Burgers Werk in uitvoering inspraak in bezuiniging Deze Week Éii ItIaiw .KI win IDUBBILHINZ - - Fusievoorstel streekarchieven ïo°/o korting i c lil b jy.M I I VERBOUWINCS UlWfiRKOOP KORTINGEN feestelijke openingsweek! Oranje in de Raad Misbruik pinpas r r AUDI nzie Kom langs tijdens onze 69 Expositie Fotokring Visie T ête-a-T ête Hardhouten 'tafelbankje'. 167 cm breed. Hij is ei 7 juli 10 juli I 8 juli europaTuin all* groen \T 6 juli 9 juli Eerste gemeenteraad van Roijers Ons Verleden is geopend J TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN WOENSDAG 7 JULI 2004 ff i r nn het hele assortiment* huh HENEGOUWERWEG 37 WADDINXVEEN PROFITEER HIERVAN!!! Laurens Marc Niels Niels Paul Robbert Sietse Tim Wouter De GROOTSTE babyzaak van Europa! ZOMERACTIE 10 CD-RECORDABLE CD-WALLET 5?? I Geopend van 9:00 tot 21:00 uur 95% GESLAAGD! HARTELIJK GEFELICITEERD MET JULLIE DIPLOMA! Carolina Daisy Janet Leonie Lisette Marloes Frank Gerard Govert Een prettige vakantie toegewenst! -'SÈK. afdrukken van UW DIGITALE FOTO' GEBRACHT, MORGEN KLAAR* I STUDIOKWALITEIT 10x15 l Kkker HE /a babWk www.babypark.nl I 1 JH www.europatuin.nl 4 1 j -J N Politieke pijnpunten Ook werden er nog vraagtekens Jeugd De gemeente is gestart met een maandelijks signalerings- overleg over jeugd en veilig heid. Zie verder op pagina 13. Intemetaangifte Sinds halverwege juni is het mogelijk om via internet aan gifte te doen van diefstal. Zie verder op pagina 3. Computertekenen Waddinxvener Henk Visser kreeg wereldbekendheid met zijn website over 3D-anima- ties. Zie verder op pagina 7. post office point Koninginneweg 13, Boskoop EB K» M („Dat is het enige oranje dat ik kon vinden"). Waarnemend bur- GOUDA. ACHTERWILLENSEWEG 310182-581337. DONDERDAG KOOPAVOND WOERDEN. RIETVELD 36A, 0348-415667, VRIJDAG KOOPAVOND kels op krop, jong, Sperwerhoek (Waddinxveen) Gevonden Reu, Schnauzer, zwart, kale plek op achterrug, heeft oormerk, Zuidelijke Rondweg (Waddinx veen) Rode kat, Noordeinde (Wad dinxveen) Gratis af te halen bij de deelnemende NVM makelaars. Huiswerkcursus TON KEGGE Nieuwstraat 61 2771 XH Boskoop Tel. (0172) 21 39 87 Woensdag Zaterdag Geopend tot 17:00 uur Donderdag E WADDINXVEEN - Het geduld van de Waddinxveners (en be zoekers van Waddinxveen) is de afgelopen weken, en wordt de komende weken nog even op de proef gesteld. Binnendoor van of naar Boskoop is niet meer zo eenvoudig. De Zuidkade in Bo skoop (die overgaat in de Noordkade van Waddinxveen) is de komende twee weken nog hermetisch afgesloten. Via het Noordeinde naar Wad dinxveen is ook geen optie. Wegwerkzaamheden op het tra ject Noordeinde/Dorpstraat/ Beethovenlaan maken ook daar de toegang onmogelijk. Via de twee hefbruggen is (nu nog) mogelijk, maar de plezierboot- jes zorgen ervoor dat de reistijd met minimaal vijf tot tien minu ten wordt verlengd... als je pech hebt. In Waddinxveen zelf ligt de boel ook aardig open. De aanleg van een fietspad aan de Staringlaan zorgt al enige tijd voor het nodige oponthoud. Aan het begin van deze week was de doorgaande straat zelfs helemaal afgesloten voor auto mobilisten. Ook de werkzaamheden aan de Noordkade, ter hoogte van de brandweerkazerne, stelt het ge duld van de automobilist in Waddinxveen op de proef als hij telkens voor het stoplicht moet wachten. Buiten het centrum is er nog de rotonde op de Ka naaldijk bij de Wilhelminaka- de/Zuidkade waar de bestra ting vervangen