Yasmina en 'Week van ontmoeting en bezinning' verhuisd show Speel-o-theek onverwachts Deze Week 'Wil Waddinxveen geen fanfare?' Gouwe Sanghers zoeken versterking Gemeente laat Beijerincklaan afgesloten f Lustrumfeest de Regenboog woningen fotograferen VOORAL UW KANTOOR-, COMPUTER- EN POSTZAKEN De NVM Woningvizier! HdlTSmdS service en installatieburo y koi 8216239'99 Overval juwelier op televisie 0 bent Van harte We'kom! f van Ift noort j WADDINXVEEN - Het is tien 11 TT l>< 10.00 - 21.00 uur Sport Saamhorigheid sterk bij jubi lerend Moerkapelle. Zie ver der op pagina 15 Waddinxveen op reis Het weekblad reist deze week mee met Operatie Schoenendoos, één van de activiteiten van het Kleurrijk Festival. Zie verder op pagina 7 Voor die tijd was mij niks be kend," aldus Jan Korving, direc teur van de S.W.W. „Natuurlijk de secretaris Chris van der Laan, tel. 0172-217890. DGS repeteert ie dere maandagavond van 20.00- WADDINXVEEN - De gemeen te Waddinxveen en de M.O.V.- groep (Missie Ontwikkeling Vrede) van de Sint Victorpa- rochie organiseerde de afgelo pen week het Kleurrijk Festival. 'Een dag van ontmoeting en be zinning. Een dag om elkaar de hand te reiken...Iedereen mag zichzelf zijn. Ongeacht huids- de avond en nacht van 2 op 3 september en in de daarop vol gende week van maandag 6 sep tember tot en met donderdag 9 september. Er wordt gewerkt tussen 20.00 uur en 06.00 uur. Een omleidingsroute over de Tweede Blokseweg wordt met borden aangegeven. Oprichtingsavond In een laatste poging organiseert Leo Verwey een informatie- deonmuziek gespeeld in Sou- burgh. Donderdag konden kin deren een schoenendoos met cadeautjes inleveren bij de Ont- moetingskerk (lees de rubriek 'Waddinxveen op reis' verder in de krant). Vrijdag werd er ge keken naar de film Shouf Shouf Habibi waarna een discussie volgde. De afsluiter was op za- ber steeds na het regionale nieuws, beginnend om 18.20 uur. Het nieuws wordt regelma- Nederland 1 rond 19.30 uur of om 22.00 uur. De herhaling is op uur. WADDINXVEEN - In verband met freeswerkzaamheden en het opnieuw asfalteren van een ge deelte van de Beijerincklaan in Waddinxveen zal het gedeelte van deze weg tussen de Dreef en de Zuidelijke Rondweg voor al het verkeer in beide richtingen worden afgesloten. Het betreft Hypericum elite Heester met bloemen in de zomer en bessen in het najaar. Hij is er weer. Nieuw digitaal Printstation 16, 17 en 18 septenjbei iWarm te WADDINXVEEN - Peuterspeelzaal Yasmina en de speel-o-theek 'de Speelbieb' hebben net na de start van het schooljaar te horen gekregen dat ze moeten verhuizen. De lokalen in de voormalige Dick Brunaschool waar Yasmina en de Speelbieb gebruik van maken, zijn op last van de brandweer afgesloten. De brandweer verklaarde de lokalen brandgevaarlijk en verleende geen ge- bruikersvergunning. De verhuizing voor Yasmina en de Speel bieb kwam bij Stichting Waddinxveens Welzijnswerk, de coör dinator van de twee instanties, als een verrassing. Maar er zijn twee, lezingen, want de gemeente meldt dat de S.W.W. al voor de zomervakantie op de hoogte is gesteld van de mogelijke verhui zing. terdag met een slotfeest rond om de Ontmoetingskerk met o.a. een duoloop voor Artsen zonder Grenzen, een workshop panfluit maken en bij Stichting Vluchtelingenwerk konden be zoekers de wereld in klei ma ken. De dag werd opgefleurd met diverse muzikale optre dens. weten wij wel dat de brandweer op bezoek is geweest Maar de re sultaten van het onderzoek zijn niet naar ons teruggekoppeld." En het nieuws kwam dan ook net in de week dat het schooljaar was begonnen, ook voor peuterspeel zaal Yasmina. Daarbij kwam, dat Korving er ook niet van uit ging dat er direct verhuisd moest wor den. „Ik dacht dat we in de herfstvakantie over zouden gaan. Niet zoals nu, op stel en sprong." In goed overleg met de gemeente hebben Yasmina en de Speelbieb een nieuwe locatie kunnen vin den. De begeleidster van Yasmina zijn druk bezig met