Provincie werkt aan betaalde pleegzorg wat anders Deze Week 'Weer eens •jfe neeleman 0 Gemeentebalie dicht voor verbouwing NIEUWE KETEL noort I van tH noort van Wandeltocht voor r A IZI 0182T623999 Onder invloed Noordringdijk afgesloten Man valt meisje lastig De Wyrhal voetverzorging/pedicure europaJuin senioren IJ? :1 1 7 DIVERSE PRIJZEN EN MERKEN Sport Kleurrijk Festival UITSLUITEND VOOR BEZORGKLACHTEN T: (0182) 64 00 90 Waddinxveen Bolchrysant in mand Langbloeiende plant in div. kleuren. Incl. mand WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Bel (0900) 708 09 00 Nieuw digitaal Printstation Uneto-Vni iI,.. .jbiMIMIIWWIII OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN SUPERVOORDEEL 57e JAARGANG nr. 2914) Door Rijk Huisman WOENSDAG 18 AUGUSTUS 2004 installatietechniek TOTAALQPJAQLBUN.1NJ5QUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN Door: Naomi Vuik re Kaft f T' O I 5 4 3 addinx www.europatuin.nl van de Gouwe bevinden. Niet alleen mensen die gewoonweg Periodetitel weer doel van jong WSE. Lees verder op pagina 15 Waddinxveen organiseert op zaterdag 28 augustus het Kleurrijk Festival. Lees ver der op pagina 13 Centrumplan Wethouder Barth legt gede tailleerd uit in welke fase het centrumplan nu zit. Lees verder op pagina 3. Waddinxveen op reis Waddinxveen reist mee met de verhalen van SOS-Kin- derdorpen. Lees verder op pagina 7. „Wij volgen de ontwikkelingen in Noord-Brabant op de voet. Praktikon, een onderzoeksbu reau van de Katholieke Universi- teit Nijmegen, evalueert het pro- gezellig uitstapje even een tocht je met de hele familie met de ze anders een heel eind om moesten fietsen maakten er ge bruik van, maar ook waren er Gouwe ontstaat door zwemmen de kinderen en veel fietsers en wandelaars, elke vaart weer een bijzondere ervaring. PARTICULIERE VERHUIZINGEN INBOEDEL- EN ARCHIEFOPSLAG EMIGRATIE VERPAKKINGEN KANTOOR- EN PROJECTVERHUIZINGEN VERHUUR VERHUISMATERIAAL ♦- Bel voor gratis offerte Vanaf 9 augustus 2004 Professionele pedicure praktijk GOUDA.ACHTERWiLLENSEWEG 31.0182-581337. DONDERDAG KOOPAVOND WOERDEN, RIETVELD 36A, 0348-415667, VRIJDAG KOOPAVOND (10 eurocent per minuut) Aangesloten bij Pro Voet KOC Diabetes- en Reumavoet Pijnlijke, vermoeide voeten? Het knippen gaat moeizaam? Tel. (0182) 63 82 63 Peuleyen 30. Waddinxveen. Behandeling op afspraak. Betalingen contant. Foto’s direct klaar vanaf 0,32 10x15 I Kantoorboekhandel l>< Kon.Wilhelminaplein 6 Waddinxveen Naast de wip-wap is een groep je van vijf meisjes en één jongen druk in de weer. De drieling Amanda, Iris en Lisette, Kelly en Nina. Sara is er ook, maar die is alleen even komen kijken. „We zijn allemaal vriendin nen," vertelt Amanda. „Sinds gisteren!" Iris en Lisette zijn op de tweede verdieping ijverig bezig met het 'balkonnetje'. Dat was één van de voorwaarden aan het huis: het balkonnetje en de extra verdieping. Jaco gaat rustig zijn gangetje tussen de kletsende meiden. „Gisteren werd ik gek van de herrie. Con stant kreeg ik opdrachten om ergens een spijker in te slaan, een houtje vast te houden of an dere wensen van de dames." Vandaag lijkt het Jaco wat mak kelijker af te gaan. Hij doet lek ker zijn eigen ding: „Ik heb zo'n beetje de hele eerste verdieping erop gezet," lacht hij. „Maar wij hebben de benedenverdieping gebouwd," valt Iris hem bij. „Want timmeren is heus niet al leen voor jongens. Meisjes tim meren ook, hoor!" Nina knikt beamend, maar schrikt dan op: „Oh nee, mijn gordijn waait weg!" In de andere hoek van de speel tuin proberen Jasper, Daan, Yannick en Pascal een tweede verdieping op hun hut te zet ten. Ze hadden vanmorgen even pech; de jongens naast hen hadden een palet van hun hut Lid van noeg vrijwilligers nodig," aldus Slootjes. Dit jaar is het product van drie dagen timmeren: vier hutten die minimaal één extra verdieping hebben. Iris wil nog even laten zien wat nu precies haar bijdrage