Dorps Olypmisch Athene bij Gouwe Smash voortvarend van start Waterdiertjes vangen Verliefd op de jachthaven van WV De Gouwe vernieuwing Moerkapelle Op het water ntn éi msiih IgR Vlinders kijken bij Dierendal if Borstvoeding 4 Restaurant de||era - - Hoogwerll «8 Voor een gezellig en smaakvol uit eten 'Kleintjes' in Wereldwinkel Vakantiefeest naar herfst 44 44 Voorzitter Kölker: 'Het is hier knus en gezellig' jgïKiKKBiMWiWHHWift 14 ITT iiiifir Kampioenschap bommetjes ££44444.. L .^1 14 hl Verband verschillende projec- de doelgroepen verbeterd dan wel nieuw gebouwd. Tenslotte en fietsroutes naar het centrum worden verbeterd. meente voortvarend van start gaat en de verschillende projec- tijd worden vele welzijnsprojec- ten opgestart. Ook worden circa voorzitter en De Zoete is sinds vier maanden secretaris van de ze 'bloeiende vereniging'. Elkaar aanvullend vertellen ze over het ontstaan van hun watersportver eniging. „Ver voor onze tijd was er slechts voor vijf a zes boten Vaarliefhebbers Sinds de renovatie van de jacht haven, in 2003, hebben we 75 lig- langstellenden smullen van we reldse gerechten. Maandag was het Italiaanse pizza, dinsdag de Griekse souvlaki en voor van avond staat er een Aziatisch buffet op het menu. Donderdag is Australië aan de beurt en vrij dag komen de Amerikaanse burger, speklap of sparerib op tafel. In beide weekenden komt er uit de keuken een zestal niet kort de faciliteiten ons clubhuis, dat uit 1988 stamt, verbeteren." soorten worden door het licht aangetrokken en kunnen van dichtbij bekeken worden. alledaagse broodjes. Baan 5 heet vanaf heden baan Bachus en daar wordt een mobiele tap geplaatst. Op vrijdagavond zul len de spetters er weer vanaf vliegen. Een lifeband zal tot in de kleine uurtjes zorgen voor nog meer stemming. Aanstaan de zondag worden de finales gespeeld. ZEVENHUIZEN - Wie denkt dat WADDINXVEEN - De drie ten nisverenigingen uit Waddinx- veen (TV Be Fair - TVWaddinx- veen en De Gouwe Smash) en de tennisvereniging uit Bo skoop (TV Boskoop) hebben de krachten gebundeld voor wat betreft de Open Toernooien (se nioren en junioren). Bij tennis vereniging De Gouwe Smash wordt van zaterdag 31 juli tot Burg. Colijnstraat I 2771 GC Boskoop (0172) 21 24 67 ZEVENHUIZEN - Het kinderva- kantiefeest in Zevenhuizen, dat normaal gesproken altijd in de laatste week van de zomervakan tie plaatsvindt, is dit jaar verscho ven naar de herfstvakantie, en wel op dinsdag 19 en woensdag 20 oktober. Het programma voor deze dagen zal te zijner tijd be kend worden gemaakt. Er zal in ieder geval wel veel sportiviteit aan te pas komt, er zullen mooie verhalen worden verteld en ook de clowns zijn weer aanwezig. Het duurt dus nog wel even, maar we hopen ook in de herfst vakantie alle kinderen van de groepen 2 t/m 8,van de basis school te kunnen begroeten. in Moerkapelle-West gemoder niseerd. Het verpleeg- en verzor- en gehandi- ten met elkaar in verband brengt. Op deze manier wordt niet alleen het zorgcentrum ver nieuwd, maar tevens de toegan kelijkheid naar het centrum ver beterd en de voorzieningen op peil gehouden. Het geld komt uit het fonds In vesteringsbudget Stedelijke ver nieuwing (ISV). Dit project is het laatste van de in totaal 38 projec ten waarvoor GS ISV hebben ge reserveerd uit het beschikbare bedrag voor de periode 2000 tot 2005. Voor de tweede ISVperio- de (2005-2009) is in februari een budget van 71 miljoen euro be schikbaar gekomen. Hiervan is 18 miljoen euro bestemd voor de stadsregio Rotterdam, 34 miljoen euro voor vijftien programmage- meenten en 19 miljoen euro voor de projectgemeenten. Het geld is bestemd voor het bevorderen