Het is eindelijk zomer Eendragts- polder Ruim 2 miljoen voor realisatie Deze Week ft L Win 2500 euro met jouw idee! 599 Afsluiting van de Noordringdijk Faalangst- reductietraining VIDE# AUDI KTVe Korte wandeltocht Ongeval met letsel Medicijnen op straat voor senioren «DmWNT! vandaag gebracht MORGEN KlAAR! SïUDIOmUTEIT Waddinxvener verdronken in Boxtel Afsluiting hefbrug Waddinxveen Twee meisjes zoeken verkoeling bij het Weegje op de warme maandagmiddag. (Foto: Liesbeth van der Vis) 3 aanpak be Op het water In de wekelijkse vakantier ubriek deze week een ver haal over de jachthaven van WV De Gouwe. Lees verder op pagina 9. Sport Waterpoloër Hans den Boer vertelt over zijn jaren bij de waterpoloclub. Lees verder op pagina 11. Olympisch tennis Tennisvereniging de Gouwe Smash organiseert tijdens het Open Toernooi een fees- tweek in het thema: Olym pisch Athene. Lees verder op pagina 9. Waddinxveen op reis Het Weekblad reist deze week mee met de Wereld winkel. Lees verder op pagina 7. Wilhelminakade - Stoofkade - Nieuwe Broekweg en over het afsluiting blijven 't Weegje en het Praathuis blijven. 1997 was deze maand met 20,5 graden nog een stuk warmer. De hittegolf van twee weken in 2003 was de op drie na langste hittegolf in zeker honderd jaar. De warmte was uitzonderlijk: een recordaantal van 7 tropi sche dagen met 30 graden of Door een training faalangstre- ductie kom je er achter welke ne gatieve, niet-helpende gedach- de gemeentebalie. Alle inzen dingen worden behandeld door creatief op zoek naar sponsors. Het plan moet bestaan uit: een uitleg van het evenement, een tijdsplanning en een kosten- overzicht. Het plan moet plaats kunnen vinden in het najaar. BOSKOOP - Een 38-jarige Bosko per is door de politie op zondag aangesproken oude medicijnen niet bij het huisvuil te stoppen. Agenten troffen op het Pastoor Daalmanplantsoen een openge scheurde vuilniszak naast een vuilcontainer aan. Een doosje weggegooide anti-ontstekings- middelen lag in deze kinderrijke buurt voor het oprapen. De poli tie wist de eigenaar te achterha len en liet hem de zak en medi cijnen opruimen. naar de man. Enige tijd later werd het slachtoffer door dui kers van de brandweer in het warmer. De 7e augustus was met 37,8 graden in Arcen op twee na de warmste dag in de Nederlandse historie. Alleen op 27 juni 1947 (Maastricht 38,4 graden) en 23 augustus 1944 (Warnsveld 38,6 graden) was het nog warmer. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Bel (0900) 708 09 00 WADDINXVEEN - De zomer is dan toch eigenlijk gekomen. Na een koude junimaand (waarin een temperatuur van zestien graden niet sporadisch was) en een regen- en stormachtig begin van juli, heeft de zon de strijd toch nog gewonnen en ons 'koude' kikkerland weten op te warmen tot temperaturen bo ven de twintig graden. Pech voor de Nederlanders die begin juli al de caravan achter de auto hingen en zich moesten verma ken met spelletjes en boeken le zen in regenachtig Frankrijk, België, Duitsland en Neder land. Maar een recordnotatie voor de warmste maand van de eeuw gaan we dit jaar niet halen. De website van het KNMI laat zien dat de zomer van 2003 met gemiddeld 19,3 graden tegen 17,2 normaal op vijf na de warmste sinds 1901. In de man uit Waddinxveen werd vermist in een recreatiegebied aan de Molenwijkseweg. Brand en ambulanceper- Beste inzending Vanaf maandag 9 augustus tot en met vrijdag 17 september kunnen ideeën ingezonden worden en in de week van 20 september - 26 september wor den de drie beste inzendingen uitgekozen uitgenodigd voor de presentatie. In de week van 27 september - 3 oktober krijgen deze deelnemers de tijd om hun idee te presenteren en word de winnaar bekend gemaakt. Na dat de winnaars bekend zijn komt er een overleg met de jeugdadviesraad en wordt het officiële plan van kend gemaakt. Voor vragen of meer informa tie: mail naar jeugdadvies- raad@wanadoo.nl. ZOMERACTIE 10 