Burgemeester 'Juf Jasmijn: de beste van de wereld!' houdt spreekuur kip*. H Deze Week A H Controles veilig vervoeren kinderen Dagje 'strandplezier' in de Passage V Kledinginzamelingsactie rs EEMSKERK 1 Veranderde Nieuwe 1 openingstijden Dierendal Oplichting na babbeltruc Ongeval in aquaduct A12 standplaats JIP/JOP bus l GLASBEEK Getuige gezocht brandjes |omn=vi=i.» HM De specialist voor u! WOENSDAG 25 AUGUSTUS 2004 Juf Jasmijn van de Regenboogschool is in Korea wereldkampioen Hapkido geworden. (Foto: Liesbeth van der Vis) r elektra NEELEMAN cv uitbouw |verbouwingen I reparaties water sanitair dakwerken WASMACMWB VAATWASSER MOÖER KOELKAST Waddinxveen op reis Rietje Vaesen vertelt over haar stichting In Liefde Om zien en haar ontmoeting met moeder Teresa en de zusters. Lees verder op pagina 9. voren al aan te geven waar het gesprek over zal gaan. „De bur gemeester kan zich dan beter WADDINXVEEN - Voor de der de keer dit seizoen zamelt Mu ziekvereniging Concordia kle- van op het Evenemententerrein en van 19.00-21.30 uur in de St. Victorstraat. ATTEMA TEL. (0182) 61 35 00 Sport Groeneweg wil een blijvertje zijn. Lees verder op pagina 23. OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Bel (0900) 708 09 00 (I0 eurocent per minuut) 57e JAARGANG nr. 2915 1 AUTOSCHADE B.V. hem zijn woning in te helpen. Binnen vroeg hij na een smoes om de pincode van de bewoner. WADDINXVEEN - Er hebben diverse brandjes op zondag 22 augustus tussen 16.25 uur en 18.50 uur in Waddinxveen ge woed. Op industrieterrein Coe- necoop stond rond 16.25 uur een container in de brand. Omst reeks 18.50 uur stond op datzelf de industrieterrein een auto in de brand. Op de Passage had er omstreeks 17.05 uur een contai ner vlam gevat. De politie stelt een onderzoek in. Getuigen wor den verzocht contact op te ne men met de politie Waddinx veen onder telefoonnummer 0900 - 8844. /AutoX snelservice het snelle en persoonlijke adres voor: van het aantal ingeleverde ki lo's) komt ten bate van Concor dia. U hoeft het bruikbare niet WADDINXVEEN/BOSKOOP -1 het kader van de actie 'Wij gaan weer naar school' gaat het poli tieteam Waddinxveen - Boskoop de komende maanden extra con- vervoeren van kinderen. Daarnaast zal ook gelet worden op andere ver keersovertredingen zoals snel heid, negeren rood verkeerslicht en geen voorrang verlenen bij een voetgangersoversteekplaats. De controles starten op maandag 30 augustus en worden gehou den rondom de 22 scholen bin nen de gemeenten Boskoop en Waddinxveen. Alle kinderen on der de 12 jaar en kleiner dan 150 cm mogen alleen voorin zitten in een goedgekeurd kinderbeveili- gingsmiddel. Achterin moeten ze in de autogordel. Indien het Het spreekuur kan in principe worden bezocht door alle inwo ners en/of organisaties uit de ge meente Waddinxveen. Onder werpen die op het spreekuur aan de orde worden gesteld, zal hij bespreken in het college. Op de ze wijze hoopt het college meer signalen te ontvangen vanuit de samenleving over zaken waarop het beleid zou moeten worden aangepast. „De onderwerpen moeten zich wel bevinden op het beleidsterrein van de gemeente," legt een woordvoerster uit. „Aan bijvoorbeeld een burenruzie kan de burgemeester ook niks doen." Het spreekuur is er voor ieder een die specifieke aandacht voor iets wil vragen. Ook leuke ideeën en suggesties zijn wel kom bij de burgemeester. Bur gers moeten van tevoren een af spraak maken om een lange wachttijd te voorkomen. Ook en Jongerenwerk iedere maan dag en zaterdag op de volgende Het spreekuur is elke maan dag, met ingang van 6 septem ber, van 16.00 tot 17.00 uur. Burgers kunnen zich van tevo ren aanmelden op: tel. 0182- 624600. Mocht de burgemees ter zijn verhinderd, dan neemt een wethouder hem waar. WADDINXVEEN - In de maand september gaat kinderboerderij Dierendal met andere opening