Met waterpolo een geweldige tijd beleefd Première van streekfilm Struinen en vorsen Elke ochtend... Ondersteuningsgroep voor naastbetrokkenen/mantelzorgers van depressief persoon Kaarten worden geschud bij Zomerschaaktoernooi F- '^'2 Uitslag de Sperwer Ook de Vierdaagse gelopen WSE start met trainen Van der Griend 'sweet heart' in Nashville Express Directe straf rode kaart Rijn en Gouwe boordevol cultuur, natuur, tradi ties, fietsplezier en entertainment. In de Agnietenkapel vindt op woensdag 4 augustus om 15.00 uur voor genodigden de première Bij GZC heb ik nooit een andere trainer gehad". De boog kon niet altijd gespan nen staan. Dat gold in die tijd ook voor GZC. Er trad een verslap ping op, zoals Hans den Boer het noemt, en aan het einde van de Indien daartoe aanleiding bestaat kan het proefabonnement geweigerd worden. van het buitenbad in Woerden werd met 3-0 door ons gewon nen. De Europa Cup bestond toen nog niet, maar wel speelden we twee jaar later in een interna tionaal toernooi met zes lands kampioenen in Wenen. We verlo ren in dat toernooi alleen van de Joegoslaven, die toen al elke dag waterpolo speelden. In 1954 wer den we dus voor de eerste keer landskampioen. We eindigden voor ploegen als AZPC (Amersfoort), HZPC (Den Haag), SVH (Hillegersberg), Het Y en Meeuwen (beide Amster dam). Na het kampioenschap werden we in een landauer door Gouda naar het stadhuis gereden waar we door de burgemeester werden gehuldigd. Alle spelers ontvingen een gouden speld met het wapen van Gouda. Ik heb hem nog altijd in bezit. Daarna was er een receptie in De Beurs- klok". ronde 11 en 12 op donderdag 29 juli. Zuchtend onder de hoge tempe raturen werden er toch een aantal mooie partijen afgewerkt. Pou- welse kreeg het zwaar te verdu ren en mocht tegen Rene Ordel- mans aantreden, die de laatste week een uitstekende vorm ten toon spreidt Dit kwam ook in de uitslag naar voren. Rene won. De kraker tussen Wilbert Mourits en Jan Evengroen werd in het voor deel van laatstgenoemde beslist. Het WSV onderonsje tussen Erik Hennink en Eduard Philipse ein digde in een puntendeling. Theo van Herk wist wel raad met het spel van Van Nieukerke en Jeroen Eygelaar handhaaft zich prima in de top 10 door een knappe over winning op Wim Hennink. Wim Mulder kwam niet verder dan een remise tegen Herman Smits- kamp en Henk Jan Evengroen kon het niet bolwerken tegen Ar jan Hennink. Winst was er ook voor Ronald Dannis tegen Hans van Offeren Laurens Ellers tegen Ab Scheel, ijderwellen, Cees van der Tooren en Hans den Boer. Met slechts een wijziging, John de Wilde was in de plaats gekomen van Cees van Willigen, werd GZC drie jaar later weer kampioen. De in Wad- dinxveen woonachtige Hans den Boer: „Tien jaar hebben we met elkaar gespeeld. Het waren alle maal Goudse jongens. Het kwam nauwelijks voor dat een speler de club verliet". Het geheim achter de successen van GZC vormde ongetwijfeld de hechte vriendenband. Man nen van stavast waren het. 