het inpakken van de spulletjes. De peuters zitten deze week thuis. De Speel-o- theek is woensdag voor het laatst open aan de Essengaarde. „Op zaterdag zit er iemand daar voor de deur om al het speelgoed dat ingeleverd wordt op te vangen," aldus Korving. Vanaf maandag 6 september zullen beide activitei ten him bezoekers weer in de nieuwe ruimte kunnen ontvan gen. Peuterspeelzaal Yasmina in hetzelfde pand aan de Essengaar de. De Speelbieb zit in een lokaal van Waddinxveen Wereldwijd aan de Mauritslaan 55. Wijkagent Hazebroek Waddinxveen heeft er weer een nieuwe wijkagent bij: Gerard Hazebroek. Zie ver der op pagina 11 kleur, geloof of nationaliteit.' De organisatoren verzorgden een bont en vooral kleurrijk programma. De week startte met een inloopochtend voor vrouwen waar over diverse the ma's als voeding en gezond heid in eigen land werd gespro ken. 's Middags werden er Hollandse spelletjes en accor- woorden van Verwey zijn duide lijk en direct. De voorzitter van de muziekvereniging kan zich echter niet voorstellen dat er tus sen 25.000 inwoners niet enkelen zitten met een instrument in de kast die wel interesse zouden hebben. „En voor de Waddinx- veners die geen instrument heb ben, hebben we bij Concordia leeninstrumenten staan. Dat moet geen belemmering zijn," vertelt Verwey. Concordia liep vroeger op straat, maar door omstandigheden liep de animo terug. Daarna heeft de muziekvereniging er voor geko zen om een zitorkest te vormen om de kwaliteit te bevorderen. „Maar dat er nu geen fanfare in Waddinxveen is, wil niet zeggen dat er geen behoefte aan is," ver telt Verwey. „Het college heeft al meerdere malen een beroep op mij gedaan. Het enige dat ik nu WADDINXVEEN - De vraag vanuit de gemeente is groot. Maar de flyers die Concordia tij dens het ballonfestival uitdeel de, hebben hun doel nog niet be reikt. De diverse pogingen van Leo Verwey, voorzitter van Con cordia, voor het opzetten van een fanfare in Waddinxveen heeft z'n vruchten nog niet mo gen afwerpen. „Is een drumfan fare nu echt onmogelijk in Wad dinxveen?" aldus Verwey. „Het sociale leven in Waddinx veen heeft geen muziek op straat. We hebben geen muziek bij de intocht van de wandelvier daagse, bij de huldiging van een belangrijk persoon of bij het bin nenhalen van Sinterklaas. In Waddinxveen blijft het stil. En als we wel muziek op straat no dig hebben, moeten we het uit Boskoop of Moordrecht halen. Dat is toch belachelijk!" De Ontmoetingskerk. Daarna wor den er op het plein van de loca tie Zuidlaan ballonnen opgela- er een vossenjacht. Donderdag is er een film voor de onder- en de boven bouw. De afsluiter van de lustrumfeest is het circus 'Malle Ballebus'. Dit circus oefent met de kinderen de hele ochtend allerlei circusacts in aan te bieden heb is een blaaska pel. Maar dat is niet de overbe kende drumfanfare." De muziek die een drumfanfare maakt is eenvoudig. „Het is voor mensen die het plezierig vinden om muziek te maken en die het als hobby zien. We gaan niet ex treem diep in op de muziek. Het zijn geen moeilijke liederen. We willen gewoon muziek maken." De toegankelijkheid van de drumfanfare is groot: „Het enige wat je moet kunnen is bladmu ziek lezen. Daarnaast is de saam horigheid en de inzet van groot belang." Het niveau is niet hoog en zal zeker ook niet hoger wor den. De drumfanfare zal een ei gen oefenavond in de Hoge Noot krijgen. „Natuurlijk kun nen de muzikanten zich meer gaan bekwamen. Maar we wil len muziek maken voor ons ple zier. Dat staat bovenaan." SUPERVOORDEEL zou beginnen zodat het lokaal op de orde kon worden gemaakt Dit is de ene kant van het verhaal. Bij de S.W.W. is een andere versie te horen. „Er is mij pas op 19 au- jubileumconcert in oktober 2005 en voor de jubileumconcertreis naar Spanje in mei 2005 die ons o.a. brengt naar Montserrat, Palau dag teveel noten op zijn zang! On bezorgd bezig zijn ontbreekt maar al te vaak. Gun jezelf het plezier van zingen Die