'Vrijwilligerswerk wordt nog belangrijker door bezuinigingen' mmf fa Kieuu/e WiMtertrockKre! Op zoek naar besparingen tijdens Energiemarkt duijirendigk Open Podium op Open Monumentendag GLOBAL IClubMed J - i CDA-fractie stoort zich aan verkeersopstoppingen www.duijvendijkwonen.nl BEDDEN STMATRASSEN €425,- 35,- Zorgcentrum Souburgh zoekt bezorgers 1090,- l Foto: Liesbeth van der Vis Vrijwilligerswerk wordt steeds belangrijker. g~Z~~~~G WADDINXVEEN - Energiebe- DE PUNTJES OP DE IJ VRAAG UW REISADVISEUR VAN TOERKOOP REISBURO ESTEE... Bel snel of surf naar www.toerkoop.nl/estee. Maak nog tot 31 december 2004 kans op het winnen van een auto! Predikanten De Remonstrantse Gemeente Waddinxveen is één van de oudste van Nederland. Omst reeks 1615 wordt al melding ge maakt van de 'samenkomsten' in een schuilhut, een boerderij die bij notariële akte reeds in 1605 was overgedragen aan de Remonstranten. Aan veel predi kanten, waaronder Passchier de Fyne en Uytenbogaerdt was een preekverbod opgelegd. In 1624 werd de eerste huiskerk gesticht waar de gelovigen samenkwa men. Het gebouw bevond zich aan de Gou-kade. Rijksmonument Pe Remonstrantse kerk is het oudste officiële monument van Waddinxveen. Het ligt aan de Zuidkade 59 en is goed herken baar aan de lindebomen achter het witte hek en zeker de moei te van een bezichtiging waard. Het kerkje dateert uit 1835 en is Het gaat hier om werkzaamhe den in opdracht van de provin cie. De gemeente Waddinxveen is hier dus niet voor verantwoor delijk. kunnen de diverse cursussen, in herent aan het vrijwilligerswerk, volgen bij de Volksuniversiteit Waddinxveen. De cursussen nomen vrijwilligers. Maar ook de toekomst van de SVW is onzeker. De overheid gaan. op 18 september zal in de voor malige Kohnstammavo, aan de Mauritslaan tussen 10.00 en 14.00 uur, Martien Duineveld aanwe zig zijn om voorlichting te geven. STEEK UW LICHT OP BIJ DUIJVENDIJK WONEN noteerd staat is de discussie over de vaak lastige en strakke regel- is ingedeeld in wijken. Voor informatie en aanmeldin- POWERMATRAS gers en organisaties in contact die in het dagelijks leven elkaar misschien nog nooit gesproken hebben maar eikaars kwaliteiten wel erg goed kunnen gebrui ken." Een tweede punt uit de nota Sterk Vrijwilligerswerk is de col lectieve ongevallen en W.A.-ver- zekering. Niet alle organisaties beschikken over de juiste rege lingen om hun vrijwilligers te verzekeren. De SVW gebruikt de beschikbare drieduizend euro per jaar voor goede voorlichting aan de organisaties en verenigin gen over een uitgebreid verzeke ringspakket. „Wij hebben er be wust voor gekozen om niet de verzekering van de vrijwilligers te gaan betalen. De SVW is een tijdelijk project. We hebben sub sidie gekregen voor drie jaar en het is op dit moment nog ondui delijk wat de toekomst zal zijn voor de SVW. Daarom is het be ter als de organisaties zelf al de verzekeringen betalen. Want als NASA MATRAS voor de negentiger jaren van de vorige eeuw zijn gebouwd in een tijd waarin energiezuinig bou wen nog niet aan de orde was. Wethouder Dijksterhuis heeft zich verbonden aan het project wat gestart is binnen de gemeen te om ook voor gezinnen met la ge inkomens mogelijkheden te creëren voor het omlaag brengen van de energierekening. Want er is nog heel wat winst te behalen. Naast de voordelen die dat ople vert voor het milieu levert dat ook op voor de huishoudbeurs, met relatief eenvoudige midde len, die geen grote investering vereisen, kan er veel bezuinigd worden. Zaterdag 18 september is er een energiemarkt waar ie dereen die hierin geïnteresseerd is informatie kan verkrijgen over het besparen van energie. Een ge richt advies aan de hand van een gestegen zijn, dat betekent elke acht jaar een verdubbeling van de kosten. De prijs van energie stijgt meer dan de gemiddelde huurverhoging, nog een