van stedelijke vernieuwing. zeggen dat ik verliefd ben op de ze haven. Je zit hier nog echt voor een paar euro op de eerste rij." MOERKAPELLE - Het college van Gedeputeerde Staten (GS) re serveren een bedrag van 879.205,- euro voor de dorpsvernieu wing in Moerkapelle. De gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle heeft de subsidie aangevraagd om in Moerkapelle het voorzie- Waterlelies Op dat moment komen er achter elkaar vier zeilschepen de jacht haven binnen gevaren. Theo Kölker kijkt op zijn horloge: „Het is nu net 21.15 uur geweest, het tijdstip dat de spoorbrug van Gouda opengaat. Boten met staande masten kunnen hier dan pas weer morgenochtend om zes uur langs. Schippers kunnen er voor kiezen om aan te meren in de Gouwe, maar dat is een druk ke route. Vaak pakken ze dan lie ver dit jachthaventje mee, waar het centrum op loopafstand Egt. Zie je die man daar op de fiets? Hij is een van de medeoprichters én een van onze vele vrijwilli gers. Hij gaat nu naar de opva renden toe om hen welkom te heten. Daarvoor heeft hij een welkomstbrief in vier talen met daarop onze reglementen en toe- Gedurende heel de week is het feest bij de tennisvereniging aan de Jan Dorrekenskade. De Gouwe Smash viert haar eigen Olympische Spelen met als the ma: Olympisch Athene 2004. Vijf dagen kunnen leden en be- De avond wordt georganiseerd door de werkgroep Natuur- en Milieu- Educatie in samenwer king met enkele leden van her K.N.N.V. uit Gouda. In de edu catieve ruimte van de kinder- en met zondag 8 augustus de categorieën 5,6 25+ en het 7 25+ dubbeltoemooi gespeeld. dat beroepsaannemers de jacht haven hebben verbouwd met veel hulp van onze leden. Zo hebben we in ons ledenbestand een timmerman en architect, die allebei mee hebben gewerkt. Maar ook de huisarts was hier aan het straten. Op het water vallen alle rangen en standen weg. Ja, we zijn er echt trots op wat er hier gebeurd is in de afge lopen dertig jaar. Als je ziet wat er met weinig middelen en vele uren allemaal is bereikt door de vrijwilligers. Het plan is nu om elk jaar verbeteringen aan te brengen: in de binnenhaven zijn al vijf steigers vernieuwd en ver der willen we elk jaar twee of drie steigers aanpakken. Als be stuur vinden wij het verbeteren van de kwaliteit van de facilitei ten belangrijker dan verder uit breiden. Zo willen we binnen- boerderij staan tot medio sep tember enkele panelen over dag vlinders. Enkele van deze soor ten kunnen bij mooi weer gezien worden in de heemtuin bij de kinderboerderij. De kinderboerderij is geopend van maandag t/m zaterdag van 7.30 uur tot 16.30 uur en op zon dag van 12.00 uur tot 16.00 uur. de dienst in een aantal slootjes van het heempad opzoek naar een veilige ligplaats tussen de Otwegweteringbrug en de Gou we. Toen er meer boten wilden aanmeren, stuitte dit op bezwa ren van Rijkswaterstaat en kre gen de eigenaren het verzoek te vertrekken. Zij besloten zich toen te verenigen en als officiële instelling gesprekken aan te gaan met gemeente om een nieu we ligplaats te krijgen aan de an dere kant van de Otwegwete- waterdiertjes. De gevangen wa- terbeestjes worden met speciale kleuren zoekkaarten op naam gebracht. Aan het eind van de excursie worden de vangsten op een spe ciaal formulier vermeld. Aan de gevangen waterdiertjes kunnen we zien of de slootjes van het een fijnmazig schepnetje en een licht gekleurd emmertje mee brengen. De excursie start om 14.00 uur bij het infocentrum 'heempad' aan de Bloemendaalseweg en duurt tot ca. 15.30 uur. ttl Afgelopen weekend gingen de eerste wedstrijden van het open toernooi bij de Gouwe Smash van start. (Foto: Liesbeth van der Vis) GOUDA - Op woensdag 11 au- ook op kleine prijsjes, want gustus organiseert de dienst be heer van de gemeente Gouda een slootjesexcursie voor kinde ren in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. De kinderen gaan onder be- Verslavend Officieel zijn ze 'import Bosko pers', maar Kölker en De Zoete zouden hier na al die jaren niet meer weg willen. In het clubge bouw van de vorig jaar gereno veerde jachthaven aan de Ber kenweg vertellen de heren dat de watersportvereniging en het WADDINXVEEN - Veel moeders die borstvoeding geven, doen dit gelukkig zonder problemen. Toch komt het ook voor dat er iets mis gaat. Dat varieert van tepelkloven tot babys die plotseling de borst weigeren. Het voorkomen en op lossen van deze en andere proble men wordt besproken tijdens de maandelijkse informatiebijeen komst van Borstvoedingsorgani- satie La Leche Leaque. De erva ring leert, dat de meeste problemen zijn op te lossen zon der te stoppen met het geven van borstvoeding. De informatiebijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 17 augus tus 2004 bij Nel Veenman, Pr. Beatrixlaan 98 in Waddinxveen. De bijeenkomst is bedoeld voor een ieder met belangstelling voor borstvoeding, babys zijn ook van harte welkom. Het bijwonen van de avond is geheel vrijblijvend. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. Er wordt een bijdrage van 3,- ge vraagd ter bestrijding van de on kosten. Tijdens de avond zijn er boeken te leen, elektrische kolven te huur en handkolven te koop. Ook is er materiaal ter ondersteu ning van borstvoeding te koop. Wie telefonisch hulp of informatie over borstvoeding wil, kan bellen met Nel Veenman, 0182-619964. Denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan, dichtte Hendrik Marsman een kleine zeventig jaar geleden. Nederland en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In het Groene Hart is het niet anders: rivieren, kana len, plassen en vaarten bepalen voor een groot gedeelte het land- schap. Omdat de zomer bij uitstek de periode is om het water op te gaan, duikt deze krant de komende weken in de wereld van de waterrecreatie. Deze week: de jachthaven van Watersportvereni ging De Gouwe in Boskoop. plaatsen. Dat is natuurlijk niet genoeg, maar niet alle leden heb ben zelf een boot. De ligplaatsen zijn verdeeld over de loswal, het tussengebied en de binnenha ven. Omdat er weinig verloop is in het ledenbestand, hebben we een wachtlijst van jaren. Toch willen we de jachthaven niet verder uitbreiden. Het is hier nu knus en gezellig. Grootschaliger worden geeft overlast en dat is wel het laatste wat wij hier wil len. Mensen die graag varen, houden nu eenmaal vaak van rust.” Een ander kenmerk van vaarliefhebbers is, volgens de bestuursleden, dat zij gewend zijn om met him handen te wer ken. „Van plan tot oplevering be sloeg de renovatie zo'n twee jaar, maar als we het puur over de uitvoering hebben, was dat maar acht maanden. Dat kwam door- Vlaggetjesdag „Behalve onze leden, komen hier ook veel passanten voor een of twee dagen. Al langere tijd heb ben we een nette douche en goe de wasgelegenheid. Daarnaast is er elektra, een kabelaansluiting en sinds twee weken een infor matiebord. Hierop staan ook de plaatselijke bezienswaardighe den op vermeld, zoals het rosari um en de kwekerijen. Het valt ons op dat je de passanten steeds vaker terug ziet komen. In het zomerseizoen kunnen we hen makkelijk herbergen, omdat dan veel van onze leden zelf vier of vijf weken weg zijn met de boot. Ook de passanten zorgen niet voor overlast en herrie; zij ko men hier ook duidelijk voor hun rust." Henk de Zoete vertelt