stijden werken. Kinderboerderij Dierendal krijgt minder subsidie van de gemeente en moet op zoek naar goede oplossingen. Kortere openingstijden is een mogelijke oplossing. De maand september wordt gebruikt als proefmaand om te zien wat de voor- en nadelen van de aange paste openingstijden. Als deze proef goed verloopt gaat Dieren dal in 2005 met deze nieuwe tij den werken. Ze gaat er vanuit dat het een oplossing is die zo min mogelijk problemen voor de bezoekers zal geven. De nieuwe openingstijden zijn: Maandag t/m zaterdag van 11.30 tot 16.30 uur. Zondag van 12.00 tot 16.00 uur. De belang rijkste verandering is dat in de ochtenduren de kinderboerderij dicht is. De meeste bezoekers ko men bij nader onderzoek in de middaguren. INBOUW- APPARATEN SUPERVOORDEEL 7 Auto snelservice Celine Dion Sasha Roos vliegt in decem ber met haar moeder naar Las Vegas om daar de Oud en nieuwshow van Celine Dion bij te wonen. Lees ver der op pagina 19. WADDINXVEEN - Burgemeester Roijers start op maandag 6 september met een spreekuur voor de inwoners van Waddinx veen. De burgemeester wil graag de contacten met de burgers versterken. Een van de middelen daartoe is een spreekuur, een initiatief van de burgemeester zelf. Het gaat in eerste instantie om een proef die in december 2004 wordt geëvalueerd. Nieuw digitaal Printstation een luchtkussen die aan zijn ar men verschillende attracties heeft als: een hoobelkussen, bal- lenbad, klimwand, glijbaan, en een hindemistunnel. Ook is er een zeventien meter lange survivalbaan vol klimple- zier. Wie is de snelste op de sur vivalbaan? Twee levensechte computerjets ki's laat de wat oudere jeugd te gen elkaar racen op het water. En op www.jipjop.nl! voor de durfals is er een 5,5 me ter hoge klim(vuur)toren. Er zijn valkussens aanwezig en de deel nemers worden gezekerd. En bij een leuk feest hoort ook een leuk gezicht. Wil je een pi raat zijn? Of liever een prinses? Of misschien een monster? Alles is mogelijk bij de schminkkraam. Kinderbeachland, van 10.00 tot 16.00 uur in De Passage, Wad dinxveen. digd. „We zijn heel heel heel trots op je," vertelt de directeur. „Je bent nu de beste van de we reld én je bent juf op onze school!" Jasmijn moet op het erepodium staan waar ze nog een speciale medaille krijgt. Ook wordt haar een mooie papieren bloemen krans omgehangen. Als het Wil helmus klinkt, klimt juf Lisette op een trapje om de Nederland se vlag in de standaard te ste ken. De kinderen zingen enthousiast mee, al hebben ze met het twee de couplet wat meer moeite. Na de huldiging moeten Jasmijn en Wilco de gymmatten op. Want de twee kampioenen moeten nu maar eens laten zien wat Hapkido is. merkingen aanhoren, maar daar mee is het onderwerp nog niet meteen afgehandeld. Iemand die het spreekuur heeft bezocht krijgt binnen drie weken te ho ren wat er met zijn opmerkingen is gebeurd. Burgers krijgen ove rigens geen voorkeursbehande ling omdat ze met de burge meester hebben gesproken. Ook kunnen procedures (bestaand beleid) niet worden aangepast om individuele problemen op te lossen. Maar als er veel dezelfde problemen aan de orde worden gesteld, kan dit natuurlijk aan leiding zijn om een procedure te wijzigen. Aan het einde van het jaar zal het college de proef evalueren en bezien of het spreekuur kan worden uitgebreid met meerde re collegeleden of dat het wordt gewijzigd of zal worden afge schaft. Sociale Raadsvrouw De sociale raadsvrouw be handelt deze week de af schaffing van de wet ar- beidsongeschiktheidsverzek ering zelfstandigen. Lees verder op pagina 9. ten en een erepodium staan. Het erepodium heeft alleen een nummer 1. „Want," zo vertelt directeur Ria van de Horst. „De nummers twee en drie kennen we toch niet!" Naast Jasmijn staat nog een we reldkampioen. Wilco Boescho- ten (14) is in Korea wereldkam pioen geworden