Ik werk uit een stukje idealisme Ervaar «te luxe van eckte kwaliteit!!! Gastgezinnen gezocht voor buitenlandse scholieren Cursus 'Omgaan met werkstress' Waar rook is, moet vuur zijn. Deel 2 Hutten bouwen in 'Zonnig Zuid' Fietstocht voor senioren Waddinxveen op reis RUIM1OOO KOSTUUMS Paanakker r t r 1 MEDISCHE DIENSTEN MID- Vrijwilligster Bep Vermeij staat sinds drie jaar in de Wereldwinkel. (Foto: Liesbeth van der Vis) De Wereldwinkel in Waddinx- KERKDIENSTEN Jdistonscfi ‘Waddinxveen CHRISTELIJK STICHTING KWADRAAD, AL GEMEEN MAATSCHAPPELIJK De Hoeksteen, Esdoomlaan zondag 9.30 uur ds. M.C. Baten burg 18.30 uur ds. H. Schipaan- boord De Morgenster, Sterrenlaan zondag 9.00 uur ds. H. Schipaan- boord 17.00 uur dr. G. Vd Brink, Woerden Bethelkerk, Bilderdijklaan zondag 10.30 uur ds. H. Schi- paanboord 17.00 uur ds. MC. Ba tenburg Ned. Herv. Gemeente (in her steld verband), gebouw Staring- laan zondag 9.30 u. kand. J.B. Boersaard, Katwijk 18.30 uur ds. L.M. Jongejan, Oldebroek 'De Rank', Coenecoopcollege zondag 10.00 uur ds. M.A. Bos, Heilig Avondmaal 18.30 u. ds. F. Bos, Avondmaal Souburgh Ontmoetingskerk, Groensvoor- de zondag 9.30 uur ds. P. Baane, Alphen ad Rijn, Heilig Avond- maal-lopend REGIO - AFS (American Field Service) Nederland, een interna tionale non-profit organisatie, zoekt in Zuid-Holland dringend naar gastgezinnen voor een aan tal studenten. AFS Nederland verzorgt al ruim vijftig jaar uit wisselingen met in totaal 58 lan den, verspreid over alle wereld delen. AFS Nederland zendt niet alleen scholieren uit, maar ontvangt ook elk jaar ongeveer 120 buitenlandse scholieren uit 25 verschillende landen. Koffie uit Mexico, keramiek uit Thailand, sprookjespoppen uit Sulawesi, gelukspoppetjes uit Van Schaik Berghuis Eén van deze bedrijven was de in 1899 opgerichte 'Eerste Wad- dinxveense Stoommeubelfabriek Van Schaik en Berghuis.' Het be drijf had rond 1910 zo'n 45 man personeel in dienst en kan dus beschouwd worden als een grote noodopvang zijn van harte wel kom. van de gemeente om de boel draaiende te houden. Een voor waarde aan deze subsidie is dat veen. Zij gebruiken'bijvoorbeeld weer onze koffie," vertelt Bep. De Wereldwinkel in Waddinx veen kan net rondkomen met de Vermist Rode kater, witte buik, sokken, 1 rode voet, witte snuit en wit on der kin, rode neus, is gechipt, Weidezoom (Waddinxveen) Gevonden Duitse herder, teef, Zuidplaslaan (Waddinxveen) Rode kater, zonder wit, IJser- manweg (Waddinxveen) Rode kat, kitten, zonder wit, ma ger, Sterrenlaan (Waddinxveen) Zwarte langharige kater, Vondel- laan (Waddinxveen) Kat, Cypers, zonder staart, Omg. Houtex (Waddinxveen) Kat, Cypers/Lapje, Esdoomlaan (Zevenhuizen) JEHOVA'S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Troostraat 10.00 uur Openbare toespraak 11.00 uur Wachttorenbespreking OP VOORRAAD REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrij zinnige Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade zondag 10.00 uur mevr. S.C. Buit van Lennep, Wassenaar OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg: 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk, Zuidkade zondag 9.30 uur Eucharistievie ring, pastor W. vd Meer dinsdag 10 augustus 19.00 uur Eucharis tieviering, pastor A. vd Helm GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage zondag 9.30 uur leesdienst 16.30 uur ds. G. Zomer, Amersfoort