Gouwe Sanghers doet vandaag een WADDINXVEEN - Naar aanlei ding van een overval op dinsdag 13 juli jl. op een juwelier aan de Passage zal Politie Hollands Midden een getuigenoproep doen via de regionale omroep TV West en in het AVRO pro gramma 'Opsporing Verzocht'. Twee mannen kwamen die dag omstreeks 11.40 uur de zaak bin nen, waarna één een vitrinekast insloeg met een honkbalknup pel. De eigenaresse die achter in de winkel bezig was kwam op het geluid af en zag de mannen staan. Hierop drukte zij op de overvalalarmknop. De tweede man bedreigde de vrouw echter met een knuppel. De eerste man haalde intussen de vitrinekast leeg waarna ze er rennend van door gingen. Op een parkeer plaats bij de Passage stapten de mannen in een auto. De mannen vertrokken hierna in onbekende richting en wisten te ontkomen. De auto werd op de Louise de Colignylaan terugggevonden. De politie heeft de overval nog in onderzoek en is op zoek naar getuigen. Getuigen die iets ver dachts hebben gezien voor of na de overval bij de Passage, maar ook nabij de Louise de Coligny laan, worden verzocht contact op te nemen met de politie. Het telefoonnummer wordt tijdens de uitzendingen bekendge maakt. De uitzending bij TV een uitnodiging om op de eerst komende maandag naar de repe- titieavond te komen om te luiste ren en de sfeer te proeven en BOSKOOP/WADDINXVEEN - Op maandag 16 augustus is de eerste repetitieavond voor het nieuwe culturele seizoen 2004/ 2005 gestart. Het mannenkoor de la Musica, de bekende Sagrada DGS nodigt geïnteresseerden uit Familia en de Kathedraal van Bar- om op een repetitieavond te ko- celona. Wilt u deze concerten en men luisteren. Het jaar 2004 is een de concertreis meemaken, dan belangrijk jaar voor DGS. In janu- heeft u nu de mogelijkheid om ari werd gestart met een leden- deze muziekwerken ook te leren werfactie, die eindigde in april zingen. De drempel om bij DGS met een groots meezingconcert binnen te komen is zeer laag en waar de nieuwe zangers aan deel- door iedere man met een redelijke stem te nemen! Als je daarvoor voelt en je enigszins over een re- Het Kleurrijk Festival in Waddinxveen werd zaterdag afgesloten met een groots slotfeest rondom de Ontmoetingskerk. (Foto: Liesbeth van der Vis) peuterspeelzaal ging akkoord met één van de lokalen. Het starten op woensdag 25 augus- tweede lokaal was te klein voor tus en duren waarschijnlijk tot de Speelbieb. Deze verhuist de oktober. komende week naar een lokaal in De werkzaamheden zijn bedoeld Waddinxveen Wereldwijd. De om burgers via de gemeentelijke woordvoerster vertelt dat er in website meer en betere informa- overleg is afgesproken dat de tie te bieden door het gemeente- peuterspeelzaal een week later lijk belastingbestand te digitali seren. Na afronding van werkzaamheden in oktober kun nen inwoners de gegevens van hun eigen woning via de websi te van Waddinxveen bekijken en gustus verteld dat Yasmina en de controleren op eventuele onjuist- Speelbieb moeten verhuizen, heden. De nieuwe waarde van uw wo ning wordt eind februari 2005 bekend gemaakt door middel van een waardebeschikking. De ze staat -anders dan gewoonlijk- niet meer op een afzonderlijk document maar wordt afgedrukt op de aanslag onroerende-zaak- belastingen. Meer informatie hierover volgt later. De mede werkers van het taxatiebureau zijn voorzien van een legitima tie; zij zijn verplicht dit te tonen op verzoek. avond. „Het wordt een open op richtingsavond. Voor nieuwsgie- West is op donderdag 2 septem- rige Waddinxveners die eens willen weten hoe een drumfan fare samengesteld kan worden. Ik heb nu zo'n vijf man bij elkaar, tig herhaald. Maandag 6 septem- Dat moeten er minstens zo'n tien ber bij 'Opsporing Verzocht' op tot vijftien worden. Met minder ga ik niet van start. Kom naar ons toe. Laat je eens informeren dinsdag 13.15 over de drumfanfare." Mocht deze laatste poging tot het op richten van een drumfanfare op niets uitlopen, dan geeft