reden in de ogen van Duineveld om seri eus aan de gang te gaan met het besparen van energie. Zijn eigen huis is heeft hij uiteraard ook al onder handen gehad: dat heeft een aanzienlijke besparing opge leverd. Waar er eerst 3000 m energie werd verbruikt is het verbruik inmiddels afgenomen tot 900 m. Martien Duineveld: „Het is heel simpel: over 24 jaar is het gas op. De overheid heeft veel baat bij de opbrengsten uit BTW en Ecotax, dus die denken 'Stoken maar.' Energie is macht en de Russen zitten op een hele grote voorraad en de Chinezen hebben steeds meer nodig. Dus in mijn visie is het erg simpel: zeer laat stadium door de pro vincie op de hoogte was gesteld en hier niets meer aan kon doen," zo schrijft fractievoorzit ter W.Neutel in een reactie. „Omdat wij vinden dat dit zo niet langer kan, hebben wij con tact opgenomen met de CDA- statenfractie in Zuid-Holland. Wij vinden dat de gemeenten aan het begin van het jaar op de hoogte gesteld moeten worden van de onderhoudsplanning van de provincie." over een auto. Zij zijn verzekerd en krijgen een onkosten vergoe- er behoefte aan zuinigen, olieprijzen, gasborin gen in de Waddenzee: bijna dagelijks zijn er berichten die te maken hebben met energie. En energiebesparing. Wat kan, wat moet en wat zou moeten. Grote beslissingen die gemaakt wor den in de Tweede Kamer en in Brussel. Het lijkt allemaal zo ver van het eigen bed. Toch is er ook in het eigen huis vaak nog veel winst te behalen. En dan niet al leen voor het milieu, zeker ook voor de eigen portemonnee. Afgelopen week was in dit blad te lezen op welke manier de ge meente Waddinxveen op een re latief eenvoudige wijze wil pro beren om energie te besparen. En dan niet alleen in het gemeente huis maar bij elke inwoner. Voor al de woningen die gebouwd zijn heeft een subsidie voor drie jaar gegeven. Want er na die drie jaar gaat gebeuren, is onduidelijk. „We gaan binnenkort een nul meting doen: Hoe is het vrijwilli- gersklimaat in Waddinxveen? Over een jaar herhalen we die meting. Dan kunnen we ook richting het College laten zien dat ons werk nut heeft. Wij vin den dat het door moet gaan, maar we laten tegelijkertijd ook zien waarom," aldus De Boer. De stimuleringsgroep zal in de toe komst moeten gaan kijken hoe ze een breed steunpunt kunnen vormen. „Met een digitale vaca turebank ben je er niet ineens," vertelt De Beer. „Hier komen niet alleen 'gezonde' mensen. We doen ook aan trajectbegeleiding. Mensen met een depressie die weer aan de slag willen. Werklo zen die wel bezig willen zijn." „De nieuwe Bijstandswet is er op gericht om personen weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Door vrijwilligerswerk kan je werklozen weer aan het werkritme laten wennen. Daar zullen we ons de komende tijd op gaan oriënteren," aldus De Boer. straks het subsidiegeld op is, wie moet het dan gaan betalen?" ver telt De Boer. De SVW heeft in sa menwerking met de gemeente en een verzekeringsmaatschap pij een verzekeringspakket sa mengesteld voor verenigingen en organisaties waar vrijwilligers actief zijn. „De vrijwilligers kun nen wel een korting van veertig euro krijgen op hun verzekering als ze met de rekening naar de SVW komen," voegt De Beer toe. Eind september zal er nog een voorlichtingsavond worden ge organiseerd over deze verzeke ringspakketten. NASA KUSSEN checklist die afgedrukt zal wor den op de gemeentepagina van dit Weekblad is een van de mo gelijkheden. Tijdens deze ener giemarkt zal Martien Duineveld op inzichtelijke wijze voorlich ting geven over isolatie en daar bij schetsen op welke plaatsen in huis isolatie de meeste effecten oplevert. Martien Duineveld wordt wel eens aangezien voor een milieufreak. Dit beeld wil hij graag wegnemen: „Ik ben ge woon bouwfysicus en ik toets bouwfysica aan de wetten van de economie. Ik ben daarbij tot de conclusie