's Winters werd twee keer per week getraind in het Spaardersbad, 's augustus is zij te horen in het pro gramma 'Nashville Express'. Het programma wordt gepresenteerd door Leen van der Hoeven. De technische realisatie is in handen van Arjan Hofman. Leen van der Hoeven zal de luisteraar uitleg gen waarom juist Jacqueline als 'sweatheart' in de schijnwerpers staat. Het programma is elke woensdagavond te beluisteren van 22.00 tot 23.00 uur. en wordt iedere zondag herhaald tussen 19.00 - 20.00 uur bij RTW FM. RTW FM is te beluisteren in de ether op 105.8 FM (stereo) en op de kabel in Waddinxveen op 103.4 FM. Kijk ook eens op de website: www.rtw.nl. Leon Willemen tegen Albert Prins en Ruben Evengroen tegen Henk Stam. Nieuwkomer Ad Multem wist de punten van Dirk van Of feren afhandig te maken. Hetzelf de gold voor Teun v/d Linden en Jaap v/d Heiden tegen resp. Ton Bronk en Adriaan v/d Starre. In ronde 12 wederom hevige strijd voor de beste plaatsen: Phi lipse maakte het Pouwelse moei lijk in him onderlinge confronta tie, maar dat nam niet weg dat Pouwelse de partij won. Jan Evengroen en Theo van Herk ble ven goed in de achtervolging door overwinningen op resp. Re ne Ordelmans en Wilbert Mou rits. Erik Hennink speelde zijn 2e remise van de avond, ditmaal te gen Jeroen Eygelaar. Vader Wim moest in hetzelfde lot berusten te gen Ton van Nieukerke. Enige Hennink met winst deze ronde was Arjan, die Wim Mulder on der de duim hield.Remise ook de- recht en Oudewater waar men kennis maakt met historische be woners zoals Erasmus, Arminius en Herman de Man. De bedrijvigheid langs de rivier, zoals de touwindustrie, komt aan bod, evenals de prachtige Lange Linschoten met haar authentieke boerderijen. Naast de film wordt een boekje met ansichtkaarten van de streek- figuren gepresenteerd (verkrijg baar tijdens de Groene Hart Da gen en daarna o.a. bij de Groene Hart VW's). De film duurt zo'n 30 minuten en draait tijdens de Groene Hart Dagen alleen in de Agnietenkapel, de toegang is gra tis. 'Struinen en Vorsen' is een samen werkingsverband bestaande uit ondernemers en organisaties, die zich inzetten om het agrarische cultuurlandschap tussen Gouda, Alphen, Woerden en Oudewater op een duurzame manier te pro moten door het aanbieden van (agro)recreatieve activiteiten. Be- WADDINXVEEN - Jacqueline van der Griend is de hele maand augustus artiest van de maand, ofwel de 'sweetheart' van het countryprogramma Nashville Ex press op RTW-FM. Jacqueline van der Griend is zangeres van de band 'Cash on Delivery'. Zij werd vorig jaar uitgeroepen tot zange res van het jaar tijdens het jaarlijk se Country-gala. Vorig jaar pre senteerde Jacqueline van der Griend op 21 december in het Pa lazzo Theater in Grave haar solo album. Op dit album laat Jac queline haar vertolking horen van 13 schitterende songs, die oor spronkelijk zijn opgenomen door Emmylou Harris. De hele maand strijden ongeslagen bleef. Hij speelde daarin met Leo Nieu wenhuizen, Cors en Kees van Til burg, Henny van den Bosch, Cees van der Linde, Henk van Erk, Maarten van Bergen en Eef Overdam. Ook trad hij toe tot de Masters, zwemmers die in verschillende leeftijdscategorieën in open wa ter actief zijn. In 1987 zwom Den Boer in Busslo zijn eerste lange- baan-wedstrijd bij de Masters. Daarna zou hij met Nic Geers en Trudy van Berkel (vroeger luiste rend naar de bekende naam De Nijs, red.) nog vele jaren in open water de eer van De Gouwe hoog houden. „Inmiddels was ik ge stopt met roken en had voor het zwemmen weer een goede con ditie opgebouwd. Een keer, in 1988 in Wassenaar, heb ik bij de NK Masters zeven keer goud ge wonnen. In 2000 ben ik er mee gestopt. Mijn laatste wedstrijd was een langebaan-wedstrijd in de Maarsseveense plassen. Ik zwom de twee kilometer school slag, maar was blij dat ik aan het eind was. Ik was helemaal onder