a □H 15.- s ZUIDKADE 6 WADDINXVEEN a nnna SPORT- CHOENEN FLEECE SWEATERS 3 STUKS 2 IC STUKS -J—J J I MA WA ORGANISEERT NOG EENMAAL VANUIT HET VOOR-1 MALIGE PAND VAN HET KEUKENCENTRUAAN t SPORT de ZUIDKADE 6 TE WADDINXVEEN 19 BH Hl EZ 34^5 8 i KRUISWOORDPUZZEL Schieland ZA 9.00-17:60 FABRIEKSPARTIJEN WORDEN AANGEBODEN VOOR ABSOLUTE BODEMPRIJZEN VOOR DE KINDEREN ONZE COMPLETE MAGAZIJNVOORRAAD, WINKELRESTANTEN EN F r A nniri/rn a hti mu imnnr\Fti a Aii^rnAnFii haar a irfp- 'jmSTODEIÏ MA 13.30-18,00 8 a ^0'18'00 WO 9.00-18.00 00 9.00-21,00 I D _l pumn J 7, ft mimir M Oplossing vorige week “iHEinr ibqdi IHOQI OtoOTÊ basics Rijnland Was Melding wijzigmgeg £7/ Si 11 12 19 meisjes TRAININGSPAKKEN 49^5 39/9S I ip 2435 2935 3935 s I BEKENDMAKING i i 321 Vogelpark J)enn J)enn j3 2 s o s 4)cnn 49^5 59/95 69/95 32^5 49/95 49/95 69/95 14/95 19/95 het ontwerp-Peilbesluit Polder Reeuwijk en Sluipwijk, bemalingsgebied 31A gelegen in de gemeenten Bodegraven, Boskoop, Gouda en Reeuwijk RESTANT PARTIJ AFRITS- BROEKEN RESTANT PARTIJ ZOMER JACKS RESTANT PARTIJ TRAININGS PAKKEN RESTANT PARTIJ SHIRTS EN SHORTS 29/95 39/95 49/95 RESTANT PARTIJ CAPRI'S (3/4 BROEKEN) RESTANT PARTIJ SHIRTS EN I SHORTS basics RESTANT PARTIJ RESTANT PARTIJ SHIRTS EM SHORTS RESTANT PARTIJ RESTANT PARTIJ OUTDOOR- KLEDING HEMDEN-GILETS-SHORTS 29/95 39/95 49/95 RESTANT PARTIJ JOGGING BROEKEN 1935 PER STUK«10." ly Avifauna 69/95 89/95 14955.. Bekendmaking S WILCK WIERICKE Restant kinder T-SHIRTS EN SHORTS kinder CAPRI'S kinder TRAININGSPAKKEN 69^5 29^5 Restant partij SLIPPERS - SANDALEN 14^5 Restant REGENPAKKEN Restant BODYWARMERS Restant LUCHTBEDDEN kinder BODYWARMERS 29^5 vanaf maat 92 Restant partij kinder ZOMERJACKS Restant dames SHIRTS - SHORTS T9^5 24^5 24^5 Dames SHIRTS, SHORTS, ROKJES Restant dames AFRITSBROEKEN al d Restant dames FLEECESWEATERS 39^5 VOETBALLEN 14^5 19^5 29/95 PER STUK 9 10 6 8 7 2 3 1 4 5 15 14 I 18 17 16 25 26 34 31 32 33 30 40 41 39 37 43 50 47 51 54 53 □□IXJIXJ/XY i N 15 E M o MASSA SPORT Kamers gevraagd 304 802 301 Waddinxveen, 30 juni 2004 Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland 4 I HMM I □□IXIIXIAY 0CMS57Ü OOMMAY Tei.nr.: oio - 453 72 oo www.schieland.nl F S L A G A. L L O I R E N E _K O L L D E K T I O E N S 2 N W I T J E o T F A L A G T L L E O G V E T Dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Wilck en Wiericke maken conform de Inspraak verordening bekend dat: 09.30 10.45 10.00 10.50 11.15 Gouda Waddinxveen Boskoop Emmakade Sluis Volwas. 15,00 Volwas. 13,00 Volwas. 15,00 Volwas. 14,00 Volwas. 13,00 van 5 juli tot en met 13 augustus 2004 ter inzage ligt. Maak een lange neus naar uw concurrenten l SNEL/ □□b □QQ iisacii nmmmriEiEimn 1 Hoogheemraadschap van Hoogheemraadschap van Dagje Avifauna inclusief entree Vogelpark We halen u op met onze boot! www.sneladvertising.nl <10i Belangstellenden kunnen tijdens kantooruren het ontwerp inzien op de secretarieën van genoemde gemeenten en op het kantoor van het Waterschap Wilck en Wiericke, Herman Heijermanslaan 4, te Waddinxveen. Eventueel kan buiten kantooruren, na telefonische afspraak (0182-623288), het ontwerp op het waterschapskantoor worden ingezien. Boven dien is het ontwerp-peilbesluit te downloaden via: www.wilckenwiericke.nl. 710 Gedurende de termijn van inzage kan een ieder bij de Verenigde Vergadering van het Water schap Wilck en Wiericke, Postbus 30, 2740 AA Waddinxveen schriftelijk gemotiveerde ziens wijze indienen tegen het bovenstaande ont werp-peilbesluit. Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 23 juni 2004 een vergunning op basis van de Keur verleend aan: V. 37187 Hydron te Gouda - voor het leggen en hebben van hoofdwaterlei ding in boezemkade (Nieuwe Gouwe O.Z.) van de polder Bloemendaal waterschap Wilck en Wiericke) voor brandkraan ter plaatse van Nieuwe Gouwe O.Z. 2 te Gouda. U kunt de desbetreffende stukken van 1 juli t/m 12 augustus 2004 inzien bij: - de afdeling Vergunningen en Emissies van het hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1 te Leiden (op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en buiten deze tijden op verzoek, telefoon (071)5168452). Wanneer u belanghebbende bent, kunt u -tijdens de inzagetermijn- een gemotiveerd en schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het college van dijk graaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland (post- www.rijnland.net/ bus 156,2300 AD Leiden). Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de bekendmakingen beschikking van kracht. Wel kunt u -naast het indienen van een bezwaarschrift- de President van de Arrondissementsrechtbank (postbus 20302, 2500 EH Den Haag) vragen een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor bent u griffierecht verschuldigd. 23 juni 2004 Vaarschema dinsdag en woensdag: Nw. Gouwe Westzijde Loswal Nabij Hefbrug onze zorg O sl Y R De boot vertrekt om 15.30 uur weer uit Alphen aan den Rijn. Hoorn 65 Alphen aan den Rijn T. 0172 - 48 75 75 www.avifauna.nl Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland hebben op 7 juni 2004 een melding van verandering van lozing ontvangen ex. artikel 8.19 van de Wet milieubeheer. De melding is ingediend door M. Mooy, Bredeweg 20 te Waddinxveen. De verandering in de lozing betreft het verplaatsen van een lozingspunt. Wij hebben besloten in te stemmen met de voorgestelde verplaatsing van het lozingspunt omdat de verandering niet leidt tot andere of grotere nade lige gevolgen voor de waterkwaliteit dan ingevolge de reeds verleende vergunning is toegestaan. Dit betekent dat met de melding kan worden vol staan en de reeds verleende vergunning tevens geldt voor deze wijzigingen. De melding, de verklaring en overige van belang zijnde stukken liggen voor een ieder ter inzage op de secretarie van Schieland, Maasboulevard 123 te Rotterdam, elke werkdag van 09.00 - 16.00 uur. Bezwaar en voorlopige voorziening Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 11 augustus 2004 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit besluit bij Schieland, Postbus 4059, 3006 AB Rotterdam. De schrif telijke verklaring treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Indien een verzoek om voorlopige voorziening binnen deze termijn is gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de afdeling Vergunningver lening en Handhaving van Schieland, F.M.G. Molenaar, tel. 010 - 453 73 37. SPORT LLVw„».l.i.i.