zal worden door asfalt. Het lijkt wel of de gemeente Waddinxveen de werkzaam heden allemaal tegelijkertijd uit laat voeren. Is er wel enige Voor gratis registratie en infor matie over vermiste en gevon den dieren kunt u bellen naar tel. 0186-601199. Binnen 24 uur uw melding op internet. Kijk voor recente gegevens op www.die- rencentrale.nl. afstemming? „Het heeft te ma ken met de tijd van het jaar," vertelt de woordvoerder van de gemeente Waddinxveen. „Qua temperatuur is deze periode het meest geschikt omdat de kans erg klein is dat alles weer dicht gegooid moet worden door de kou. Maar de werkzaamheden worden zoveel mogelijk op el kaar afgestemd: wat moet nu en wat kan nog even wachten?" De woordvoerder legt uit dat de werkzaamheden bij de Beetho venlaan onmogelijk konden Babykamertjes - Kinderwagens Boxen - Kinderstoelen - Buggy’s Verzorgingsproducten Aankleding Badartikelen - Tienerkamers Speelgoed en nog veel meer! wachten. „De weg wordt al ja- ren professorisch opgelapt, maar is nu dusdanig verzakt dat onderhoud nodig is. Vooral omdat deze weg nog meer door zwaar vrachtverkeer zal wor den gebruikt als de hefbrug in Boskoop open gaat en de Zijde wordt afgesloten. Met dit on derhoud kon niet gewacht wor den. Wanneer de hefbrug open is, kan er echt niks meer aange pakt worden," aldus de woord voerder. Sport Tenniszege Alexander van Rosendael niet in gevaar. Zie verder op pagina 21. Dinsdag volledig in stijl, de avond voor...met een oranje knippe- fractie kwam (bijna) volledig in rend fluitje! REGIO - De Algemene Besturen van de Streekarchieven Krimpe- nerwaard en Hollands Midden hebben ingestemd met het voor stel tot fusie tussen beide streek archieven per 1 januari 2005. In hun vergaderingen van juni stemden de Algemene Besturen van de Streekarchieven Krimpe- nerwaard en Hollands Midden in met een voorstel tot fusie tus sen beide streekarchieven. Het voorstel is een uitvloeisel van de intentieverklaring tot fusie die Vrijdag WADDINXVEEN - Alhoewel het oranje en rood-wit-blauw en dronk de koffie uit oranje mok ken. Raadslid Neutel (CDA) had z'n pet en stropdas qua kleur af- zoals het er in de jaren 20 van de vorige eeuw in Zevenhuizen aan toe ging. Er is ook weer heid om de genealogen aan te schieten om te vragen over uw fa miliegeschiedenis. In het molenmuseum kunnen be zoekers wederom weer een kijkje nemen bij de Jan C. Lunenburg stichting, naar de fototentoonstel ling over de molens van Over- schie. Zodra bezoekers de trap gezet of dit nu wel de juiste uit omgaat in het molenmuseum kunnen ze zich bij de balie in la ten schrijven als donateur van de vereniging Molenvrienden in het Rottemerengebied, alwaar het net uitgebrachte molenmagazine 2004 voor ze klaar ligt.Het Histo risch Centrum is te vinden door de bordjes te volgen binnen de ge meente met daarop vermeld 'Oudheidkamer', of gewoon de weg naar het zwembad volgen en stoppen op Tweemanspolder 15. Aanleiding voor de nota 'Kie zen en Kabelen' vormt het structurele begrotingstekort dat is voorzien voor de begroting van 2005. Op 18 februari heeft de raad het college opdracht gegeven om nader onderzoek te doen en met voorstellen tot heroverwe- ging/ombuigingen te komen tot een bruto bedrag van 3,5 miljoen euro; de raad heeft in die vergadering ook een beslis richting aangegeven. De fracties van PCW en D66 stelde nog eens extra vragen waarom bijvoorbeeld het leer lingenvervoer