Woningcorporaties richten kenniscentrum op vakantie op volle toeren Centrumplan ook in Deze Week GRATIS VOOf Schuitje varen... LET OP Verdachte overvallen voorlopig vast L GLASBEEK 1 AUTOSCHADE B.V. vjl Gratis ruit repareren Braderie RUIT REPAREREN? Winterkleding voor kinderen Hoog aantal overtredingen in verkeer .VIDEWAUDI KTVO WOENSDAG 11 AUGUSTUS 2004 (Foto: Liesbeth van der Vis) Voetgangers en fietsers worden de komende dagen met een veerboot naar de overkant gebracht. de hijska- van RECLAME VAN DE WEEK I f 1 1 OORDELlG’ NUEXTRA^ NEELEMAN Perziken of Nectarines Zoete witte Druiven Bospeen Tomaten Frieslanders Shaslicks of Golfsticks Trekkertrek Afgelopen zaterdag trok de jaarlijkse Trekkertrek weer duizenden bezoekers. Lees verder op pagina 11. Op het water Deze week in de zomer- rubriek 'Op het water' een verhaal over museumschip de Vredebest in Gouda. Waddinxveen op reis Waddinxveen reist mee met de verhalen van SOS-Kin- derdorpen. Lees verder op pagina 7. met de Waddinxveners van ge dachten wisselen." drietal projecten klaar hebben. Zowel het stedenbouwkundig als het bestemmingsplan moeten ten is. Waddinxveen heeft al lang genoeg moeten wachten. Het centrum had er gisteren al moe ten zijn." centrum een logische stap. „Bin nen de ruim 70 corporaties die aangesloten zijn bij de Stichting Landelijk Wonen Randstad is een schat aan kennis en deskun digheid beschikbaar. Als we die kennis met elkaar delen, worden we er allemaal wijzer van. Niet alleen de betrokken medewer kers, maar indirect ook al onze klanten, zoals huurders, kopers en Verenigingen van Eigenaren." Kenniscentrum Een kenniscentrum op internet is bovendien een praktisch instru ment om te peilen welke stand punten er bij andere corporaties leven. „Als wij daar als stichting een helder inzicht in hebben, ZEVENHUIZEN-MOERKA- 1 kg 0,99 1 kg 0,99 2 bossen 0,99 hele kist (6 kg) 1,49 25 kg 5,95 9 stuks 2,98 Passage 208, Waddinxveen. Uw digitale foto’s nu 0,15 (ongeacht aantal) ingeleverd op CD of via www.sonneveld.nu Coenecoopbrug Waddinxveen ingeloodst. Daar zullen ze ech ter ook met wegwerkzaamhe den te maken krijgen beneden aan de brug. De werkzaamhe den aan de hefbrug zullen tot en met vrijdag 13 augustus (18.00 uur) duren. de Bredeweg houdt bijna vijftien procent zich niet aan de snel heidslimiet van 80 km/uur. Bij na een procent rijdt hier harder dan 110 km/uur. De Gouwe Smash De Gouwe Smash sloot afge lopen weekend het toernooi en de Olympische Week af met de finales. Lees verder op pagina 15. Moerkapelle te hebben overval len. Op die dag kwamen twee gemaskerde mannen de bank binnen en eisten onder bedrei ging van een op een vuurwapen gelijkend voorwerp geld van een medewerkster. De mannen gin gen er met een geldbedrag van door. Ook wordt de man ervan organiseerd voor onder andere en raadsleden. „We hebben geen tijd te verlie zen. We moeten de benodigde informatie zo snel mogelijk op VERVANGING INBOUW- APPARATEN J _/Auto\__ snelservice kijken of het burgerpanel meer open kan worden. Er wordt een voorstel gedaan zodat burgers adhoc kunnen deelnemen aan straat en de Zuidkade/Jan Dor- rekenskade. De plezierbootjes hebben geluk. Zij kunnen ongehinderd, en zonder wachttijd, de brug in Waddinxveen passeren. De automobilisten worden aan de hand van gele borden via de rondom Zevenhuizen-Moerka- pelle ligt vrij hoog, op de Noor delijke Dwarsweg, de N456 en WADDINXVEEN - De