CD-RECORDABLE CD-WALLET OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN J evenement. Heb jij een idee, en wil je de kans krijgen om dit idee te re in verband met de aanleg van het bedrijventerrein moet de Noordringdijk worden verbreed en overlaagd. Van de gelegen heid wordt gebruik gemaakt om de weg veiliger te maken en aan te passen aan nieuwe landelijke normen voor gebiedsontslui- tingswegen. Hiertoe wordt on der meer een dubbele asstreep aangebracht en een onderbroken kantstreep. Half september wor den de werkzaamheden afge rond. Van de voortgang van de werkzaamheden zal melding worden gedaan op de website van de provincie www.zuid-hol- land.nl thema verkeer/werkaan- deweg. drie inzendingen genomineerd en de bedenkers van deze in zendingen worden vervolgens uitgenodigd om het plan te pre senteren. Hieruit wordt de win naar gekozen. Het winnende plan wordt door de bedenkers maar daarbij krij- van de jeugdad- Het is de bedoeling dat jullie, de jongeren van Waddinxveen, met elkaar nadenken over een eenmalige activiteit voor jonge ren in Waddinxveen. Het mag alles zijn dat in je op komt, maar er zijn wel een aantal voorwaarden waar aan je idee moet voldoen. Er moet namelijk ook nagedacht worden over de haalbaarheid van het idee, de kosten mogen niet meer dan 2500 euro bedragen en daar- C "J' TO’ WADDINXVEEN - De Stichting Waddinxveens Welzijnswerk (S.W.W.) houdt op maandag 9 augustus aanstaande een korte wandeltocht voor senioren. Vooraf opgeven is niet nodig; u kunt op de dag zelf vanaf 9.30 uur inschrijven in de foyer van het Anne Frank-activiteitencen- trum (Jan van Bijnenpad). Daar is tevens gelegenheid om 'n kop je koffie of thee te drinken. Om 10.00 uur vertrekt de groep rich ting Hazerswoude-dorp. De tocht van 6 kilometer gaat rich ting Klein Giethoorn. De tocht gaat door, indien het goed wan delweer is. Kosten voor deelna me bedragen 1,- euro inclusief 1 kopje koffie/thee voor vertrek. Voor meer informatie over de wandeltochten kunt u contact opnemen met de S.W.W., tele foon (0182) - 615555 of 631932. De volgende korte wandeltocht is gepland op 13 september a.s. moet haalbaar zijn voor de ge meente Waddinxveen. Het moet echt een evenement zijn en is dus eenmalig. Het moet binnen het budget passen van 2500 euro. Heb je voor jouw dat geld komt. Dit idee meer budget nodig, ga dan ten jou belemmeren. En daar gaan we dan in groepsverband ook wat aan doen. We gaan ze omzetten in helpende, positieve, stimulerende gedachten waar door je meer ontspannen func- terdagavond rond 19.13 tioneert, thuis, bij familie, op je kreeg de politie de melding dat werk, vrije tijd, op school, overal Ben je geïnteresseerd geraakt neem gerust vrijblijvend contact met ons op. De training duurt 10 weer, politie woensdagavonden en wordt ge- soneel startten een zoekactie geven door ervaren trainers in een groep waar je je heel snel vertrouwd zal voelen. Op de website staat meer informatie water aangetroffen, over deze training tegen faal angst. Voor meer informatie: Herman Brouwer, tel. 0180-322303 óf Co- rien van Santen 0180-511699 óf 06-24756549. Mailen kan ook: in- fo@humantouch.nl of kijk op www.humantouch.nl. WADDINXVEEN - Op zaterdag 31 juli heeft er omstreeks 14.00 uur een a. den op de Anna van Burenstraat tussen een fietser en een perso nenauto. Een 43-jarige inwoner uit Waddinxveen reed met zijn auto over de Koningin Wilhelmi- nasingel toen hij rechtsaf wilde slaan naar de Anna van Buren straat. Hij verleende daarbij een voorrang aan een 27-jarige in woonster van Boskoop, die rechtdoor op het fietspad van de Koningin Wilhelminasingel reed. Het slachtoffer is met rag en nekklachten naar het Bleu- land ziekenhuis in Gouda ge bracht. maar ook als bewaargebied voor water dat gebruikt kan worden in periode van droogte. Het ge bied zal zo ingericht moeten worden dat het af en toe onder water gezet kan worden, zonder dat dit onherstelbare