Inschrijvingen bij Kreater Computercursus voor senioren Jöb OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN WEEK N° Bijeenkomst fractie en bestuur CDA E R U B R E E E N T K E M G VERKEERSZAKEN BOUWZAKEN OVERIGE VERGUNNINGEN VERGADERINGEN BEZWAAR GROEN BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD RUIMTELIJKE ORDENING de www.waddinxveen.nl HOORZITTING GEMEENTERAAD 24 AUGUSTUS VERNIEUWING GEMEENTELIJKE WEBSITE KLEURRIJK FESTIVAL WADDINXVEEN duidelijke wens van de bezoekers gen 20 en maandagmiddag 23 aug privacy beter worden gewaarborgd De Gemeentebalie DE GEMEENTEBALIE GESLOTEN VOOR VERBOUWING Vrijdag 20 en maandag 23 augustus a.s. is De Gemeentebalie gesloten. Ook de balie van de zorgverzekeraar TRIAS is niet bereikbaar. Op deze dagen worden de balies vernieuwd om u beter van dienst te kunnen zijn en u meer privacy te kunnen bieden. In 2003 en 2004 zijn bezoekers van De Gemeentebalie geënquêteerd over de dienstverlening. Een duidelijke wens van de bezoekers was om meer privacy te hebben aan de balies. Tussen vrijdagmor- ustus worden nieuwe, ruimere, balies geplaatst. Hierdoor kan de Bovendien ontstaat er zo ruimte voor een kinderboekje. Kleinere aanpassingen, zoals het plaatsen van koffieautomaat, twee leestafels en voor de kinderen een Disney- tv zijn al eerder gerealiseerd. Op 20 en 23 augustus kunt u dus NIET terecht voor het aanvragen van reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksel GBA. Uitsluitend voor de aangifte van geboorte en overlijden en voor het afnalen van een eerder aangevraagd reisdocument kunt u wel terecht. Dinsdag 24 augustus zijn wij u weer volledig van dienst. Onze excuses voor de overlast. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 3 WOENSDAG 18 AUGUSTUS 2004 WADDINXVE De aanvraag ligt m.i.v. donderdag 19 augustus 2004 Nadere informatie hierover kunt u krijgen bij de afdeling Openbare Werken, doorkiesnummer 624846. het bezwaar aantekenen is Aan het indienen van zo'n verzoek zijn kosten verbonden. ib bezuinigingen "Kie- f' 62 45 00 OPENINGSTIJDEN DE GEMEENTEBALIE maandag tot en met donderdag 08.30 - 14.00 uur vrijdag 08.30 - 12.30 uur dinsdag- en donderdagavond 19.00 - 20.30 uur COLOFON Eindredactie Gemeenterubriek: BDS/Communicatie SPREEKUREN Burgemeester en wethouders alleen na afspraak via de secretaresses. Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling Openbare Werken. GEMEENTEHUIS postadres telefax website e-mailadres schap-, of dorpsahoon, als bedoeld in artikel 5.4.2 APV. directe belangen worden - hiervoor genoemde j binnen zes de beschikking een gemo- B W andere procedure is vermeld). krijgen bij de WADDINXVEEN - Het is nog mogelijk in te schrijven voor een cursus bij Kreater! Kreater heeft vele cursussen op het ge bied van muziek, dans, ballet, fotografie, tekenen en schilde ren, beeldhouwen en boetseren, circusworkshops enzovoort in huis. Er is voor zowel jong als oud wel een cursus te vinden. Kreater biedt een inhoudelijk goed en evenwichtig aanbod in een stimulerende sfeer. Bij de muziekafdeling zijn er cursussen muziek op schoot/ muziek voor peuters voor ou ders/ verzorgers van kinderen van 4 maanden tot 4 jaar. Daar na is er de cursus kleutermu- ziek voor kinderen van groep 1 en 2, vervolgens de cursus Spe len met muziek voor kinderen proef gestart maar wegens groot succes in het vaste aanbod op genomen Op fotografiegebied zijn er meerdere cursussen afhankelijk van de mate van gevorderd- heid. Er zijn circusworkshops met als vaste onderdelen jongle ren, diabolo en eenwielerfietsen voor verschillende leeftijden. Voor dans en ballet zijn er ook verschillende cursussen bij Kre ater: modem jazz, klassiek bal let, musicaldans, Afrikaanse dans en streetdance behoren tot de mogelijkheden. Daarom, kom eens kijken bij Kreater (Kerkstraat 13) of bel voor informatie over de cursus sen: 0182-614422. Het aanbod is ook terug te vinden op de web site, www.kreater.nl. Sociaal raadsvrouw - uitsluitend op afspraak - maan dag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.30 uur. van groep 3 en 4. Hierna kun nen kinderen doorstromen naar de cursus Instrumentverken- ning (groep 5 t/m 8). De afde ling instrumentaal en vocaal biedt volop mogelijkheden voor bijna alle instrumenten. Samen spel, popgroepen en uitvoerin gen maken het muziekaanbod compleet. Ook kun je bij Kreater tekenen/ schilderen en beeldhouwen/ boetseren. Tentoonstellingen worden per cursus georgani seerd. Ook kinderen kunnen deze cur sussen volgen, daarnaast is er ook speciaal voor hen een cur sus creatieve vorming. Nieuw in het aanbod een cursus wand kleden maken. De cursus Sie raden maken is vorig jaar als van 13.30-16.00 uur en op donder dagmorgen van 9.00-11.30 uur.De beginnerscursus 'Kennismaken met computers' is toegankelijk voor elke Waddinxvener vanaf worden gestoken. Iedereen werd verzocht een handje te helpen bij bereiding van gerechten, schenken van de wijnen en uiteraard het doen van de afwas. Vice fractievoorzitter van Berkesteijn was zeer te spreken over het resultaat van de avond. Partijvoorzitter Roseboom sprak de wens uit, dat de vrijwilligers nog vele mooie bijeenkomsten met el kaar mochten doorbrengen. Hij hoopte dat na het goede resultaat van het CDA met de europese ver kiezingen dit succes ook met de ge meenteraadsverkiezingen na deze raadsperiode mocht komen. Alle aanwezigen waren het er mee eens dat er dan nog hard gewerkt diende te worden, maar dat dit zeker de moeite waard is om er voor te gaan. inzien website gedurende de cursusperiode een computer te huren voor 16,- euro. Zo kunt u bepalen of de computer iets voor u is, voordat u tot aan schaf overgaat. Voor cursisten die na de beginnerscursus verder wil len, is er de cursus 'Kennismaken met Internet'. Deze cursus bestaat uit zeven dagdelen van 2 uur en de kosten bedragen 62,- euro voor de gehele cursus inclusief lesmateri aal. Ook hier zijn voor de cursus in september nog een aantal plaatsen vrij. Verder verzorgen vrijwilligers van de helpdesk workshops voor de meer gevorderde senioren. Voor meer inlichtingen kunt u tijdens de openingsuren terecht bij de help desk aan de Mauritslaan. Hebt u belangstelling voor een cursus, dan kunt u contact opnemen met de S.W.W., telefoon (0182) 631932 - of 615555. van de tweede voorbereidingskrediet voor ren en van de computer voor hun vrijwil ligerswerk, om te e-mailen met fa milieleden aan de andere kant van de wereld, voor hobby's en spelle tjes. De cursussen worden gegeven zijn nog enkele plaatsen vrij. De in het Computerleercentrum in het docenten, allemaal enthousiaste vrijwilligers, begeleiden de cursus en worden geassisteerd door twee hulpdocenten. Daardoor is er rui me aandacht voor iedere cursist. De kosten voor deelname bedra- cur- sus, inclusief lesmateriaal. Voor be ginners die nog geen computer hebben is er de mogelijkheid om Anne Frank-centrum (Jan van Bij- nenpad). Daarnaast beschikt de S.W.W. over een computerruimte in het gebouw Wereldwijd' aan de Mauritslaan 55. Daar is bovendien de helpdesk gevestigd. Als u pro- gen 47,50 euro voor de gehele blemen hebt met uw computer of u vragen hebt over de lesstof, kunt u daar terecht op maandagmiddag haakjes vermelde datum: 20040270 Piasweg 16B, het verlenen H I rCl IUC MCOIdlIillll Ik het college om via 2004027i Apollolaan 45 .cwicia fe stellen. de iredige bijdrage in het cumula- Raadhuisplein 1 (0182) 62 46 24 Postbus 400, 2740 AK 62 46 80 www.waddinxveen.nl gemeente@waddinxveen.nl I van onze het hoofd op de nieuwe site met uw cur- 54 75 00 62 47 67 63 04 44 Andere belangrijke telefoonnummers in de gemeentegids VERZOEKEN OM VRIJSTELLING B&W hebben het voornemen mingsplan te verlenen voor 20040201 Dorpstraat 93, het gedeeltelijk veranderen groten van een woning. 