lnW(oy®g F OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN! EN MEDEDELINGEN WEEK N° Oogstfeest Zevenhuizen herleeft oude glorie I 1 t - s G E M E E N T E VERGADERINGEN OVERIGE VERGUNNINGEN WERK IN UITVOERING Kijk ook op BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD MILIEUZAKEN ,1 CHEMOKAR de www.waddinxveen.nl Foto: Liesbeth van der Vis Volop sfeer en oude glorie tijdens oogstfeest. t het Bel voor meer info: 0182 51 33 23 of mail naar: aertsglas@planet.nl Of men terug gaat in de tijd. De stoommachines draaien en puf fen. Tractoren van vroeger tot nu staat te glimmen in de septem- berzon. De zomer laat zich ge len we nog steeds met de hand van het land. De Zeeuwse klei is bij droogte heel hard en bij regen zeer nat." Verderop vinden we Piet Quist, een actieve vlasbewerker van, je zou het echt niet zeggen, al 84 jaar! Hij haalt de zaadbolletjes van de vlasstelen. „We zaaien in maart, na zo'n honderd dagen is het vlas volgroeit Wij doen hier het met de hand bewerken zoals dat voor 1940 gebeurde. Alles wordt voor 100% gebruikt." Daarna deelt hij zaadbolletjes uit aan de langskomende bezoekers. De landbouwer uit vroeger tij den herleeft. lukkig weer van de warme kant zien. „Het belooft een fantastische dag te worden!" schettert het door de speakers. Kees Wiggers opende om klokslag tien uur of ficieel het jaarlijkse Oogstfeest in Zevenhuizen. Dit jaar draait al les om De landbouwer uit vroe ger tijden. En dat is te zien. „Sommige onderdelen zijn zelfs al om kwart voor acht begon nen", vertelt onze commentator. „Zoals het bierkratzitten." Daar na worden alle deelnemers en bezoekers welkom geheten. Het centrum is vandaag afgesloten voor verkeer. „Ruim baan voor de wandelende bezoeker. Er worden er 40 tot 50 duizend ver wacht. En dat terwijl Zevenhui zen zelf zo'n 7 duizend inwoners kent. Het Oogstfeest benadrukt de agrarische activiteiten van Zevenhuizen, iets wat een ieder zo wil behouden." Een oude veldwachter, één van de leden van het Oogstfeestco- mité, bewaakt de orde. Veld wachter John legt uit wat er bij het schaapshoeden gaat gebeu- ren, zijn favoriete onderdeel van het feest. Intussen draait de draaimolen, kunnen de kinderen op een springkussen en suiker spinnen eten. Er worden ballon nen uitgedeeld en het treintje rijdt zijn eerste rondjes. Verder op geeft de brandweer demon straties, hoe branden vroeger werden geblust en hoe dat te genwoordig gebeurt. Er is een gezellige rommelmarkt en later op de ochtend een heuse roofvo- gelshow. De geschiedenis is ook aanwezig met Vereniging De Molenvrien den en Stichting Oud Zevenhui zen/Moerkapelle. Bij de kraam van de kloihpenmakerij kijken kinderen met open mond toe hoe op de hand uit een blok hout een klomp gemaakt wordt. Daarna worden klompen gepast en aangeschaft. Klepperend op het houten schoeisel hervatten ze him weg door de Dorpsstraat. Ze worden tegemoet gekomen door de schapen, bij elkaar ge dreven door een hond. Er ge beurt teveel om op te noemen. Midden in het centrum staat een enorme tentoonstelling van de vlasbewerkers. En grote groep traditioneel geklede Zeeuwen zijn helemaal uit het dorp Drei- schor gekomen om het handma tige proces te laten zien. Ze ver tellen uitgebreid over hun ambacht. Er wordt gedemonstreerd hoe de vlasbrakel de stelen van het vlas breekt. De zaadbolletjes zijn er dan al af. Uit de zaadjes wordt nieuwe vlas gekweekt, lijnolie gehaald of het wordt in brood en koek meegebakken. De zwingel- molen haalt de harde stukjes uit het vlas. De zachte vlas blijft uit eindelijk over. „Kijk, en dit wordt dan gesponnen