schade aanricht. In totaal moet maxi maal 4 miljoen m3 extra water de polder in kunnen stromen in 24 uur tijd. Recreatie Maar bovenal moet de Een- dragtspolder een recreatiegebied worden voor jong en oud uit de directe omgeving. „Een uitda ging," aldus een woordvoerster van de gemeente Zevenhuizen- Moerkapelle. „We moeten het gebied zo gaan inrichten dat het zowel als recreatiegebied en als overstromingsgebied gebruikt kan worden. We kunnen daarom niet zomaar ergens gaan bou wen." Als voorbeeld noemt de woordvoerster mobiele bebou wing, maar ook de mogelijkheid dat de sport- en recreatiegele- genheden op palen worden ge bouwd. REGIO - Human Touch gaat een Faalangstreductie (Faalangstver- minderings-)training gaat geven voor volwassenen. Het is be kend dat er voor examenkandi daten wel eens een faalangsttrai ning wordt gegeven om op het moment suprème bij het examen niet te blokkeren. Het zijn de ge dachten die je blokkeren om tij dens het examen goed te preste ren ('het gaat niet lukken; 'ik kan het niet'). Het zijn dus de ge dachten die je blokkeren en je ge voelens negatief beïnvloeden. Je kan echter behalve op leergebied ook faalangst hebben op sociaal gebied ('ze vinden me niet leuk'; ik kan dat niet') of op motorische of andere gebieden. ZEVENHUIZEN-MOERKAPELLE - Het ministerie van Verkeer en Waterstaat stelt 2.100.500,- euro beschikbaar voor de gemeen te Zevenhuizen-Moerkapelle voor het aanpakken van de water overlast. De gemeente zal het geld gaan inzetten voor het reali seren van de Eendragtspolder: een gebied dat ingericht zal worden als overloopgebied, maar ook met recreatieve voorzie ningen en sportieve mogelijkheden. In het zuidelijke deel van de polder wordt op dit moment de Rotterdamse wijk Nesselan- de gebouwd en de Zevenhuizerplas vergroot. Het noordelijke deel van de polder hoort bij Zevenhuizen-Moerkapelle en is nu nog in agrarisch gebruik. ming van de polder wordt gere aliseerd door vier medewerkers van de Gebiedspartners: Recre atieschap Rottemeren, Gemeente de Gouwe in Wad- Zevenhuizen-Moerkapelle, Pro vincie Zuid-Holland en Hoog- Het heemraadschap van Schieland. Uw digitale foto’s nu 0,15 (ongeacht aantal) ingeleverd op CD of via www.sonneveld.nu WADDINXVEEN/BOXTEL - Een 28-jarige man is zaterdag avond verdronken in recreatie- plas De Langspier in Boxtel. Za- uur Regelmatig moeten de hijskabels van de hefbrag vervangen wor den. Om de veiligheid van pas santen en werknemers te waar borgen wordt de brag tijdens de werkzaamheden in de hoogste stand vastgezet. Van de voort gang van de werkzaamheden zal melding worden gedaan op de website van de provincie www.zuid-holland.nl thema verkeer/ werkaandeweg. De realisatie van de Eendragts polder bevindt zich nu voorna melijk nog in de planfase. In het gebied zitten nog enkele agra riërs die eerst nog uitgekocht moeten worden. In 2005 willen de Gebiedspartners starten met onteigeningen en het uitwerken van het inrichtingsplan. Van 2007 tot 2010 zal de uitvoering en de oplevering van de Een dragtspolder zijn. Voor meer informattie: www.eendragtspolder.nl. recht en Gouda. Tijdens de werkzaamheden is een omlei- WADDINXVEEN - Van maan dag 16 augustus 9.00 uur tot en met maandag 30 augustus 7.00 dingroute met borden aangege- uur is de N 207 Noordringdijk ven. Voor fietsers is een eigen tussen de Coenecoopbrug in omleidingroute gemaakt via de Waddinxveen en de provinciale weg N 456 voor alle verkeer af- lanrijding plaatsgevon- gesloten. De weg verbindt de ge- fietspad langs de A20. Tijdens de meenten Waddinxveen, Moord- WADDINXVEEN - Ben jij tus sen de 12 en 23 jaar en heb jij zin om 2500 euro te verdienen, be denk dan een origineel idee voor een evenement in Wad dinxveen! De Jeugdadviesraad geeft jongeren in Waddinxveen de kans om een idee in te bren gen om een groots evenement in Waddinxveen te organiseren. De jeugdadviesraad geeft jou deze kans omdat wij