20040251 Stationsstraat 31, het gedeeltelijk veranderen vergroten van een woning. Waddinxveen viert feest. In de week van 25 tot en met 28 augustus 2004 vindt het Kleurrijk Fes tival plaats. Op diverse plaatsen worden activi teiten georganiseerd in het kader van de kleur rijke samenleving. Samenleven en ontmoeting staan centraal. en leplaan, De bouw is niet in overeenstemming met de ter plaatse gel dende bestemmingsplannen, doch de afwijking is van beperkte betekenis als bedoeld in artikel 19, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en in artikel 20 van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985. BINNENGEKOMEN KAPAANVRAGEN De volgende kapaanvragen zijn ontvangen: - Eikenlaan, gedeelte tussen Sniepweg 1 8 eiken in verband met reconstructie - Herman Heijermanslaan 4, 1 dode berk naast de inrit voor informatie, vragen en klachten Cyclus: afvalinzameling, ophalen grofvuil e.d. Instituut Sociaal Raadslieden Gouwebad "De Sniep" en het OPENINGSTIJDEN ANDERE AFDELINGEN Alle afdelingen elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur. In de middag kunt u alleen terecht op afspraak. OPENINGSTIJDEN AFVALSTATION, Zuidelijke Rondweg 250 Voor afgifte (grof)vuil en KCA elke werkdag van 13.30 tot 16.30 uur en zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. en het milieupro- GEWEIGERD - Kerkweg-Oost 224, 1 beuk aan de noordzijde van het kantoorgebouw. WADDINXVEEN - Zoals elk jaar wordt na de zomervakantie een bij eenkomst tussen fractie, bestuur en vrijwilligers gehouden. Dit jaar was het bestuur aan de beurt op 14 au- gustus.Bedoeling van deze bijeen komst elk jaar is de saamhorigheid te versterken en alvast te klinken op het komende politieke jaar. Na ope ning door CDA voorzitter Rose- boom was het de beurt aan de gast heer om alles een italiaans tintje te geven. Tussen de gangen door werd er door de aanwezigen druk bijgepraat om alvast energie en geestdrift te vinden voor het ko mende politieke jaar. De aanwezi gen konden zich vinden in de chi que opgedekte tafels, maar ook de handen moesten uit de mouwen een werkkrediet fase 3 voor istgesteld van 250.000. een perceel grond gekocht bij de Tweede BINNENGEKOMEN BOUWAANVRAGEN De volgende bouwaanvragen zijn ontvangen op de tussen het vige- dakkapel De gemeenteraad heeft in de vergadering van 30 juni jl. o.a. de onderstaande besluiten geno men. De achterliggende stukken kunt u inzien bij de Gemeentebalie dan wel downloaden via www.waddinxveen.nl. ontwikkeling van 1.470.000. De raad heeft va: De raad heeft Bloksweg 32. GEMEENTERAAD op woensdag 25 augustus, aanvang 20.00 uur. Op de agenda: Voorstel tot het beschikbaar stellen van band met het aangaan van een provincie Zuid-Hoiïand, gedurende vier weken ter inzage bij de Gemeentebalie, op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur. Gedurende deze termijn kunt u over de aanvragen schrif telijk uw zienswijze kenbaar maken bij het college van B&W. van vrijstelling van rende bestemmingsplan (04-08-2004) ”i en 53, het plaatsen van een op het voorgeveldakvlak (10-08-2004) Voor vragen over de agenda kunt u contact opnemen met de cluster Bouwtoezicht telefoon 624832 of 624835. - De raad heeft het collegevoorstel over zen en Kabelen" voor kennisgeving aangenomen en wacht het definitieve voorstel na inspraak en hoorzitting af. - De raad heeft de jaarrekening vastgesteld inclusief een amendement, inhoudende dat het budget voor zgn. zachte verplichtingen uit 2003 niet worden overgeheveld naar 2004. - De raad heeft de eerste Bestuursrapportage 2004 vastge steld. - De raad heeft een Nadere informatie over de hierboven genoem de mogelijkheden van een referendum op basis van de tijdelijke referendumwet kunt u inwinnen bij de afdeling POB, tel. 624 633. 1 Tegen bovenstaande besluiten kunt u 1 (zie BEZWAAR). Met het indienen van een bezwaarschrift wordt de aanvang van de bouw/sloop niet tegengehouden. 1 Om dat te voorkomen kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Arrondissementsrechtbank 's- j Gravenhage, Sector bestuursrecht, t.a.v. de voorzieningen rechter, Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage. De rechter beziet dan of met de bouw/sloop mag worden begonnen. Informatie over de vergunningen kunt u krijgen bij de clus ter Bouwtoezicht, tel. 624832 of 624835. Als u tijdens de hoorzitting wilt inspreken, kunt u zich tot maandag 23 augustus 17.00 uur hiervoor opgeven bij de plaatsvervangend griffier, de heer A.P. Oostdijk, via telefoonnummer 624 628. Vermeld daarbij het gespreksonderwerp en het verwachte aantal personen waarmee u die avond aanwezig hoopt te zijn. OPENBARE VERGADERING