komen de dagen zullen een hoop fiet sers en voetgangers ruimer sop moeten kiezen om aan de overkant van de Gouwe te ko men. De provincie Zuid Holland zal tot en met vrijdag bezig zijn met hun kennis delen. De woning corporaties, met een totaal wo- ningbezit van ruim 220.000 wo ningen, richten gezamenlijk een virtueel kenniscentrum op. Me dewerkers van deze corporaties kunnen zo via internet over ac tuele onderwerpen discussiëren en snel informatie uitwisselen over thema's als huurbeleid, woonruimteverdeling, wonen en zorg en het personeelsbeleid. Het initiatief voor het kenniscen trum is genomen door de Stich ting Landelijk Wonen Randstad. Volgens René Mascini, voorzitter van de Stichting Landelijk Wo nen Randstad en directeur bij Woonpartners Midden-Holland, is het opzetten van een kennis- heidslimiet van 80 km/uur. Anderhalf procent rijdt boven- Gebruikersgroep Het kenniscentrum telt inmid dels zes gebruikersgroepen; woonruimteverdeling, huurbe leid en huursubsidie, wonen en Raadkamer van de Haagse rechtbank de gevangenhouding met dertig dagen verlengd. Het onderzoek heeft onder andere in verband met het onderzoek naar de medeverdachte geruime tijd geduurd. Het onderzoek naar medeverdachte heeft vooralsnog niet geleid tot resultaat. GOUDA - Wilt u goedkoop en kwalitatief mooie winterkleding voor uw kinderen kopen, kom dan op donderdag 2 september (19.00-21.00 uur) en op vrijdag 3 september (9.00-10.30 uur) naar buurthuis "de Kade", Jan Luy- kenstraat 25 in Gouda. De mede werkers organiseren dan de beurs voor tweedehands kinder kleding in de maten 86 t/m 176. Heeft u kleding voor de ver koop, bel dan vanaf 23 augustus met 06-42430955. Op 7 en 8 okto ber wordt de beurs voor tweede hands winterkleding voor vol wassenen georganiseerd. MOERKAPELLE - Zaterdag 14 augustus is er een braderie aan de Dorpsstraat en de Herenweg in Moerkapelle. Op de braderie zijn er diverse kinderattracties als een draaimolen, touwtrekken en een schminktafel. De braderie is van 10.00 tot 17.00 uur. Voor meer info: tel. 06-24213931. Kmbh kunnen wij nog beter de belan gen van onze leden behartigen. Dit gebeurt onder meer in de Le denraad van Aedes, de landelij ke branchevereniging van wo ningcorporaties. We kunnen bovendien van tevoren het ad vies van allerlei deskundigen in winnen, voordat we onze me ning geven over actuele onderwerpen. Op die manier krijg je niet alleen meer intellec tuele bagage, maar ook draag vlak", benadrukt Mascini. het vervangen van beis. De sportiviteit en conditie van de voetgangers en fietsers zal niet op de proef worden ge steld. Tussen 6.00 en 24.00 uur vaart er een pontje tussen de Henegouwerweg/Van Speijk- verdacht op 4 december 1999 een benzinestation in Prinsenbeek te hebben overvallen. Daarbij zou hij onder dreiging van geweld een geldbedrag hebben buitge maakt. De verdachte zit sinds 28 juni in voorlopige hechtenis. Op woensdag 4 augustus heeft de WADDINXVEEN - Vrijdag 13 augustus komt de Mobiele Servi ce van Automark op de parkeer plaats van winkelcentrum Groensvoorde (Beethovenlaan) voor een actie Ruit Repare- ren/Kenteken Graveren. Op ver zoek van de klant wordt de voorruit ter plekke geïnspec teerd en krijgt men een deskun dig en vrijblijvend advies m.b.t. beschadigingen. Men hoeft niet van te voren een afspraak te ma ken, voor Voorruitinspectie of Ruitreparatie meldt men zich di rect bij de reparateur. Reparatie van