in de leeftijdscategorie 14 tot 16 jaar. Vanmorgen is hij met zijn vader vanuit Rossum op de motor ko men rijden om de huldiging mee te maken. Voor hem is het ook een beetje feest. Samen lo pen ze zwaaiend door de ere haag. Er zijn zelfs twee camera ploegen op het schoolplein van de Regenboog aanwezig die het kampioensfeestje filmen. Jasmijn wordt als eerste gehul- WADDINXVEEN - Een Rotter dams gezin bestaande uit man, vrouw en twee kinderen, wer den op zaterdag 21 augustus rond 00.45 uur met diverse ver wondingen vervoerd naar het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda nadat de auto waarin ze zaten in het aquaduct van de A12 was gaan tollen en enkele keren tegen de tunnelwand bot ste. De 51-jarige man die de auto bestuurde corrigeerde zijn auto vermoedelijk te sterk voor een voor hem van rijstrook wisselen de automobilist waardoor de au to begon te tollen. De man liep bij het ongeval een gebroken voet en diverse snijwondjes op. Zijn 41-jarige echtgenote klaag de over een pijnlijke knie en haar nek en de tienjarige zoon van het gezin had ademhalingsproble men. Het achtjarig dochtertje van het gezin bleef ongedeerd. WADDINXVEEN - De tweede schooldag op De Regenboog school begon als een feestje. Het schoolplein is omgetoverd in een oranje feestplein met wap perende vlaggetjes, vrolijk ge kleurde ballonnen en overal fo to's van juf Jasmijn. Leerlingen houden verschillende spandoe ken vast: 'Juf Jasmijn is goud waard' en 'Juf Jasmijn, nr.l fijn!'. Want juf Jasmijn is kampioen. En wat voor één! Juf Jasmijn is wereldkampioen Hapkido (een Koreaanse zelfverdediging- kind jonger is dan 12 jaar, maar groter is dan 150 cm, dan mogen ze wel voorin zitten. Uiteraard wel in de autogordel. Kinderen vanaf 3 jaar, achter in de auto, dienen altijd in een kinderbevei- ligingsmiddel zitten. Indien dit er niet is, dan moeten zij de au togordels gebruiken. Kinderbe- veiligingsmiddelen zijn onder andere, mits goedgekeurd en ge schikt voor lengte en gewicht van het kind; een babyzitje (0-9 maanden), een kinderzitje (9 maanden-4 jaar) en een tafeltje of zittingverhoger (vanaf 4 jaar). Deze middelen dienen in bijna alle gevallen met de aanwezige gordels worden gebruikt. Bekeu ringen voor genoemde verkeers overtredingen variëren van 45 tot 125 euro. van het onbruikbare te scheiden. Alles kan ingeleverd worden in vuilniszakken en 2 gelijke schoe nen moeten aan elkaar geknoopt worden. De kleding kan ingeleverd wor den in het clubgebouw van Con cordia de Hoge Noot aan de J.W. Frisoweg nr. 1 op de donderdag avond van 18.00 uur tot 22.00 uur (met uitzondering van zon en feestdagen en zomervakan tie). Mocht u meer dan 6 zakken hebben om in te leveren, dan willen wij deze ook bij u afhalen, troleren op het veilig dit kunt u doorgeven onder nr. 616297. WADDINXVEEN - Wil je klim men in een vuurtoren? Of zwemmen in het ballenbad dat aan de arm van een reuzenocto pus zit? Of race je liever iedereen voorbij op je levensechte compu- ter-jetski? In de Passage is het zaterdag even allemaal mogelijk. De winkeliersvereniging De Pas sage organiseert een kinderfeest in samenwerking met de Rijn en Gouwe huis-aan-huisbladen- groep. Van 10.00 tot 16.00 wordt het een dag vol strandplezier! De Passagewinkeliers organise ren voor de derde keer een kin derfeest. Dit jaar wordt het, door de samenwerking, extra groot aangepakt. De speeltoestellen staan verdeeld over de gehele Passage, en zullen ook aan de andere kant van de Kanaalstraat staan. Bij het zebrapad staan ver- keersbrigadiers die het overste ken wat makkelijker zullen ma ken. „Het wordt een leuk dag. De vakantie is afgelopen, maar we vieren gewoon nog even feest," vertelt Ton Martens, eigenaar van de gelijknamige poelierszaak aan de Passage en bestuurslid van de winkeliers vereniging. „Voor de ouders komt