WELSTANDSCOMMISSIE Op dinsdag 24 augustus a.s. om 1 1.00 uur vergadert de welstandscommissie. In deze vergadering worden diverse bouw- en reclameaanvragen beoordeeld op redelijke eisen van welstand. De agenda kunt u vanaf maandag 23 augustus a.s. inzien bij de Gemeentebalie en staat dan ook op onze www.waddinxveen.nl. ting eXacto voor een bedrag van 280.000. t aan een bureau voor over planschadeverzoek Het motto van het Kleurrijk Festival is: 'Samenleven in Waddinxveen is meer dan er werken en wonen'. Ook sport, cultuur, recreatie, religie en levens overtuiging brengen mensen samen. In het verlengde hier van worden er van 25 tot 28 augustus, op diverse locaties in de gemeente, activiteiten georganiseerd. vrijstelling van het bestem de volgende bouwplannen: en het ver- VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN - Henegouwerweg 1B, 3 in slechte staat verkerende paardekastanjes. Herplantplicht voor 3 bomen. Het rooien van bovengenoemde bomen en houtopstanden heeft geen gevolgen voor aantasting van natuur-, land- - De raad heeft ingestemd met de kaderstellende nota Wet Werk en Bijstand met inbegrip van de financiële bijlage en de kaderstellende nota Reïntegratie. - De raad heeft ingestemd met de kaderstellende nota Mini mabeleid - De raad heeft opdracht gegeven aan I interactieve beleidsvorming een welzijnsvisie op te- - De raad is akkoord gegaan met de ontmanteling van Stichting ISP en met de even: tieve tekort. - De raad heeft een gemeentegarantie verstrekt aan de Stich ting eXacto voor een bedrag van 280.000. - De raad heeft opdracht verstrekt aan een bureau voor het 20040267 uitbrengen van een advies over planschadeverzoek voor Raadhuisstraat 11 en 13. - De raad heeft het milieuverslag 2003 gramma 2004 vastgesteld - De raad heeft de welstandsnota 204 vastgesteld. - De raad heeft het ontslag als lid van de commissie Samen leving van de heer R.A.A. Roza (PvdA) aanvaard. DE GEMEENTERAAD HOORT GRAAG UW MENING OVER DE BEZUINIGINGEN De gemeenteraad houdt op dinsdag 24 augustus a.s., aan vang 20.00 uur een hoorzitting in het gemeentehuis over de voorgestelde bezuinigingen. De gemeenteraad organiseert deze hoorzitting om inwo ners en organisaties hun mening te laten geven over de voorstellen voor de bezuinigingen in de komende jaren. WADDINXVEEN - De Stichting Waddinxveens Welzijnswerk orga niseert al geruime tijd, in samen werking met het Seniorweb, com putercursussen voor senioren. Inmiddels zijn al honderden senio- vijftig jaar, die nog helemaal bij de thuisgeraakt op de computer basis moet beginnen of er al een gebruiken zij de mogelijkheden beetje mee kan werken. De basis cursus bestaat uit zes dagdelen van 2 uur. Per cursus is er plaats voor maximaal tien cursisten. Voor de cursus in september en november VERLEENDE VERGUNNINGEN (o.g.v. APV. of andere wettelijke regelgeving) - Stichting Wijkwerk "De Zuidplas": organiseren openlucht muziekdag (Wokkelpop) op zaterdag 4 september 2004 van 1 1.00 tot 24.0Ó uur op het parkeerterrein voor sport hal "De Duikelaar", alsmede toestemming om het par keerterrein voor de duur van de festiviteiten af te sluiten. - Maasmond Rotterdam B.V. te Rotterdam; toestemming voor plaatsen van een keetwagen op een parkeervak bij het gebouw Passage 20-122 en twee steigers bij de in- en uit- gangen van de gebouwen Passage 2-64, 20-1 22, 130- 212, voor schilderwerkzaamheden tussen 16 augustus en j 17 oktober 2004. Verschillende organisaties hebben in samenwerking met de gemeente een programma uitgewerkt waarin iedereen wel iets van zijn of haar gading vindt. Deze organisaties zijn: Stichting Vluchtelingenwerk, Stichting Vrouwenraad, Stichting Tawiza, Wereldwinkel/Amnesty, Vereniging Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking en MOV St. Vic tor. Momenteel werken wij hard aan de vernieuwing website. De site krijgt een echte homepage en I menu wordt veranderd. Als u sor over de menuknoppen gaat, wordt meteen het onder liggende submenu geopend. Er komt een nieuwe zoekmachine en De Digitale Gemeen tebalie wordt uitgebreid en gemoderniseerd. De nieuwe website kan ook beter worden bekeken met