aan de hut is ge weest. „Zie je deze spijker? Die heb ik het gat dat nu kinderen in tehuizen en pleeg zorg. „Bij betaalde pleegzorg denk ik onder meer aan samen werking tussen pleegouders en residentiele leefgroepen en kin- WADDINXVEEN - Een 26-jarige bestuurder uit Lublin (Polen) is op zondagavond op de Kanaal dijk door de politie aangehou den. De bestuurder bleek onder invloed te verkeren. Uitslag van de ademanalyse was 715 ug/1 (li miet 220 ug/1). Van de man werd zijn rijbewijs ingevorderd. Hij kreeg proces-verbaal en een rij verbod van 8 uur. Tevens moest de man nog een boete voldoen. afgesloopt. „Ze zijn gewoon ja loers," verzucht Yannick. Daan gaat onverschrokken door: „We zijn nu bezig met een tweede verdieping. Dat wordt het ter ras." Morgen gaan de jongens tussen de middag niet thuis eten. „We blijven hier. Dan kun nen we ze in de gaten hou- den...door ons spiekgaatje!" al- gouders maken het mogelijk om ook moeilijk plaatsbare kinderen en kinderen met een complexe problematiek in het gezin op te nemen. Hiermee wordt een pri ma alternatief gecreëerd voor kinderen die nu nog vaak in de residentiële hulpverlening, zoals een tehuis of internaat, belan den. De enige pleegzorgorganisatie in de provincie, met uitzondering van de steden Rotterdam en Den Haag, is Horizon (Alphen a/d Rijn). In zijn hoedanigheid van sectormanager pleegzorg, is Lu cas Aussems op de hoogte van de beslissingen die de provincie Zuid-Holland als subsidiegever heeft genomen. „Ik bewonder de leden van de Provinciale Staten dat zij geen wachtlijsten accepte ren, het zijn mensen die echt vi sie hebben. Laten ze ons maar achter de broek zitten, daar is niets mis mee. Als pleegzorgor ganisatie laten wij de kans die we nu krijgen absoluut niet lig gen. Wij zijn volop bezig met de positie van de pleegouders en deze groep is niet homogeen. Met betaalde pleegzorg krijgen we de kans om daar op in te spe len en beter te differentiëren. Sommige pleegouders zijn prin cipieel tegen betaling, omdat zij www.erkendeverhuizer.com van noort-poldervaart verhuizingen Coenecoop 449 Waddinxveen Boskoop: 0172-21 31 92 EliVj Gouda: 0182 - 51 25 34 Woerden: 0348-41 11 00 E-mail: verhuizen@vannoort.nl WADDINXVEEN - De Gemeen tebalie zal op vrijdag 20 en maandag 23 augustus gesloten zijn voor het publiek. Ook de ba lie van de zorgverzekeraar Trias is niet bereikbaar. Op deze da gen wordn de balies vernieuwd om de Waddinxveners beter van dienst te kunnen zijn en ze meer privacy te bieden. In 2003 en 2004 zijn bezoekers van de Gemeentebalie geënquê teerd over de dienstverlening. De bezoekers hebben duidelijk uitgesproken dat zij meer priva cy willen aan de balies. Tussen vrijdagmorgen 20 en maandag middag 23 augustus worden dan ook nieuwe en ruimere babes ge- F WADDINXVEEN - De Noor dringdijk tussen de Coenecoop- en de provinciale weg Digitale foto’s 0,15 Ongeacht aantal Nu ook via www.sonneveld.nu alt* seizoenen groen WADDINXVEEN - De Stichting Waddinxveens Welzijnswerk (S.W.W.) houdt op dinsdag 24 augustus aanstaande een wan deltocht voor senioren. Vooraf opgeven is niet nodig; u kunt op de dag zelf vanaf 9.30 uur in schrijven in de foyer van het An ne Frank-activiteitencentrum (Jan van Bijnenpad). Daar is tevens gelegenheid om een kopje koffie of thee te drin ken. Om 10.30 uur gaat de groep met een aantal auto's richting Nieuwerkerk a/d IJssel. Gelo pen wordt de 'Hitlandroute', een tocht van 10 kilometer met als startpunt de parkeerplaats nabij de Hitland Golfbaan. Bij midgetgolf 'Hitland' wordt een koffiestop gehouden. Bij te rugkomst in Waddinxveen is er in het Anne Frank-centrum nog gelegenheid even met elkaar na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. De tocht gaat door, indien het goed wan delweer is. Kosten voor deelname bedragen 2,70 euro, inclusief 3 kopjes kof fie/thee. Aan deelnemers die meerijden wordt bovendien een kleine bij