er een koffiekar in de Passage te staan en voor de kinderen wordt er royaal limonade uitgedeeld. Bo- WADDINXVEEN - Drie bejaar de inwoners zijn op donderdag kan het voordelig zijn om van te- I 19 en vrijdag 20 augustus slacht offer geworden van een babbel truc. Een goed geklede man van ongeveer dertig jaar wist op voorbereiden door zich bijvoor beeld al in te lezen in het speci fieke onderwerp," legt de woordvoerster uit. kort De burgemeester zal ieders op- donderdag 19 augustus de wo ning van een bewoonster aan de Kerkweg-West met een smoes binnen te dringen. Na een gesprek vroeg de man om de pinpas waarna de vrouw deze gaf. De vrouw miste later ook een geldbedrag uit haar porte monnee. Vermoedelijk probeer de dezelfde man de pinpas van een bewoonster aan het Mw. Kuipers-Rietbergplantsoen te krijgen. Dit mislukte omdat de ding in. De inzameling vrouw niet in het bezit is van een kleding gaat als volgt: het Leger pas. Op vrijdag 20 augustus des Heils haalt de kleding op bij werd een bewoner in dezelfde Concordia. Zij dragen er zorg straat slachtoffer. Een man met voor dat de bruikbare kleding een getinte huidskleur was de als ook schoenen, dekens en gor- bewoner 'behulpzaam' door dijnen terecht komen in de Oost bloklanden en Derde Wereldlan den. De onbruikbare artikelen worden gerecycled. De op- De bewoner gaf de pincode brengst (berekend aan de hand waarna de man er vandoor ging. Korte tijd later bleek dat de pin pas van de bewoner weg was. vendien is de toegang gratis en WADDINXVEEN - Vanaf maan- kunnen automobilisten ook gra- dag 30 augustus staat de tis parkeren op de parkeerplaat- JIP/JOP bus van Stichting Jeugd sen naast en nabij de Passage," legt Martens uit. Verder zullen de winkeliers in de Passage ver- standplaatsen: schillende aanbiedingen hebben maandag: van 19.00-21.30 uur op tijdens het kinderfeest. het Kon. Wilhelminaplein Wat is er nu precies allemaal te zaterdag: van 15.30 - 18.00 uur beleven in 'Kinderbeachland' (de naam van het feest in de Pas sage): Er is een reuzen Funny Octopus: Jongeren kunnen de bus bezoe ken om informatie te krijgen over uiteenlopende onderwer pen zoals scholen, sport, drugs, hulpverlening en gezondheid. Zij kunnen er ook een tijdschrift lezen of andere jongeren ont moeten voor een computerspel letje, of om te tafeltennissen bij mooi weer buiten). De JIP/JOP bus heeft een eigen website. Kijk daarom ook eens UnetoVni Telefoon 0182 - 63 08 99 TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN sport) in Korea geworden. Haar broer is bij de mannen wereld kampioen geworden. Zondag kreeg Jasmijn Klein hout al een feestelijk onthaal op Schiphol van haar eigen klas (groep 6). Dinsdagochtend doet de school het nog 'dunnetjes' over. Alle kinderen zien er op hun oranje- best uit en zingen enthousiast mee met 'We are the champions' van Queen. Samen vormen ze een erehaag naar de andere kant van het schoolplein waar vier gymmat- Waddinx Installatiebedrijf voor: TELEVISIE EN VIDEO I ONDERHOUD I ALLE MERKEN APK-KEURINGEN I DESKUNDIG I ADVIES UITSLUITEND VOOR BEZORGKLACHTEN 24 UUR SERVICEDIENST KERK WEG OOST 185 2741 HD WADDINXVEEN TEL <0182» 64 00 72 Installatietechniek Noordkade 24 2741 EV Waddinxveen Telefoon 0182 -61 25 88 www.glasbeek.nl BENT U TOE AAN VERVANGING VAN UW KEUKEN- WIJ KOMEN GRATIS BIJ U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WIJ LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR Digitale foto’s 0,15 Ongeacht aantal Nu ook via www.sonneveld.nu Coenecoop 397. Waddinneen. Tel. (8182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag lot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) Foto’s direct klaar vanaf 0,32 10 xl5 Kantoorboekhandel Kon.Wilhelminaplein 6 Waddinxveen CW3E FOCHU Dorpstraat 33 Waddinxveen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 1