gekomen dat geld aan isolatie besteden erg rendabel en het zichzelf snel terugverdient. Na de terugverdientijd is het al leen nog maar winst." Martien Duineveld zet verder uiteen dat de energieprijzen de laatste jaren met gemiddeld negen procent Specialist in het ontwerpen van matrassen voor mensen met rugklachten Remonstrantse kerk De Remonstrantse Broeder schap, zoals dit kerkgenoot schap officieel heet, is een vrij zinnige gemeente en komt nog steeds elke zondag om de veer tien dagen bijeen voor kerk diensten. Tevens heeft het ge bouw een belangrijke culturele functie. Er worden regelmatig concerten en tentoonstellingen gehouden. Er is een kerstmarkt en ook is het gebouw te huur voor recepties, huwelijken etc. De kerk beschikt ook over een site, zie voor meer informatie sparing, klimaatverandering, be- www.remonstranten.org/wad dinxveen. WADDINXVEEN Zorgcentrum Souburgh zit dringend verlegen om chauffeurs die thuisdiners bij ouderen in Waddinxveen willen bezorgen. Elke dag, inclusief zaterdag en zondag, worden rond de 75 maaltijden thuis gebracht bij mensen die zelf niet in staat zijn boodschappen te doen en te ko ken. Dit gebeurt tussen half twaalf en één uur. zorg dat je niet afhankelijk De rijders dienen te beschikken wordt." En dat streven kan er dan tevens nog voor zorgen dat de maandelijkse lasten omlaag ding. Tevens is Tijdens de energiemarkt bij rijders, die samen met de chauffeur de thuisdiners in flats en appartementen bezorgen. Iedereen is van harte welkom, ook als men één dag in de week, of eens in de veertien dagen wil Hij zal elk uur een lezing houden rijden. De maaltijd rondbrenging en vragen beantwoorden. „En el ke Waddinxvener die mij kan overtuigen dat mijn visie niet de gen kimt u contact opnemen met juiste is trakteer ik op een kop de receptie in het hoofdgebouw koffie." van Zorgcentrum Souburgh. WADDINXVEEN - De gemeen teraad gaf in juni 2003 het college de opdracht tot het uitvoeren van de nota 'Sterk Vrijwilligers werk'. Een nota die tot doel heeft het vrijwilligerswerk in Wad dinxveen te bevorderen door het uitvoeren van een aantal in de nota genoemde aanbevelingen, zoals een vrijwilligersvacature- bank, scholing en verzekering. De verantwoordelijkheden van het uitvoeren van de projecten is gelegd bij (de daarvoor opge richte) Stimuleringsgroep Vrij willigerswerk Waddinxveen (SVW). Inmiddels zijn we een jaar verder en staan er een drietal grote projecten op de rails: de di gitale vrijwilligersvacaturebank, een vrijwilligersverzekerings- pakket en scholing in samenwer king met de Volksuniversiteit Waddinxveen. Een gesprek met Willem de Boer, voorzitter, en Ja ninka de Beer, coördinator van de SVW. bleven, zowel qua exterieur als qua interieur. Het interieur van de kerk is geheel oorspronkelijk en nauwkeurig nagezocht door de Rijksdienst voor Monumen tenzorg voordat men met de restauratie begon. Het kerkje is gebouwd in Empirestijl, later zijn lichtornamenten aange bracht in vermoedelijk Jugend stil. De preekstoel en het orgel dateren van voor de bouw van de kerk. WADDINXVEEN - Iedere inwo ner van Waddinxveen heeft het inmiddels wel gemerkt dat Wad dinxveen langzamerhand onbe reikbaar wordt. In de ochtend- en avondspits staan er lange files in de wijde omgeving van de hefbrug en de oprit van de A-12. Op zaterdag moeten de voetgangers met de hulp van verkeersbrigadiers de oversteek maken van de Kerk- weg naar de Passage. Volgens het CDA is de oorzaak terug te Toch is de CDA-fractie niet te spreken over deze gang van za ken. In de raadsvergadering van 25 augustus is gevraagd of de gemeente op de hoogte was van al deze activiteiten. „Het ant woord van wethouder Dijkster huis was dat de gemeente pas in Op de Open Monumentendag Wordt in het Remonstrantse kerkje ook een 'Open Podium' gehouden. Behalve een bezich tiging van