-—w.,«0,,ïsS Verticaal I. Deel van Amerika - 2. Edelman - 3. Peil - 4. Afslag bij golfspel - 5. I Drugsverslaafde - 7. Titel - 8. Duitse plaats - 9. Niet ophoudend - I0. I Meisjesnaam - II. Sommige - I5. Steekwapen - I7. Uitroep - 20. E Vogeleigenschap - 21.Vader - 24. Speen - 26.Voorzetsel - 29. Paleis bij Apeldoorn - 30. Graansoort - 31 .Vaartuig - 33. Baksel - 34. Dienstwillige - 35. Vleinaam - 36. Lijn - 38. Europees eiland - 40. Werktuigkundig inge nieur - 42. Water bij Rotterdam - 44. Palmmeel - 45. Getal - 48. Gemeentelijk Energiebedrijf - 50. leder. accessoires Tweede hands computers. Betaalbare nieuwe compu ters. De Groene Computer shop, Lange Groenendaal 90, Gouda. Tel. 0182-582930. Open wo. t/m zaterdag. www.groenecomputershop.nl Van 6 juli t/m 13 augustus 2004 Reserveren is aan te bevelen want vol is vol! WATERSCHAP V V II BUZING Zevenhoven Horizontaal IKlein bedrag - 6. Naatje - 12. Vaarwel - 13. Scheersteen - 14. Ernaast - 15. Beurs van Amsterdam - 16. Engels bier - 17.Visseneitjes - 18. Een zeke re - 19. Handeltje - 21 .Vast - 22. Hard geluid - 23. Europese voetbalunie - g 25. Karaat - 27. Japans spel - 28. Oude maat - 32. Met rouwbeklag - 34. I Massa - 37. Omroep - 39. Soort uitkering - 4I. Oude munt - 43. Zeer - I 44. Sportartikel - 46. Zet - 47. Soort muziek - 49. Laagte - 5 IStraatje - i 52. Keurgroep - 53. Zeevis - 54. Insnijding. Vaarschema donderdag en vrijdag: Woerden Bodegraven Kamers aangeb. 303 Te huur per 1/7 C. Alph. KA MER 29 m2 keuk.blok, koelk., gascomf., vloerbe- dekk, gez. douche/toilet, div. voorzieningen. All-in 395 p.m. Idem kamer 21 m2 sl.vliering 5 m2, eigen keuken koelk. gascomf., douche, toilet, vloerbedekk. div. andere voorzieningen. All-in 440. Inl. 0172-445846 Te huur C. Gouda per 1/7 KAMERS: 17 m2 en 15 m2 beide extra slaapvliering en 22 m2 Alle eigen keukenblok, koelk., gascomf. Gez. dou che, toilet div. andere voor zieningen. Huur all-in p.m. resp. 301€ 280,50€ en 310.75€ Inl. 0172-445846 I n a at' ->n at“ -»n af CU T> C c 'F <u cy cn OJ Dijkgraaf en heemraden van het waterschap, de dijkgraaf, ing. C.M. Kroes de secretaris-directeur, W. Nomen. Gouda Centrum unieke roy- T.h. hobby opsl. bedr. ruimte, Per direkt kamer of net kost- a'e woning garage sepe- geïsol. 2x54 of 1x 108 m2, huis gevr. (geen roker eind rate kantoor/winkelruimte aan HV/oude. Tel. 06-51229311. 50) door man. T. 0648210705 de Gouwe te koop. Volledig gerenoveerd. Zien is kopen. 1 Woonruimte te 301 WWW.BLEKERSSINGEL.NL Computers en koop aangeboden GOUDA CENTRUM unieke Bedrijfshuis- royale woning garage se- perate kantoor/winkelruimte aan de Gouwe te koop. Vol- kopën.” www.blekerssingel.nl vesting te huur aangeboden ledig gerenoveerd. Zien is OPSLAG en hobbyruimte te kopen, www.blekerssmgel.nl huur aangeboden 0172- Vraagprijs 495.000,- 685403 gerenoveerd. Zien is kopen. vraaaorijs 495.000

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 11