MOERKAPELLE Ned. Herv. Gemeente (in her steld verband) Dorpshuis 'Op Moer', Raadhuisstraat Zondag 11.00 uur geen opgave ontvan gen 18.30 uur geen opgave ont vangen goed." Over de prijs krijgen de dames eigenlijk nooit klachten. „De prijzen voor de producten zijn sowieso niet al te hoog. Soms zit er een uitschieter tussen. Laatst was er een mevrouw in de winkel die zei: 'Ik vind het wel een beetje duur, maar koop het toch maar omdat het zo goed is.'" De jongeren verblijven geduren de het uitwisselingsjaar in een Nederlandse familie en gaan ge woon naar school. Ze leren Ne derlands en proberen de Neder- De meubelindustrie In de vorige eeuw waren tal van kleine speelgoedfabrieken, tim mermanswerkplaatsen, hout- draaierijen en andere houtver- werkingsbedrijfjes in Waddinxveen te vinden. Deze bedrijfjes schakelden op den duur over op de fabricage van meubelen. Zo ontstonden er rond de eeuwwisseling kleine en grote meubelfabrieken. Het is ei genlijk niet verwonderlijk dat Voor meer informatie: Kijk voor meer informatie over de Wereldwinkel op: www.we- reldwinkel.nl. Meer informatie over de importeur Fair Trade vindt je op de site van de We reldwinkel, maar ook op hun ei gen site: www.wereldwinkel.nl. Geïnteresseerden kunnen ook al tijd even een kijkje gaan nemen in de Wereldwinkel op het K.W. plein (tegenover de Albert He- ijn). Voor gratis registratie en infor matie over vermiste en gevon den dieren kimt u bellen naar tel. 0186-601199. Binnen 24 uur uw melding op internet. Kijk voor recente gegevens op www.die- rencentrale.nl. juist in deze bedrijven, waar gro te partijen hout verwerkt wer den en waar weinig of geen brandpreventie was, grote bran den zouden ontstaan. VERSLAVINGSZORG DEN-HOLLAND Pamassia, psycho-medisch cen trum, IJssellaan 2-2a, 2806 TK Gouda. Tel. 0182-563500, fax.nr. 0182-563521. Bereikbaar maan dag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur. Al-anon/Alateen is een zelf hulpgroep voor kinderen, vrien den en familie van alcoholisten. Voor meer informatie: Joke 0182- 612765 of Marieke 0182-503773. Voor problemen met alcoholge bruik: Anonieme Alcoholisten Werkgroep Gouda, Peperstraat 56, Postbus 30, 2800 AA Gouda. Tel. 0182-519712 of 0653875058 (dag en nacht). GROENE HART ZIEKENHUIS Bleulandlocatie: Bleulandweg 10, Gouda, 0182-505050. Post adres: postbus 1098, 2800 BB Gouda. Jozeflocatie Jan van Beaumont- straat. Voor het maken van poliklini sche afspraken is elke polikliniek rechtstreeks te bereiken. Voor in lichtingen: tel. 0182-505050. Bezoektijden voor beide locaties: algemene verpleegafdelingen: 14.00 tot 15.00 uur en 18.30 tot 19.30 uur. Voor informatie over wachttij den, opname, afdelingen etc. kan men terecht op www.ghz.nl. EERSTE HULP Voor eerste hulp kan men alleen terecht bij de afdeling Spoedeis ende Hulp op de Bleulandlocatie van het Groene Hart Ziekenhuis, Bleulandweg 10, Gouda. voorbeeld van vorig jaar was: 'Zij maakt het'; de kleine bedrijf- PROTESTANTSE KERK NEDERLAND Nederlands Hervormde Kerk Brugkerk, Kerkweg-Oost zondag 9.30 uur ds. J. Geene, Katwijk 17.00 uur ds. G.D. Kamphuis, Amstelveen WADDINXVEEN - In de laatste week van de zomervakantie wordt er voor kinderen van 8 t/m 14 jaar, in samenwerking met de 'Brede School Zuid', de activiteit 'hutten bouwen' geor ganiseerd in de speeltuin van 'Zonnig Zuid' (Sint Victorstraat 2). Op dinsdag 10, woensdag 11 en