het kerkje aan de Zuidkade is het ook mogelijk die dag verschillende optredens bij te wonen. Diverse musici maken graag gebruik van de ge legenheid om die dag op deze bijzonder locatie een optreden te verzorgen. Iedereen is van harte welkom deze gratis uit voeringen bij te wonen. Er staat koffie en thee klaar met 'iets er bij' (dit laatste wel tegen een ge ringe vergoeding). Avondmaalzilver De preekstoel is rond 1780 ge bouwd van Frans eiken. Om kleurverschillen te voorkomen heeft men de samengestelde de len geheel geschilderd en van houtnerf voorzien. De zitban ken zijn eveneens 'gehout', maar dan in wortelessen. De bordjes naast de preekstoel zijn uit 1764 en hebben volgens het opschrift te maken met de toen malige liturgievorm. Het Avondmaalzilver is van eind 17e, begin 18e eeuw en is van oudsher in het bezit van de ge meente. Het doopvont dateert uit midden 19e eeuw. De orgel- galerij wordt gedragen door 2 'marmeren' kolommen onder een 'marmeren' rand. Echter, het is hout dat geschilderd is, zoals in die tijd gebruikelijk was. Het orgel is in 1825 ge bouwd door I.F. In der Mauer en B.J. Gabri Az, beide uit Gouda. Het bevat 8 registers, 1 handklavier en een voetmanu- aal. Bij de laatste restauratie in 1985 is zoveel mogelijk authen tiek materiaal gebruikt uit de 18de eeuw. De klank is van ho ge kwaliteit. Verder wordt het orgel gesierd door 2 engelen met bazuinen. Deze engelen ho ren een Davidfiguur te flanke ren. Echter deze ontbreekt daar de kap van het gebouw te laag ontworpen was. on der de naam 'Kan het wat min der'. Hierin wordt een opsom ming gegeven van het grote aantal wetten waar vrijwilligers organisaties mee te maken heb- Scholing Scholing is altijd een belangrijk punt voor de vrijwilligers. Voor horecawerk heb je bijvoorbeeld je 'sociale hygiëne' nodig; een cursus over onder andere hygië ne, maar ook veiligheid en ehbo. „Scholing is een onderwerp wat vrij vlot aangepakt kon worden," vertelt De Beer. Toch merkte de vinden in een zeer ongelukkige combinatie van werkzaamheden in de omgeving van Waddinx veen op hetzelfde moment. Kort onderhoud aan de hefbrug van Waddinxveen, langdurig onder houd aan de hefbrug van Bo skoop, de afsluiting van de Noordringdijk, de aanleg van een rotonde aan de Goudse kant van de Coenecoop brug en als klap op de vuurpijl wordt bin nenkort de Beyerincklaan ook nog 's nachts afgesloten. vrijwilligers zo goed mogelijk begeleiden om een goede baan te vinden," vertelt De Beer. „Een voetbalvereniging die een vrij williger voor achter de bar zoekt, kan die eenvoudig op de vacatu rebank vinden. Een vrijwilliger die graag in de verzorging wil werken, nodig ik altijd uit voor een gesprek om te kijken wat zijn of haar kwaliteiten zijn. Ook vrij willigers die niet weten welk werk hen het beste ligt komen op gesprek. Op zoek naar nieuwe opties en uitdagingen. We zijn hartstikke blij met de digitale vacaturebank, maar het persoon lijk contact mag niet uitgevlakt worden," aldus De Beer. De Boer: „De vacaturebank is er voor vrijwilligers die op deze manier eenvoudig werk kunnen vinden. Maar natuurlijk ook voor organisaties. Vaak blijven we in onze eigen kring zoeken naar vrijwilligers of vrijwilligers- Schuilkerk De Gemeente groeide en sticht te in 1662 een echt kerkgebouw aan de Dorpsstraat dat tot 1814 in gebruik was. Het derde kerk gebouw bestond maar kort we gens slechte bouwkundige uit voering en werd al verlaten in I 1835. Het is onbekend waar dit gestaan heeft maar men ver moedt toch aan de Gouwe. Het huidige gebouw aan de Zuidka de 59 is als 'halve' schuilkerk (verstopt achter de lindebomen) gesticht in 1834 en ingewijd in 1836. De eerste steen werd ge legd door F.H.J. van Vollenho ven, een voorzaat van mr. Pieter van Vollenhoven, die de kerk na algehele restauratie in 1987 op nieuw in gebruik stelde. Ooit was