Verwey het op. „Ik kan me niet voorstel len dat in Waddinxveen nie mand gemotiveerd is, terwijl er in Zevenhuizen en Gouda een jaar geleden dat de St. Paulus- groot korps loopt. In Waddinx- school en de Mgr. Bekkersschool veen moesten we bij het afscheid fuseerden in De Regenboog. En van dokter Van de Linden een dat wordt gevierd. Het feest start muziekfanfare buiten het dorp maandag met een viering in de halen. Dan sta je toch voor gek!" Voor meer informatie: Leo Ver wey, tel. 0182-612623. De open oprichtingsavond is op dinsdag ten. Op dinsdag is 7 september van 19.99 tot 20.00 uur in de Hoge Noot, J.W. Friso- weg 1, Waddinxveen. peteerd voor 17 december in Moordrecht sa men met de Harmonie KNA Moordrecht en op 20 december het kerstconcert in de Hervormde Kerk van Boskoop. Verder repe- Wilhelminasingel 77, tel. 0182- teert het koor voor het 60 jarige 612623. Oogstfeest Aankomende zaterdag wordt in en om het centrum van Zevenhuizen het jaar lijkse Oogstfeest gevierd. Zie verder op pagina 3 Een woordvoerster van de ge meente meldt dat de S.W.W. al voor de zomervakantie wist dat er voor de lokalen geen gebruiks vergunning zou worden ver leend. „Tijdens de zomerperiode is er onderzocht of de lokalen eventueel verbouwd konden worden zodat ze wel geschikt konden worden gemaakt. Dit bleek uiteindelijk te duur te zijn," aldus de woordvoerster. Maar te- WADDINXVEEN - De gemeente gelijkertijd waren er in het pand heeft het taxatiebureau Tog Ne- aan de Essengaarde twee lokalen derland opdracht gegeven om waar wel een gebruiksvergun- alle woningen in Waddinxveen, ning voor afgegeven was. De I inclusief garageboxen, te foto- I graferen. Deze werkzaamheden namen. In deze vier maanden du rende actie werd het ledental met negen nieuwe leden naar 84 leden delijke stem beschikt, dan is dit uitgebreid. Zingen is een prima manier om uiting te geven aan wat je voelt. We zijn vaak veeleisend voor ons zelf als het op werken aankomt, kennis te maken met de onderlin- ledereen heeft daarbij vandaag de ge kameraadschap. Je zult verrast zijn over de verscheidenheid van ons repertoire en muziekstijl die omvat zowel Klassieke als Mo derne werken. Ben je géïnteres- be- seerd maar wil je eerst meer infor- roep op jou en niet zomaar! Als dé matie, neem dan even contact op culturele vereniging van Boskoop en omstreken, met 84 enthousias te zangers en een ambitieuze diri gent, wordt op dit moment gere- 22.00 uur in de aula van het Wel- het kerstconcert op leantcollege, voorheen het Agrarisch Opleidings Centrum (AOC) aan de Zijde te Boskoop. Voor meer info: www.diegouwes- anghers.com of Leo Verweij, Kon. www.europatuin.nl www.warmteshow.nl i I 10.00 - 16.00 uur post office point Koninginneweg 13, Boskoop Het meest complete woning aanbod van Gouda e.o. Gratis af te halen bij de deelnemende NVM makelaars. GOUDA. ACHTERW1LLENSEWEG 31.0182-581337. DONDERDAG KOOKAVOND WOERDEN. RIETVELD 36/10348-415667. VRIJDAG KOOKAVOND ionderdag 10.00 - 17.30|uur vrijda zaterd; Foto’s direct klaar vanaf 0,32 I0 xl5 F Kantoorboekhandel Kon.Wilhelminaplein 6 Waddinxveen EUROPAjUIN II* «*ii****a jttti addinxveen - -- 57e JAARGANG nr. 2916 OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN J TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 186.000 EXEMPLAREN Digitale foto’s 0,15 Ongeacht aantal Nu ook via www.sonneveld.nu L Alfred Nobelstraat 7 Bleiswijk b (naast Baderie Bleiswijk) WOENSDAG 1 SEPTEMBER 2004 PARTICULIERE VERHUIZINGEN INBOEDEL- EN ARCHIEFOPSLAG EMIGRATIE VERPAKKINGEN KANTOOR- EN PROJECTVERHUIZINGEN VERHUUR VERHUISMATERIAAL vanl^noort www.erkendeverhuizer.com van noort-poldervaart verhuizingen Coenecoop 449 Waddinxveen Boskoop: 0172-21 31 92 P M Gouda: 0182 - 51 25 34 “I Woerden: 0348-41 11 00 E-mail: verhuizen@vannoort.nl Diverse acties en aanbiedingen tijdens de vvarmteshow Bel voor gratis"} offerte - 'V i f 49 o I, J 9 3l e ZjDi O

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 1