de voorruit is voor WA-Plus, Casco en All-Risk verzekerden geheel zonder kosten. Voor de juiste verzekeringsgegevens moet bij reparatie wel de laatste groene kaart worden meegeno men. Klaar terwijl u wacht/win kelt! Let op: deze aanbieding geldt niet voor verzekerden van Centraal Beheer. U kunt op vrij dag van 09.00 tot 17.30 uur te recht. Bij regen kunt u rustig in de auto blijven zitten. Let op de gele tent van Automark. ‘O WADDINXVEEN - Alhoewel de gemeente met reces is, draait de ontwikkeling van het centrumplan op volle toeren. „Het wat en waar hebben we reeds besloten. Nu is de vraag: hoe gaan we dat doen?, aldus de heer Barth, wethouder Centrumontwikkeling. Het centrumplan bevindt zich op dit moment voornamelijk nog in de voorbereidingsfase. In diverse overleggen en workshops met onder andere het burgerpanel, belanghebbenden, deskundi gen en raadsleden wil men de komende maanden voldoende 'grondstof' verzamelen voor de invulling van het stedenbouw kundig plan. Vooral de kruising Brede weg/Noordelijke Dwarsweg valt op met dertien letselonge- vallen tussen 1998 en 2003. Ver der vielen er op de N456 twee dodelijke slachtoffers en op de le Tochtweg (N219) één dodelijk slachtoffer. Sinds het RVHT met de controles is gestart, zijn er ruim 1000 snelheidsovertreders bekeurd. Op de Zuidplasweg (N219) werd het rijbewijs inge vorderd van een motorrijder die 133 km/uur reed waar maxi maal 80 km/uur is toegestaan. NergenSgoedkoper! TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN Het RVHT is met controles ge start vanwege het hoge aantal ongevallen op de wegen. Het gaat om de N207 tussen de Julia- nasluis en 't Weegje. De N456 tussen het Weegje en de A20 en daarna het vervolg via de Mid delweg en Bredeweg tot in de dorpskern van Moerkapelle, de N219 tussen de A12 en de A20 en de Noordelijke Dwarsweg van uit de dorpskern van Zevenhui zen tot en met de kruising met de Knibbelweg. Ook weer volop pompoenen en tuinplanten Grote Bolchrysant 2,95 V.O.F. T. VAN DER SPEK Zn aardappelen-, groente- en fruithandel MOERKAPELLE - De Politie Hollands Midden heeft op vrij dag 25 juni een 33-jarige man uit Rotterdam aangehouden op ver denking van het plegen van twee overvallen, in Moerkapelle en Prinsenbeek. De man wordt ervan verdacht op 22 april 2003 een bank in zorg, P&O en pensioenen, inves- teringsvraagstukken en risicobe heer en het versterken van de so ciale peiler. Dit aantal kan nog verder worden uitgebreid, bena drukt Mascini. „Als deelnemen de corporaties nieuwe onder werpen willen toevoegen, dan is dat natuurlijk mogelijk. Ik hoop echt dat het kenniscentrum gaat leven. Dat het niet alleen veel ge bruikt zal worden, maar ook een functie krijgt in het snel en doel matig verzamelen van actuele informatie." verenigingen niet zo maar weg is strak en zeer intensief. „We willen. Wij doen het ook niet proberen te voorkomen dat ie- Verkeershandha- voor de lol. Onze eerste prioriteit dereen op elkaar aan het wach- politie is dan ook de herhuisvesting Hollands Midden controleert op de sportverenigingen." deze wegen sinds 1 juli. Voor de invulling van het ste- Op de Noordelijke Dwarsweg denbouwkundig plan is op rijdt ruim 36 procent harder dan 20 juli al een eerste workshop ge- de geldende limiet van 50 km/uur. Bijna drie procent rijdt deskundigen hier zelfs harder dan 80 km/uur. Op de N456 tussen de Middel weg en de Noord Ringdijk over- informatie