er ook een pastorie, enige honderden meters verder gele gen richting dorp, ook aan de Gouwe en thans een rijwielhan del. TWEE BOXSPRINGS TWEE POCKETSPRINGMATRASSEN IN DIVERSE STOFFEN MET HOOFDPANEEL yVADDINXVEEN - De landelijke open monumentendag is weer in aantocht. Zaterdag 11 september tussen 10.00 en 16.00 uur is een groot aantal rijksmonumenten en andere beeldbepa lende gebouwen voor het publiek vrij toegankelijk voor be zichtiging en een rondleiding. De Remonstrantse kerk aan de Zuidkade 59 sluit zich hierbij aan. Het kerkje is een officieel rijksmonument en beeldbepalend voor Waddinxveen. Vrijwilligersvacaturebank Het grootste project, afgelopen woensdag gelanceerd, is de vrij willigersvacaturebank. Organi saties en verenigingen konden sinds september 2003 voor een vacature of als 'zoekende' vrij williger zich melden bij de SVW. De 'papieren' meldingen zijn nu gedigitaliseerd. Sinds 1 septem ber is de vacaturebank ook via internet in te zien via www.wad- dinxveen.vrijwilligersgids.nl. Vrijwilligersorganisaties kunnen zelf de vrijwilligersta ken mel den. Aan de andere kant kunnen vrijwilligers zich op de vacature bank aanbieden. Het wordt een vacaturebank met vraag en aan bod. Er is voor een vrijwilligers- gids gekozen omdat dit pro gramma de vrijwilligersorganisaties de mo gelijkheid biedt zelfstandig hun gegevens te beheren. „Organisaties en vrijwilligers kunnen elkaar op deze manier eenvoudig vinden," legt Janinka de Beer uit. Niet alles zal via de digitale weg gaan. Het steun punt van de SVW blijft bestaan, werk. Niet altijd succesvol. De „Vanuit de SVW willen we de vacaturebank brengt vrijwilli- Langzaom begint Nederland aan Club Med te wennen. Een prachtig reis- programma waarin fantastische vakanties waar u nog lang van kunt L nagenieten.Over de unieke all inclusive formule kunnen wij u alles ver- p tellen. Vraag nu alvast de nieuwe Winterbrochure bij ons aan. SVW dat in de organisatie van de diverse cursussen heel veel tijd Wat er tevens als agendapunt ge- ging zitten. Sinds kort is de sa menwerking met de Volksuni versiteit opgezet. Vrijwilligers geving binnen organisaties. Vrij willigers moeten, volgens de wet, aan veel eisen voldoen. „Welke invloed heeft de wetge- De cursussen ving op het aanbod van vrijwilli- worden nog steeds goedkoop gers? De organisatie QVIQ heeft aangeboden: de docent geeft pro een inventarisatie gemaakt deo les waardoor de kosten aan zienlijk gedrukt worden en te vens kunnen de vrijwilligers bij de SVW een deel van het betaal de lesgeld terug krijgen. De Stimuleringsgroep Vrijwilli- ben. Wij willen gaan kijken of gerswerk Waddinxveen ziet dat sommige regels niet wat aange- het vrijwilligerswerk steeds be- past kunnen worden wat de toe langrijker gaat worden. „Door de gankelijkheid van vrijwilligers toekomstige bezuinigingen groter maakt," aldus De Boer. (Kemtakendscussie, red.) zal er veel werk, dat nu door betaalde Kijk voor meer informatie op: krachten wordt gedaan, overge- www.waddinxveen.vrijwilligers- moeten worden door gids.nl of bij janinka de Beer, Stimuleringsgroep Vrijwilligerswerk Waddinxveen, tel. 0182-631932. P' WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 13 WOENSDAG 8 SEPTEMBER 2004 WON E M Consumentendagen: wo. t/m/za. 10.00-17.00 uur koopavonden: do. en vr. tot 21.00 uur VOOR MENSEN MET OVERGEWICHT 395,- Lange Tiendeweg 66 Gouda 0182 - 59 98 68 VOOR MENSEN MET GEWRICHTSKLACHTEN EXCLUSIEVE BEDDEN SENIORBEDDEN BEDDEN VOOR STARTERS BEDDEN EN SCHU1FWANDKASTEN OP MAAT Zuidplaspolderweg 11 Moordrecht tel.: (0182) 375022 www.globalbedding.nl VANAF ^TOERKOOP Reisburó Estee service meteen Kanaalstraat 12,2741 HH Waddinxveen Telefoon 0182 688 488 E-mail eslee.woddinxveen@1oedcoop.nl fax 0182 688 588 COMPLEET GEÏNSTALLEERD VANAF i'S

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 13