drage aan de autokosten ge vraagd (max. 1,- euro). Voor meer informatie over de wandel tochten kimt u contact opnemen met de S.W.W., telefoon (0182) - 615555 of 631932. De volgende tocht is gepland op dinsdag 28 september. Als beleidsmedewerker van de provincie is Gerard Hofstede nauw betrokken bij het onder werp betaalde pleegzorg. Ook waterstrook hij heeft niet de behoefte om al les zelf weer opnieuw uit te vin- REGIO - De provincie Zuid-Holland heeft het initiatief geno men voor betaalde pleegzorg. De PvdA, het CDA en de WD hebben hiervoor gezamenlijk een motie ingediend die met rui me meerderheid is aangenomen. De verwachting is dat de Gede puteerde Staten in september een voorstel gereed heeft om in 2005 een pilot te starten die door de in Alphen a/d Rijn gevestig de Pleegzorg-Horizon zal worden uitgevoerd. Kinderen bouwden vorige week in de speeltuin van Zonnig Zuid van hartelust aan hun hut. (Foto: Liesbeth van der Vis) n dus Daan. Hugo Slootjes, Brede School Zuid, en Annemarie He- ijnen, tienerwerker van de S.W.W. houden van een af standje een oogje in het zeil. „Volgend jaar proberen we het groter aan te pakken. Dit jaar waren we daar te laat voor, want naast een degelijke voor bereiding heb je ook nog ge- getimmerd," vertelt ze trots. WADDINXVEEN - Het is een herrie in de speeltuin van Zon nig Zuid. Jongens en meisjes lo pen af en aan met palets, ha mers en emmertjes met spijkers. In samenwerking met de Brede School Zuid organiseerde het wijkcentrum een huttenbouw week. Drie dagen lang mochten de kinderen hun eigen droom- paleisje in elkaar zetten. Don derdagochtend kwam er een 'afgevaardigde van de gemeen te' om de bouwwerken te 'keu ren'. y CAS WATER C.V. ELECTRA ZON-ENERCIE wordt ondermeer een dubbele asstreep en een kantstreep aangebracht. Deze werkzaamheden hebben mede te maken met de aanleg van het Bedrijventerrein Gouwepark. De werkzaamheden worden naar verwachting half september af- provinciale politici zijn zich gerond. Tijdens de werkzaamhe- van bewust dat pleegzorg tot de den is een omleidingsroute met 'softe sector' behoort, waarin re- borden aangegeven, 't Weegje sultaatgericht werken een onbe- (en Praathuis) blijven bereikbaar. Melding van de voortgang van de werkzaamheden vindt u op: www.zuid-holland.nl. kend woord is. De CDA'er laat er geen misver stand over bestaan: „De zwakte van deze sector is dat er geen metingen zijn. Het is mogelijk om veel beter te registreren dan tot nu toe, zon der te vervallen in bureaucratie. Tot nu toe heeft de pleegzorg bij voorbeeld te maken met ver schillende ministeries en is er te WADDINXVEEN - Een elfjarig veel versnipperd." Waddinxveens meisje is op maan dag 9 augustus tussen 10.45 en 11.30 uur op de Zuidelijke Rond weg lastiggevallen door een man. Ter hoogte van een tegenover het voormalige asiel zoekerscentrum werd het meisje den. aangesproken door de man. De man pakte haar vast maar liet haar kort daarop los waarna hij er vandoor ging. Vermoedelijk reed de man in een zwarte auto. De politie stelt een onderzoek in en ject en heeft inmiddels een eerste wil in contact komen met getui- rapport uitgebracht. Overigens gen die tussen genoemde tijdstip- hanteren wij liever de term in pen in deze buurt zijn geweest tensieve pleegzorg in plaats van en/of iets verdachts hebben ge- betaalde pleegzorg. De betaling zien. Zij worden verzocht zich te en de extra faciliteiten voor plee- melden bij de afdeling Sociale Jeugd- en Zedenpolitie via tele foonnummer 0900 - 8844. plaatst. Hierdoor kan de privacy beter worden gewaarborgd. Bo vendien ontstaat er zo ruimte voor een kinderboekje. Kleinere aanpassingen, zoals het plaatsen van een koffie-automaat, twee leestafels en een Disney-tv voor de kinderen zijn al eerder gere aliseerd. Op 20 en 23 augustus kunnen burgers dus niet terecht voor het aanvragen van reisdocumenten, rijbewijzen en een uittreksel GBA. Ze