koeld". Zwarte Plasje Hans den Boer (73) pakt zijn al bums erbij. Aan de hand van de zwartwit-fotootjes met gekartel de randjes vertelt hij: „Ik ben vlak na de oorlog, in 1946, met water polo begonnen. Een jaar later speelde ik op 16-jarige leeftijd mijn eerste waterpolotoemooi met GZC in het Zwarte Plasje in Hillegersberg. Een vaste plaats in het zestal had ik niet. Ik wisselde vaak van positie met Wim Beijer- wellen en Cees van der Tooren. De midachters uit die tijd werden gek van ons. In 1949 ben ik in het eerste team van GZC geko men. Ik nam de plaats in van Cees Vis, die emigreerde. GZC, toen al met Joop Cabout in de gelederen die meeging met het Nederlands team naar de Olympische Spelen, speelde nog in de eerste klasse. Maar in 1951 promoveerden we naar de eerste klasse. De beslissingswedstrijd tegen Het Y met Harry Vriend in de gelederen in het koude water WADDINXVEEN - Uitgebreid heeft het Weekblad voor Wad dinxveen bericht over de Wad- dinxveense deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse. Toch zijn ook achttien jaar of ouder is. De deelnemers hebben geen verwij zing nodig van de huisarts en worden niet als cliënt ingeschre ven bij de GGZ. De kosten bedra gen 25,- euro. De bijeenkomsten De waterpoloploeg van GZC, die in 1954 kampioen van Nederland werd met de spelers Cees van Tooren, Hans den Boer (tweede van links staande), Wim den Boer (reserve), Wim Beijderwellen, Koos Wever, Cees van Willigen, Jan Weck en Joop Cabout. (Foto archief: Hans den Boer) gaan met iemand die depressief is, behandeling en medicijnen, praktische problemen in de om gang, omgaan met stressvolle si tuaties, ontspanning, plezierige gebeurtenissen, sociale steun. Ook is er gelegenheid om één of meerdere onderwerpen naar keu ze uit te diepen. Door middel van groepsgesprekken en het maken van opdrachten worden de on derwerpen behandeld. Er zal veel gebruik worden gemaakt van concrete situaties en ervaringen die door de deelnemers worden ingebracht. Vragen en meer informatie? Wilt u eerst meer informatie of eens overleggen, dan kunt u contact opnemen met Janine Dolk (pre ventiewerker), tel. 0182-563657. Aanmelden kan bij Renske van Rooijen, afdeling Preventie en Dienstverlening, tel. 0182-563656. Voorafgaand aan de eerste bijeen komst vindt een kennismakings gesprek plaats met de begeleiders van de groep. zomers doken de spelers de Reeuwijkse plassen in. De Boer: „In het zwembad bij Elfhoeven stond een doel opgesteld. Daar werd een zware leren bal met een slingerbeweging op doel gescho ten. Zo verzamelden wij extra kracht om te schieten. Trainer/coach was oud-waterpo- loër Jan Gravesteijn, een glaze nier, die goed was in mentaltrai ning. In de Jeruzalemkapel hadden wij onze besprekingen. Daar bereidde Gravesteijn ons voor op de wedstrijden. Graves teijn was een gezellige vent. Wij staken wel eens de draak met hem, maar deden wel wat hij zei. competitie degradeerde GZC naar de eerste klasse. „Een jaar later promoveerden we weer en weer een jaar later waren we op nieuw kampioen van Neder land", vertelt Den Boer, die jaren lang als technisch ambtenaar bij de gemeente Waddinxveen werkte. Inmiddels diende zich na Joop Cabout, die de Olympische Spe len van 1948 in Londen en 1952 in Helsinki meemaakte, een tweede international bij GZC aan, de schietgrage Cees van der Tooren. Hij werd geselecteerd voor de Olympische ploeg, die in 1956 naar Melbourne