verschillende schermresoluties. Het is de bedoeling dat u in de praktijk niets merkt van deze aanpassingen totdat de vernieuwde site helemaal klaar is (medio september). Triangel beschikbaar gesteld van het Centrum Meer informatie vindt u op onze website www.waddinx veen.nl, op de posters die op veel plaatsen in de gemeente zijn verspreid en in de lokale en regionale dag- en week bladen. een krediet in ver- overeenkomst tussen de het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, de gemeente Waddinxveen en Ontwikkelings maatschappij Distripark Al 2 BV inzake de verbreding en verdieping van de tunnel Bredeweg onder rijksweg Al 2; - Voorstel inzake het vormen van één Veiligheidsregio Hol lands Midden; - Voorstel tot actualisering van de "Verordening gemeente- j lijke bevolkingsadministratie" (referendum mogelijk); - Voorstel tot het verlenen van gemeentegarantie aan de j handbalvereniging "Rowah" (referendum mogelijk); - Voorstel tot vaststelling van een nieuwe archierverordening. I i De agenda stukken liggen op werkdagen tij dens kantooruren in de leeshoek van de Gemeentebalie ter inzage. Tijdens bovenstaande vergaderingen kunt u gebruikmaken van het spreekrecht. Over de regels die daarbij geiden is in het gemeente huis een brochure verkrijgbaar. OZB Vanaf medio oktober kunnen wij u via de website ook meer informatie aanbieden over de onroerende zaakbe lastingen. Eind februari 2005 worden de nieuwe waarde- beschikkingen verstuurd. Vanaf oktober kunt u op onze website de objectgegevens inzien en controleren op even- tuele onjuistheden. Meer informatie hierover volgt later. GERESERVEERDE GEHANDICAPTENPARKEER PLAATS Besloten is ter hoogte van het perceel Nicolaas Beet- slaan 14 een parkeervak op de openbare weg aan te duiden als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats voor een in dit perceel woonachtige bewoner. VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN De volgende bouwvergunningen zijn verzonden op de tus sen haakjes vermelde datum: 20040155 Meidoornstraat 37, het gedeeltelijk veranderen en vergroten van een woning (11-08-2004) 20040233 Klaverveld 8, het plaatsen van een dakopbouw op de woning (12-08-2004) 20040241 Willem de Rijkelaan 19, het gedeeltelijk veranderen van een woning (12-08-2004) 20040242 C. Huygenslaan 51, het oprichten van een schuur (12-08-2004) 20040248 Zuidkade 232, het gedeeltelijk veranderen van een woning (12-08-2004) Wanneer u vindt dat uw geschaad door de verlening van een - verleende vergunning/beschikking, kunt u weken na de verzenddatum van tiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van (tenzij in de publicatie een Informatie over de beschikkingen kunt u genoemde afdelingen. Opname in deze publicatie houdt uitdrukkelijk geen uit spraak in over de definitieve besluitvorming. In dit stadium kunt u geen bezwaarschrift indienen tegen een voorgeno men veiling. Wel kunt u uw bedenkingen kenbaar maken bij de afdeling Openbare Werken. De gegevens van deze aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de cluster Bouwtoezicht, telefoon 624832 of 624835. RECTIFICATIE BINNENGEKOMEN BOUWAAN- VRAAG In het weekblad van 11 augustus is een foutieve omschrij ving van een bouwplan geplaatst. De juiste tekst moet zijn: Alpherwetering 41net gedeeltelijk veranderen en net vergroten van een berging (30-07-2004) GEEF UW MENING Sommige wijzigingen zijn mede tot stand gekomen door opmerkingen die wij van bezoekers van onze site ontvin gen via een peiling en een enquête. Deze staan op onze website in het nieuwe interactieve onderdeel. Tot het eind van deze maand kunt ook u nog meedoen aan deze meningspeilingen op onze website. Wij stellen het op prijs als u ons uw mening laat weten. Tegen bovenstaand besluit kunt u bezwaar aantekenen (zie BEZWAAR). Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Arron dissementsrechtbank 's-Gravenhage, Sector bestuursrecht, t.a.v. de voorzieningenrechter, Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage, tel. 070-3813815). Aan het indienen van I zo'n verzoek zijn kosten verbonden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 3