dat in de jachthaven meestal twee of drie zeilboten of sloepen liggen, de rest zijn motorboten. „De prijs van sloepen is op dit mo ment heel hoog omdat er zoveel vraag naar is. Ik weet nog wel dat er eerst maar twee merken waren, maar nu is het aanbod enorm. Zelf ga ik altijd graag naar de Hiswa in augustus (een grote beurs voor watersporters, red.), maar dan is het natuurlijk meer 'kijken dan kopen'. Want de prijzen rijzen de pan uit. Wel is het leuk om te zien wat de nieuwe ontwikkelingen zijn op het gebied van techniek, instru menten en sanitaire voorzienin gen", vindt De Zoete. „Ik ben destijds geboren aan de rand van Scheveningen en Den Haag, waar ik het heel leuk vond om naar de Vlaggetjesdag te gaan en mee te varen", vertelt se cretaris De Zoete. „Ook onze drie zonen raakten geïnteres- seerd in de watersport en voor ik ristische informatie bij zich. Die vertalingen worden gedaan door vrijwilligers. We hebben een vas te kern van zo'n zestien leden die ingeroosterd is in een dag schema en ook onze ledenverga deringen worden altijd goed be zocht. Aangezien ons clubhuis niet zo groot is, wijken wij hier voor uit naar een ander gebouw. mijn zonen zelf kinde- Onlangs is tijdens zo'n vergade ring besloten om, voor het eerst pretpark. Maar in dertien jaar, de contributie iets te verhogen. Maar wij bieden hier nog steeds betaalbare lig plaatsen voor leden en passan ten, vooral als je het vergelijkt hier bindt. Of zoals de voorzitter het zegt: „Ik vaar nu acht jaar en het is echt verslavend." Kölker is op dit moment vier jaar leden, daarna is het ledenaantal snel gegroeid. Dit jaar zijn dat er alweer 200", vertellen Kölker en De Zoete. het wist, stond ik opeens een zeilboot te schuren. Na verloop van tijd ben ik overgestapt van zeilboten naar een motorjacht. Dat zie je vaker: als mensen ou der worden, kiezen ze graag voor het extra comfort dat een motorjacht biedt. Ik heb altijd veel gevaren met mijn gezin, maar nu ren hebben, gaan ze bever een dagje naar een als de kleinkinderen wel een keer meegaan, dan moeten ze van mij verplicht een zwemvest aan. Je kunt niet voorzichtig ge noeg zijn. Ik ken een verhaal van met commerciële instellingen, iemand die een dure vaas stevig En kijk eens hoe mooi het hier is, in de autogordels had vastgezet, met de polder in zes tinten groen maar zijn eigen zoontje los in de en bruin en dan die sloten met al auto liet zitten. Ik vind dat je met die waterlelies. Ja, je kunt gerust kinderen niet voorzichtig ge noeg kunt zijn, want als er iets gebeurt, vergeef je het jezelf nooit." BOSKOOP - Van Boskoop wordt wel eens gezegd dat het dorp meer water heeft dan wegen en meer bruggen dan Venetië. Voor- gang zie. En de waterkippen na ai 's zomers moet het er goed tuurlijk." toeven zijn. Theo Kölker (58) en Henk de Zoete (62) kunnen daar als respectievelijk voorzitter en secretaris van Watersportvereni ging De Gouwe over meepraten. Zij weten uit ervaring hoe idyl lisch een dagje op het water kan zijn. „Zomers vertrekken mij vrouw en ik vaak rond een uur of half tien met de sloep; het komt regelmatig voor dat we pas vele water in de omgeving hen ringbrug. Dat is toen gelukt. Bij weer om twaalf uur 's nachts hier bindt. Of zoals de voorzitter de oprichting van Watersport- thuiskomen. In die tijd verma- het zegt: „Ik vaar nu acht jaar en vereniging de Gouwe, op 1 janu- ken we ons met vissen en hou- het is echt verslavend." ari 1973, waren er zo'n achttien den we een barbecue aan boord; een wijntje erbij." Secretaris De Zoete heeft een boot van 2,40 meter hoog, waar mee hij richting het Brasemmer- meer moeiteloos onder zes van de tien