zou gaan. Maar na de Russische inval in Hongarije hield Nederland zijn sporters thuis. Den Boer: „Op merkelijk was dat Hongarije en Rusland daarna wel tegen elkaar speelden". Tot 1963 bleef Hans den Boer po loën bij GZC. Daarna verhuisde hij naar Waddinxveen en via zijn dochter Wanda kwam hij op late re leeftijd bij De Gouwe terecht. Den Boer heeft nog heel wat jaar tjes in roemruchte vijfde team ge speeld dat liefst honderd wed- WADDINXVEEN - „GZC was een club van vrienden. Als wa- terpoloërs wisten we elkaar blin delings te vinden. We hebben veel schik gehad. Het was een gouden tijd", zegt oud-waterpo- loër Hans den Boer. Deze zomer is het precies vijftig jaar geleden dat GZC kampioen van Neder land werd. In 1957 herhaalden de Goudse waterpoloërs deze pres tatie. Oudere Gouwenaars, maar ook waterpolo-enthousiasten uit Waddinxveen, bewaren goede herinneringen aan het optreden van GZC. De thuiswedstrijden werden gespeeld in het water van de ir. Kock van Leeuwen- sluis aan de Nieuwe Gouwe, kortweg het sluisje genoemd. Nadat de noodtribunes waren opgebouwd en ook op aange voerde boerenkarren publiek had plaats genomen konden drieduizend toeschouwers de wedstrijden volgen. En die kwa men ook want GZC was de wa- terpolotop van Nederland. Dat was de club ook al in 1923 toen met Wout den Boer in de gelede ren het eerste kampioenschap van Nederland werd binnenge haald. In 1954 en 1957 werd GZC onge slagen Nederlands kampioen. Het sterke HZPC uit Den Haag met de internationals Frits Smol en doelman Max van Gelder ging kopje onder. Max van Gelder is inmiddels tachtig jaar, maar vol gens Hans den Boer nog immer actief als zwemmer tussen de Masters. Het kampioensteam van GZC in 1954 bestond uit Jan Weck, Koos Werver, Cees van Willigen, Joop Cabout, Wim Be gin 2003 kwam Struinen en Vor sen met een uitgebreide fietswan- delkaart met daarop een rijk ge varieerd aanbod aan activiteiten en arrangementen. Daar staan maar liefst 47 (agro)recreatieve ac tiviteiten op, variërend van een pólderschouwtocht, een boeren- lunch met eerlijke streekproduc ten tot een uitwaaifietstocht langs diverse prachtige tuinen. In no vember komen daar nog eens een drietal routes en arrangementen bij. Dit product is speciaal ont wikkeld voor fietsers, wandelaars en kanoërs, die hun eigen koers willen bepalen. Uitgezonderd vliegend is het dan mogelijk om de polders in dit gebied op elke denkbare manier te ontdekken. De film wordt na de Groene Hart Dagen in diverse musea in de om geving gedraaid. Kijk voor adres sen en meer informatie op www.struinenenvorsen.nl. Voor het overige Groene Hart Dagen programma kimt u kijken op www.groenehartdagen.nl. ze ronde voor Henk Stam die, snel afruilend, in de partij tegen Nico Dannis het vuur rap uit de partij haalde. Ronald Dannis pak te zijn 2e overwinning van de avond, ditmaal tegen Herman Smitskamp en ook Laurens Ellers viel deze eer te beurt tegen Henk Jan Evengroen. Leon Willemen komt niet zo vaak, maar als hij komt wint hij meestal wel. Dit keer moest Arjen Zuurmond het onderspit delven. Theo Goor kreeg een 0 van Teun v d Linden evenals Adriaan v/d Starre die in Multem zijn meerdere moest er kennen. Ronde 13 en 14 worden gespeeld op donderdag 5 augustus Wel licht dat een van de kanshebbers zich dan al Zomerschaakkam- pioen mag laten noemen Al zal het niet voor het eerst zijn dan er nog verassende wendingen plaatsvinden. Aanvang 20.00 u in Het Zuidhonk. Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar: Rijn en Gouwe, Afdeling Abonnementen. GOUDA/WADDINXVEEN - Met ingang van het seizoen 2004-2005 wordt een voetballer, die een directe rode kaart heeft gekregen, meteen gestraft. Hij/zij is voor de eerstvolgende bindende wedstrijd van zijn/haar elftal/team niet speel gerechtigd. Op de opgelegde straf door de tuchtcommissie naar aanleiding vande directe rode kaart mag de bindende wedstrijd waarvoor de betrok ken speler niet speelgerechtigd was in mindering worden ge bracht. De speler, die een rode kaart ontvangt, krijgt geen schriftelijk bericht van de KNVB over zijn niet speelgerechtigd heid voor de eerstvolgende wed strijd. De voetbalbond rekent op de gezamenlijke verantwoorde lijkheid van vereniging en spe ler. Hans den Boer heeft verscheidene albums volgeplakt met foto's en knipsels uit zijn succesvolle tijd als waterpoloër bij GZC. Later werd hij Masterzwemmer bij De Gouwe. (Foto: Liesbeth van der Vis) WADDINXVEEN - De kaarten zijn geschud op de zesde speel avond van het Zomerschaaktoer nooi als het gaat om het bepalen van de mogelijke titelkandidaten. Nog altijd gaat Nieuwerkerker Edo Pouwelse aan de leiding, maar wordt hij op de voet ge volgd door een aantal schakers die er niet zomaar in zullen be rusten dat hij de titel grijpt. Jan Evengroen volgt op beperkte ach terstand, maar gaat nu met va kantie. Daarachter maakt Theo van Herk echter een sterke op mars, evenals Rene Ordelmans, Wilbert Mourits en Eduard Phi lipse. Het ligt in de verwachting, met nog drie speelronden, dat een van deze schakers de titel zal gaan op eisen. De speelavond werd ook nog opgeluisterd door een bezoek van een van de grondleggers van het Toernooi, Piet de Niet, die de verleiding niet kon weerstaan om Waddinxveen weer een aan te doen. Met iets meer dan 30 schakers aanwezig werd er gestart met pressief is, weten vaak niet pre cies wat er aan de hand is. Er ko men allerlei vragen en twijfels naar boven: Hoe komt het eigen lijk? Waarom overkomt ons dit? Wat kunnen we er aan doen?? Hoe moet ik reageren? Gaat het ooit over? De depressie en het lij den van uw dierbare kan zó in grijpend voor u zijn, dat u als naastbetrokkene een meer dan normale kans hebt op psychische en lichamelijke klachten. Het is van belang dat er een evenwicht is tussen de eisen die het leven stelt (draaglast) en de mogelijkhe den daaraan te voldoen (draag kracht). Daarom is het belangrijk om goed voor uzelf te zorgen. Deelname aan deze groep kan u daarbij ondersteunen. U krijgt meer informatie over depressie en men leert u meer greep te krijgen op de praktische en emotionele gevolgen van de ziekte van uw dierbare. In de groep komen de volgende onderwerpen aan bod: informatie over depressie, om- WADDINXVEEN - De voetbal vereniging WSE is dinsdag avond begonnen met de trai ning voor de nieuwe competitie waarin de Waddinxveense club opnieuw is ingedeeld in de vier de klasse B. Tot de 33 man tellende selectie van trainer Marcel van Dijk be horen niet meer de verdedigers John Mulder en Martijn Sol. Zij gaan in het derde elftal voetbal len. Nieuw is de van Gouda ge komen Erik Klein, die daarvoor twee seizoenen uitkwam voor Alphense Boys. Verder is een aantal jeugdspe lers aan de selectie toegevoegd. De verdediger Michael Berhane is na zijn langdurige blessure weer met training begonnen en verder hoopt coach Van