donderdag 12 augustus kun nen de kinderen naar hartelust timmeren en zagen. De activiteit vindt plaats 's morgens van 10.00 uur tot 12.00 uur en 's mid dags tussen 14.00 uur en 16.00 uur. Het is de bedoeling dat de kinderen tussen de middag naar huis gaan. De kosten voor deel name bedragen 7,50 euro voor drie dagen, inclusief gebruik van gereedschap en materiaal. Er wordt voor drinken gezorgd. Kinderen die mee willen doen, kunnen zich opgeven bij de Stichting Waddinxveens Wel zijnswerk, telefoon (0182) - 631932 of per e-mail sww@stww.nl. In principe geldt deelname voor drie dagen. Daar kan echter wel van worden afge weken; de kosten bedragen dan 3,- euro per dag. landse cultuur en leefgewoon ten te leren kennen. Voor zowel deelnemer als gastgezin bete kent dit een heel bijzondere er varing. Voor een aantal studenten, zo als: de zeventienjarige Italiaanse Alessandra die erg sportief is en gek van zingen, de zestienjarige Tai Dej: een badmintontalent en de zeventienjarige Joana uit Por tugal; heel muzikaal en klaar om een nieuwe wereld te ontdekken zoekt AFS Nederland nog een pleeggezin. Een pleeggezin is in principe voor een heel jaar, maar ook ge zinnen die voor kortere tijd een gastkind in huis willen nemen of zich beschikbaar stellen voor Geschiedenis herhaalt zich Het bedrijf werd na de brand van 1910 herbouwd en groeide uit tot een onderneming waar in 1939 zo'n 80 man werkte. In de zelf het assortiment van de win kel uitkiezen. Meerdere keren tig zijn per jaar krijgen ze een folder in DE BRUGGEN RESTAURANT DE BRUGGEN Sterrenlaan 2 zondag 22 augustus 11.00 uur, waren de spuitgasten nog in de weer om de smeulende massa nat te houden. Het fabrieksper- soneel van wie het gereedschap was verbrand, kreeg van de fir ma ieder vijftien gulden om nieuw te kopen. Dit werd niet zozeer gedaan om de werklie den in hun verlies tegemoet te komen, maar veeleer om de zeer vele bestellingen nog enigzins op tijd de deur uit te krijgen. Zo doende werd 's middags na het uitbreken van de brand het werk, zo goed en zo kwaad het ging, hervat. Dat gebeurde naast de nog smeulende resten van de fabriek in een nabij gelegen loods. meubelfabriek. In de nacht van 18 op 19 mei 1910, omstreeks half twee, werden de bewoners van de Zuidkade in de stilte van de nacht opgeschrikt door het geroep van 'BRAND, BRAND!' Door onbekende oorzaak was er brand uitgebroken in de meubel fabriek. De brandweer werd ge alarmeerd. De geluiden van bel len en een oorverdovend geratel van voorbijsnellende brandspui ten weerklonken over de Zuid kade. Binnen een kwartier was het één vlammenzee, die vooral aan de Gouwezijde -door de weerspiegeling in het water- een hel verlichte aanblik gaf. Voor de spuitgasten was er geen begin nen aan; men stond machteloos. De fa-briek ging geheel in vlam men op. De brandweer wist al leen het afzonderlijk staande ke telhuis te behouden. De volgende dag, tegen de middag, Weekeinddienst dierenarts: A.H.M. Hermans en J.C.H. van Dorst, Kattensingel 17, Gouda, tel. 0182-510958; Woubrechterf 42, Waddinxveen, tel. 0182- 613112. Kleine huisdieren spreekuur voor spoedgevallen ieder weekeinde volgens af spraak. J.C. Baas, Jan Dorrekenskade- Oost 36, Waddinxveen, tel. 0182- 632051. Dierenkliniek 'Pieter Bas', me vrouw W.W.M. Smits en J.B. Cra mer, Prins Bernhardlaan 79, Waddinxveen en Hoge Gouwe 21, Gouda. Voor spoedgevallen