tot lin nen", vertelt Rini Snijders, één van de Zeeuwse vlasbewerkers. „De harde schilfers van het vlas worden ook weer voor van alles gebruikt, voor spaanplaat, als veevoeder, vulling voor banken en kussens." Zijn handarbeid is een liefhebberij. Tegenwoordig gebeurt alles machinaal. „Vroe ger was dit winterarbeid voor het hele gezin. De boterham voor de winter. Na de Water- De Gemeentebalie Door Brigitte Bosman ZEVENHUIZEN - Bij aankomst in Zevenhuizen wordt de brug naar het centrum van het dorp net met de hand weer dicht ge draaid, zodat de eerste feestgan gers de Dorpsstraat in kunnen. En daar herleeft de oude glorie. snoodramp is deze handarbeid bij ons niet meer teruggekomen." Hij draait een pluk zachte vlas in elkaar en geeft het aan een meis je dat geïnteresseerd naar zijn verhaal luistert. „Kijk, daar kun je een mooi vogelnestje mee ma ken in de tuin." Het meisje glun dert. „Wat wij nodig hebben, ha- f BEZWAAR 2004) f BOUWZAKEN r GROEN X RUIMTELIJKE ORDENING K WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 8 SEPTEMBER 2004 PAGINA 3 WADDINXVE 'Aanspreekpunt zelfstandige peuterspeelzalen' e op de conceptnotitie Meer kansen op mee- H.H. Reefhuis inzake de Afvalbrengstation i OPENINGSTIJDEN DE GEMEENTEBALIE maandag tot en met donderdag 08.30 - 14.00 uur vrijdag 08.30 12.30 uur dinsdag- en donderdagavond 19.00 - 20.30 uur het bestemmingsplan "Omlei- COLOFON Eindredactie Gemeenterubriek: BDS/Communicatie De gei inzien 62 48 35. www.iongerenwaddinxveen.nl Sociaal raadsvrouw - uitsluitend op afspraak - maan dag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.30 uur. SPREEKUREN De burgemeester houdt spreekuur op maandag van 16.00 tot 17.00 uur. U kunt zich hiervoor opgeven via S 624 600. een krediet de verbreding een garantieverstrekking ROWAH. 54 75 00 62 47 67 63 04 44 Andere belangrijke telefoonnummers in de gemeentegids Raadhuisplein 1 (0182) 62 46 24 Postbus 400, 2740 AK 62 46 80 www.waddinxveen.nl gemeente@waddinxveen.nl 62 45 00 aérts m.i.v. donderdag 9 september vier weken ter inzage bij de uur tot 12.30 OPENINGSTIJDEN ANDERE AFDELINGEN Alle afdelingen elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur. In de middag kunt u alleen terecht op afspraak. OPENINGSTIJDEN AFVALSTATION, Zuidelijke Rondweg 250 Voor afgifte (grof)vuil en KCA elke werkdag van 13.30 tot 16.30 uur en zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. De gemeenteraad heeft in de vergadering van 25 augustus genomen. De ach- de Gemeentebalie GEMEENTEHUIS postadres telefax website e-mailadres voor informatie, vragen en klachten Cyclus: afvalinzameling, ophalen grofvuil e.d. Instituut Sociaal Raadslieden Gouwebad "De Sniep" 2004 o.a. de onderstaande besluiten terliggende stukken kunt u inzien bij dan wel downloaden via www.waddinxveen.nl. - de gemeenteraad heeft besloten om een krediet van 565.250,- beschikbaar te stellen voor de verbreding en verdieping van de tunnel Bredeweg onder rijksweg Al 2. - De gemeenteraad stemt in met de vorming van een veilig- heiasregio Hollands Midden. - De gemeenteraad stemt in met van 38.500,- ten behoeve van Tegen bovenstaande besluiten kunt u bezwaar aantekenen (zie BEZWAAR). Met het indienen van een bezwaarschrift wordt de aanvang van de bouw/sloop niet tegengehou den. Om dat te voorkomen kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Arrondissements rechtbank 's-Gravenhage, Sector bestuursrecht, t.a.v. de voorzieningenrechter, Postbus 20302, 2500 EH 's-Gra venhage. De rechter beziet dan of met de bouw/sloop mag worden begonnen. Aan het indienen van zo'n ver zoek