteden aan veiligheid in de ruimten waar vrijwilligerswerk wordt gedaan. Een handboek over Arbo-be- leid voor verenigingen zal als Weekeinddienst dierenarts: A.H.M. Hermans en J.C.H. van Dorst, Kattensingel 17, Gouda, tel. Ol 82-510958; Woubrech- terf 42, Waddinxveen, tel. 0182- 6I3II2. Kleine huisdieren spreekuur voor spoedgevallen ieder weekeinde volgens af spraak. J.C. Baas, Jan Dorrekenskade- Oost 36, Waddinxveen, tel. Ol 82-632051. Dierenkliniek 'Pieter Bas’, me vrouw WWM. Smits en J.B. Cramer, Prins Bernhardlaan 79, Waddinxveen en Hoge Gouwe 2I, Gouda.Voor spoedgevallen ieder weekeinde spreekuur volgens afspraak, tel. 0182- 610462 of Ol82-516876. Dierenkliniek Zevenhuizen, drs. maar is hier in Nederland niet minder bruikbaar. Bijvoorbeeld om de cursisten een andere kijk te geven op de politie, zo dat deze mensen hun visie ook betrokkenheid van uitdragen naar de rest van hun omgeving. Dit leidt uiteindelijk tot een positievere kijk op de politie en daarmee tot een ver betering van het imago. Boskoper Lex Ancher was als woordvoerder van een groep Snijdelwijkbewoners al geruime tijd actief. Hij was indertijd ook contactpersoon toen er verzet rees tegen de komst van een moskee aan de Vogellaan. De houding van de buurt is toen omgedraaid van negatief naar positief en zo is dat gebleven. ”lk ben blij met die ontwikke ling. Het is er rustig, het ziet er schoon uit en als er iets is vindt er overleg plaats”, aldus An cher. Zijn activiteiten hebben raakvlakken met wijkbeheer en dat is de reden waarom Ancher en drie andere Boskopers werd gevraagd aan de cursus deel te nemen. Met enige reserve stemde hij in. ”Het kost niets en je wordt er altijd iets wijzer van, daarom heb ik het gedaan.” Hij geeft ruiterlijk toe vooraf zelf ook een verkeerd beeld van de politie te hebben gehad. ”Nu weet ik dat de werkelijk heid anders is. Het beeld dat ik had week niet veel af van die van veel andere mensen. Je kent die gesprekken wel op verjaar dagsfeestjes. De politie deelt bekeuringen uit voor onbete kenende overtredingen maar als je ze nodig hebt dan zijn ze er niet. Tijdens de cursus zijn veel zaken belicht en ik weet nu hoe die gigantische organisatie in elkaar zit. Daardoor heb ik meer begrip voor wat de poli tie doet en waarom het zo gaat. Wat we daarmee doen? Die kennis overbrengen op kennissen, familie en de buurt. Het moet het imago van de po- Burch en de Brandweer. De kinderen kunnen hun hart ophalen door zich uit te leven op het luchtkussen pieter pup py overdekt, klauterbaan slak, koemelken en Stokkenvangspel. Kinderen kunnen uitrusten op de rug van een echte kameel. Ook zal er een echte Valkenier komen om te vertellen over deze dieren en met een echte roofvogel op de foto is ook de moeite waard. Kinderboerderij ’Dierendal’ zal er ook met een kraam staan om informatie te geven over de kinderboerderij zelf en over hoe u donateur kan worden zodat de kinder boerderij met de open dagen door kan gaan. VERSLAVINGSZORG DEN-HOLLAND Pamassia, psycho-medisch cen trum, IJssellaan 2-2a, 2806 TK Gouda. Tel.nr. Ol82-563500, fax.nr. 0182-563521Bereikbaar maandag t/m vrijdag 09.00- 17.00 uur. AI-anon/Alateen is een zelf hulpgroep voor kinderen, vrienden en familie van alcoho- listen.Voor meer informatie:Jo ke Ol82-612765 of Marieke Ol 82-503773. Voor problemen met alcohol gebruik: Anonieme Alcoholisten Werkgroep Gouda, Peperstraat aan te lopen.” Dat is de mening 56, Postbus 30, 2800 AA van Boskoper Lex Ancher. Hij was één van de twaalf deel nemers, die een cursus 'Politie voor burgers’ volgden, georga niseerd door het politieteam Waddinxveen - Boskoop. Zij ontvingen uit handen van poli tiefunctionaris Frans Penders een getuigschrift. Na het volgen van negen interessante cursus avonden hebben de deelne mers een goede kijk gekregen op wat er allemaal precies bij de politie gebeurt en wat zij, als burgers, van de politie kunnen en mogen verwachten. Verschillende onderwerpen passeerden tijdens de cursus de revue: van wapen- en drugs handel tot huiselijk geweld en van jeugd- en zedendelicten tot een kijkje in de keuken van de wijkagent. Naast de nodige theorie was er af en toe ook WADDINXVEEN - Kinder boerderij Dierendal heeft op zaterdag 22 mei een Open Dag. Dit wordt de vijfde open dag sinds de kinderboerderij in ok tober I999 officieel in gebruik is genomen. De dag wordt offi cieel geopend door Burge meester Jonkman om II.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Sinds de opening draait de kin derboerderij op volle kracht en zijn er enthousiaste vrijwilligers die zorg dragen voor de dieren op de kinderboerderij. Dankzij deze vrijwilligers hebben in 2003 ongeveer 24.000 bezoe kers aan Dierendal een bezoek je gebracht. De Open Dag is een gezellige en leerzame dag die in het teken staat van am bachten en verschillende na tuur- en milieu-organisatie. Rondom de kinderboerderij worden een aantal marktkra men geplaatst waar de verschil lende verenigingen hun organi satie kunnen bemannen en inrichten. Op deze dag is o.a te zien: De Windvogel, Kleindie ren sportvereniging, Wereld winkel Waddinxveen, Stichting gered gereedschap, Tekenares, Imker, Platform Duurzaam Waddinxveen. Dierenbescher ming, Matrix, Klompenmakerij, vereniging vrienden van het ou de Ambacht, Nivon,Werkgroep natuur en Milieu Educatie, KN- NV, EHBO, Klassewerk Hooge WADDINXVEEN - Zater dag 15 mei werd in Doe- tinchem de LOS-finale ge houden voor het herenturnen. Voor TOOS- Waddinxveen deden in de categorie Junior I mee: Dennis van Hof, Bas van Agten en Menno Versluis. Dennis turnde een goede wedstrijd, overwon zichzelf met een overslag over de pegasus, en eindigde op de I4e plaats. Menno turnde ook heel netjes, had de pech dat bij voltige een on derdeel niet meetelde waardoor hij lager scoorde dan normaal, en eindigde op de 5e plaats. Bas van Agten mocht voorTOOS het schavot bestijgen. Hij scoorde het hoogste cijfer op voltige, turnde een heel goede wedstrijd en ging dan ook heel terecht naar huis met de zilveren plak. Voor Bas en Menno was dit de laatste LOS finale, zij gaan volgend seizoen tur nen in de C-lijn. In de categorie Jeugd lieten Lesley van Hof en Mats Kuystermans zien wat ze konden. Met o.a. een heel goede ringoefening, die 8.9 punten opleverde werd Mats 5e. Een hele prestatie, mede omdat hij lange tijd geblesseerd is geweest aan zijn knie. De uitschieters van Lesley waren sprong en rek. Ook hij zat lekker in de wedstrijd en eindigde op de 26e plaats. bineerd gehouden met de Rafa- elgemeenschap Gouda, in het schoolgebouw de Goudse Waarden aan de Catslaan I00 te Gouda. BAPTISTENGEM. ICHTHUS Gebouw Kreater, Kerkstraat zondag I0.00 uur heer D.J. Jansen RESTAURANT DE BRUGGEN Sterrenlaan 2 zondag 30 mei Pinksteren I I.00 uur,Jan Delhaas. WADDINXVEEN - Een delega tie van FOKUS-VYSOCINA, een organisatie voor mensen met een psychische stoornis uit het bevriende Pelhrimov, heeft vorige week een bezoek ge bracht aan Waddinxveen. Het bezoek was op uitnodiging van Stichting Vriendschapsband Waddinxveen-Pelhrimov. De af vaardiging bestond uit de direc teur, twee sociaal