ieder weekeinde spreekuur vol gens afspraak, tel. 0182-610462 of 0182-516876. Dierenkliniek Zevenhuizen, drs. M.C. Pilgram, Zuidplasweg la, Zevenhuizen. Ieder weekeinde spreekuur volgens afspraak, voor spoedgevallen tel. 0180- 631451 of 06-11163246, voor min der dringende vragen: vra- gen@dierenkliniekzevenhuizen. nl. Protestantse gemeente i.w. Immanuëlkerk, Prinses Beatrix- laan zondag 9.30 uur gezamen lijke dienst in Ontmoetingskerk 18.30 u. ds. F. Bos, Heilig Avond maal Souburgh Marchandzaal nacht van 13 op 14 december 1939 opnieuw een catastrofe: omstreeks vier uur was er op de tweede verdieping brand uitge broken. Het vuur werd aange- wakkerd door de noorderwind. De brand werd bestreden met twaalf stralen van de gezamen lijke brandweerkorpsen van Waddinxveen en Gouda. Burge meester P.A. Troost was kort na het uitbreken van de brand ter plaatse. Omwonenden schonken koffie aan de spuitgasten om het verblijf in de kou nog enigszins draaglijk te maken. Door het in storten van het dak ontstond er een enorme vonkenregen, die door de vele belangstellenden werd gade geslagen. Het fa brieksgebouw, met veel in be werking zijnde en al afgewerkte meubelen -alsmede grote hoe veelheden triplex en fineerhout-, ging in vlammen op. AFS De American Field Service is van oorsprong een vrijwillige ambulancedienst die tijdens de Wereldoorlogen slachtoffers vervoerde. In 1947 besloot een aantal bevlogen vrijwilligers zich in te zetten voor de bevor dering van internationaal we derzijds begrip: AFS werd een uitwisselingsorganisatie voor jongeren. Voor meer informatie over AFS en gastgezinnen: Richard San- talla, tel. 0297-214076 of mail: in- fo@afs.nl. Kijk ook voor meer in formatie op: www.afs.nl. Ontmoetingskerk, Groensvoor- de vrijdag 10.00 uur Eucharistie viering, pastor A. vd Helm zaterdag 19.00 uur woord- en communiedienst, werkgroep CD zondag 11.15 uur geen viering subsidie. Maar met de fikse be zuinigingen (Kemtakendiscus- sie) in het vooruitzicht, dreigt ook deze geldbron op te drogen. „Met de gemeentesubsidie beta len we een gedeelte van de huur. De rest van de huur betalen we uit de winst van de verkoop. We hebben een klein overschot dat we gebruiken voor uitbreiding van het assortiment. De Wereld winkel heeft geen betaalde krachten, dan worden de pro ducten veel te duur," legt Bep uit. En als de subsidie nu echt dreigt te stoppen? „Dan kunnen we waarschijnlijk nog wel een aantal jaar interen op ons eigen overschot...Maar voorlopig den ken we daar maar niet aan." Bep Vermeij merkt wel dat de producten van de Wereldwinkel steeds populairder worden. „Vooral de etenswaren lopen erg WADDINXVEEN - De Stichting Waddinxveens Welzijnswerk, af deling Senioren, houdt op 10 au gustus a.s. een fietstocht. Deze tocht van 40 kilometer, gaat richting Ter Aar. Vanaf 9.15 uur kunt u inschrijven in het Anne Frank-activiteitencentrum (Jan van Bijnenpad) en een kopje kof fie of thee drinken. Rond de klok van 10.00 uur wordt er gestart. De koffiestop wordt gehouden in het dorpshuis van Ter Aar. Daar kunt u ook uw meege brachte boterhammen opeten. Na terugkomst in het Anne Frank-centrum kunt u nog even napraten onder het genot van een kopje koffie of thee. De kos ten voor deelname bedragen 2,70 euro per persoon (inclusief 3 consumpties). Alle enthousiaste fietsers van 50 jaar en ouder zijn van harte welkom. De tocht gaat alleen