zo snel mogelijk op REGIO - Ruim zeventig woning- treedt ruim 18 procent de snel- tafel krijgen," aldus Barth. corporaties uit Midden-Holland, Volgende week volgt een tweede het Groene Hart, het zuidelijk workshop waar de grondstof uit deel van de Randstad (Goeree, dien harder dan 110 km/uur. Op de eerste workshop in een bruik- Hoeksche Waard), de Duin- en bare vorm wordt gegoten. Wat Bollenstreek, de Leidse regio en de wethouder betreft worden de de Utrechtse Heuvelrug gaan /Auto X snelservice het snelle en persoonlijke adres voor: Vooralsnog blijven de ontwikke- uitgangspunten voor het steden- lingen in het centrumplan nog bouwkundig plan in het vroegst even onzichtbaar voor de burger, mogelijke stadium aan de burger De eerste paal zal pas in 2007 de gepresenteerd. „We hechten erg grond in gaan. Maar met een veel waarde aan de mondelinge gedegen, intensieve voorberei- communicatie. De gemeente wil ding wil de gemeente het maat schappelijk draagvlak voor het centrum zo breed mogelijk hou- Om de communicatie richting de den. burgers nog meer te optimalise- De gemeente wil zo transparant ren, wil de wethouder ook gaan mogelijk bezig zijn met het cen- trumontwikkelingsplan en haar ontwikkelingen regelmatig naar de burger communiceren. „We moeten in de etalage werken, het burgerpanel voor een speci- Laten zien waar we mee bezig fiek onderdeel. „Iemand met in zijn op dit moment," aldus teresse in woningbouw wil mis- Barth. schien niet meedoen als het om Een eerste belangrijke voorberei- winkels gaat." ding is het voortzetten van het De voorbereidingen voor het bo- overleg met de belanghebben- dem-, water- en geluidsonder- den. zoek zijn afgerond. Hoewel een Diverse partijen als de ondeme- aantal activiteiten niet op een mingsvereniging, het Coene- maand zijn vast te prikken, wil- coop College, omwonenden en len de gemeente graag volgend PELLE - Het aantal snelheids- de sportverenigingen Be Fair en jaar voor de zomervakantie een overtredingen op de wegen in en Gouwe Smash zijn in gesprek met de gemeente om de belan gen aan beide kanten helder te krijgen. „Goed overleg is nood- zijn afgerond. Ook moet de nieu- de Bredeweg zelfs veel te hoog, zakelijk," aldus Barth. „We heb- we overeenkomst met de ont- Dat is gebleken uit een meting in ben er begrip voor dat de sport- wikkelaar rond zijn. De planning de laatste week van mei en de eerste drie weken van juni. Het Regionaal vingsteam (RVHT) van WWW.FOTOKLEIN.nl AFDRUKKEN VAN uw DIGITALE FOTO'S CH3S /BOM (zie pagina 4) I ONDERHOUD ALLE MERKEN APK-KEURINGEN DESKUNDIG 1 ADVIES KERKWEG OOST 185 2741 HD M ADDfS.XVEES TEL. <0182-64 00 72 Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Cl 000 Noordkade 24 2741 EV Waddinxveen Telefoon 0182 -61 25 88 www.glasbeek.nl BENT U TOE AAN VAN UW KEUKEN- WIJ KOMEN GRATIS BIJ U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WIJ LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: Coenecoop 397, Waddinxveen. Tel. (0182) 61 4714 OPENINGSTIJDEN: maandag Vm vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werlcplaats lot 12.00 uur) Kantoorboekhandel Kon. Wilhelminaplein 6 Waddinxveen Tel. (0182) 6I 30 6I Fax (0I82) 6I 9I I5 Bredeweg 116 Zevenhuizen Tel. (0180) 63 15 11 naast oprit A12 richting Den Haag BIJ INLEVERING VAN UW VOLLE KLEINBEELD FOTOROL IN ÉÉN VAN ONZE FILIALEN ONTVANGT U:

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 1