werksters en het hoofd van de sociale werk plaats (te vergelijken met Klas sewerk in Waddinxveen). Tij dens hun bezoek werden de mensen van FOKUS begeleid door enkele bestuursleden van de stichting. De delegatie bracht een bezoek aan De Bruggen, locatie Hooge Burch, in Zwammerdam waar uitleg werd gegeven over de psychia trische zorg aan mensen met een verstandelijke handicap. Ook aan de nieuwbouw, die in de loop van dit jaar gestalte krijgt, werd aan de hand van te keningen ruim aandacht be steed. Aansluitend stond een litie verbeteren en leiden tot het besef dat er meer vanuit de mensen zelf moet komen. Niet voor ieder wissewasje de poli tie bellen maar zelf eens in ac tie komen. Een heleboel kleine geschillen kunnen ook opgelost worden door buurtbemidde ling in te schakelen. De politie komt dan meer aan haar wer kelijke taken toe.” Ancher is stellig in zijn opvatting dat men sen zich actiever moeten op stellen als het gaat om hun leef omgeving. Hij hekelt de instelling die sommige burgers hebben als het gaat om afval achterlaten, irritant parkeren en de hond niet aangelijnd uit laten. "Om maar te zwijgen van de mentaliteit van sommige lie den die met auto’s door 30 km gebieden scheuren in een kin derrijke buurt. Maar in veel ge vallen kan er gecorrigeerd worden als buurtbewoners ze hierop aanspreken.” WADDINXVEEN - Een super jong en gemotiveerd Dames 2- team moest het zondag opne men tegen Leonidas. Leonidas, sterkste team in de res. 4e klas se dames. Het team van Wad dinxveen kende maar liefst 8 invalsters. Leonidas verkeek zich behoorlijk op dit team van waddinxveen want na ca 10 mi nuten was het O-l, een fraai doelpunt van Renate de Baare. Kort voor rust maakte Leonid as gebruikt van 2 misverstan den in de gelegenheidsachter- hoede:2-I.HCW hield in de 2e helft lang stand en had zelfs kansen op de gelijkmaker. Ech ter de strafcorner wilde niet lukken. In de slotminuten zette HCW alles op alles waardoor leonidas slim kon counteren en uitlopen tot 4-1 Na het bloede loze gelijk spel van vorige week slaagde Dames I niet in hun opzet om Evergreen, nr 2 in de poule, te verrassen, lang bleef het I -1maar Evergreen wist in de slotminuut alsnog de winst, en daarmee definitief zich te plaatsen voor de promotiewed strijden, te pakken. De Heren lieten helaas 2 punten liggen bij Forcial. Uitslag 3-3. In hun laat ste wedstrijd as zondag tegen Alkemade heeft het team van van de Heuvel niet alles meer in eigen hand om de 3e plaats zeker te stellen. As zondag spe len alle team van HCW thuis. Dames I en 2, veteranen en Heren I. Een mooie afsluing van een seizoen. bezoek aan Klassewerk in Waddinxveen op het program ma waar door de heer Nico Hoogervorst een rondleiding werd verzorgd. Na de lunch kreeg FOCUS uitleg over de organisatie van De Bruggen in Waddinxveen en was er een rondleiding door de diverse ge bouwen en een bezoek aan een woning. Omdat men in Pelhrimov een plaats wil creëren waar men el kaar kan ontmoeten en waar mensen met een verstandelijke handicap te werk kunnen wor den gesteld, werd ook hotel- restaurant ‘Abrona’ in Oude- water bezocht vorige week. Abrona is een organisatie die is gespecialiseerd in een brede dienstverlening aan mensen met een verstandeljke beper king. De delegatie vertrok op I4 mei weer richting Tsjechië met de nodige informatie en ideeën op zak. Op een later tijdstip zal de Stichting informa tie verstrekken over het reilen en zeilen van FOKUS. Ancher erkent onmiddellijk dat dit niet altijd eenvoudig is. De praktijk is dat veel mensen niet