zijn kosten verbonden. BINNENGEKOMEN SLOOPAANVRAAG De volgende aanvragen om afgifte van een sloopvergun ning zijn ontvangen op de tussen haakjes vermelde datum: 20040284 Abr. Kroesweg 9, het slopen van een woning (27-08- 2004) Spelregels - bedrijven kunnen niet bij chemokar en terecht; - u moet het KCA gesorteerd aanleveren. Injectienaalden moet u in gesloten verpakking aanbieden; - u mag het KCA absoluut niet vooraf bij de halteplaats zet ten. Kinderen kunnen ermee gaan spelen en dit kan echt heel gevaarlijk zijn. DE JEUGDADVIESRAAD vergadert op dinsdag 14 september 2004 van 19.30 tot 21.00 uur in de trouwzaal van het gemeentehuis. Op de agenda: - Goedkeuring notulen ingekomen post; - Inspraakmogelijkheid bezoekers; - Voortgang evenement publiciteit; - Straatmeubilair; - Jeugdnota; - Uitkomsten brainstormsessie nieuw welzijnsbeleid; - Verkiezing voorzitter. De agendastukken liggen op werkdagen tij dens kantooruren in de leeshoek van de Gemeentebalie ter inzage. Tijdens bovenstaande vergaderingen kunt u gebruikmaken van het spreekrecht. Over de regels die daarbij gelden is in het gemeente huis een brochure verkrijgbaar. ZUIDPLASHOF (ACHTER WINKELS) Aan de Zuidplashof, aan de achterzijde van de winkels, vinden vanaf 13 september aanstaande, tussen het par keerterrein van de Duikelaar tot aan de verbindingsweg tussen beide flats herstraatwerkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden duren ongeveer twee weken. In het weekend is de weg open. i g schrif- Jlege van ONTWERPBESCHIKKING MILIEUVERGUNNING B W hebben het voornemen de volgende vergunning te verlenen: Piasweg 37a, Scharrelpluimveebedrijf Fa. de Jong, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende ver gunning voor een pluimveehouderij. Tegen dit ontwerpbesluit kunt u t/m donderdag 7 oktober 2004 schriftelijke bedenkingen indienen bij het college van B W. Wilt u spreken over het ontwerpbesluit of mon deling bedenkingen indienen, kunt u voor genoemde datum telefonisch een afspraak maken met de heer W. van Valen, tel. 62 48 38. Voor inhoudelijke vragen kunt u zich wenden tot de heer M.A. Engel van de Milieudienst Mid- den-Holland telefoon (01 82) 54 57 78. - Brief van met reactie op de conceptnotitie Meer kansen op doen'; - Collegebesluit inzake instemming met inspraakverslag con ceptnotitie lokaal peuterspeelzaalwerk en vaststelling van de notitie "Meer kansen op meedoen"; - Jaarverslag 2003 van het Instituut Sociaal Raadslieden Waddinxveen; - Collegebesluit inzake evaluatie project WWB regioge meenten Midden-Holland; - Collegebesluit inzake imago-onderzoek Dick Brunaschool; - Collegebesluit m.b.t. de vaststelling van enkele uitvoerings aspecten van de verordening tegemoetkoming kosten kin deropvang. :gevens van deze aanvragen kunt u op afspraak bij de cluster Bouwtoezicht, telefoon 62 48 32 of BINNENGEKOMEN BOUW AANVRAAG De volgende bouwaanvragen zijn ontvangen op de tussen haakjes vermelde datum: 20040285 Meidoornstraat 10, het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak (01-09-2004) Als u niet wenst dat uw persoonlijke gegevens openbaar worden gemaakt, kunt u tegelijk met de bedenkingen een schriftelijk verzoek tot geheimhouding indienen. Alleen als u tijdig bedenkingen uit tegen een ontwerpbe sluit kunt u later beroep instellen tegen het definitieve besluit. De ontwerpbeschikking ligt vanaf donderdag 9 septem ber t/m woensdag 6 oktober 2004 ter inzage bij de Gemeentebalie, op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en op verzoek op de maandagavonden gedurende drie aaneengesloten uren, tel. 62 48 