door bij goed fietsweer. Voor informatie daarover kunt u die dag vanaf 9.00 uur bellen met de S.W.W. op telefoonnum mer (0182) - 615555. De volgende fietstocht is ge pland op dinsdag 14 september 2004. Vs* ervaren op het werk en aan het werk zijn of korter dan 3 maan den met ziekteverlof thuis zijn; de laatsten met het vooruitzicht weer aan de slag te gaan. De cur sus bestaat uit 8 bijeenkomsten op maandagavond (van 19.30 tot 22..00) en één terugkom-bijeen- komst na afloop van de cursus. Het is geen therapie. Deelnemers krijgen elke bijeenkomst op drachten en leeswerk mee naar huis 1 uur per week). Er kun nen maximaal 12 mensen deel nemen en de kosten zijn 45,- eu ro per persoon. De kennismakingsgesprekken wor den in september gehouden. Fol der, inlichtingen en aanmelding bij Renske van Rooijen: 0182- 563656. REGIO - Steeds meer mensen hebben last van stress op het werk. Voor wie daar iets aan wil doen organiseren de GGZ Mid- den-Hollahd en Stichting Kwa- draad de cursus 'Omgaan met werkstress'. Voor de cursus die 4 oktober 2004 start zijn nog plaat sen. In de cursus wordt veel aan dacht besteed aan het verband tussen werk, stress en gezond heid en het aanleren van vaar digheden ter verbetering van stressbeheersing. Dit gebeurt aan de hand van thema's en oe feningen. Voorbeelden van the ma's die behandeld zullen wor den zijn; assertiviteit, nee-zeggen en kritiek geven/ontvangen. De cursus is bedoeld voor mensen die stress Bezoek en postadres: Station straat 12, 2741 HS Waddinxveen. Tel. 0182- 623040. Na 10.00 uur wordt u automatisch doorver bonden met de Vierstroom Zorg lijn. VIERSTROOM JEUGDGE ZONDHEIDSZORG. 0-4 JAAR Inloopspreekuur Consultatiebu reau, maandag 11.00 tot 12.30 uur. Stationstraat 12, Waddinx veen. (www.vierstroom.nl) uit New Delhi. Het assortiment van de Wereldwinkel is zeer di vers en komt uit alle uithoeken jaar kiest de landelijke Wereld- van de wereld. De Wereldwinkel winkel een aantal thema's. Een In dit artikel wil ik wat dieper ingaan op de branden die Waddinxveen in het verleden getroffen hebben. Het bleek ondoenlijk om in een relatief kort verhaal alle Waddinx- veense branden te beschrijven. Deze waren zo talrijk, dat ik een selectie heb moeten ma ken. Huisarts en apotheek voor alle inwoners van de regio Midden- Holland Voor spoedeisende huisartsen hulp buiten kantoortijden: van 17.00 uur 's middags tot 08.00 uur 's ochtends, tijdens het weekeinde en feest dagen: HuisArtsenPost Midden- Holland (HAP) Jan v Beaumont- straat 4 (bij de Jozef-locatie), Gouda, tel. 0182-322488 (alleen na telefonische afspraak) Voor spoedmedicatie buiten kantoortijden: van 17.30 uur 's middags tot 08.00 uur 's och tends, tijdens het weekeinde en feest dagen: Dienst Apotheek Mid- den-Holland (DAM), Ronsse- weg 138 (tegenover de Bleuland-locatie), Gouda, tel. 0182-698820, www.dam-mh.nl. Bel snel of surf naar www.toerkoop.nl/estee. Maak nog tot 31 december 2004 kans op het winnen van een auto! BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS Gebouw Kreater, Kerkstraat zondag 10.00 uur spreker: de heer C.I. van Hattum Het Weekblad pakt de koffers koopt via grote (Fair Trade) en en reist mee met de verhalen kleinere importeurs (verenigd in van Waddinxveners en Wad- Centrum Mondiaal) de produc- dinxveense organisaties, ten in. Deze importeurs kopen Want ook al is het niet altijd op hun beurt de