accepteren dat ze op hun ge drag worden aangesproken. Ze wijzen óf meteen naar anderen die veel ergere dingen doen, óf zetten meteen een grote mond op. En dan sta je als goedwillen de burger met lege handen. Maar niets doen draagt zeker bij aan een neerwaartse spiraal. ”En bedenk wel dat de politie ook vaak niet de macht heeft om dit soort dingen meteen op te lossen. Ook de politie is aan handen en voeten gebonden. En betrokkenheid bij je eigen buurt betekent ook dat je niet te beroerd moet zijn om eens de rommel van anderen op te ruimen.” Communiceren is voor Ancher het middel. "Uitleggen waarom die hond aan de lijn moet. Die hond doet niemand kwaad, zeg gen ze. Maar kinderen zijn er bang voor en loslopende hon den poepen overal. Daarom moeten ze aan de lijn.” Hoe dat communiceren moet gaan is heel persoonlijk. De cursus gaf geen training in de benadering van bepaalde types mensen. Dat had, wat Ancher betreft, een nuttige aanvulling kunnen zijn. Maar communice ren - of in ieder geval proberen dat te doen - is de manier. Ancher: ”Het was ook de eer ste keer dat hier zo’n cursus werd gegeven. Het was ook voor de politie een leerproces. Na afloop is er een evaluatie geweest in het Praathuis. Ik vond het hartstikke leuk en ik heb er veel van opgestoken. Maar bepaalde dingen heb ik wel gemist en dat ligt met name op het vlak van communicatie. Of er een nieuwe cursus komt weet ik niet, maar het zou wel goed zijn. Er zouden meer mensen gemobiliseerd moeten worden. Hun fysieke aanwezig heid en bemoeienis met de buurt is heel nuttig. Op het ge bied van voorlichting over maatregelen en sancties op het gebied van verkeer en veilig heid is er ook veel te verbete ren. De bedoeling van deze cursus is niet om ’agent te worden’ maar het op de hoog te brengen van het doen en la ten van de politie en de bur gers begrip en motivatie bij te brengen om te komen tot een nuttige samenwerking tussen de burgers en politie. Met na me de politie in je eigen buurt.” zondag 9.30 uur Woord com- Thema-avonden mumedienst,WCD werkgroep dinsdag 25 mei 19.00 uur Eu charistieviering, pastor A. vd Helm Ontmoetingskerk, voorde vrijdag 21 mei I0.00 uur Oude renviering, pastor A.vd Helm zaterdag 19.00 uur Woord communiedienst, WCD Werk groep zondag II.I5 uur Eucharistie viering, pastor Wvd Meer GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage donderdag 20 mei Hemelvaart 9.30 uur ds. E. Brink zondag 9.30 uur ds. E. Brink 16.30 uur ds. M.A. van Leeu- vrijwilligerswerk’ wen, Rotterdam JEHOVA’S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Troostraat I0.00 uur Openbare toespraak 11.00 uur Wachttorenbespre- king RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN VIERSTROOM JEUGDGE ZONDHEIDSZORG. 0-4 JAAR Inloopspreekuur Consultatie bureau, maandag I 1.00 tot I2.30 uur. Stationstraat I2, Waddinxveen www.vierstroom.nl voor meer informatie. WADDINXVEEN - De leerlingen van groep zes en zeven van basis school de Regenboog hadden het donderdag middag hartstikke druk. Om geld in te zamelen voor het opknappen van het schoolplein, Jaielden ze een plantjes- markt. De Regenboog heeft de afgelopen twee jaar al diverse acties geor ganiseerd voor het in zamelen van geld voor de opknapbeurt. Het schoolplein kan er namelijk wel één ge bruiken. Ondermeer moet het schoolplein worden opgehoogd en willen de kleuters graag een zandbak. (in samenwerking met de Vrij zinnige Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade zondag I0.00 uur prof. Dr. E.H. Cossee, Rotterdam OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg: I0.00 uur leesdienst I8.30 uur leesdienst CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN vertegenwoordigers van bewo nerscommissies en huurders- verenigingen, van alles lagen van de bevolking was er wel ie mand aanwezig. De cursus, voor het gebied Waddinxveen - Boskoop opge zet door Peter Rubeling, komt oorspronkelijk uit Amerika, GOUDA/REGIO - In het Groe ne Hart Ziekenhuis is een jaar ervaring opgedaan met een po likliniek speciaal voor zwangere vrouwen met diabetes. Een vrouw met diabetes heeft tij dens haar zwangerschap extra zorg nodig. Dit geldt voor haar zelf en voor haar baby. Sinds april 2003 zorgen internist Roel Hoogma en gynaecoloog Remco Nijman dat de vrouw en haar baby deze zorg in onze regio op een eenvoudige ma nier krijgt. Zij houden samen een in Nederland unieke multi disciplinaire polikliniek voor zwangere vrouwen met diabe tes.De zwangere wordt door beiden tegelijk in één spreekka mer gezien in deze 'one-stop- Leerlingen van De Regenboog hadden het donderdag druk met het verkopen van de plant jes. (Foto; Liesbeth van der Vis) VIERSTROOM THUISZORG. Bezoek en postadres: Station straat I2, 2741 HS Waddinx veen.Telefoonnummer 0182 62 30 40. Na I0.00 uur wordt u automatisch doorverbonden met de Vierstroom Zorglijn centralist die uw boodschap aanneemt. NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk, Kerkweg-Oost donderdag 20 mei hemelvaart 09.00 uur ds. H. Schipaanboord zondag 9.30 uur ds. M.A. vd Berg, Zoetermeer 17.00 uur ds. D.Verkuil, Ochten De Hoeksteen, Esdoornlaan zondag 9.30 uur dr. C. Graaf land, Gouda I8.30 uur ds.J. Westland, Berg- -j- ambacht Bethelkerk, Bilderdijklaan zondag 9.30 uur ds. RA. Vlok, Werkhoven 17.00 uur ds. L.D. Burger, Wad dinxveen De Morgenster, Sterrenlaan donderdag 20 mei hemelvaart 9.00 uur ds.J. de Jong zondag 9.30 uur ds. A.A.A. Prosman, Zoetermeer 17.00 uur ds. B. Oosterom, Ou- dewater Ned. Herv. Gemeente, gebouw Staringlaan donderdag 20 mei hemelvaart II.00 uur ds. IJ.R. Bijl, Moor drecht, zondag 9.30 uur ds. IJ.R. Bijl, Moordrecht 18.30 uur ds. K. Klopstra, Nieuwland PROTESTANTSE KERK NE DERLAND Protestantse gemeente i.w. Immanuëlkerkgemeente, Prin ses Beatrixlaan donderdag 20 mei hemelvaart 9.30 uur ds. M. Bos, gezamenlij ke dienst WADDINXVEEN - EHBO Waddinxveen houdt van 30 mei t/m 5 juni een collecte. EH BO Waddinxveen is vaak te zien bij allerlei evenementen en is herkenbaar aan de eigen bus. De bus is inmiddels zo oud ge worden dat hij vervangen dient te worden, een hoge kosten post. Inmiddels zijn er al enkele donaties gedaan, maar er blijft nog een groot gat over. Met de collecte hoopt de EHBO-groep weer wat verder te komen. In september starten de basisop leiding Eerste Hulpverlener en zondag 9.30 uur mw. ds. M.T. Reichman, Maarssen ’De Rank’, Coenecoopcollege donderdag 20 mei hemelvaart 9.30 uur ds. M.A. Bos, SoW dienst Immanuelkerk zondag I0.00 uur dhr. G. Bos, Ede 18.30 uur ds. M.A. Bos Ontmoetingskerk, Groens- voorde donderdag 20 mei hemelvaart 9.30 uur ds. M. Bos, gezamenlij ke dienst in Immanuelkerk zondag 9.30 uur ds.J.P. Koning, Reeuwijk I 3.30 uur trektochtdienst REMONSTRANTSE GEMEENTE nog plaats voor praktische uit stapjes: de cursisten hebben ook een bezoekje gebracht aan de meldkamer van de politie om eens te zien hoe het er daar aan toe gaat. Geprobeerd is bij de samen stelling van de groep cursisten een zo gevarieerd mogelijk ge zelschap te creëren. Lionsclub- leden, gemeenteraadsleden,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 9