ook is meegeno men in de bezuinigingen. Dit onderdeel viel op de 'kruisjes- lijst' buiten' de bezuinigingen, maar is door het College toch WADDINXVEEN - Waarnemend burgemeester Roijers zat vorige beide Algemene Besturen in no- week woensdag voor het eerst de vember 2003 hebben onderte- gemeenteraadsvergadering voor, kend. Nu de beide Algemene Be- De voorzittershamer kreeg hij uit het fusievoorstel handen van de nestor van de ge meenteraad, mevrouw Wientjes. Wethouder Dijksterhuis, die en kele maanden de ketting had als loco-burgemeester, hing bij Roij ers de burgemeestersketting om. Roijers gaf het college en de raad complimenten voor de zoveel mogelijk betrokkenheid. „U wilt het beste voor Waddinxveen en haar burgers. Dat is ook het mooie aan deze gemeente." Roijers gaf wel aan dat hij vond dat de gemeente erg veel verga derde. „Daar moeten we wat aan gaan doen," aldus de waarne mend burgemeester. „U kunt op mij rekenen. Ik hoop ook dat ik op u kan rekenen," aldus Roijers waarna hij de voorzittershamer ter bande nam en de vergadering opende. Inspraak Vanaf 8 juli tot en met 18 augus tus kunnen organisaties en in woners schriftelijk reageren op de voorgestelde bezuinigingen. De gemeenteraad belegt op 24 augustus een hoorzitting; die avond kunnen de inwoners mondeling inspreken. Van de inspraak en de hoorzitting wordt een verslag gemaakt. Aan de hand van dit verslag her overweegt het college de eerde re bezuinigingsvoorstellen. De definitieve voorstellen worden vervolgens opgenomen in de concept-begroting 2005, die op 27 oktober in de gemeenteraad wordt vastgesteld. sturen het fusievoorstel ondersteunen zal het voorstel ter goedkeuring aan de gemeente besturen van alle deelnemende gemeenten in de Krimpener- waard en Hollands Midden aan geboden worden. Fusie tussen de beide streekarchieven is een gevolg van de wens om de al be staande samenwerking verder te verdiepen en te versterken.* Vermist Poes, Cypers, rood door vacht, witte bef, sokken en buik, miauwt hard, is schuw, oude kat, ketting om, Johan Frisoplant- soen (Moerkapelle) Kater, Cypers, zonder wit, lang harig, dikke staart, halsband rood bel, Heemraadweg (Wad dinxveen) Valkparkiet, grijs, nog nestste- NOOIT OPSTARTXOSTENBV DE WADDINXVEEN - De fotokring Visie houdt vanaf woensdag 5 ju li weer een expositie in de Wad- dinxveense bibliotheek. Het on derwerp voor deze expositie is 'Evenementen' en de meeste fo to's zijn van evenementen die in Waddinxveen hebben plaatsge vonden. Een greep uit de onder werpen: Coenecooploop, Gou- weloop, braderieën, ballonnènfestival, Wadd' Lekker, smurfenvoetbal etc. Dit zal waarschijnlijk de laatste expositie zijn v’aarvan de meeste foto's nog op de traditionele wij ze tot stand gekomen zijn. Slechts een enkele foto is van een digitaal bestand afkomstig, maar ook in de fotokring rukt het digitale beeld op en bij een volgende ex positie zal een veel groter deel van de foto's digitaal gemaakt zijn. De fotokring bestaat uit zes leden en de bijeenkomsten zijn bij de leden thuis. Toch kan de foto kring over een professionele fo tostudio beschikken zodat er ac tief aan diverse takken van fotografie gewerkt kan worden. Geïnteresseerden in digitale foto grafie kunnen contact opnemen met Ekko ten Cate, voorzitter van de fotokring, tel. 0182-616712. REGIO - Bij een pinautomaat in Boskoop is dinsdag van een reke ning van een vrouw geld gepind, vermoedelijk