kunnen deze dagen uitslui tend terecht voor de aangifte van geboorte en overlijden en voor het afhalen van een eerder aan gevraagd reisdocument. P.A.W. Lamers (CDA): „Bij de laatste verkiezingsronde heeft een groep actieve pleegouders het onderwerp pleegzorg onder de aandacht gebracht en de poli tiek is hierop ingegaan. In Noord-Brabant hadden we al het voorbeeld van betaalde pleeg zorg. Wij hadden er geen behoef te aan om zelf het wiel uit te vin den en willen graag ons brug en de provinciale weg voordeel doen met de ervarin- N456 is van maandag 16 augus- gen die daar inmiddels zijn op- tHS tot en met maandag 30 au- gedaan." Lamers wijst ook op de gustus afgesloten voor al het Wet op de Jeugdzorg die op 1 ja- verkeer. De Noordringdijk nuari 2005 van kracht wordt: wordt verbreed, veiliger ge- „De provincie krijgt er dan meer 1 maakt en aangepast aan nieuwe taken bij en wil die ook goed uit landelijke normen. Op de weg voeren. We gaan er echt iets van maken. Bij ons staat het kind onderbroken centraal en de lange wachtlijsten in de pleegzorg zijn niet goed voor de ontwikkeling van het kind. Wij investeren in de toe komst en op termijn levert dat uiteindelijk weer euro's op." De er speeltuin van Speeltuinvereni ging 'de Overkant'. Deze speel tuin was afgelopen week net iets aantrekkelijker dan normaal door de overvaart met de pont en niet te vergeten het prachtige weer. De pont was zeker niet voor ie dereen een gezellig uitstapje; vooral voor mensen met brom mers en zware scooters ging niet elke rit even soepel. „Voor men sen met een scooter was het geen onverdeeld genoegen om de Gouwe over te steken," aldus Lia Vuik, wonend aan de Hene- gouwerweg. Vaak was het hoog teverschil tussen de boot en de kant namelijk zo groot dat er hulp aan te pas moest komen om de scooters veilig aan boord te laten. Mevrouw van Tongeren, bewoonster van de Zeehelden buurt, hield zelfs een verrekte armspier over aan een poging haar brommer op de pont te krij gen. De hulp moest meestal ge boden worden door medepassa giers, omdat de bestuurder van de pont druk bezig was de pont aan de kant te houden. Gelukkig was er altijd wel een welwillen de passagier aan boord, of was er iemand die zijn dag van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat opofferde door mee te helpen aan de kant te komen en over zicht te houden. Al met al was het, vooral met het mooie weer en de gezellig heid die met dat weer rond de WADDINXVEEN - Een vaak ge- zichzelf als vrijwilligers be- hoord citaat tijdens de overvaart schouwen. Andere pleegouders met de pont over de Gouwe vo- vragen juist om deze mogelijk- rige week. En iets anders was het heden." Als het gaat om de zeker. Dit keer kon er niet zoals pleegkinderen wijst Aussems op altijd over de oude vertrouwde bestaat tussen de hefbrug worden gefietst of ge wandeld om aan de andere kant met de pont mee moesten omdat van de Gouwe te kunnen ko men, maar moest men ouder wets op de Jan Dorrekeskade of de Henegouwerweg wachten op mensen die in het kader van een deren voor wie een hele specific- de veerpont. Van zes uur 's och- ke methodiek nodig is." tends tot twaalf uur 's avonds konden Waddinxveners gebruik veerboot gingen maken. Niet al- maken van de dienst, buiten de- tijd even makkelijk voor mensen ze tijden moest omgereden wor- die op tijd op hun werk moesten den. zijn, maar zoiets komt nu een- Vooral bewoners van de Hene- maal niet vaak voor en is voor el- gouwerweg, de Zeeheldenbuurt ke Waddinxvener een bijzondere en de Brugweg moesten vaak ge- gebeurtenis. De pont trok ook bruik maken van de dienst, om- veel ouders met kinderen die dat veel zaken zoals supermark- voor deze gelegenheid met de ten, banken en postkantoren zich pont overgingen om daarna nu eenmaal aan de andere kant door te lopen of fietsen naar de 1 I I Z O S X z 0 D LU

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 1