producten in het zichtbaar: Waddinxveen is buitenland. Voorwaarde voor de wereldwijd! Diverse Wad- Wereldwinkel is dat er een rede- dinxveense organisaties (en lijke prijs aan de producent is be- plaatselijke afdelingen van taald en dat er geen sprake mag landelijke organisaties) zet- zijn van kinderarbeid. De winst ten zich, vaak op vrijwillige van de verkoop van de Wereld- basis, in om een steentje bij te winkel gaat niet naar de produ- dragen aan deze wereld. cent in het derde wereldland. Hij Deze week deel 3: Bep Verme- heeft al betaald gekregen voor ij, vrijwilligster (en secretaris zijn producten, maar zal wel mee van het bestuur) bij de We- kunnen profiteren van de 'winst' reldwinkel. omdat er meer vraag ontstaat naar zijn producten. „Maar er Al jaren was ze nauw betrokken wordt nog veel meer gedaan dan bij de Wereldwinkel. Drie jaar ge- alleen de in-en verkoop van pro- jes in de ontwikkelingslanden leden, toen ze met de vut ging, is ducten. We zorgen er ook voor die geleid werden door vrouwen Bep Vermeij ook in de winkel dat de omstandigheden in het werden eruit gepikt. gaan staan. „Het werk doe ik uit desbetreffende dorp verbeteren, een stukje idealisme en het is ook bijvoorbeeld door het graven een ontzettend leuke tijdsbeste- van putten en de bouw van scho- veen krijgt (tot dusver) subsidie ding." De Wereldwinkel op het len," vertelt de Waddinxveense. K.W.plein in Waddinxveen wordt draaiende gehouden door De vrijwilligers van de Wereld- een groep van zo'n 35 vrijwilli- winkel in Waddinxveen mogen de Wereldwinkel zich ook inzet gers (voornamelijk vrouwen), zelf het assortiment van de win- voor bewustwording. „Regelma- „Ons streven: de omzet steeds kei uitkiezen. Meerdere keren tig zijn we te gast bij andere ver- groter maken." per jaar krijgen ze een folder in enigingen om over onze werk- de bus van de importeurs. Vier zaamheden te vertellen. Ook zijn keer per jaar is er een grote beurs we vaak aanwezig op diverse in Schiedam. De inkoop wordt markten en hebben we veel con- door verschillende vrijwilligers tact met de kerken in Waddinx- Guatemala of een glazen ketting gedaan. „Zodat iedereen wat te zeggen heeft en een eigen in breng heeft in de winkel." Ieder Roerkoop Reisbura Estee/A $20 tenKe mei een AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat woensdag 4 augustus 19.45 uur ds. J.G. van Tilburg zondag 9.30 en 17.00 uur ds. J.G. van Tilburg woensdag 11 augus tus 19.45 uur geen dienst RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Samenkomsten worden gecom bineerd gehouden met de Rafa- elgemeenschap Gouda, in het schoolgebouw de Goudse Waar den aan de Catslaan 100 te Gouda. -I WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 7 WOENSDAG 4 AUGUSTUS 2004 K VRAAG UW REISADVISEUR VAN TOERKOOP REISBURO ESTEE NAAR DE NIEUWE SILVERJET WINTERBROCHURE! MARKT 32 GOUDA 0182-512509 (NAAST DE ZALM) Onze jarenlange samenwerking met Silverjet Vakanties biedt ons de mogelijk heid u dit topproduct warm aan te bevelen. Een programma, boordevol hoogte punten voor een fantastische winter-zon vakantie. Haal de brochure bij een van onze kantoren of bel en wij bezorgen u het programma thuis. 'Vy WERK. J. Versluis Konoolstroat 12,2741 HH Waddinxveen Telefoon 0182 688 488 E-moilesteewoddinxveen@toerkoopnl Fax 0182 688 588 Ïcr 1 - rs

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 7