door misbruik van haar pinpas. Toen de vrouw pin de stonden nog drie personen bij haar. De vrouw werd door de eer ste man afgeleid, waarna vermoe delijk haar pas werd omgewis seld en kort hierop door de daders werd gebruikt om geld te pinnen. De politie heeft de zaak in onderzoek en adviseert tijdens het pinnen goed op te letten. Kv/nnTir--. Het meest complete woning aanbod van Gouda e.o. ZEVENHUIZEN - Het Historisch Centrum 'Ons Verleden' is dins dag 13 juli samen met het molen museum 't Molenverleden geo pend voor het publiek. Deze avond zal in het teken staan van o.a. de Boerderijen tentoonstel ling, met daaraan gekoppeld in de filmzaal boven, een diavoor stelling over de Dorpsstraat in de jaren 1920. De diavoorstelling is meegenomen. Wethouder Gerts ingesproken door de heren Piet legde uit dat er ook schoolpro- Bontenbal en Dirk Braat. Beide jecten bestaan waarin deze leer- heren zullen de plaatjes toelichten lingen (vaak uit het speciaal on derwijs) gebruik maken van het openbaar vervoer, mogelijk on gelegen- der begeleiding. D66 wilde ook weten waarom de bibliotheek moet bezuinigen, maar wethou der Gerts verzekerde dat dit niet ten koste zal gaan van de service. ÜDBoijKauü jj Dj1 *J J Babypark Gouda - Industriestaat 15 - 2802 AC Gouda - Tel. (0182) 68 38 68 De wegwerkzaamheden in en om Waddinxveen stelt het geduld van de weggebruiker aardig op de proef. (Foto: Liesbeth van der Vis) WADDINXVEEN - De gemeenteraad (met uitzondering van de VVD) is tijdens de raadsvergadering voor alsnog akkoord ge gaan met het bezuinigingsvoorstel van het College (Kiezen en Kabelen). Het voorstel is tijdens de vergadering voor kennisge ving aangenomen. Aan de Raad werd wel de gelegenheid gege ven om inhoudelijk te reageren en een bestuurlijke richting aan te geven. Na de inspraak van de burgers zal er in de raadsverga dering van oktober definitief een beslissing worden genomen. De VVD-fractie wil ook dan pas inhoudelijk reageren op het voorstel. werking is geweest van het be zuinigingsvoorstel aan het col lege. De Raad gaf namelijk opdracht voor een bezuiniging van 1,8 miljoen, en deze is nu al met on geveer een miljoen verhoogd. „Er zal pijn geleden worden door organisaties en burgers," aldus wethouder Lont. „Dat zijn ook politieke pijnpunten. Zaken die we vorig jaar en nu nog vi taal noemen, zullen een tandje minder moeten." Na een aantal uren heeft de gemeenteraad, met uitzondering van de VVD, ingestemd met het bezuini gingsvoorstel. BIJ INLEVERING VAN UW VOLLE KLEINBEELD FOTOROL IN ÉÉN VAN ONZE FILIALEN ONTVANGT U! GRATIS Alhoewel woensdagavond op de meeste werkplekken het werk werd neergelegd voor de wedstrijd Nederland - Portugal, besloot de gestemd op het Nederlands elf- gemeente Waddinxveen de laat- tal. Ook het College had goed ste gemeenteraadsvergadering haar best gedaan. Wethouder voor de zomervakantie toch Lont verscheen in een oranje door te laten gaan. Verplaatsen shirt over zijn blouse en wethou- naar de donderdag was geen op- der Dijksterhuis had zijn don- tie, omdat enkele raadsleden ker-oranje stropdas omgedaan naar de diploma-uitreiking van hun zoon of dochter moesten. Maar de spannende halve finale gemeester Roijers had zijn voor in Portugal liet de raadsleden, de zittershamer opzij gelegd en zat, voorzitter en het college toch niet helemaal koud. De WeWa- j o cc O

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 1