38. OOSTPOLDERWEG/ALPHERBRINK Bij de Oostpolderweg en Alpherbrink vinden kleinschalige herstraat- en/of wegreparatiewerkzaamheden plaats. De aanvraag ligt 2004 gedurende Gemeentebalie, op werkdagen van 08.30 uur. Gedurende deze termijn kunt u over de aanvraac telijk uw zienswijze kenbaar maken bij het col B&W. - Brief van dhr D. daalseweg; - Brief d.d. 1 8 augustus 2004 van Winterdijk; - Motie van de gemeente Berkel en Rodenrijs inzake onder steuning van een motie van de gemeente Westvoorne betreffende het beheer van de Haringvlietsluizen. Informatie-uitwisseling (opiniërend) - Ontwikkelingen Coenecoop; Brief college m.b.t. projectmanagement Mededelingen en ingekomen stukken - Collegebesluit inzake het streekplan Zuid-Holland Oost; een tussenbalans naar aanleiding van het ingediende beroepschrift; - Collegebesluit inzake project Driehoek RZG; discussienoti- tie "Op weg naar een ISV". WIJKPARKJE ZONNEHOF Aan de Zonnehof wordt het speelveldje opgeknapt. Het draadklimtoestel is verzakt en wordt omhoog gehaald. Ook het terrein wordt opgehoogd, voorzien van drainage en opnieuw ingezaaid. Wanneer u vindt dat uw directe belangen worden geschaad door de verlening van een - hiervoor genoemde - verleende vergunning/beschikking, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking een gemo tiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B&W (tenzij in de publicatie een andere procedure is vermeld). Informatie over de beschikkingen kunt u krijgen bij de genoemde afdelingen. VERLEENDE SLOOPVERGUNNING De volgende sloopvergunningen zijn verzonden op de tus sen haakjes vermelde datum: 20040284 Abr. Kroesweg 9, het slopen van een woning (31-08- COMMISSIE OPENBARE RUIMTE vergadert op dinsdag 14 september, aanvang 20.00 uur. Op de agenda: Voorbereiding raadsvergadering (voorstellen) - Voorstel tot vaststellen van I dingsweg N219/A12"; - Voorstel tot vaststelling van de nota grondbeleid en beschikbaar stellen van krediet; - Voorstel tot het vaststellen van een Addendum op de Nota van Uitgangspunten masterplan Triangel; - Raadsvoorstel krediet 3e fase centrumproject en verant woording voor de tweede fase van het project. Voorbereiding raadsvergadering (ingekomen stukken) van dhr D. van der Eijk d.d. 1-7-04 m.b.t. Bloemen- Informatie over de vergunningen kunt u krijgen bij de clus ter Bouwtoezicht, tel. 62 48 32 of 62 48 35. WERKZAAMHEDEN RIOLERING BOEZEMWEG In de Boezemweg (tussen Burgemeester Trooststraat en Heemraadweg) vinden momenteel reparatiewerkzaamhe- den plaats aan de riolering. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot eind week 38. Het doorgaande ver keer vanuit de Oostpolderweg ondervindt hinder. Een omleidingsroute wordt met borden aangegeven. ib VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN - Gerstakker 98, 1 berk in de voortuin - Herman Heijermanslaan 4, 1 dode berk naast de inrit Het rooien van bovengenoemde bomen en houtopstanden heeft geen gevolgen voor aantasting van natuur-, landschap- of dorpschoon, als bedoeld in artikel 5.4.2 van de APV. Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling Openbare Werken. VERZOEK OM VRIJSTELLING B&W hebben het voornemen vrijstelling van het bestem mingsplan te verlenen voor het hierna vermelde bouwplan: 20040256 Bredeweg 20-22, het plaatsen van een hekwerk. De bouw is niet in overeenstemming met het ter plaatse gel dende bestemmingsplan, doch de afwijking is van beperkte betekenis als bedoeld in artikel 19, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en in artikel 20 van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985. VERLEENDE