Dijk dat Thijs van der Voort weer op tijd fit is om de seizoensopening op zondag 5 september tegen het gepromoveerde RVC'33 uit Reeuwijk mee te maken. GOUDA/REGIO - Tijdens de Het programma van WSE tot de Groene Hart Dagen vinden dit competitiestart: zondag ,15 au- jaar plaats van 4 tot en met 7 au gustus: SVDP-WSE, dinsdag 17 gustus aanstaande in Gouda en augustus: Floreant za-WSE (be- haar omgeving. Het vierdaagse ker), zondag 22 augustus: WSE- evenement biedt voor jong en Groeneweg, dinsdag 24 augus- oud een afwisselend programma tus: WSE-WDS, vrijdag 27 tot en met zondag 29 augustus: trai ningskamp in Burgh-Haamste- de. WSE hoopt na overleg de derde bekerwedstrijd tegen en bij Waddinxveen op dinsdag 31 plaats van de streekfilm 'Struinen augustus te spelen. en Vorsen'. Een mooie gelegen heid om dit mooie waterrijke ge bied tussen de Hollandse IJssel, de Oude Rijn en de Lange Lin schoten met haar vele mogelijkhe den te leren kennen en ontdek ken. In de hoofdrollen het kalme WADDINXVEEN - Postduiven- landschap, het grillige water en vereniging de Sperwer nam met de weerbare streekfiguren. De 158 oude duiven deel aan een concours vanuit Bergerac, af stand 856 kilometer. Lossing- stijd 12.30 uur. Weersgesteldheid; er twee deelnemers buiten de boot gevallen en niet genoemd in het artikel. Het Weekblad biedt haar excu ses aan en zet het met de deelne mers Peter Swijnenburg en Klaas worden gehouden op de J.P. van den Hoek, die beiden de 50 Thijsselaan 45 2803 RT te Gouda, kilometer liepen, op een sprintje Veel mensen die te maken krijgen naar de eindstreep. met een dierbare persoon die de- film neemt je mee naar de tijd dat er nog turf gestoken werd, er bo menzoekers bestonden en zwer vers het platteland bevolkten. De kalme film laat de kijker struinen door noordwestenwind. Aankomst de Oud-Hollandse stadjes Haast eerste duif 10.20 uur, snelheid 991 m.p.m. Uitslag: 1-3-5-7-8-9- 10 H. Metselaar; 2 Kees Hof man; 4 E. van Beek; 6 Comb. P. A. Noorlander. Ook nam de Sperwer met 340 duiven deel aan aan jonge dui venconcours vanuit Peronne, afstand 265 kilometer. Lossing- stijd 09.20 uur. REGIO - De afdeling Preventie en Aankomst eerste duif 12.32 uur, Dienstverlening van de GGZ snelheid 1368 m.p.m. Uitslag: 1- Midden- Holland start op vrij- 6-8 Kees Hofman; 2 J. Jansen; 3- dagochtend 10 september voor de 4-9-10 W. Breedijk; 5-7 A. v/d regio Midden-Holland weer met Made. een ondersteuningsgroep voor naastbetrokkenen mantelzorgers van een depressieve persoon. De ze serie van tien wekelijkse bij eenkomsten wordt georganiseerd in samenwerking met Steunpunt Mantelzorg (de Vierstroom) en Labyrint/In Perspectief. De serie is bedoeld voor partners, ouders, broers, zussen, kinderen, maar ook voor naaste vrienden (vanaf achttien jaar), die de zorg hebben voor een depressieve persoon die a WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 4 AUGUSTUS 2004 PAGINA 11 Naam: Adres: Postcode: Plaats: K W5HH Wie nu kiest voor een kennismakingsabonnement, ontvangt Rijn en Gouwe vijf weken vóór zeven uur in de bus. Voor deze vrijblijvende kennismaking betaalt u 12,95. Tel: (voor controle op de bezorging) Door Bert Hertog Antwoordnummer 10008, 2400 VB Alphen aan den Rijn. “Rijn en Gouwe gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Zie voor nadere informatie het colofon van Rijn en Gouwe". 1 H

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 11