bruggen doorvaart. >,Mijn vrouw en ik overnachten WADDINXVEEN - Kinderboer- heempad schoon en/of vervuild derij Dierendal houdt op vrij- zijn. De kinderen moeten zelf dagavond 13 augustus vanaf 21.00 uur een nachtvlinderexcur- sie gehouden. De nachtvlinders worden gelokt door witte lakens op te hangen en daar lampen op te richten. De Gamma-uil, Agaatvlinder, Huismoeder, Ha- gendoomvlinder en vele andere REGIO - De gemeente Gouda or ganiseert op 28 augustus het Gouds Kampioenschap bomme tjes duiken in zwembad de Tobbe. Van 13.00 uur tot 16.00 uur kan ie dereen meedoen om te laten zien wie het water het hoogst kan la ten opspatten. Het Gouds record staat op naam van Wim Hofstede met een hoogte van 7.50m. Er wordt gesprongen in drie catego- riën: t/m 12 jaar, 12 t/m 17 jaar, 18 jaar en ouder. Winnaar is degene die de hoogste waterzuil reali seert. Ook wordt prijs uitgereikt aan degene die zich het leukst heeft verkleed. Winnaars winnen een abonnement voor het buiten bad van de Tobbe voor de zomer van 2005. Meedoen kost 2,50 euro (exclusief de toegang tot het zwembad). Inschrijven kan via www.gouda.nl, via het projectbu- ningenniveau op peil houden. Het geld wordt gebruikt voor de reau breedtesport van de ge- vernieuwing van het dorpscentrum die begin 2005 van start gaat, meente (0812-588750) of bij de Het geld komt uit het fonds Investeringsbudget Stedelijke ver kassa van zwembad de Tobbe. nieuwing (ISV). In het centrum wordt de super markt verplaatst en uitgebreid. Op de plek van de huidige su permarkt kan de kerk de vereni- gingsruimte uitbreiden. Tegelij- wereldwinkels uitsluitend artike- kertijd wordt de woonzorgzone len voor volwassenen verkopen heeft het mis. Het assortiment be gint al bij baby's en peuters. Zo gingshuis Beth San zijn er bollen te koop om in de captenhuisvesting De Eersteling wieg te hangen in gele of groene worden vernieuwd. Tegelijker- pasteltinten, met leuke voorstel lingen erop. Voor de box zijn er speeltuigjes in bonte kleuren. Ook 170 woningen voor verschillen- zijn er leuke mobiles en de babys- lofjes van eerlijke katoen zijn al tijd in voorraad. Voor peuters en wordt de openbare ruimte herin- kleuters heeft de Wereldwinkel gericht, waarbij voetgangers- houten spelletjes en puzzels in blank of geverfd hout. De verf is niet schadelijk voor het kind. Voor oudere kinderen heeft de Wereldwinkel puntenslijpers in tenGS waarderen het dat de ge- diervormen en voor de meisjes kettinkjes en armbandjes. De mooi gekleurde volleyballen van echt leer trekken ook heel vaak de aandacht van kinderen en niet te vergeten de fleurige dromenvan- gers. Het woord 'kleintjes' slaat niet alleen op kleine kinderen, maar veel van de genoemde artikelen zijn laag geprijsd. De Wereldwin kel heeft ook sinds kort cafféine- vrije pads in de verkoop. De winkelwagen staat elke vrij- geleiding van medewerkers van dag en zaterdag van 10.00 -16.00 uur op het C-1000 plein. 'Je zit hier nog echt voor een paar euro op de eerste rij', zeggen voorzitter Theo Kölker (links) en wel eens op de plassen en nog secretaris Henk de Zoete over de jachthaven van Watersportvereniging De Gouwe in Boskoop, steeds word ik lyrisch als ik een Foto: Walter Planije zonsopkomst of een zonsonder- 43 tttTTm i H -4- f I 'W I WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 4 AUGUSTUS 2004 PAGINA 9 www.deheerenhoogwerff.nl Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voorWaddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Cl 000 Passage 208, Waddinxveen. I ww rrsiK?' Door Jolanda van Luinen t'T-TTTTi I f |T i J OH

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 9