VERGUNNINGEN (o.g.v. APV. of andere wettelijke regelgeving) - Eneco Energie BV, voor het mogen uitvoeren van kabel- en leidingwerkzaamheden op de Bloemendaalseweg ter hoogte van nummer 23 op 21 september 2004, tussen 9.30 en 15.30 uur (of zoveel langer als noodzakelijk) voor het aanleggen van een huisaansluiting op het elektriciteits- netwerk. Voor de verkeersveiligheid wordt de weg ter plekke voor doorgaand motorverkeer afgesloten. Voetgan gers en fietsers kunnen wel passeren. - GJ. Derksen Wegenbouw BV, voor het mogen plaatsen van een afpaling, een container en een machine op het Stationsplein tussen 9 en 22 september 2004 voor sloop werkzaamheden aan het voormalige stationsgebouw. Tus sen 9 en 15 september staan objecten ook op het fietspad, die daarom geheel wordt afgesloten. Op vrijdag 17 september, 2004 kunt u uw bewaarde klein chemisch afval (KCA) aan de chemokar afgeven. In de rubriek van volgende week treft u de tijden en plaatsen aan waar de chemokar stopt. U kunt ook uw KCA brengen naar het Afvalbrengstation aan de Zuidelijke Rondweg. VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN De volgende bouwvergunningen zijn verzonden op de tus sen haakjes vermelde datum: 20040162 Piasweg 2B, het gewijzigd uitvoeren van bouwvergun ning 20030113 voor het oprichten van een garage/ber- ging (31-08-2004) 20040192 Roemer Visscherstraat 28, het gedeeltelijk verande ren en het vergroten van een woning (31-08-2004) 20040250 Abr. Kroesweg 32, het plaatsen van twee transforma- torstations (2-09-2004) COMMISSIE SAMENLEVING vergadert op don derdag 16 september, aanvang 20.00 uur. Op de agenda: Voorbereiding raadsvergadering (voorstellen) - voorstel tot het stellen van een kader ten behoeve van de uitvoering interne controle 2004 op het gebied van de sociale zekerheid; - Voorstel m.b.t. de gemeentelijke rol bij de invoering van Wet Kinderopvang; Voorstel tot instemming met het projectvoorstel (Centraal) Sportpark c.a. Voorbereiding raadsvergadering (ingekomen stukken) - Collegebesluit m.b.t. de vaststelling van de MER - Ontwerpbegroting 2005 van de Gemeenschappelijke Regeling Sterrenborgh; - brief van de Nierstichting d.d. 19-9-04 inzake uitvoering Bijzondere bijstand en de Regeling chronische zieken. Informatie-uitwisseling (opiniërend) - Presentatie van de MER door NIBUD. Mededelingen en ingekomen stukken - Collegebesluit inzake visiebepaling op peuterspeelzaal werk in Waddinxveen (vervolg); COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN vergadert op woensdag 15 september, aanvang 20.00 uur. Op de agenda: Voorbereiding raadsvergadering (voorstellen) - Voorstel tot vaststelling van de aanvullende notitie "Ont- wikkelingsvisie Waddinxveen 2015"; - Voorstel tot goedkeuren van de begroting 2005 van Regio- nale Brandweer Hollands Midden; voor kennisgeving aan- nemen jaarrekening jaarverslag 2003. Informatie-uitwisseling (opiniërend) - Evaluatie begrotingscyclus 2004; - Evaluatie werkgroep programmabegroting; - Concept griffieplan. Onderwerpen van de commissie - Openbare orde. Mededelingen en ingekomen stukken - Collegebesluit m.b.t. project van organisatieontwikkeling j door Contain Organisatie Advies; - Collegebesluit m.b.t. de beleidsnotitie ongewenste auto matische brandmeldingen; - Sociaal plan gemeente Waddinxveen; - Collegebesluit m.b.t. vooraf verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke heffingen aan zowel klanten van de afdeling SOZA-GBA, als inwoners die leven op een bestaansminimum. j|' 1 -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2004 | | pagina 3