menen dat Waddinxveen wel een leuk ver zetje voor de jeugd kan gebrui ken. WADDINXVEEN - De provincie Zuid-Holland gaat de kabels van initiatiefnemer. De totstandko- I de hefbrag in Waddinxveen ver vangen. Van dinsdag 10 augus tus 06:00 uur tot en met vrijdag 13 augustus 18:00 uur is de hef brag over dinxveen daarom voor het weg verkeer afgesloten. scheepvaartverkeer kan in deze periode ongehinderd de brug Al geruime tijd is men in Neder- passeren. land bezig om zogenaamde wa terbuffers te creëren om de ge- Tijdens de werkzaamheden is volgen van de veranderingen in een omleidingroute over de Coe- het klimaat (droge of juist ex- necoopbrag met borden aange- treem natte periodes) op te van geven. Fietsers en voetgangers gen. De Eendragtspolder moet kunnen tussen 06:00 en 24:00 uur dus als overstroomgebied voor gebruik maken van een pontje overtollig water gaan fungeren, dat vaart tussen de Henegou- werweg Van Speijkstraat en de Zuidkade Jan Dorrekenskade- Oost. naast moeten veel jongeren zich kan bijvoorbeeld door het zoe- kunnen amuseren tijdens jouw ken van sponsoren. Ideeën kunnen gemailed wor den naar: jeugdadviesraad@wanadoo.nl aliseren, dan moet je je plannen of het kan worden afgegeven bij aan ons duidelijk maken. Dit kan je doen door je idee op pa pier te zetten, je mag je plannen de Jeugdadviesraad. Er worden ook toelichten door een ma quette of een tekening te ma ken. Naast de uitleg van het evenement, vragen we je om hier een tijdsplanning bij te ma ken. Het is namelijk de bedoe ling dat het evenement dit na jaar plaats vind, en daarom is uitgevoerd, het belangrijk dat je opschrijft gen ze de hulp wat je denk dat er voor die tijd viesraad.Nog een keer de voor- allemaal nog moet gebeuren waarden op een rijtje; Het om jou evenement plaats te evenement moet voor zoveel kunnen laten vinden. Ook moet mogelijk jongeren zijn. Het je een kostenoverzicht toevoe gen. Wanneer je denkt meer geld nodig te hebben dan de 2500 euro die de jeugdadvies raad beschikbaar stelt, dan moet je zelf zien te bedenken hoe je aan De gemeente Zevenhuizen- Moerkapelle en de gemeente Rotterdam hebben begin 2002 het initiatief genomen tot het starten van de planvorming voor de Eendragtspolder. In deze startbijeenkomsten heeft de pro vincie aangegeven groot belang te hechten aan de realisatie van een gebiedsperspectief. Het Re creatieschap en Rottemeren en het Hoogheemraadschap van Schieland hebben tijdens deze bijeenkomsten aangegeven part ner te willen zijn bij de ontwik keling. Rotterdam heeft zich na derhand teruggetrokken als Exploitant W. Schellekens van De Langspier vertelt in de Goud- sche Courant dat de man (van Ir- aanse afkomst) deel uit maakte van een groep van twaalf perso nen die op vakantie waren in Oirschot. De groep was naar de recreatieplas toegekomen om te zwemmen en volleyballen. Onduidelijk is nog wat er precies gebeurd is. Schellekens vertelt in de Goudsche Courant dat het in ieder geval onmogelijk is dat de man op de bodem is gedoken: onder het vlot is het bijna negen meter diep. De politie is nu bezig met het verhoren van getuigen om ach ter de precieze toedracht van het voorval te komen. Afhankelijk van de hoeveelheid getuigen zal de uitkomst nog even op zich la ten wachten. WWW.FOTOKLEIM.AIL 57e JAARGANG nr. 2912 'nooit OPSTMrntOSTEN ll 4 Kal BIJ INLEVERING VAN UW VOLLE KLEINBEELD FOTOROL IN ÉÉN VAN ONZE FILIALEN ONTVANGT Ut UITSLUITEND VOOR BEZORGKLACHTEN (10 eurocent per minuut) post office point Koninginneweg 13, Boskoop Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Cl 000 Passage 208, Waddinxveen. -OPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN AFDRUKKEN VAN UW DIGITALE FOTO'S Nergens goedkoper! Kantoorboekhandel Kon.Wilhelminaplein 6 Waddinxveen Tel. (0182) 61 30 61 Fax (0182) 61 91 15 Weekblad voo Waddinxveen WOENSDAG 4 AUGUSTUS 2004 - - .k.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 1